Archiwum

Archiwum

2020201920182017201620152012

202020192018201720162015
 • poniedziałek, 9 listopada Jak zachować stawy w dobrej formie do starości? (Nogi, Zdrowie) (kolana, nogi, staw, stawy) (by kontoemerytalne.pl)
 • wtorek, 3 listopada Badania krwi po 50tce (Badania, Badania po menopauzie) (by kontoemerytalne.pl)
 • środa, 21 października Jak kondycja narządów wpływa na zdrowie seniorów? (Starość, Starsze kobiety, Zdrowie kobiety) (by kontoemerytalne.pl)
 • środa, 21 października Europejski Dzień Seniora – Wiek nie ma znaczenia – liczą się marzenia (Akcje społeczne, Starość, Starsze kobiety) (by kontoemerytalne.pl)
 • środa, 14 października Badania i życie seksualne mężczyzn po 50tce (Seksualność, Seksuolodzy) (by kontoemerytalne.pl)
 • niedziela, 4 października Jak opiekować się bliskim cierpiącym na chorobę Alzheimera? (Konto online) (by kontoemerytalne.pl)
 • poniedziałek, 7 września Jestem kobietą – zdrowie osób dojrzałych (Akcje społeczne) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 lipca Czego i kiedy nie spłacają Polacy? (Kredyt, Kredyty) (by kontoemerytalne.pl)
 • środa, 15 lipca Generali OFE – struktura aktywów na dzień 31 stycznia 2012 (Wiadomości Branżowe) (akcje, ciowe, fundusz emerytalny, gie, inne, lub, nbp, regulowanym, stwa, warto) (by netPR.pl)
  Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o miesięcznej strukturze aktywów - stan na dzień 31 stycznia 2011 roku. Lp. Składnik aktywów Udział w wartości aktywów 1. Obligacje, bony i inne papiery w...
 • wtorek, 14 lipca Co wolno wojewodzie? to i tobie obywatelu! (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Administracja nie chce udostępnić ci numeru telefonu do wójta, burmistrza, prezydenta miasta czy też szeregowego urzędnika? Zgodnie z prawem ma taki obowiązek – to jest informacja publiczna. Wojewódzkie sądy administracyjne argumentują to tym, że umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawierana jest między operatorem a podmiotem publicznym – organem administracji centralnej lub samorządowej. Orzecznictwo sądów może odmienić jedynie rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przeciwne stanowisko na temat udostępniania numerów telefonicznych urzędników prezentuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych: nie ma znaczenia, czy telefon komórkowy lub stacjonarny należy do osoby zatrudnionej w administracji publicznej czy w sektorze prywatnym – jedynie pracodawca może upoważnić pracownika do kontaktowania się z podmiotami zewnętrznymi. Informacją publiczną jest wszystko, co dotyczy spraw publicznych, i każdy ma do niej prawo dostępu. Aby ją otrzymać, powinniśmy wystąpić z pisemnym wnioskiem do danego organu. Ma on 14 dni na udostępnienie danych. Jeżeli urząd nie odpowie w terminie, zainteresowany może złożyć skargę na bezczynność organu – mówi serwisowi infoWire.pl Jakub Kobyliński z Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy. dostarczył infoWire.pl
 • poniedziałek, 13 lipca Serinus odkrywa nowe złoże na odwiercie M-17 (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Podczas testów strefy S7 na odwiercie Makiejewskoje-17 spółka Serinus Energy uzyskała przepływ gazu na poziomie ponad 25 tys. m sześc. dziennie. Wcześniej do tej formacji nie były przypisane żadne wielkości rezerw, zatem jest to całkiem nowe odkrycie na terenie pola Makiejewskoje. Nowe dane wskazują, że strefa S7 zawiera warstwę gazu opłacalnego do wydobycia, o grubości 5,5 metra. Wcześniej rejestry wskazywały tę formację jako potencjalnie zawierającą węglowodory, ale uznawano, że do rozpoczęcia produkcji niezbędne będzie przeprowadzenie stymulacji. Według obecnych danych, może to nie być konieczne. Spółka zaznacza jednocześnie, że strefa nadal brana jest pod uwagę w planowanym na październik programie stymulacji. Serinus planuje rozpoczęcie wydobycia z dwóch stref odwiertu M-17: S6 i S7. Stymulacja hydrauliczna wymagana będzie jedynie w przypadku pierwszej z nich. Aby rozpocząć wydobycie ze strefy S7, konieczne będzie zastosowanie urządzenia „snubbing unit”, które obecnie używane jest przy odwiercie Olgowskoje-4. Do czasu przetransportowania sprzętu, na terenie Makiejewskoje-17 odbywać się będą dalsze testy strefy S6. Rejestry wykazały obecność w niej warstwy gazu o grubości 9 metrów, potencjalnie opłacalnego do wydobycia. „Wyniki testów odwiertu M-17 są dla nas pozytywnym zaskoczeniem. Braliśmy pod uwagę rozpoczęcie wydobycia ze strefy S6, ale mało kto spodziewał się, że S7 zawiera aż tak duże ilości gazu. Gdy tylko dostępne będą odpowiednie urządzenia, ruszymy z kolejnymi pracami przy tej strefie. Cieszymy się z kolejnego sukcesu, szczególnie, że został on osiągnięty  w trudnych warunkach. Należą się za to specjalne podziękowania dla kolegów z KUB-Gasu. Najważniejsze jest jednak to, że nasze prace odbywają się bez jakichkolwiek zakłóceń.” – powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Prace nad odwiertem Makiejewskoje-17 rozpoczęły się w listopadzie 2013 roku. Całkowitą głębokość 3 445 metrów osiągnął on w marcu bieżącego roku. Celem prac było zbadanie stref geologicznych i potencjału złóż, z których trwa wydobycie na odwiercie M-16. Pole Makiejewskoje jest najbardziej produktywną koncesją Serinus na Ukrainie. Wydobycie prowadzone jest z sześciu odwiertów produkcyjnych i wynosi 422 tys. m sześc. gazu dziennie (294 tys. m sześc. dziennie przypadające na 70 proc. udziału Serinus). Pochodzi z niego ok. 48 proc. całkowitej ukraińskiej produkcji Spółki.
 • niedziela, 12 lipca Generali OFE – struktura aktywów na dzień 30 kwietnia 2014 r. (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o miesięcznej strukturze aktywów - stan na dzień 30 kwietnia 2014 r.     Składnik aktywów Udział w wartości aktywów 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom 3,88% 2. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez rządy lub banki centralne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD , a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom 0,00% 3. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 1,06% 4. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 0,00% 5. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 4,60% 6. Depozyty denominowane w walutach państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, z tym że nabywanie waluty może nastąpić wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu wynikających z nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu 0,00% 7. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru, prawa do akcji 78,56% 8. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 0,00% 9. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru, prawa do akcji 2,80% 10. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 0,00% 11. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 0,06% 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD spełniające łącznie warunki, o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.12 a-e 0,00% 13. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 0,00% 14. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD spełniające łącznie następujące warunki, o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.14 a-e 0,00% 15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej 0,71% 16. Będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 0,00% 17. Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki 0,00% 18. Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 0,00% 19. Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 0,00% 20. Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty, o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.20 a-f, mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 0,00% 21. Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00% 22. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 2,00% 23. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00% 24. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00% 25. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22 3,22% 26. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21 0,00% 27. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23 0,00% 28. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, innych niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24 0,00% 29. Listy zastawne 0,00% 30. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych 0,00% 31. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 0,00% 32. Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska 0,00% 33. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 2,75% 34. Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego 0,00% 35. Środki pieniężne 0,08% 36. Należności 0,28%
 • niedziela, 12 lipca Prognozy ekonomiczne na rok 2012 według ekspertów ING PTE (Wiadomości Branżowe) (eniem, jest, kt, ndash, opek, polskie banki, wibor, wno, ywa) (by netPR.pl)
  „Rok 2012 będzie się charakteryzował bardzo dużą zmiennością cen zarówno akcji, jak i obligacji. Będzie to wynikało głównie z dwóch ryzyk, które w tej chwili obserwujemy. Pierwsze z nich  jest związane ...
 • sobota, 11 lipca Generali OFE pozyskało 44 274 nowych członków (Wiadomości Branżowe) (fundusze emerytalne, OFE, onk, pko bp, powszechne towarzystwo emerytalne, roku, tym, ZUS) (by netPR.pl)
  ZUS przeprowadził pierwsze w tym roku losowanie do otwartych funduszy emerytalnych. Do 4 OFE przydzielonych zostało łącznie 177 097 Klientów. W wyniku losowania Generali OFE pozyskało 44 274 nowych członków. ZUS przeprowadził pie...
 • sobota, 11 lipca TAURON stawia na energooszczędność (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  W listopadzie wystartowała kampania „TAURON to więcej niż prąd”. W jej ramach klienci indywidualni TAURONA mogą skorzystać z atrakcyjnych promocji i zniżek, które pomogą oszczędzić nie tylko na kosztach energii elektrycznej, ale również m.in. na rachunku telefonicznym lub kosztach zakupu węgla.  Energooszczędna lodówka chodzi za darmo Urządzeniem domowym, które zużywa najwięcej prądu, jest lodówka, dlatego jej wymiana na sprzęt klasy A+++ pozwoli zaoszczędzić średnio 25-30 proc. energii. TAURON przygotował specjalną promocję dla osób, które już posiadają energooszczędną lodówkę w domu. Wystarczy zostać klientem TAURONA i zakupić produkt energooszczędny z atrakcyjną ceną energii elektrycznej i gwarancją ceny, by otrzymać zwrot kosztów energii elektrycznej zużywanej w ciągu roku przez lodówkę klasy A +++. Gotówkowy bonus w wysokości 52,85 zł zostanie wpłacony przelewem na konto rozliczeniowe klienta w TAURONIE. Wartość Bonusu odpowiada iloczynowi rocznego zużycia energii elektrycznej (przez przykładową lodówkę klasy A+++ o pojemności 304 litry), określonego na etykiecie energetycznej urządzenia i wynoszącego 170 kWh i stawki zmiennej ceny energii elektrycznej w wysokości 0,3109 zł brutto za 1 kWh, obowiązującej w cenniku produktu energooszczędnego na dwa lata w taryfie G11.  Usługa Elektryk 24h za darmo przez trzy miesiące Promocja energooszczędna daje możliwość wypróbowania usługi Elektryk 24h za darmo przez trzy miesiące. W przypadku awarii instalacji wystarczy zadzwonić na specjalny numer i wezwać elektryka, który zjawi się maksymalnie w ciągu czterech godzin. Dodatkowo, naprawa będzie darmowa, jeśli jej koszt nie przekroczy 500 zł. Po upływie trzech miesięcy z usługi Elektryk 24h będzie można korzystać za 3,99 zł miesięcznie, lub zrezygnować z niej, np. w Punkcie Obsługi Klienta.  Jesienna promocja TAURON i T-Mobile TAURON we współpracy z T-Mobile przygotował dla swoich klientów atrakcyjną ofertę. Wszyscy klienci, którzy zakupią dowolny produkt z oferty TAURONA, otrzymają kupon upoważniający do 20-procentowej zniżki na abonament miesięczny w taryfach JUMP! S lub JUMP! M oraz startery w postaci karty SIM z 1GB transferu danych. Co ważne, kupony nie są imienne i mogą być przekazane pozostałym członkom rodziny lub znajomym, na przykład w formie prezentu. Aby skorzystać z promocji, wystarczy udać się do Punktu Obsługi Klienta TAURON i podpisać umowę na dowolny produkt energooszczędny lub zamówić go poprzez formularz znajdujący się na stronie http://energooszczedny.pl. Kupon zniżkowy można zrealizować w dowolnym salonie T-Mobile do 31 stycznia 2015 roku.  Tańszy węgiel dla klientów TAURONA Wszyscy dotychczasowi klienci indywidualni TAURONA, jak i osoby podpisujące nową umowę mają możliwość otrzymania rabatu na zakup węgla. Opłata obejmuje zakup węgla typu ekogroszek oraz orzech w wybranych składach węglowych z rabatem 30 zł za tonę surowca. Oferowany węgiel pochodzi z polskich kopalń należących do TAURON. Maksymalna ilość zakupu węgla z rabatem to 6 ton, zatem dzięki zniżce można zaoszczędzić nawet 180 zł. Aby skorzystać ze zniżki należy odebrać kod rabatowy w Punktach Obsługi Klienta, zadzwonić na infolinię lub zarejestrować się na stronie http://energooszczedny.pl. Propozycja zakupu węgla ze zniżką jest dostępna do 31 stycznia 2015 r.  TAURON nieprzerwanie podejmuje współpracę z kolejnymi partnerami i negocjuje korzystne oferty. Dostępność każdej z nich oraz   regulaminy można sprawdzić na http://energooszczedny.pl lub w najbliższym Punkcie Obsługi Klienta. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 10 lipca Generali OFE ? struktura aktywów na dzień 31 października 2014 r. (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o miesięcznej strukturze aktywów - stan na dzień 31 października 2014 r.     Składnik aktywów Udział w wartości aktywów 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom 3,84% 2. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez rządy lub banki centralne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD , a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom 0,00% 3. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 1,02% 4. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 0,00% 5. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 9,98% 6. Depozyty denominowane w walutach państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, z tym że nabywanie waluty może nastąpić wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu wynikających z nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu 0,00% 7. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru, prawa do akcji 75,39% 8. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 0,00% 9. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru, prawa do akcji 2,59% 10. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 0,00% 11. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 0,05% 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD spełniające łącznie warunki, o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.12 a-e 0,00% 13. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 0,00% 14. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD spełniające łącznie następujące warunki, o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.14 a-e 0,00% 15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej 0,69% 16. Będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 0,00% 17. Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki 0,00% 18. Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 0,00% 19. Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 0,00% 20. Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty, o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.20 a-f, mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 0,00% 21. Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00% 22. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 1,52% 23. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00% 24. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00% 25. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22 3,64% 26. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21 0,00% 27. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23 0,00% 28. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, innych niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24 0,00% 29. Listy zastawne 0,00% 30. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych 0,00% 31. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 0,00% 32. Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska 0,00% 33. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 0,00% 34. Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego 0,96% 35. Środki pieniężne 0,05% 36. Należności 0,26% dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 9 lipca Generali OFE roczna struktura aktywów (Wiadomości Branżowe) (ciowe, ENERGIA, lub, MOSTOSTAL, nbp, oacute, OFE, PLN, POLSKI, raport, regulowanym, stwa, warto) (by netPR.pl)
  Generali Otwarty Fundusz Emerytalny podaje do wiadomości roczny raport o strukturze aktywów na dzień 30.12.2011. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%) 1. Obligacje, bony i...
