Tag Archives: Krajowego

Generali OFE półroczna struktura aktywów

Generali OFE półroczna struktura aktywów

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny podaje do wiadomości półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 30.12.2011

Lp. składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%)
1.  Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub
Top