 • czwartek, 9 lipca O emeryturach mundurowych 10 stycznia 2012 (Emerytury mundurowe) (adaj, emerytalnym, nie, oraz, prawo, spos, stwa, ustawy, wej, ycie) (by kontoemerytalne.pl)
 • środa, 8 lipca System emerytalny w Polsce (Emerytura) (CZYTAJ, FILMY, kt, YOUTUBE) (by kontoemerytalne.pl)
 • środa, 8 lipca There are several factors for selecting to transfer a pension (Pension plan) (grant, guidance, pension plan, pension transfer, progress) (by korespondenci)
 • wtorek, 7 lipca Przetarg dla ZUS: oferta Poczty Polskiej korzystniejsza niż PGP. Konkurencja nie miała też odpowiedniej liczby placówek. (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Poczta Polska została wybrana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do obsługi korespondencji krajowej i zagranicznej w latach 2015 – 2017. Oferta Poczty Polskiej była korzystniejsza o 13 milionów złotych od ceny podyktowanej przez Polską Grupę Pocztową (222 miliony złotych). Oferta Poczty Polskiej została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu zorganizowanym przez ZUS. Oznacza to, że klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez trzy lata będą otrzymywać korespondencję dostarczaną przez Pocztę Polską. W przetargu udział wzięła również Polska Grupa Pocztowa. Jej oferta okazała się nie tylko droższa, ale także została odrzucona z powodu negatywnego wyniku weryfikacji placówek PGP wskazanych w załączonym do oferty wykazie. – Wygrana w tym przetargu oznacza dla Polaków korzystających z usług ZUS bezpieczne doręczanie korespondencji przez naszych listonoszy bez potrzeby szukania nieznanych miejsc wydających awizowane przesyłki – mówi Łukasz Gołębiowski, dyrektor zarządzający Pionem Sprzedaży w Poczcie Polskiej. Wszystkie placówki Poczty Polskiej ocenione pozytywnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych w oficjalnym piśmie informującym o wyniku przetargu podkreślił, że w trakcie ocen oferty sprawdził 86 wytypowanych placówek Poczty Polskiej i 86 wytypowanych jednostek Polskiej Grupy Pocztowej. Wszystkie placówki Poczty Polskiej zostały pozytywnie ocenione. W przypadku Polskiej Grupy Pocztowej zamawiający stwierdził w 67 placówkach niespełnienie wymagań potrzebnych do realizacji umowy. W przypadku 11 placówek PGP nie było ich pod adresami wskazanymi przez oferenta. Z kolei w 56 placówkach PGP nie ma informacji, w jakie dni placówki są czynne bądź/i nie są oznakowane w widoczny sposób „szyldem” z logo wykonawcy lub nie ma w nich wyodrębnionego stanowiska do obsługi klientów w zakresie usług pocztowych. Wyniki tego przetargu są potwierdzeniem, że Poczta Polska jest firmą, która dzięki sieci placówek i codziennej obecności listonoszy w rejonach doręczeń jest w stanie bezpiecznie i terminowo realizować największe zamówienia na rynku. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 15 maja Dlaczego leasing się opłaca? (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Leasing to nic innego jak odpłatne udostępnienie przedmiotu, np. samochodu, przez jedną ze stron drugiej. Ta usługa stworzona została z myślą o właścicielach firm, którzy potrzebują aut – by przedsiębiorstwo mogło funkcjonować i przynosić dochody – a nie chcą ich kupować. Samochód można nabyć za gotówkę lub wziąć na jego zakup kredyt. Dobrymi rozwiązaniami są leasing operacyjny lub wynajem długoterminowy. „Duże firmy najczęściej korzystają z wynajmów długoterminowych. To usługa pozwalająca na korzystanie z samochodu bez konieczności jego wykupu” – mówi serwisowi infoWire.pl Bartłomiej Wiśniewski, Kierownik ds. Floty Samochodowej i Telekomunikacji z Provident Polska. Wtedy płacimy tak naprawdę za usługę, a nie konkretny przedmiot. Leasing jako sposób pozyskania samochodu dla firmy jest korzystnym rozwiązaniem, ale trzeba pamiętać o kilku zasadach. „Firma leasingowa zakłada, że eksploatacja samochodu będzie przebiegać »normalnie«, zgodnie z przyjętymi normami. Natomiast jeśli samochód będzie nadmiernie zużywany, przesadnie zniszczony, trzeba będzie za dodatkowe uszkodzenia dopłacić” – zaznacza ekspert.  Paradoksalnie o taki pojazd należy dbać czasami nawet bardziej niż o własny. Jeśli bowiem uszkodzimy prywatny samochód, mamy wybór: możemy go naprawić lub nie. W przypadku samochodu wypożyczonego takiego komfortu już nie ma. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 15 maja Generali OFE półroczna struktura aktywów (Wiadomości Branżowe) (aktyw, Bank, ciowe, fundusz emerytalny, Krajowego, nbp, OFE, raport, regulowanym, Skarb, stwa, warto) (by netPR.pl)
  Generali Otwarty Fundusz Emerytalny podaje do wiadomości półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 30.12.2011 Lp. składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%) 1.  Obligacj...
 • czwartek, 14 maja Biegowy debiut w Trójmieście ? w niedzielę rusza 1. PZU Gdańsk Maraton (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Już w najbliższy weekend w Gdańsku wystartuje pierwsza edycja PZU Gdańsk Maratonu. Uczestnicy niedzielnego biegu rozpoczną zmagania o godzinie 9:00 w hali targowej Amber Expo przy ulicy Żaglowej. Trasa maratonu będzie wiodła przez najbardziej malownicze i atrakcyjne miejsca na mapie miasta – Europejskie Centrum Solidarności, Stare Miasto z ulicą Długą czy Park Nadmorski im. R. Reagana. Organizatorzy zapraszają do zdrowej rywalizacji i wspólnego kibicowania. Po ubiegłorocznym sukcesie sportowym półmaratonu w Gdańsku, organizatorzy tegorocznej imprezy zdecydowali się na pierwszy w tym mieście bieg na klasycznym dystansie 42 195 m.  W niedzielę, na starcie pojawi się 2400 osób z 10 krajów. Zobaczymy reprezentantów Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Holandii, Kanady czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Swój udział w imprezie potwierdził również Adam Korol – polski wioślarz, czterokrotny mistrz świata i mistrz olimpijski z igrzysk w Pekinie. W miasteczku biegowym zobaczymy z kolei Yareda Shegumo – zwycięzcę 35. PZU Maratonu Warszawskiego, który będzie dopingował wszystkich zawodników. - Mamy nadzieję, że PZU Gdańsk Maraton na stałe zagości w kalendarzu wszystkich polskich biegaczy, jak i zagranicznych sympatyków tej dyscypliny. Inauguracja tak dużej imprezy to wynik rosnącej popularności biegania na Pomorzu i wielkiego zainteresowania mieszkańców tą formą aktywności. Tym bardziej cieszymy się, że jako partner strategiczny możemy włączyć się w działania promujące zdrowy styl życia wśród uczestników wydarzenia i ich rodzin – przekonuje Michał Witkowski, rzecznik prasowy Grupy PZU. Gdański maraton to nie tylko zawody biegowe, ale przede wszystkim święto sportu, w trakcie którego możemy pomóc najbardziej potrzebującym. Już od soboty, każdy odwiedzający strefę PZU „Podziel się kilometrem” będzie mógł spróbować swoich sił na profesjonalnej bieżni. W Gdańsku, za każdy przebiegnięty kilometr w tej strefie, PZU przeznaczy 10 zł na rzecz Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza. W programie imprezy zaplanowano także sportowe targi Expo. Każdy będzie mógł zobaczyć wybrane oferty najbardziej znanych producentów i dystrybutorów sprzętu sportowego. W ramach pozostałych atrakcji, w specjalnej Strefie Zdrowia,  będzie można skorzystać z darmowych konsultacji kardiologicznych, dietetycznych czy ortopedycznych. Wraz z inauguracją gdańskiego maratonu, po raz pierwszy zostanie zaprezentowana Mobilna Trasa Zdrowia PZU. Strefa wyposażona w 7 profesjonalnych instalacji treningowych, ma zachęcić wszystkich uczestników imprezy do ruchu i ćwiczeń fizycznych. Wszyscy odwiedzający Mobilną Trasę Zdrowia PZU otrzymają możliwość treningu pod okiem instruktorów. Impreza zakończy się rozstrzygnięciem konkursu na „Pozytywną Strefę Kibicowania”. Gorąco zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu do wspólnego kibicowania! dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 14 maja Generali funduje samochód Adama Małysza na aukcję WOŚP (Wiadomości Branżowe) (adama, dko, dzi, Grupa Generali, Jerzy Owsiak, oraz, porsche cayenne, tym, ysz) (by netPR.pl)
  Generali oraz RMF Caroline Team organizują na rzecz WOŚP licytację samochodu rajdowego Adama Małysza Samochód Adama Małysza to obecnie najszybszy polski samochód off - road, którym A.Małysz ustanowił rekord prędkości Pols...
 • czwartek, 14 maja 4 mln osób ma swój bank w komórce (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej przekroczyła 4 mln – wynika z danych PRNews.pl i Bankier.pl. Osoby te przynajmniej raz w miesiącu logują się do swojego konta z poziomu telefonu komórkowego. – Polacy coraz chętniej korzystają z bankowości mobilnej. Dla młodego pokolenia komórka jest jednym z najważniejszych gadżetów codziennego użytku. Za pomocą aplikacji mobilnej lub serwisu lite (lekkie serwisy transakcyjne) możemy wykonać większość operacji dostępnych w bankowości internetowej. Korzystanie z bankowości mobilnej jest bezpieczne – dostęp do poufnych danych chronią PIN-y, które są znane tylko klientowi banku – komentuje Wojciech Boczoń, analityk Bankier.pl. Z danych zebranych z 13 największych banków wynika, że liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej na koniec marca 2015 roku przekroczyła 4 mln. Największym bankiem mobilnym jest mBank, który ma ponad 953 tys. aktywnych użytkowników bankowości mobilnej. Po piętach depcze mu PKO Bank Polski z liczbą 734 tys. użytkowników. Trzecie miejsce na podium zajmuje Bank Pekao SA, który ma 657 tys. mobilnych użytkowników. 4 miliony użytkowników bankowości mobilnej to dużo. Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę, że pierwsze aplikacje mobilne z prawdziwego zdarzenia pojawiły się zaledwie 5 lat temu. Pierwszym bankiem, który wprowadził aplikację na iOS był Raiffeisen Bank (grudzień 2009 r.). Choć trzeba mieć na uwadze, że bankowość mobilna jest znacznie starsza – ma już 10 lat. Wcześniej stosowane były jednak inne rozwiązania – WAP czy SIM Toolkit. – Bankowość mobilna, czyli bank w telefonie, jest to jedno z większych osiągnięć technologicznych XXI wieku. Rozwiązanie to ma wiele zalet, ale też rodzi całkowicie nowe zagrożenia. Smartfon, to już nie tylko telefon, ale także portfel. Dlatego pilnujmy go dobrze. Zadbajmy też o to, by był on prawidłowo zabezpieczony przed złośliwym oprogramowaniem, a jeśli zdarzy się nam zgubić komórkę, to nie tylko zastrzeżmy numer, ale przede wszystkim zmieńmy hasła i PIN-y do konta w banku – komentuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl. Więcej w raporcie PRNews.pl dostępnym pod adresem: http://prnews.pl/raporty/raport-prnewspl-rynek-bankowosci-mobilnej-i-kw-2015-6550830 dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 14 maja Czy polscy przedsiębiorcy są gotowi na ekspansję zagraniczną? (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Bank Zachodni WBK wraz z partnerami merytorycznymi: Google, PwC, Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A oraz Bisnode przygotował Program Rozwoju Eksportu. Inicjatywa ta ma na celu wsparcie polskich firm w rozpoczęciu działalności na nowych rynkach. Program obejmuje cykl 12 konferencji, podczas których uczestnicy otrzymają niezbędne wskazówki i porady, które ułatwią podjęcie tej ważnej decyzji. Program Rozwoju Eksportu został objęty honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych oraz honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Program Rozwoju Eksportu powstał z myślą o firmach planujących rozszerzenie swojej działalności o kolejne rynki. Celem tej inicjatywy jest ukazanie korzyści oraz możliwości, jakie wiążą się z eksportem swoich towarów i usług. Uczestnicy Programu otrzymają wsparcie merytoryczne i wiedzę, która może okazać się niezbędna w odniesieniu sukcesu poza granicami Polski. Program Rozwoju Eksportu to przede wszystkim konkretne rozwiązania, które pomogą przygotować, a następnie ułatwią rozwój na rynkach zagranicznych. Według szacunków analityków Banku Zachodniego WBK, w tym roku polski eksport wzrośnie – w ujęciu rocznym – o jedną dziesiątą. Oznacza to, że dynamika wzrostu będzie dwukrotnie wyższa, niż w 2014 roku, kiedy to wartość krajowego eksportu przekroczyła 163 mld euro. Jeszcze 20 lat temu, jego udział w PKB Polski wynosił 20%, by w ubiegłym roku osiągnąć poziom 50%. Eksperci Banku Zachodniego WBK szacują, że za pięć lat wzrośnie on do poziomu prawie 60% PKB. „Eksport staje się kołem zamachowym naszej gospodarki. Wierzymy, że  nasz Program przyczyni się do osiągnięcia jeszcze lepszych wskaźników w tym zakresie” - mówi Jerzy Śledziewski, Dyrektor Obszaru Strategii i Sprzedaży Produktów w Pionie Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej Banku Zachodniego WBK. „Edukujemy i inspirujemy przedsiębiorców, aby tworzyli oni nowe wizje dla swoich firm. Bez silnego partnerstwa i wzajemnego wsparcia, osiągnięcie sukcesu w wymiarze międzynarodowym jest bowiem dużo trudniejsze” – dodaje Jerzy Śledziewski. W ramach Programu, w największych miastach Polski odbędzie się cykl dwunastu konferencji dla przedsiębiorców. W trakcie spotkań, eksperci Banku Zachodniego WBK, Google, PwC, KUKE S.A. oraz Bisnode podzielą się fachową wiedzą i doradzą, które rynki powinny być dla polskich firm priorytetowe. Pokażą również, jak wybrać wiarygodnych partnerów biznesowych, i jak na handel mogą wpływać nowości technologiczne. Zwrócą też uwagę, jak ważne w działalności za granicą są prawo i podatki. Każda konferencja to nie tylko panel dyskusyjny i prezentacje wyników badań, ale również warsztaty merytoryczne, w których może uczestniczyć każdy przedsiębiorca. Udział w konferencjach jest bezpłatny. Osoby zainteresowane mogą rejestrować się na poszczególne wydarzenia Programu na stronie: www.bzwbk.pl/rozwojeksportu. Program Rozwoju Eksportu wpisuje się w strategiczną działalność Banku Zachodniego WBK, który za jeden ze swoich głównych celów stawia pomoc przedsiębiorstwom w ich rozwoju. Jedną z wcześniejszych inicjatyw banku była Akademia Przedsiębiorczości – cykl warsztatów i szkoleń dla właścicieli firm. Tylko w jej ubiegłorocznej edycji wzięło udział prawie 5000 przedsiębiorców. Program Rozwoju Eksportu został objęty honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych oraz honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Warszawskie spotkanie w ramach Programu odbędzie się 19 maja b.r., w hotelu Sheraton przy ul. B. Prusa 2. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 10. Kolejne konferencje odbędą się w Lublinie (20.05), Białymstoku (21.05), Wrocławiu (26.05), Poznaniu (27.05), Szczecinie (28.05), Krakowie (09.06), Bydgoszczy (10.06), Gdańsku (11.06), Katowicach (12.06) i Rzeszowie (17.06). dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 14 maja ING bloguje o pracach nad nowym systemem bankowości elektronicznej (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  ING Bank Śląski uruchomił blog, na którym relacjonuje prace nad nowym systemem bankowości internetowej i mobilnej „Moje ING”, którego premiera jest planowana w drugiej połowie 2015 r. Na blogu, dostępnym pod adresem www.liczasieludzie.pl, bank będzie na bieżąco informował o projekcie Moje ING. Na stronie będzie można dowiedzieć się jaka filozofia przyświeca budowie  nowego systemu, w jakiej metodologii są prowadzone prace, a także poznać osoby nad nim pracujące. W tworzenie bloga zostali zaangażowani twórcy systemu – programiści, menadżerowie projektu, graficy, specjaliści od UX itd. Informacje będą publikowane m.in. w formie krótkich relacji i wywiadów wideo i materiałów koncepcyjnych. W ten sposób ING będzie pokazywał kulisy budowania systemu Moje ING. Blog jest kontynuacją akcji prowadzonej na platformie www.liczasieludzie.pl, na której bank pytał internautów, co się dla nich liczy w dzisiejszym bankowaniu. W sumie wpłynęło ponad 1500 odpowiedzi i sugestii, w których najczęściej wskazywano na prostotę i funkcjonalność, a także elastyczność i mobilność rozwiązań. Użytkownikom aplikacji mobilnych zależy przede wszystkim na łatwym i szybkim skorzystaniu z usług banku niezależnie od czasu, miejsca czy urządzenia. W akcje zaangażowali się znani trendsetterzy m.in. Monika Mikowska - autorka bloga jestem.mobi oraz Przemek Pająk, twórca spidersweb.pl. Zebrane opinie są cenną bazą wiedzy wykorzystywaną przy tworzeniu nowego systemu bankowości internetowej i mobilnej „Moje ING”. dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 14 maja Czas na inwestycje spekulacyjne, małe moduły magazynowe i rozwój drugorzędnych ośrodków logistycznych. Padają kolejne rekordy rynkowe, ale bez zmian na pozycji lidera. (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Sektor powierzchni przemysłowych w Polsce jest w świetnej kondycji. Najniższy od 10 lat wskaźnik powierzchni niewynajętych oraz rekorodowa wartość zawartych transakcji w pierwszym kwartale 2015 roku doskonale odzwierciedlają panujące tendencje. Historycznie rekordowe otwarcie roku przyniosło swoistą „gorączka złota”, która popycha inwestorów ku projektom spekulacyjnym.  Sprzyjający  klimat makroekonomiczny, rozwój infrastruktury drogowej, pozytywne nastroje inwestorów, rosnące PKB i ekspansja sektora e-commerce przy równoczesnym wzroście miesięcznych wynagrodzeń przekładają się na dynamizację produkcji przemysłowej i spadek bezrobocia. Najemcy przemysłowi, zachęceni panujacymi warunkami rynkowymi i pozytywnymi prognozami gospodarczymi dla Polski, wciąż poszerzają działalność, a to z kolei skutkuje zwiększającym się popytem na powierzchni magazynowe. „Z naszych szczegółowych badań wynika, że utrzymujący się wysoki poziom aktywności najemców doprowadził do spadku wskaźnika pustostanów o dalsze 0,3 punktu procentowego, do poziomu 5,4 %. Jest to swoisty rekord. Wskaźnik ten nie miał tak niskiej wartości od przeszło 10 lat. Choć w przygotowaniu są dalsze 555 000 m kw, to całość tej powierzchni powinna zostać wynajęta przed końcem roku.” – mówi Anna Staniszewska, Dyrektor Działu Analiz Rynkowych i Doradztwa w BNP Paribas Real Estate Poland. Jak wynika z najnowszego raportu BNP Paribas Real Estate Poland w pierwszym kwartale 2015 roku wartość transakcji na rynku powierzchni magazynowych i przemysłowych osiągnęła rekordową wartość 149 mln euro, co stanowiło 34 % wartości wszystkich inwestycji dokonanych w przedmiotowym okresie. Tak intensywne zainteresowanie aktywami przemysłowymi i magazynowymi wśród inwestorów wywiera nacisk w kierunku obniżania stóp kapitalizacji dla najwyższej klasy obiektów, które kształtują się obecnie na poziomie 7,15 - 7,25%. W I kwartale 2015 oddano do użytku około 270 000 m kw, co oznacza, że łączna podaż powierzchni przekroczyła 9 milionów m kw. Zwiekszony popyt na powierzchnie magazynowe i logistyczne spowodował wyraźną zmianę w nastawieniu deweloperów. Wielu z nich realizuje obiekty spekulacyjnie, gdyż ryzyko braku najemców jest niewielkie z uwagi na korzystną koniunkturę. Trend daje się zauważyć nie tylko w głównych klastrach, ale także w Krakowie, Rzeszowie, Lublinie czy Toruniu. „Budowa obiektów, w których nie ma zapewnionego najemcy na powierzchnie logistyczne i przemysłowe, to coraz częstsze zjawisko w sektorze nieruchomości magazynowych. Z uwagą śledzimy rozwoj kolejnych projektow spekulacyjnych, a także rynku małych modułow magazynowych (SBU - small business units). Obserwujemy, jak na znaczeniu zaczynają zyskiwać ośrodki drugorzędne, a deweloperzy coraz śmielej wychodzą z atrakcyjnymi zachętami do najemców.” – komentuje Katarzyna Pyś-Fabiańczyk, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w BNP Paribas Real Estate Poland. W pierwszym kwartale 2015 roku padł również rekord pod względem skali transakcji rynkowej. Międzynarodowa sieć handlowa JYSK, reprezentowana przez BNP Paribas Real Estate Poland, na mocy podpisanej umowy wynajęła rekordowo duży metraż 40 500 m kw powierzchni magazynowej w Logistic City - Piotrków Distribution Center. „Pierwszy kwartał roku był historycznie najlepszym początkiem roku dla Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych BNP Paribas Real Estate Poland, podobnie jak i dla całego sektora rynku w Polsce. Liczę, że ten korzystny trend utrzyma się stymulując dalszy rozwój dotychczas niszowych projektów oraz nowych lokalizacji.” – komentuje Katarzyna Pyś-Fabiańczyk, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w BNP Paribas Real Estate Poland. Bez zmian na pozycji lidera. Hegemonię na runku utrzymuje Prologis, do którego należy 25 % istniejącej powierzchni magazynowej. W pierwszej trójce utrzymują się również Segro i Panattoni.   dostarczył infoWire.pl
 • środa, 13 maja O emeryturach mundurowych (Emerytury mundurowe) (bny, donald tusk, dotycz, e pod, Emerytury mundurowe, nie, prawo, puj, sta, wej, ycie) (by kontoemerytalne.pl)
 • środa, 13 maja ?Generali ? na dobre i złe. Na wszelki wypadek? – nowa wizerunkowa kampania reklamowa Generali (Wiadomości Branżowe) (coco republic, dla, internet za, jest, kt, media direction, ndash, nie, oacute, rajdzie, udzia, wne) (by netPR.pl)
  Wizerunkowa kampania reklamowa Generali z wykorzystaniem postaci Adama Małysza od 19 grudnia br. w telewizji i w Internecie Komunikacja skierowana na główne wartości Generali Dla obecnych i przyszłych Klientów Generali do wygrania ud...
 • wtorek, 12 maja Pakiet Warta OC Komfort uznany za Odkrycie Roku (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Ubezpieczenie Warta OC Komfort z usługą bezpośredniej likwidacji szkody w ramach OC Szybka Wypłata zostało uznane za Odkrycie Roku w ogólnopolskim konkursie Laur Konsumenta 2014 r. Nagroda to potwierdzenie, że rozwiązania stosowane przez Wartę świetnie wpisują się w oczekiwania klientów. Pakiet Warta OC Komfort obejmuje obowiązkowe OC komunikacyjne oraz benefity, które sprawiają, że klient kupuje polisę dla siebie, a nie z obowiązku. To właśnie ich wprowadzenie z początkiem roku,  zdecydowało, że kapituła konkursu Laur Konsumenta 2014 r. przyznała temu ubezpieczeniu tytuł „Odkrycie Roku 2014”. - Wierzymy, że klienci coraz częściej będą szukali dobrego OC, które zapewni np. wsparcie po wypadku również im samym. Dlatego nasz pakiet OC Komfort, zawiera w swojej cenie zarówno assistance jak i usługę bezpośredniej likwidacji szkody w ramach ubezpieczenia OC Szybka Wypłata. Dzięki temu klienci wybierający naszą ofertę mają zagwarantowane wsparcie w momencie wypadku, bez względu na to czy byli jego sprawcą, czy zostali poszkodowani. Jeśli do zdarzenia doszło bez ich winy, wspieramy ich też na etapie likwidacji szkody. Do tego dodajemy gwarancję utrzymania zniżek mimo szkody – wylicza Bartosz Olszycki, dyrektor Biura Rozwoju Produktów Komunikacyjnych w Warcie. Taka oferta to odpowiedź na oczekiwania klientów. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Warty wynika, że aż 71% kierowców wolałoby, żeby likwidacją szkody z polisy sprawcy wypadku zajmował się ubezpieczyciel, u którego wykupili swoją polisę. Właśnie taką usługę - tzw. bezpośredniej likwidacji szkody - gwarantuje ubezpieczenie OC Szybka Wypłata. Warunki tego ubezpieczenia przewidują, że Warta przejmuje na siebie wszystkie formalności związane z całym procesem. Z punktu widzenia klientów to bardzo ważne. Co drugi kierowca obawia się problemów związanych z likwidacją szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym, którego nie zna. Sytuacja, w której z każdym problemem klient zgłasza się do swojego ubezpieczyciela wydaje się badanym jak najbardziej naturalna. Aż 53% badanych zgłosiłoby szkodę do swojego ubezpieczyciela, w sytuacji gdyby byli poszkodowani przez innego kierowcę. Natomiast tylko 42% ankietowanych postąpiłoby zgodnie z obowiązującym do niedawna standardem i zgłosiłoby się do ubezpieczyciela sprawcy. 5% pytanych kierowców nie wiedziałoby co zrobić w takiej sytuacji. - Widać więc, że proces przewidziany w ramach bezpośredniej likwidacji szkód jest bardziej intuicyjny i przyjazny dla większości kierowców. Daje on im możliwość zdecydowania, który ubezpieczyciel będzie zajmował się likwidacją ich szkód. W takim modelu chętniej będzie wybierana oferta towarzystwa, które zaoferuje pomoc po wypadku i przyjazny proces uzyskania odszkodowania – komentuje Adam Fulneczek, dyrektor Departamentu Strategii Likwidacji Szkód w Warcie.   Źródłem danych dotyczących oczekiwań kierowców jest badanie CATIBUS, przeprowadzone przez Millward Brown w okresie 26-29 września 2014 r., na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 438 kierowców. dostarczył infoWire.pl
 • wtorek, 12 maja W Generali innowacyjne ubezpieczenie AC (Wiadomości Branżowe) (AC, bogaty, dla, Dodatkowe, enie, jest, nie, onie, pojazdu, ramach, stwo, tzw, warto, ych) (by netPR.pl)
  Nowa bogatsza wersja ubezpieczenia AC ze zmianami w zakresie podstawowym Dodatkowe zniżki dla kompleksowych i bezszkodowych klientów Wyróżniający się produkt na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych Warszawa, 6 grudnia 2011. Generali w...
 • poniedziałek, 11 maja Promocja w ofercie kredytowej dla przedsiębiorców w ING Banku Śląskim (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  ING Bank Śląski przygotował specjalną ofertę kredytową dla klientów z segmentu przedsiębiorców. Teraz pożyczki niezabezpieczone oraz linie kredytowe są dostępne bez prowizji i z niższą marżą. Oferta trwa do końca czerwca br. Klienci wskazują, że wysokie koszty kredytów są jedną z najważniejszych barier w prowadzeniu biznesu w Polsce. Dlatego podjęliśmy decyzję, że każdy kredyt, o który zawnioskuje przedsiębiorca, zostanie udzielony bez prowizji oraz z niższą marżą. Chcemy w ten sposób zachęcić przedsiębiorców do inwestowania i realizowania swoich celów, zgodnie z mottem naszej kampanii: „Pieniądze trzeba oddać, ale to co zyskasz, jest Twoje”. Kolejną rzeczą, na której zależy klientom to dostęp do środków, dzięki którym będą mogli utrzymać płynność finansową w momencie kiedy oczekują na zapłatę ze strony swoich klientów bądź ponoszą koszty przed realizacją zamówienia. Zdajemy sobie sprawę, że bardzo ważne jest aby firma miała stały dostęp do środków finasowania dlatego również linie kredytowe są teraz dostępne bez prowizji i z niższą marżą. Pieniądze są dostępne non stop, a klient płaci tylko za ten czas, w którym wykorzystywał posiadany limit – powiedział Jacek Tyczka, Manager Wydziału Produktów Kredytowych dla Przedsiębiorców. Teraz każdy przedsiębiorca, który jest zainteresowany zaciągnięciem pożyczki gotówkowej lub  uruchomieniem linii kredytowej w ING Banku Śląskim może skorzystać z niższej marży oraz promocyjnej prowizji w wysokości 0 zł zamiast standardowych 2%. Wystarczy zawnioskować o pożyczkę lub linię kredytową w okresie trwania oferty specjalnej. Klienci mogą złożyć wniosek zarówno w oddziale banku, jak i za pośrednictwem bankowości elektronicznej ING BankOnLine.   Więcej informacji na temat oferty kredytowej dla przedsiębiorców na www.ingbank.pl   dostarczył infoWire.pl
 • poniedziałek, 11 maja Generali OFE ? struktura aktywów na dzień 30 listopada 2011 roku (Wiadomości Branżowe) (akcje, ciowe, fundusz emerytalny, kt, lub, regulowanym, rzeczpospolita polska, stwa, ustawy, warto, zawar, zwi) (by netPR.pl)
  Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o miesięcznej strukturze aktywów - stan na dzień 30 listopada 2011 roku. Lp. Składnik aktywów Udział w wartości aktywów 1. Obligacje, bony i inne papie...
 • poniedziałek, 11 maja Wstępne wyniki z Win-13 w Tunezji obiecujące, prace trwają (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Serinus Energy przeprowadził testy produkcyjne odwiertu Winstar-13 w Tunezji. Uzyskano przepływ ropy na poziomie ok. 125-175 baryłek, charakteryzujący się niskim ciśnieniem. W drugiej połowie maja rozpoczną się prace mające na celu zwiększenie przepływu. Testy produkcyjne rozpoczęły się 28 kwietnia. Obecnie, przepływ ropy na Win-13 przybiera wartości w zakresie 125-175 baryłek dziennie. Surowiec charakteryzuje się gęstością na poziomie 41,5° według skali API (American Petroleum Institute). Przepływ cechuje się niskim ciśnieniem, dlatego  Serinus opracowuje program prac przewidujący m.in. użycie urządzenia coiled tubing. Działania ruszą w drugiej połowie maja. W tym czasie, kontynuowane będzie wydobycie, aby ustalić czy odwiert nie oczyści się samoczynnie. „Cieszy nas to, że na Win-13 udało się uzyskać przepływ ropy. Czekają nas jeszcze prace związane z doprowadzeniem do zwiększenia poziomu wydobycia. Wierzymy, że uzyskanie wyników  na poziomie zbliżonym do WIN-12bis jest w naszym zasięgu. Wkrótce powinniśmy rozpocząć kolejne  prace.” – powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Pole Sabria zajmuje obszar około 11.250 akrów. Serinus, poprzez spółkę zależną - Winstar Tunisia B.V., posiada 45 proc. udziałów w koncesji oraz status operatora. Według raportu niezależnej agencji RPS Energy Canada, szacunkowa objętość początkowych zasobów geologicznych ropy (OOIP) na polu Sabria wynosi 347 milionów baryłek w warunkach powierzchniowych (MMstb - stock tank barrels) (netto dla Winstar Tunisia - 156 MMstb). Do tej pory, wydobyto jedynie 1 proc. OOIP. dostarczył infoWire.pl
 • poniedziałek, 11 maja Dalszy rozwój ? wyniki finansowe Grupy IPF w pierwszym kwartale 2014 (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Grupa International Personal Finance, właściciel Provident Polska, w pierwszym kwartale 2014 roku, osiągnął zysk na poziomie 63,5 mln PLN (12,7 mln GBP). Jest to wzrost o 18 mln PLN (3,6 mln GBP). Zysk polskiej spółki wyniósł 39 mln PLN (7,8 mln GBP) i wzrósł o 13,5 mln PLN (2,7 mln GBP). Mimo coraz bardziej konkurencyjnego otoczenia, w Polsce i na Litwie osiągnięto bardzo dobre wyniki oraz mocny wzrost zysku bazowego o 21 mln PLN (4,2 mln GBP), wynikający głównie ze wzrostu udzielonych pożyczek o 10% i zwiększenia się przychodów o 15% w porównaniu z I kw. 2013. Provident Polska kończy kwartał z 843 000 klientów (rok temu było to 829 tysięcy), a jakość pożyczek utrzymuje się na dobrym poziomie. Utrata wartości należności od klientów w ujęciu rocznym, jako odsetek przychodu, pozostaje na stabilnym poziomie 28,7%. Spółka ściśle kontrolowała koszty, uwzględniając inwestycje na Litwie, wskaźnik kosztów do dochodu wzrósł tylko o 0,3 punktu procentowego - do 33,0%. Obecnie trwa geograficzna ekspansja działalności firmy na Litwie, gdzie Provident posiada 2 200 klientów. Cieszę się, mogąc poinformować o pozytywnym rozpoczęciu roku i osiągnięciem dobrych poziomów wzrostu i zysków – powiedział Gerard Ryan, Dyrektor Zarządzający IPF. Na początku kwietnia z powodzeniem refinansowaliśmy nasze euroobligacje po istotnie niższym koszcie. Dzisiejsze ogłoszenie skupu akcji własnych na kwotę około 50 mln GBP w celu obniżenia wskaźnika kapitału własnego w całości finansowania do około 45%, dowodzi naszego zaangażowania w dalsze zwiększanie wartości dla akcjonariuszy. Znajdujemy się w dobrej pozycji do zapewnienia dalszego wzrostu w kolejnych miesiącach roku – dodał prezes Ryan Utrzymując przyspieszenie osiągnięte w roku 2013 i koncentrując się na generowaniu zrównoważonego wzrostu osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki operacyjne w pierwszym kwartale. Zysk brutto wzrósł o 3,6 mln GBP do 12,7 mln GBP. Wszystkie rynki przyczyniły się do silnego wzrostu zysku bazowego o 7,5 mln GBP, który został częściowo skompensowany przez zainwestowanie 2,3 mln GBP na naszych dwóch nowych rynkach - Litwie i Bułgarii - oraz przez wpływ niższych kursów walutowych wynoszący 1,6 mln GBP. Najważniejszymi czynnikami kształtującymi wynik za I kw. był mocny wzrost udzielonych pożyczek o 18% oraz ich dobra jakość. Wzrost udzielonych pożyczek osiągnięto dzięki większej o 7% liczbie klientów, co stanowi kontynuację strategii wybiórczego łagodzenia warunków udzielania pożyczek nowym klientom oraz udzielania większych pożyczek obecnym klientom o dobrej jakości. Popyt na nasze produkty pożyczkowe o dłuższym terminie w Polsce, Czechach i na Słowacji jest nadal silny, a w lutym 2014 r. uruchomiona została pożyczka 100-tygodniowa na Węgrzech i pożyczki na okres do 78 tygodni w Rumunii. Jednocześnie z osiąganiem wzrostu utrzymane zostały dobre wyniki w zakresie odzyskiwania należności, a jakość pożyczek utrzymuje się na solidnym poziomie. W związku z powyższym utrata wartości należności od klientów w skali roku, wyrażona jako procent przychodów, pozostawała na stabilnym poziomie 26,7%, mieszczącym się bez problemów w zakresie docelowym firmy: 25-30%. Wskaźnik kosztów do dochodów w ujęciu rocznym poprawił się od końca roku 2013 o 0,2 punktu procentowego do poziomu 39,3%, po zainwestowaniu 2,3 mln GBP na Litwie i w Bułgarii. Wskaźnik kosztów do dochodów w skali roku z wyłączeniem nowych rynków wyniósł 38,4%, co oznacza poprawę o 0,5% od końca roku.     Najważniejsze dane statystyczne Grupa IPF                   I kw. 2014           I kw. 2013       Zmiana r/r przy stałym kursie walutowym Klienci (w tys.) 2 571 2 412 6,6% Pożyczki udzielone (w mln GBP) 258,3 232,8 18,2% Przychody (w mln GBP) 194,9 177,6 16,8% Wskaźnik utraty wartości należności od klientów jako procent przychodów w ujęciu rocznym 26,7% 27,6% 0,9 pkt. Wskaźnik kosztów do dochodów w ujęciu rocznym 39,3% 39,3% - Zysk brutto (w mln GBP) 12,7 9,1             Zysk brutto za 1 kw. 2014 mln GBP   Zmiana zysku bazowego mln GBP   Koszty nowych rynków mln GBP   Gorsze kursy wymiany walut mln GBP   Zysk brutto za 1 kw. 2013 mln GBP Polska-Litwa 7,8 4,2 (1,1) (0,4) 5,1 Czechy i Słowacja 5,0 0,7 - (0,5) 4,8 Węgry 2,5 1,7 - (0,2) 1,0 Rumunia-Bułgaria (1,1) 0,6 (1,2) - (0,5) Meksyk 2,0 0,6 - (0,5) 1,9 Koszty w Wlk. Brytanii (3,5) (0,3) - - (3,2) Razem 12,7 7,5 (2,3) (1,6) 9,1  Oryginalny raport, w języku angielskim, dostępny jest pod adresem: http://gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/reports/espi/view/260804    
 • niedziela, 10 maja Stosunek Polaków do integracji europejskiej w kwietniu (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Warszawa, 30 kwietnia 2014 r. – W kwietniu 84 proc. Polaków popierało członkostwo Polski w Unii Europejskiej.W stosunku do poprzedniego miesiąca odsetek zwolenników wzrósł o 2 punkty proc. Obecnie 30 proc. Polaków zdecydowanie popiera nasze członkostwo w UE, a raczej je popiera – 54 proc.Przeciwników integracji jest łącznie niemal 13 proc. i w stosunku do marca ubyło ich o 2 proc. Obecnie zdecydowanych przeciwników jest 4 proc., a raczej przeciwnych integracji jest 9 proc. respondentów.Jedynie 3 proc. badanych nie ma w tej kwestii zdania.Jedynie w starszych grupach wiekowych, czyli wśród osób z przedziału pomiędzy 50 a 66 rokiem życia i starszych, poparcie członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest nieznacznie niższe i waha się pomiędzy 73 a 79 proc. We wszystkich pozostałych grupach wiekowych pozostaje na wysokim poziomie i wynosi niemal 90 proc.Wykształcenie respondentów nie różnicuje i nie wpływa znacząco na poparcie idei integracji. Najwięcej jej zwolenników występuje wśród osób z wyższym wykształceniem (niemal 85 proc.), jednak w pozostałych grupach wykształcenia idea integracji ma również licznych zwolenników – od 76 proc. wśród respondentów z podstawowym wykształceniem, 83 proc. z wykształceniem zawodowym i 89 proc. średnim.Wysokie poparcie dla członkostwa Polski w UE występuje wśród elektoratów obydwu największych partii politycznych. W kwietniu niemal 90 proc. wyborców Platformy Obywatelskiej oraz niemal 80 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości jest zwolennikami  członkostwa.Informacje o badaniuKwietniowa fala badania została przeprowadzona w dniach  3-6 kwietnia 2014 r. na podstawie reprezentatywnej imiennej próby Polaków w wieku 15+, wylosowanej z bazy PESEL. Osoby celowe zostały wybrane w oparciu o dwustopniowy stratyfikowany schemat losowania z całkowitą liczbą realizowanych wywiadów n=1020. Wywiady zostały zrealizowane metodą wywiadów bezpośrednich w domach respondentów CAPI. GfK Instytut GfK jest zaufanym źródłem rzetelnych informacji o rynku i konsumentach. Umożliwia podejmowanie trafniejszych decyzji. Łączy pasję badawczą 13.000 ekspertów. Posiada 80 lat doświadczeń w analizowaniu i i interpretowaniu danych. Dostarcza analiz, zarówno na poziomie globalnym, jak i rynków lokalnych, w ponad 100 krajach. Dzięki stosowaniu innowacyjnych rozwiązań łączących technologię i naukę, zmienia "big data" w "smart data", zwiększając przewagę konkurencyjną swoich klientów i jednocześnie wzbogacając doświadczenia i decyzje konsumentów.
 • sobota, 9 maja Kwietniowy spadek nastrojów konsumenckich Polaków (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Warszawa, 30 kwietnia 2014 r. – W kwietniu wartość Barometru Nastrojów Konsumenckich GfK spadła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 3,7 punktu. Obecnie wynosi ona minus 22 punkty.Biorąc pod uwagę poszczególne wskaźniki wchodzące w skład barometru, na przestrzeni ostatniego miesiąca pogorszyły się oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych i możliwości oszczędzania oraz oczekiwania co do pozytywnych zmian w sytuacji ekonomicznej kraju. Wartość składowej dotyczącej ocen zmian na rynku pracy pozostała bez zmian. Przyszła sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowychW kwietniu oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych spadły o 2 punkty i wynoszą obecnie minus 7 punktów. Oznacza to powrót do sytuacji z początku roku. Możliwości oszczędzaniaW kwietniowym pomiarze wskaźnik przedstawiający skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania spadł o 11 punktów i wynosi obecnie minus 42 punkty.Przyszła sytuacja gospodarcza krajuWartość składowej barometru GfK dotyczącej ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju spadła w kwietniu o 2 punkty i wynosi obecnie minus 16 punktów. Przyszła sytuacja na rynku pracyWskaźnik ilustrujący składową barometru GfK mówiący o prognozach rozwoju sytuacji na rynku pracy pozostał w kwietniu na niezmienionym poziomie i wynosi obecnie minus 23 punkty. Jest to wciąż najwyższa wartość dla tej składowej od 2,5 roku. Informacje o wykresie Wykres zawiera ilustrację wyników Barometru Nastrojów Konsumenckich. Jest to syntetyczny indeks oparty na poniższych składowych: Ocena przyszłej sytuacji gospodarstwa domowego Wskaźnik oparty na odpowiedziach respondentów na pytanie: „Jak - Pana(i) zdaniem – zmieni się sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego w ciągu najbliższych 12 miesięcy?”. ODP.: znacznie się poprawi, trochę się poprawi, nie zmieni się, trochę się pogorszy, znacznie się pogorszy. Ocena przyszłej sytuacji gospodarczej kraju Wskaźnik oparty na odpowiedziach respondentów na pytanie: „Jak – Pana(i) zdaniem – zmieni się sytuacja gospodarcza kraju w ciągu najbliższych 12 miesięcy?”. ODP.: znacznie się poprawi, trochę się poprawi, nie zmieni się, trochę się pogorszy, znacznie się pogorszy. Ocena przyszłej sytuacji na rynku pracy Wskaźnik oparty na odpowiedziach respondentów na pytanie: „Jaka jest Pana(i) opinia na temat możliwych zmian poziomu bezrobocia w Polsce w ciągu najbliższych 12 miesięcy?”. ODP.: zdecydowanie wzrośnie, trochę wzrośnie, pozostanie na tym samym poziomie, trochę spadnie, zdecydowanie spadnie. Skłonność do oszczędzania Wskaźnik oparty na odpowiedziach respondentów na pytanie: „Jak Pan(i) ocenia prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy będzie Pan(i) miał(a) możliwość oszczędzania pieniędzy?”. ODP.: bardzo prawdopodobne, raczej prawdopodobne, raczej nieprawdopodobne, bardzo nieprawdopodobne.   Informacje o badaniu Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym według niezmienionej formuły od roku 1985. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską. GfK Instytut GfK jest zaufanym źródłem rzetelnych informacji o rynku i konsumentach. Umożliwia podejmowanie trafniejszych decyzji. Łączy pasję badawczą 13 000 ekspertów. Posiada 80 lat doświadczeń w analizowaniu i interpretowaniu danych. Dostarcza analiz, zarówno na poziomie globalnym, jak i rynków lokalnych, w ponad 100 krajach.  Dzięki stosowaniu innowacyjnych rozwiązań łączących technologię i naukę, zmienia "big data" w "smart data", zwiększając przewagę konkurencyjną swoich klientów i jednocześnie wzbogacając doświadczenia i decyzje konsumentów.  
 • sobota, 9 maja Grunty inwestycyjne w Polsce ? gdzie szukać tych najlepszych? (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Dr Piotr Goździewicz, Dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych, Region Europy Środkowo-Wschodniej, BNP Paribas Real Estate odpowiada na pytania na temat atrakcyjności inwestycyjnej gruntów.   Gdzie szukać działek pod inwestycje na rynku nieruchomości komercyjnych? Działki atrakcyjne z punktu widzenia potencjalnego inwestora rynku nieruchomości komercyjnych zlokalizowane są przede wszystkim w obrębie dużych polskich miast oraz ich regionów (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice / Górny Śląsk, Poznań), w obrębach istniejących stref ekonomicznych np. Lódź czy też w okolicach zakładów produkcyjnych jak na przykład Volkswagen w Poznaniu. Oczywiście są to również węzły komunikacyjne czyli autostrady, lotniska, dworce kolejowe. Na przykład PKP jest właścicielem wielu lokalizacji z bardzo ciekawym potencjałem komercyjnym zarówno w charakterze strategicznym jak np. Warszawa czy Wrocław jak i w mniejszych miastach. Także w mniejszych miastach można znaleźć atrakcyjne lokalizacje. Będą to okolice osiedli mieszkaniowych z potencjałem na obiekty handlowe. Jakie czynniki wpływają na atrakcyjność inwestycyjną działki z punktu widzenia inwestora? Atrakcyjne lokalizacje działek inwestycyjnych powinny zapewnić potencjał na generowanie przez inwestora dochodów z wynajmu powierzchni komercyjnych, co przekłada się na zwrot z zainwestowanego kapitału. Lokalizacja działki pod obiekt biurowy musi zapewniać potencjał na znalezienie najemców na powierzchnię, która zostanie tam wybudowana. Działki pod obiekty handlowe zlokalizowane w miejscowościach o sile nabywczej mieszkańców przekraczającej średnią dla kraju, nawet jeśli jest to miejscowość poniżej 20 000 mieszkańców, również wygenerują popyt inwestycyjny. Terenów inwestycyjnych można poszukiwać na przykład poprzez wyspecjalizowane firmy doradcze obecne na rynku nieruchomości komercyjnych, takie jak np. BNP Paribas Real Estate. Jednocześnie firma doradcza może także pomóc w sprzedaży takiej działki. Aby zmaksymalizować cenę sprzedaży dobrze sprzedawać działkę razem z projektem inwestycyjnym tzn. na przykład razem z uzyskanym pozwoleniem na budowę, ale przynajmniej koncepcja możliwego projektu inwestycyjnego powinna być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania terenu. Działka inwestycyjna, która mogłaby zainteresować inwestora zagranicznego, powinna mieć uregulowany stan prawny (tytuł własności lub użytkowanie wieczyste, brak roszczeń reprywatyzacyjnych). Czy Polska Wschodnia ma szansę zyskać na atrakcyjności? Jeśli chodzi o tereny Polski Wschodniej, to strategiczny plan i przedsięwzięcia z udziałem państwa poprzez np. rozwój infrastruktury drogowej i udział funduszy europejskich podniosłyby tam atrakcyjność terenów inwestycyjnych.
 • piątek, 8 maja Reumo Terapia żel z mentolem ? na bóle mięśni i stawów (Bóle, Bóle nóg, Leki) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 8 maja Broadcast rośnie w siłę! Tomasz Strożek dołączył do firmy Ericsson (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Tomasz Strożek objął stanowisko dyrektora do spraw rozwoju sprzedaży na rynku usług telewizyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej. W firmie Ericsson to nowy strategicznie obszar spajający świat mediów ze światem telekomunikacji.   Ericsson rozszerza rynek swoich zanteresowań biznesowych w Polsce. Szwedzka firma jest globalnie nie tylko liderem na rynku telekomunikacyjnym, ale również czołowym graczem na rynku telewizyjnym. – Konsekwentne i głęboko przemyślane działania, serie strategicznych akwizycji takich jak Tandberg, Technicolor, Mediaroom czy Red Bee Media pozwalają nam zaoferować wszystkie elementy technologicznego łańcucha produkcji, post produkcji i emisji, dzięki czemu nadawcy telewizyjni mogą skupić się na tym co dla nich w tej chwili najważniejsze – na telewidzu, a my bierzemy na siebie odpowiedzialność za stabilne działanie systemów oraz rozwój technologii na tym niesamowicie szybko rozwijającym się rynku – powiedział Tomasz Strożek, nowy dyrektor sprzedaży w firmie Ericsson Tomasz Strożek jest od ponad dwudziestu lat związany z rynkiem sprzedaży rozwiązań dla szeroko rozumianych mediów. Swoje doświadczenie zdobywał pracując dla firm będących integratorami systemów, specjalizując się w systemach do montażu nieliniowego, grafiki komputerowej, playoutów i archiwów cyfrowych. Trzy lata temu, na stanowisku Senior Sales Manager’a CEE rozpoczął pracę w monachijskiej firmie SES Platform Services GmbH, firmie córce operatora satelitarnego SES znanego w Polsce pod nazwą Astra, gdzie był odpowiedzialny za współprace z największymi europejskimi partnerami telewizyjnymi.   Ericsson Broadcast & Media Services w liczbach:   Utrzymanie połączenia (playout) dla 500 programów TV i OTT. 100 tysięcy godzin przekazu na żywio każdego roku. 2,7 mln godzin treści w ciągu roku.  Zarządzanie mediami: 1,6 miliona wolumenów każdego roku Odkrywanie treści: > 8 milionów tytułów, 2500 europejskich kanałów TV dla 25 krajów w 31 językach OTT: ponad 100 kanałów OTT Kreatywność: wygrane ponad 300 głównych nagród Dostęp: 200 tysięcy godzin napisów do wideo, w tym ponad >80 tys. godzin na żywo. Praca z 200 różnymi kombinacjami języków 54 klientów na wszystkich kontynentach dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 8 maja mBank: nowe ubezpieczenia w ofercie indywidualnej (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  mBank poszerza ofertę ubezpieczeniową o dwa nowe produkty gwarantujące ochronę w przypadku zachorowania na raka i śmierci. Aby skorzystać z ubezpieczenia wystarczy posiadać dowolny rachunek w mBanku. mWaleczni to ubezpieczenie, które gwarantuje zabezpieczenie finansowe w sytuacji zachorowania na raka. Dostępne jest w trzech wariantach różniących się od siebie sumą ubezpieczenia oraz miesięczną opłatą. Wersja standard gwarantuje wsparcie w wysokości 25 tys. zł. Pieniądze wypłacane są w momencie zdiagnozowania złośliwego raka. Miesięczna składka w tym wariancie wynosi od 9,99 zł. Dokładna kwota ustalana jest na podstawie krótkiej ankiety, którą klient może wypełnić samodzielnie w serwisie transakcyjnym lub razem z doradcą banku w placówce. Sumy ubezpieczenia w pozostałych dwóch wariantach ubezpieczenia mWaleczni – komfort i premium – wynoszą odpowiednio 50 i 100 tys. zł, a kwoty miesięcznych składek zaczynają się od 14,99 zł dla wariantu komfort oraz od 19,99 zł dla opcji premium.   - Przystąpienie do ubezpieczenia nie wymaga dostarczenia do banku badań lekarskich ani podpisów, wystarczy zawnioskować o ubezpieczenie w serwisie transakcyjnym i wypełnić wspomnianą ankietę. Opłata pobierana jest z konta klienta automatycznie, tak więc nie musi on pamiętać o regularnych przelewach – mówi Tomasz Raczyński, menadżer odpowiedzialny za ofertę produktów ubezpieczeniowych w mBanku. W podobny sposób klienci mogą także zakupić drugie z udostępnionych właśnie ubezpieczeń. Życie 24h to tzw. polisa na życie, zabezpieczająca rodzinę lub bliskich na wypadek śmierci jej posiadacza. Do tej pory ubezpieczenie tego rodzaju oferowane było jako dodatek do kredytów hipotecznych. Teraz klienci mogą je nabywać oddzielnie, jako samodzielny produkt, wystarczy, że posiadają rachunek w mBanku. Ubezpieczenie dostępne jest w sześciu wariantach gwarantujących zabezpieczenie bliskim w przypadku śmierci klienta w kwocie od 50 do 300 tys. zł, a w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego odpowiednio od 100 do 600 tys. zł oraz od 150 do 900 tys. zł. Warto też dodać, że kwoty te wypłacane są osobie lub osobom wskazanym przez posiadacza polisy bez pobierania podatku od spadków i darowizn, czyli ubezpieczyciel wypłaca im całą sumę świadczenia.  W przypadku ubezpieczenia Życie 24h miesięczna składka w zależności od wariantu wynosi od 20 do 65 zł. Oba produkty stworzone zostały i oferowane są we współpracy z AXA Życie TU SA. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 8 maja Hossa prezydencka, czyli kup akcje po wyborach (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Na Wall Street inwestują w oparciu o „niezawodny” cykl prezydencki. Okazuje się, że także w Polsce opłaca się spojrzeć na kalendarz wyborczy i kupić akcje dzień po wyborze głowy państwa. Choć wpływ polityki na GPW od wielu lat jest niewielki, to wykresy skłaniają do refleksji. W trzech na cztery przypadkach wystarczyło kupić zdywersyfikowany portfel akcji, by po 5 miesiącach zainkasować przynajmniej 20% zysku. Jeśli nastawiamy się na krótszy termin, to po 60 sesjach do zgarnięcia był „pewny” zysk w wysokości co najmniej 10%. - W trzech na cztery przypadkach inwestycja w WIG na pierwszej sesji po rozstrzygnięciu wyborów prezydenckich dawała dodatnie stopy zwrotu w perspektywie kolejnych 200 sesji. Średnia stopa zwrotu wyniosła 25,9%. Jest dość prawdopodobne, że tajemnica „prezydenckiej hossy” tkwi w zwykłym przypadku. Trzy z czterech ostatnich wyborów prezydenckich obyły się po prostu w czasie hossy na GPW. Tegoroczne wybory prezydenckie wpisywałaby się w scenariusz, zgodnie z którym GPW ma przed sobą tylko kilka miesięcy wzrostów, po czym prawdopodobnie wejdziemy w okres cyklicznej bessy – stwierdza Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl. W Stanach Zjednoczonych 4-letni „cykl prezydencki” to jeden z najbardziej niezawodnych cykli występujących na amerykańskim rynku akcji. W ramach tego cyklu występuje prawidłowość do pojawiania się ponadprzeciętnie wysokich stóp zwrotu w trzecim roku kadencji prezydenta USA. Nad Wisłą też można zaobserwować podobną prawidłowość w odniesieniu do kadencji polskiego prezydenta i rodzimego rynku akcji. - Ze względu na małą próbę „strategia prezydencka” w Polsce na GPW obarczona jest bardzo dużym ryzykiem i może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Na razie tę prawidłowość należy traktować jako ciekawostkę. Poważny inwestor najpierw dokładnie sprawdza spółki, których akcje kupuje - ewentualnie słucha się tych, którzy robią to za niego. Rzuty kością, wróżenie z fusów czy porady astrologów traktujmy zawsze z przymrużeniem oka - dodaje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl. Więcej na ten temat: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Hossa-prezydencka-czyli-kup-akcje-po-wyborach-7256773.html         dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 8 maja Netia kupuje TK Telekom (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  8 maja 2015 roku Netia zawarła przedwstępną umowę nabycia 100 proc. udziałów spółki TK Telekom od Grupy PKP. Dzięki tej transakcji Netia znacznie zwiększy swój potencjał w obszarze infrastruktury i umocni swoją pozycję na rynku klientów biznesowych. Za spółkę TK Telekom Netia zapłaci 221 mln złotych. Transakcja finansowana będzie z dostępnych linii kredytowych. Sfinalizowanie transakcji uzależnione jest od uzyskania przez Netię zgody UOKiK na dokonanie koncentracji. Drugim warunkiem zawieszającym jest uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP SA. „Zawarta dzisiaj umowa jest odzwierciedleniem konsekwentnej realizacji obranej przez Netię strategii rozwoju. Zgodnie z przyjętymi w Strategii 2020 założeniami, Grupa Netia dzięki transakcji nabycia TK Telekom zwiększy istotnie swoją bazę aktywów, rozbuduje infrastrukturę światłowodową oraz zdobędzie strategicznie ważną grupę klientów usług telekomunikacyjnych. Nabycie TK Telekom jest kolejnym krokiem Netii w konsolidacji polskiego rynku telekomunikacyjnego, co również jest wpisane w nasze cele strategiczne.” – skomentował transakcję Paweł Szymański, Prezes Zarządu Netia S.A. Po transakcji Grupa Netia znacznie zwiększy zasięg własnej sieci światłowodowej – TK Telekom posiada około 7,5 tys. km linii światłowodowych w ramach sieci szkieletowej. „Dzisiejsza umowa zwiększy skalę działalności Grupy Netia o ponad 11 proc. ogółem, a w segmencie klientów biznesowych nawet o ponad 28 procent. Wartość transakcji stanowi 5,2x wielokrotność wskaźnika wartości przedsiębiorstwa w relacji do zysku EBITDA (pro-forma)  za 2014 rok spółki TK Telekom, bez uwzględnienia synergii, które Grupa Netia planuje zrealizować po transakcji.” – dodał Andrzej Kondracki, Dyrektor ds. Strategii oraz Rozwoju Grupy Netia SA dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 8 maja Startuje 3. edycja konkursu ?To dla mnie ważne?, organizowanego przez Fundację Aviva (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Do udziału zaprasza Małgorzata Kożuchowska, która dołączyła do jury konkursu. Chciałbyś stworzyć ciekawe miejsce przyjazne dzieciom i ich rodzicom? Pragniesz wybudować plac zabaw, otworzyć świetlicę lub zorganizować zajęcia sportowe czy edukacyjne dla najmłodszych? Masz wiele pomysłów, ale nie wiesz, skąd wziąć fundusze na ich realizację? Zgłoś się do 3 edycji konkursu grantowego „To dla mnie ważne” organizowanego przez Fundację Aviva. Już od 7 maja możesz powalczyć o sfinansowanie swojego pomysłu! Pula grantów wynosi aż 200 tysięcy złotych! Każdy może starać się o grant Konkurs grantowy „To dla mnie ważne” to wyjątkowa okazja dla każdego, kto chciałby zmienić życie najmłodszych w swojej okolicy. Od 7 maja na stronie internetowej www.todlamniewazne.pl można zgłosić wniosek konkursowy i wziąć udział w głosowaniu. Jak zgłosić się do konkursu? Wystarczy w krótkim formularzu opisać swój projekt (np. budowa placu zabaw, wyposażenie świetlicy, zakup sprzętu do pracowni komputerowej) i wskazać kwotę potrzebną do jego realizacji. Szansę mają zarówno inicjatywy zgłoszone w pojedynkę, z sąsiadami, jak również w ramach organizacji pozarządowej lub w imieniu jednostki samorządowej. Po zgłoszeniu wniosku kluczowe jest poparcie internautów, którzy w głosowaniu internetowym zdecydują, które pomysły zostaną przedstawione jury. Fundacja Aviva na stronie www.todlamniewazne.pl udostępnia narzędzia, które pomogą podbić serca głosujących – plakaty, przykładowe posty do wstawienia na profilu Facebook, projekty zaproszeń na spotkania itp. Głosowanie będzie trwało do 14 czerwca. 20 wniosków z największą liczbą głosów zostanie przedstawione jury, które rozdzieli pulę 200 tysięcy złotych, które następnie zostaną przeznaczone na realizację zwycięskich pomysłów. Twój wniosek ma szansę podbić serca jury Do jury konkursu Fundacja Aviva zaprosiła znane osoby: Małgorzatę Kożuchowską, aktorkę teatralną, filmową i telewizyjną, angażującą się w działania na rzecz potrzebujących, dr Aleksandrę Piotrowska, psycholog dziecięcą, autorkę wielu publikacji dla dzieci i rodziców, Igę Młynarczyk – popularną blogerkę parentingową angażującą się w różne akcje społeczne na rzecz dzieci, prof. Janusza Książyka – kierownika Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Jacka Olszewskiego z zarządu Fundacji Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej oraz Pawła Wolińskiego – prezesa zrzeszającej rodziców Fundacji Mamy i Taty. Wykorzystaj podwójną szansę na zebranie funduszy Zarówno wnioskodawcy, jak i głosujący otrzymają podwójną szansę na realizację zgłoszonych i wspieranych inicjatyw. Fundacja Aviva ponownie wykorzysta moc finansowania społecznościowego, czyli crowdfundingu, który polega na finansowaniu pomysłów przez społeczność, która jest wokół nich zorganizowana. To innowacyjne rozwiązanie wykorzystano już w 2. edycji konkursu „To dla mnie ważne” przy okazji współpracy z czołowym polskim serwisem crowdfundingowym Wspieram.to. W tej edycji Fundacja Aviva postanowiła uruchomić mechanizm crowdfundingu już od samego początku trwania konkursu. Dzięki temu, autorzy inicjatyw społecznych mogą uzyskać o wiele więcej funduszy od wszystkich tych, którzy zechcą wesprzeć ich pomysł. Zgłoś się do konkursu grantowego „To dla mnie ważne”, poprzyj ważną dla Ciebie inicjatywę w głosowaniu, i zmień życie dzieci w swojej okolicy!   dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 8 maja Panie coraz częściej doceniane są jako sprawni finansiści (Oszczędzanie) (by kontoemerytalne.pl)
 • czwartek, 7 maja Grupa Generali w Polsce- 9% wzrost przypisu składki po 9 miesiącach 2011 r. (Wiadomości Branżowe) (ach, adka, adki, alno, dla, Grupa Generali, jest, od, pocz, roku, tkowych, wrze, wzrost, ycie) (by netPR.pl)
  Wzrost składki przypisanej brutto Grupy Generali Polska po 9-ciu miesiącach br. do  1.407  mld zł, tj. o 9 % w porównaniu z rokiem ubiegłym 30% wzrost w obszarze ubezpieczeń majątkowych i 21% wzrost składki regularnej w obszarz...
 • czwartek, 7 maja Nowe bonusy dla klientów produktów inwestycyjnych Generali (Wiadomości Branżowe) (acone, dla, Generali Beneficio, jest, kapita, Klient, okresie, oraz, powi, profamilia, rodk, wno, zawar) (by netPR.pl)
  Jesienna oferta promocyjna w programie inwestycyjnym Generali Beneficio oraz ochronno-oszczędnościowym Generali ProFamilia Stymulowanie potrzeb zabezpieczenia rodziny oraz długoterminowego oszczędzania Warszawa, 17 listopada 2011. Zwiększając k...
 • środa, 6 maja Rekordowy poziom kapitału na inwestycje w nieruchomości komercyjne (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Łączna wartość globalnego kapitału na inwestycje w nieruchomości komercyjne sięgnęła na koniec 2014 r. rekordowego poziomu 429 mld USD Największa dynamika wzrostu kapitału została odnotowana w obu Amerykach (12%) Dominują fundusze inwestujące w nieruchomości na terenie jednego kraju Według raportu firmy DTZ pt. „Great Wall of Money”, na koniec 2014 r. łączna wartość kapitału przeznaczonego na inwestycje w nieruchomości komercyjne sięgnęła w ujęciu globalnym rekordowego poziomu 429 mld USD. Wzrost wspierały fundusze pochodzące z podniesienia kapitału przez firmy. Jednakże dynamika wzrostu nowych środków spadła na koniec grudnia ubiegłego roku do 5% z 15% w połowie 2014 r. Największy przyrost dostępnych środków odnotowano w obu Amerykach – wzrost o 12% do 166 mld USD, podczas gdy w regionie Azji i Pacyfiku nastąpił wzrost o 4% do 122 mld USD. W regionie EMEA nastąpił spadek o 1% do 141 mld USD, do czego przyczyniła się aprecjacja dolara w stosunku do waluty euro w ostatnich miesiącach. Większość dostępnego kapitału wygenerowały fundusze zainteresowane wieloma segmentami rynku nieruchomości. Na koniec 2014 r. ponad 70% funduszy inwestowało w więcej niż jeden sektor, choć udział tej grupy inwestorów spadł o blisko 10% w porównaniu do 2013 r. Natomiast udział funduszy skoncentrowanych na inwestowaniu w określoną klasę aktywów wzrósł w analogicznym okresie o 29%. W przypadku funduszy zorientowanych na określony rodzaj nieruchomości, największy udział w ich portfolio zajęły powierzchnie mieszkaniowe (23%), magazynowe (19%) i handlowe (18%). Na koniec 2014 r., najwięcej dostępnego kapitału (59%) było w posiadaniu funduszy inwestujących w nieruchomości znajdujące się na terenie jednego kraju. Z kolei na fundusze poszukujące okazji inwestycyjnych na różnych rynkach przypadło 41% kapitału, co oznacza odwrócenie obserwowanego od końca 2012 r. trendu spadkowego udziału tej grupy inwestorów. Najwięcej nowego kapitału przeznaczonego na inwestycje w nieruchomości komercyjne przypadło na USA (145 mld USD), Wielką Brytanię i Chiny (po ok. 47 mld USD), Japonię (29 mld USD), Niemcy (24 mld USD) i Francję (23 mld USD). — Przyrost nowego kapitału odzwierciedla utrzymującą się atrakcyjność nieruchomości komercyjnych na tle obligacji skarbowych. Wraz z poprawiającą się płynnością na rynkach, oczekujemy, że popyt ze strony inwestorów przyczyni się do wzrostu wolumenu transakcji inwestycyjnych w perspektywie kolejnych dwunastu miesięcy —  powiedział Craig Maguire, Dyrektor Zespołu Rynków Kapitałowych, DTZ dostarczył infoWire.pl
 • środa, 6 maja Generali OFE ? struktura aktywów na dzień 31 października br. (Wiadomości Branżowe) (akcje, ek, kt, lub) (by netPR.pl)
  Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o miesięcznej strukturze aktywów - stan na dzień 31 października 2011 roku. Lp. Składnik aktywów Udział w wartości aktywów 1. ...
 • środa, 6 maja Generali OFE ? struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2013 r. (Wiadomości Branżowe) (ciowe, inne, OFE, warto) (by netPR.pl)
  Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o miesięcznej strukturze aktywów - stan na dzień 31 grudnia 2013 r.   Składnik aktywów Udział w wartości aktywów 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom 47,08% 2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 0,54% 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej 2,31% 4. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 0,00% 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 40,90% 6. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 0,00% 7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 0,03% 8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 0,00% 9. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 0,35% 10. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 0,00% 11. Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 0,00% 12. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,84% 13. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 0,00% 14. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt. 13 i 14 1,66% 15. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt. 10 i 13 0,79% 16. Listy zastawne 0,00% 17. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 0,00% 18. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 5,39% 19. Środki pieniężne 0,08% 20. Należności 0,02%    
 • wtorek, 5 maja Wyniki konkursu POPAI Poland Awards 2010 (Konto online) (alno, jest, kt, lub) (by kontoemerytalne.pl)
 • poniedziałek, 4 maja Praca dla blisko 100 Opiekunów Klienta (Praca) (by kontoemerytalne.pl)
 • poniedziałek, 4 maja Generali rozpoczyna wiosenną rekrutację do X. edycji Programu ?LeoPraktyki? (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Z końcem kwietnia Generali rozpoczyna rekrutację do X. już edycji Programu „LeoPraktyki”. Do 15 maja kandydaci - studenci kierunków biznesowych takich jak: ekonomia, ubezpieczenia, bankowość-finanse, zarządzanie, prawo, matematyka, statystyka, informatyka - mogą przesyłać swoje aplikacje. Grupa Generali przyjmie w tym roku 10 Praktykantów do pracy w centrali firmy, w Warszawie. Z roku na rok program LeoPraktyki Generali cieszy się coraz większym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba nadesłanych aplikacji – w zeszłorocznej edycji programu Generali otrzymało ponad 650 aplikacji.W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, o wyborze najlepszych przesądzi przygotowanie merytoryczne kandydatów, a także kompetencje ‘miękkie’, których znaczenie w środowisku pracy jest równie ważne. Generali poszukuje osób otwartych, komunikatywnych, posiadających solidną wiedzę teoretyczną, ale też zainteresowanych zdobyciem doświadczenia w branży ubezpieczeniowej i chętnych do podejmowania nowych wyzwań.- „Program letnich praktyk dla studentów. jest integralną częścią strategii personalnej Grupy Generali. Poprzez praktyki pragniemy dotrzeć do studentów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, zainteresowanych branżą ubezpieczeniową i jednocześnie nastawionych na dalszy rozwój.” – mówi Katarzyna Zwierzchowska, Dyrektor Departamentu Personalnego w Grupie Generali Polska.W Programie LeoPraktyki 2014 uczestnicy będą mogli zdobywać wiedzę i umiejętności pod okiem opiekunów Programu aż z ośmiu zespołów: Rozwoju Ubezpieczeń Grupowych Rozwoju Ubezpieczeń Zdrowotnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych Ubezpieczeń Majątkowych Klientów Indywidualnych Aktuariatu Majątkowego Aktuariatu Życiowego Prawnego Controllingu - „LeoPraktyki są doskonałym początkiem kariery zawodowej. Warto zaznaczyć, że w tym roku  program umożliwi rozpoczęcie stażu aktuarialnego niezbędnego do zdobycia polskiej licencji Aktuariusza aż trzem praktykantom” – podkreśla Katarzyna Zwierzchowska.Dwumiesięczny program adresowany jest do studentów ostatnich lat studiów. Szczegóły dotyczące Programu i rekrutacji znajdują się na stronie: www.generali.pl/kariera/strefa-studenta/
 • poniedziałek, 4 maja Które banki obsługują najwięcej klientów? (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Z danych zebranych przez PRNews.pl i Bankier.pl wynika, że banki w Polsce obsługują ponad 40 mln klientów. Najwięcej klientów ma PKO BP, na drugim miejscu jest Pekao, a za nim znajduje się mBank. Na ankietę odpowiedziało 17 banków, które łącznie prowadzą 37 mln rachunków. Dużym bankiem nieobecnym w zestawieniu jest BZ WBK, który nie chce się dzielić takimi informacjami z mediami. Podczas fuzji z Kredyt Bankiem podawał jednak, że ma około 3,5 mln klientów. Zestawienie nie uwzględnia także kilku mniejszych banków, m.in. BPH, Meritum Banku czy banków samochodowych. - Liczby klientów w bankach nie można porównywać bezpośrednio z liczbą mieszkańców Polski. Klient banku to nie tylko osoba fizyczna, ale także firmy, szkoły, miasta, czy gminy. Z kolei znaczna część osób fizycznych to klienci kilku banków równocześnie – zaznacza Wojciech Boczoń, analityk Bankier.pl. Czternaście banków podało informacje o liczbie klientów detalicznych. Łącznie obsługują 32 mln klientów w tym segmencie. W niektórych bankach liczba klientów detalicznych jest zbliżona do liczby klientów ogółem. Nie wszystkie banki mają bowiem rozbudowaną ofertę dla podmiotów biznesowych, gmin, czy stowarzyszeń. Liderem jest PKO Poprzednie badanie przeprowadzone przez serwisy PRNews.pl i Bankier.pl wskazuje natomiast, że na koniec ubiegłego roku 20 banków uniwersalnych prowadziło łącznie 28,5 mln kont osobistych. Najwięcej ROR-ów prowadzi PKO Bank Polski (6,6 mln), drugie miejsce zajmuje Bank Pekao SA (3,6 mln), a trzecie BZ WBK (2,9 mln). - Analitycy są pewni, że wraz ze wzrostem zamożności kraju będzie się zwiększać liczba Polaków korzystających z banków. Płace rosną u nas względnie wolno, ale wiele wskazuje na to, że w najbliższych latach ich podniesienie będzie priorytetem. Im będziemy mieli więcej pieniędzy, tym większy będzie stopień ubankowienia, który w tym momencie wynosi nieco ponad 81%. Przykładowo, dla Wielkiej Brytanii wynosi on ponad 90%. Banki mają coraz wyżej podniesioną poprzeczkę. Dla klientów to dobra wiadomość, bo większa konkurencja na rynku sprawi, że pojawią się nowe produkty i usługi o wyższej jakości. Niestety, to wcale nie znaczy, że będą one darmowe – komentuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl. Zobacz szczegółowe zestawienie: http://prnews.pl/raporty/raport-prnewspl-liczba-klientow-w-bankach-iv-kw-2014-6550729.html dostarczył infoWire.pl
 • poniedziałek, 4 maja 5 sposobów na poprawienie efektywności działań sprzedażowych (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Prowadząc firmę handlową lub usługową warto posiłkować się specjalistycznym oprogramowaniem. Wybierając spośród bogatej na rynku oferty trzeba jednak kierować się nie tylko ceną produktu, ale także – a może przede wszystkim – jego walorami. Istotne jest bowiem jak duże wsparcie oferuje program oraz czy jego  funkcjonalności faktycznie mogą przyczynić się do poprawienia efektywności działań handlowych prowadzonych przez firmę. Oprogramowanie przeznaczone do obsługi procesów handlowych z reguły stanowi integralny element większej całości – systemu ERP lub innego systemu wspomagającego zarządzanie. Od takiego komponentu oczekuje się przede wszystkim właściwej obsługi operacji i procesów handlowych oraz zapewnienia szybkiego, pozbawionego błędów obiegu danych między obszarem sprzedaży a finansami i księgowością. Jednakże program wspierający działania handlowe powinien zapewniać także funkcjonalność, która umożliwia menedżerom skuteczne i elastyczne zarządzanie sprzedażą. Podejmując decyzję o zakupie oprogramowania warto zatem wrócić uwagę, czy faktycznie wspiera on podstawowe działania umożliwiające podniesienie efektywności działań sprzedażowych. Stosowanie elastycznej polityki cenowej Kluczowym elementem polityki cenowej jest wprowadzanie różnego rodzaju promocji polegających na obniżaniu cen. W tym zakresie warto sprawdzić, czy program handlowy posiada funkcjonalność parametryzowania promocji w odniesieniu do danego towaru, a także danego klienta. Istotną funkcjonalnością jest także możliwość przypisywania konkretnym towarom i kontrahentom zakresu dat dla danej promocji, tak aby zadane ceny mogły się automatycznie aktualizować w zależności od wskazanego przez użytkownika terminu. Zarządzanie rentownością sprzedaży Jednym z najważniejszych mierników efektywności sprzedaży jest rentowność. Oprogramowanie wspomagające handel może wspierać ustalanie optymalnych cen, jeśli użytkownik ma dostęp do danych o bezpośrednich i pośrednich kosztach zakupu produktów. Ponieważ koszty dostaw poszczególnych partii towarów mogą się od siebie różnić, podobnie jak ceny zakupu towarów do odsprzedaży, warto sprawdzić, czy oprogramowanie zapewnia funkcjonalność określania marż (proponowanych cen sprzedaży) w odniesieniu do konkretnych dostaw towarów. Optymalizacja kosztów magazynowania Najbardziej znane metody wydawania towarów z magazynu to FIFO (first in first out - metoda kolejki) oraz LIFO (last in first out - metoda stosu). Oprogramowanie wspomagające handel może pomóc w optymalizacji kosztów magazynowania poprzez elastyczne zarządzanie wydawaniem towarów z magazynu, nie tylko według zasad FIFO czy LIFO. W niektórych przypadkach można optymalizować przestrzeń magazynową poprzez ręczny wybór, z której dostawy powinno się wydać klientom towar. Warto sprawdzić, czy system, który chcemy kupić, oferuje taką możliwość. Przejście na faktury elektroniczne Oszczędności z elektronicznego fakturowania są ewidentne zarówno po stronie sprzedawcy, jak i nabywcy. W obszarze sprzedaży stosowanie e-faktur zamiast dokumentów papierowych pozwala wygenerować łączne oszczędności na poziomie do kilku złotych za każdą wystawioną fakturę. Nie chodzi tylko o koszty papieru, sprzętu do drukowania, tonerów czy ewentualne, dodatkowe koszty przesyłek pocztowych. Oszczędności biorą się głównie z możliwości automatyzacji obiegu faktur w firmie sprzedającej towar. E-faktury są automatycznie odczytywane przez system finansowo-księgowy, co pozwala zredukować do minimum czas niezbędny na ich księgową obsługę i ewidencję. Wykorzystywanie analityki sprzedaży Raportowanie z obszaru sprzedaży to konieczność dla każdego, kto w sposób ciągły chce optymalizować swoje działania w obszarze sprzedaży, zakupów i zarządzania cenami. Do zaspokojenia potrzeb analitycznych menedżerów z sektora MSP nie jest konieczne posiadanie dedykowanego rozwiązania klasy Business Intelligence (BI), ponieważ funkcjonalność BI w obszarze sprzedaży może zapewnić oprogramowanie wspomagające handel. Warto zatem sprawdzić, na ile system w warstwie raportów (zestawień, interaktywnych wykresów) zapewnia funkcjonalność niezbędną do efektywnego działania – planowania, prognozowania i podejmowania decyzji. Działanie oprogramowania wspomagającego sprzedaż pod kątem wymienionych wyżej czynników można przetestować korzystając z wersji demo systemu Sage Symfonia Handel dostępnej pod adresem: http://www.sage.com.pl/handel-zwieksz-efektywnosc. Rozwiązanie to stanowi integralną część systemu wspomagającego zarządzanie – Sage Symfonia dedykowanego firmom z sektora MSP.  dostarczył infoWire.pl
 • poniedziałek, 4 maja Ubezpieczyciel lepszy od szwagra (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Agent ubezpieczeniowy, rodzina czy infolinia ubezpieczyciela – do kogo dzwonisz w przypadku stłuczki? Kiedy Twój samochód stoi rozbity na środku ulicy, chcesz jak najszybciej uzyskać skuteczną pomoc. Podpowiadamy, gdzie jej szukać. Stłuczka  to ogromny stres dla każdego kierowcy. Dlatego odruchowo wybieramy telefon do kogoś zaufanego. Z sondażu zrealizowanego przez instytut MillwardBrown na zlecenie TUiR „WARTA” S.A. wynika, że tuż po stłuczce co trzeci kierowca kontaktuje się z agentem, u którego wykupił ubezpieczenie. 29% osób woli kontakt z kimś z rodziny. Tylko 23% ankietowanych w pierwszej kolejności dzwoni do telefonicznego centrum obsługi klienta. Dlaczego tak rzadko kontaktujemy się z naszym towarzystwem ubezpieczeniowym?  Wsparcie w standardzie - Choć coraz częściej nawet do polisy OC dołączany jest pakiet assistance gwarantujący holowanie po wypadku, to wciąż nie jest to rynkowy standard. Część osób po prostu nie ma więc odpowiedniego ubezpieczenia. Z kolei, ci którzy je mają, w stresie związanym ze stłuczką często zapominają o płynących z tego uprawnieniach. Dzwonią  więc po pomoc do kogoś z rodziny lub przyjaciół, bo nie wiedzą, co robić. Tymczasem, mając odpowiedni pakiet ubezpieczeniowy, można uzyskać profesjonalną poradę i pomoc ubezpieczyciela – mówi Bartosz Olszycki, z biura Rozwoju Produktów Komunikacyjnych Warty. Na przykład pakiet Warta OC Komfort, gwarantuje bez dodatkowych opłat kompleksową pomoc po wypadku. Specjalnie przeszkoleni konsultanci assistance dyżurują w Centrum Obsługi Klienta Warty przez cały tydzień, 24 godziny na dobę. Kierowca może od razu po wypadku zadzwonić, a konsultant podpowie mu krok po kroku, co ma dalej robić. Jeśli będzie taka potrzeba zorganizuje też pomoc holownika. Podpowie także, gdzie znaleźć dobry warsztat czy parking strzeżony. Łatwo o szerszą pomoc Na taki serwis może liczyć każdy posiadacz OC Komfort, bez względu na to, czy jest sprawcą wypadku czy poszkodowanym. Można też dokupić szersze warianty assistance i zapewnić sobie wsparcie nie tylko po wypadku, ale też między innymi w razie awarii pojazdu, braku paliwa czy przedziurawienia opony. Warta jako jedno z niewielu towarzystw na rynku, pomaga posiadaczom assistance w wariantach Standard, Złoty i Złoty+, bez względu na to ile lat ma ich samochód. Dlatego aż 26 lat miał najstarszy samochód holowany przez Wartę po awarii na drodze - Przeciętny czas oczekiwania na pomoc drogową w mieście to nie więcej niż 30 minut, a poza miastem około 40 minut – podaje Jarosław Nowak, z Wydziału Assistance Warty. - Warto więc wybierać pakiety ubezpieczeniowe, zawierające usługi assistance i po wypadku dzwonić bezpośrednio do ubezpieczyciela. W większości przypadków będziemy w stanie udzielić pomocy szybciej niż tytułowy szwagier – dodaje. Do kogo najczęściej zgłaszamy się w przypadku stłuczki? Różne reakcje kobiet i mężczyzn. Reakcja kierowców jest zróżnicowana także ze względu na płeć. Kierowcy-kobiety najpierw szukają wsparcia u członków rodziny (48%), a tuż potem u swojego agenta ubezpieczeniowego (27%). Dopiero w dalszej kolejności (15%) kontaktują się z centrum obsługi klienta ubezpieczyciela. Kierowcy-mężczyźni kontaktują się w pierwszej kolejności z agentem (34 %), a w drugiej z infolinią ubezpieczyciela  (27%). Więcej szczegółów w załączonej grafice. dostarczył infoWire.pl
 • poniedziałek, 4 maja mBank: najwyższe zyski kwartalne w historii (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Początek 2014 roku był najbardziej udany w historii mBanku. Instytucja  wypracowała rekordowe dochody podstawowe i zysk netto. Złożyły się na to stabilny poziom dochodów ogółem przy konsekwentnie realizowanej polityce zarządzania kosztami i spadających odpisach na rezerwy kredytowe. Zysk netto wypracowany przez Grupę mBanku w I kwartale 2014 r. wyniósł 337,8 mln zł i był najwyższym powtarzalnym wynikiem odnotowanym przez bank od początku jego istnienia. – Pomimo środowiska niskich stóp procentowych, które tradycyjnie nie sprzyja rekordowym wynikom w sektorze bankowym, z każdym kolejnym kwartałem udaje nam się pozytywnie zaskakiwać rynek – mówi Cezary Stypułkowski, prezes mBanku. Poprawa wyniku odsetkowego była możliwa dzięki znacznemu obniżeniu kosztów pozyskiwania depozytów. Po raz kolejny poprawie uległ również wynik z tytułu opłat i prowizji – w I kwartale 2014 r. wyniósł 241,4 mln zł i był o 30 proc. wyższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego. – Naszą ambicją była poprawa efektywności mBanku. Szczególnie cieszy więc regularny spadek wskaźnika kosztów do dochodów z 48,3 proc. po I kwartale 2013 r. do 45,0 proc. po trzech miesiącach roku bieżącego – tłumaczy Cezary Stypułkowski. Początek roku przyniósł również znaczący wzrost bazy klientów, zarówno w segmencie bankowości detalicznej (o 59 tys. osób w porównaniu do końca 2013 r.), jak i korporacyjnej (267 nowych firm). Z kolei wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom mBanku – po wyeliminowaniu wahań kursów walut – zwiększyła się w I kwartale o 3,5 proc. Podobny wzrost (3,9 proc. z wyłączeniem transakcji repo) zanotowano w przypadku depozytów. Od początku 2014 r. Grupa mBanku raportuje wskaźniki kapitałowe zgodnie z regulacjami Bazylei III. Mimo to pozostały one na wysokim i bezpiecznym poziomie: współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 wyniósł 13,6 proc., a łączny współczynnik kapitałowy 16,3 proc. Ponadto w marcu 2014 r. mFinance France dokonało emisji kolejnej transzy euroobligacji o wartości nominalnej 500 mln euro i terminie wykupu w 2019 r. W zakresie bankowości detalicznej bank uruchomił w lutym br. kolejny element projektu nowego mBanku – zbudowaną od podstaw bankowość mobilną. Spotkała się ona z doskonałym przyjęciem przez klientów – tylko w pierwszym miesiącu od premiery nowa aplikacja została pobrana ponad 200 tys. razy, a aktywność dotychczasowych klientów w środowisku mobilnym wzrosła dwukrotnie. mBank został doceniony zarówno przez klientów, jak i zewnętrznych ekspertów. W I kwartale 2014 r. w plebiscycie Złoty Bankier instytucja otrzymała nagrody za najlepsze konto osobiste, najlepszy bank dla firm oraz najlepszy bank w social media. mBank otrzymał też najwięcej wskazań we wszystkich kategoriach plebiscytu i tym samym otrzymał główną nagrodę konkursu – statuetkę Złoty Bank. Z kolei nowy serwis transakcyjny został doceniony w konkursie Bank Innovation Awards, organizowanym przez amerykański serwis Bank Innovation. Zdobył również pierwsze miejsce w kategorii Digital Model Bank w plebiscycie organizowanym przez firmę doradczo-badawczą Celent Research, w którym startowało 80 banków z całego świata.
 • niedziela, 3 maja Bank Pocztowy zaoferuje własne fundusze inwestycyjne (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Dzięki rozpoczętej współpracy Banku Pocztowego z IPOPEMA TFI S.A. Bank zaoferuje w swojej sieci dystrybucji jednostki funduszy IPOPEMA SFIO.  Towarzystwo będzie także zarządzać funduszami typu white label na zlecenie Banku. Jednym z elementów założonych w strategii Banku Pocztowego do 2017 r. jest uzupełnienie oferty, z myślą o Klientach bardziej zaawansowanych w korzystaniu z usług finansowych, o produkty inwestycyjne. W perspektywie strategii Bank chce zbudować portfel produktów inwestycyjnych o wartości 0,5 mld zł. Krokiem w tym kierunku jest rozpoczęta właśnie współpraca Banku Pocztowego z IPOPEMA TFI S.A. Współpraca będzie toczyła się na dwóch polach: w pierwszej kolejności Bank Pocztowy będzie dystrybuował jednostki funduszy IPOPEMA SFIO w swojej sieci dystrybucji. Równolegle ruszył także drugi projekt.  – By wyjść z własną ofertę parasola funduszy typu white label przeprowadziliśmy przetarg, w wyniku którego do współpracy przy tym projekcie wybraliśmy IPOPEMA TFI. Będzie on zarządzał funduszem na zlecenie Banku Pocztowego – mówi Szymon Grochowalski odpowiadający w Banku Pocztowym za ofertę produktów inwestycyjnych. IPOPEMA TFI ma liczne doświadczenia we współpracy z partnerami w formule zarządzania funduszami white-label. Towarzystwo tworzyło je m.in. dla Alior Banku (Alior SFIO), czy Banku BGŻ (BGŻ SFIO). Stworzenie funduszu w formule white-label jest uzależnione od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie z oczekiwaniami fundusz powinien rozpocząć działalność w trzecim kwartale przyszłego roku. Tymczasem dystrybucja przez Bank Pocztowy jednostek funduszy z parasola IPOPEMA SFIO powinna rozpocząć się na początku 2015 roku. dostarczył infoWire.pl
 • niedziela, 3 maja Bankier.pl, Puls Biznesu, TVN Biznes i Świat najważniejszymi źródłami informacji dla inwestorów w Polsce (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Portal Bankier.pl w ramach XII edycji Ogólnopolskiego Badania Inwestorów organizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych uznany został  najważniejszym internetowym źródłem informacji dla inwestorów giełdowych, wyprzedzając takie serwisy jak Money.pl, Parkiet.com czy PB.pl. Wśród mediów tradycyjnych wysokie pozycje zdobył TVN Biznes i Świat (telewizja) i Puls Biznesu (prasa).    Od 2008 r. portal Bankier.pl nieprzerwanie uznawany jest za najważniejsze internetowe źródło informacji, z którego korzystają inwestorzy giełdowi w Polsce.  Serwisy internetowe to od lat główne i najczęściej wykorzystywane przez inwestorów źródło informacji. Portal Bankier.pl będąc liderem internetowego zestawienia był także najczęściej wskazywanym podmiotem pośród wszystkich rodzajów mediów, w tym tradycyjnych. Za najważniejsze źródło informacji portal Bankier.pl uznało 55,7% badanych, na dalszych miejscach plasują się TVN Biznes i  Świat (53,9%)i Puls Biznesu (42,5%). – Pierwsza pozycja w kolejnym badaniu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, potwierdza nie tylko ekspercki charakter portalu Bankier.pl, ale również to, że szereg nowatorskich zmian wprowadzonych w ostatnich miesiącach spełnił oczekiwania największego grona naszych użytkowników, czyli inwestorów giełdowych – mówi Maciej Klepacki, dyrektor zarządzający Grupa Bankier.pl – Przed nami publikacja kolejnych zmian dotyczących giełdowej części serwisu, które zaoferują użytkownikom zainteresowanym rynkami kapitałowymi nowe funkcjonalności i usprawnienia – dodaje Klepacki. Bankier.pl, który od 6 lat jest wskazywany jako najważniejsze internetowe źródło informacji dla inwestorów giełdowych przeszedł w ostatnich miesiącach gruntowną przebudowę. Zmieniono całą nawigację portalu, którą podzielono na trzy główne sekcje: Rynki, Biznes, Twoje Finanse. Na stronie głównej wyróżniono sekcje tematyczne, narzędzia i forum Bankier.pl – skupiające największą społeczność inwestorów w Polsce. Portal odświeżył też logotyp i identyfikację wizualną. Autor badania – Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych – jest największą w kraju organizacją zrzeszającą inwestorów. Ogólnopolskie Badanie Inwestorów jest najbardziej rozpoznawalną tego typu analizą w Polsce. W tym roku zostało przeprowadzone po raz dwunasty. Celem badania jest stworzenie profilu inwestorów indywidualnych w Polsce, poznanie ich potrzeb i preferencji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. W bieżącej edycji badania zebranych zostało ponad 7 tys. ankiet. Badanie poświęcone było przede wszystkim kwestiom inwestowania, ale również dotyczyło źródeł informacji, z których inwestorzy czerpią wiedzę na temat rynku kapitałowego.   dostarczył infoWire.pl
 • sobota, 2 maja Blok gazowo ? parowy w Stalowej Woli w decydującej fazie realizacji (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Budowa bloku gazowo – parowego o mocy 450 MW w Elektrociepłowni Stalowa Wola – największej w Polsce elektrociepłowni gazowej – osiągnęła kluczową fazę montażu urządzeń produkcyjnych. W poniedziałek 28 kwietnia teren budowy odwiedził Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki. Inwestycja realizowana jest wspólnie przez TAURON Wytwarzanie oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo TERMIKA. Na terenie Elektrowni Stalowa Wola (TAURON Wytwarzanie) powstaje nowoczesna jednostka gazowo-parowa o mocy 450 MWe. Blok będzie pracował w wysokosprawnej kogeneracji, obok energii elektrycznej będzie wytwarzał ciepło w postaci gorącej wody na potrzeby komunalne i pary technologicznej dla pobliskich zakładów przemysłowych. Zarządzać nim będzie spółka celowa Elektrociepłownia Stalowa Wola, w której PGNiG TERMIKA i TAURON Wytwarzanie posiadają po 50 procent udziałów. Inwestycja, na którą nakłady wyniosą 1,13 mld zł, finansowana jest w formule project finance. Blok zostanie oddany do eksploatacji w 2015 roku.  Projekt znajduje się w zaawansowanej fazie realizacji. Trwają końcowe prace budowlane w zakresie głównych budynków: m.in. elektrycznego, maszynowni turbiny gazowej i turbiny parowej oraz kotła odzyskowego. Powstaje stacja przygotowania gazu i zatoka ujęciowa. Przygotowano miejsce zabudowy transformatorów. Trwa montaż konstrukcji kotła odzyskowego. Podstawowe urządzenia znajdują się już na placu budowy lub są w trakcie transportu. - Sektor energetyczny zarówno w Polsce jak i w całej Europie stoi przed dużymi wyzwaniami, dlatego musimy podejmować inicjatywy, które przede wszystkim zwiększą jego konkurencyjność. Inwestycja w Elektrociepłowni Stalowa Wola potwierdza, że polska energetyka rozwija się dynamicznie i stawia na nowoczesne technologie - mówi Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki. Inwestycja jest wspólną inicjatywą partnerów, która znajduje potwierdzenie w ich strategiach. TAURON dąży do odbudowy mocy wytwórczych, dywersyfikacji portfela i zwiększenia udziału energii ze źródeł własnych. Powstający blok o mocy 450 MWe, największy i najnowocześniejszy w Polsce, jest jednym z kluczowym projektów zapisanych w strategii korporacyjnej TAURONA i będzie pierwszą jednostką gazową w Grupie. - Nowy blok w Stalowej Woli to inwestycja bardzo istotna, nie tylko z uwagi na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Jednostka ta będzie podstawowym źródłem ciepła dla około 60 tys. okolicznych mieszkańców- mówi Jacek Janas, p.o. prezesa zarządu TAURON Wytwarzanie – Dodatkowo, z uwagi na usytuowanie bloku w centrum miasta, bardzo ważny jest brak emisji pyłu, niska emisyjność CO2, NOx i praktycznie brak emisji SO2. PGNiG TERMIKA pozyskuje nowego, dużego odbiorcę gazu oraz rozwija działalność w sektorze elektroenergetycznym. - Elektrociepłownia Stalowa Wola to nie tylko największe przedsięwzięcie prowadzone obecnie przez PGNiG TERMIKA, ale też największa inwestycja w elektrociepłownię gazową w Polsce. Nasz wkład w ten projekt to przede wszystkim gruntowna wiedza i wieloletnie doświadczenie. PGNiG TERMIKA jest dziś największym zespołem elektrociepłowni w Unii Europejskiej. Nasi pracownicy to wysokiej klasy specjaliści, którzy gwarantują sukces tej ambitnej inwestycji –-mówi Andrzej Gajewski, prezes zarządu PGNiG TERMIKA. Wspólne przedsięwzięcie zainicjowane zostało podpisaniem 20 listopada 2008 roku przez TAURON Polska Energia i PGNiG listu intencyjnego, w którym wyrażono wolę współpracy. Następnie zawarto porozumienie z 7 grudnia 2009 roku określające ramy projektu. W kolejnym kroku wynegocjowana została umowa realizacyjna, którą 7 maja 2010 roku podpisały cztery strony, tj. TAURON, Elektrownia Stalowa Wola (TAURON Wytwarzanie), PGNiG i PGNiG Energia. Umowa określiła sposób współpracy. W marcu 2011 roku spółki podpisały pakiet umów przesądzających o realizacji przedsięwzięcia: - umowę o funkcjonowaniu Elektrociepłowni Stalowa Wola, - umowę sprzedaży energii elektrycznej, - umowę na dostawy paliwa gazowego. W grudniu 2012 roku wmurowano kamień węgielny, co symbolicznie rozpoczęło fizyczną realizację inwestycji. O inwestycji: Efekt ekologiczny: Nowa jednostka będzie spełniała wymagania przepisów krajowych i Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, jak również wymagania, zasady i normy, jakie określa Najlepsza Dostępna Technika - BAT (Best Available Techniques). Blok będzie spełniał następujące parametry ekologiczne: Niska emisja CO2 - około 360 kg/MWh Znikoma emisja SOx - zastosowane paliwo gazowe w swym składzie zawiera nieznaczne ilości siarki. Niska emisja NOx - technologia spalania gazu ziemnego w turbinie gazowej jest dostosowana do spełniania najostrzejszych norm emisji NOx. Brak emisji pyłu - zastosowane paliwo nie zawiera w swym składzie cząstek stałych. Będzie to zgodne z wymaganiami projektowanych jednostek oddawanych do użytkowania od roku 2016. Parametry techniczne bloku   TAURON Wytwarzanie Drugi co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce. Spółka posiada 4 671 MWe mocy zainstalowanej oraz 1 496,1 MWt mocy cieplnej i wytwarza energię w sześciu oddziałach (Elektrownia Jaworzno III, Elektrownia Łagisza, Elektrownia Łaziska, Elektrownia Siersza, Elektrownia Blachownia, Elektrownia Stalowa Wola). PGNiG TERMIKA Największy w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Zajmuje się także sprzedażą, przesyłem i dystrybucją ciepła. Wytwarza 11 procent produkowanego w Polsce ciepła, które dociera do 70 procent warszawian i 60 procent mieszkańców Pruszkowa i okolic. Zapewnia pokrycie ok. 65 procent zapotrzebowania stolicy na energię elektryczną. Produkcja odbywa się w 5 zakładach: elektrociepłowniach Żerań, Siekierki, Pruszków oraz ciepłowniach Wola i Kawęczyn. TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, Południowy Koncern Węglowy, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło.
 • sobota, 2 maja ?LeoPolonia? na podium w Konkursie Biuletynów Firmowych (Wiadomości Branżowe) (dla, Generali Warszawa, jest, roku) (by netPR.pl)
  Kolejny raz z rzędu „LeoPolonia” nagrodzona w prestiżowym konkursie tytułów firmowych 3 miejsce w kategorii Najlepszy Biuletyn Wewnętrzny 2011 dla kwartalnika Generali Warszawa, 18 października 2011. W minionym tygodniu ogłos...
 • piątek, 1 maja Generali OFE ? struktura aktywów na dzień 30 września br. (Wiadomości Branżowe) (ek, kt, lub, zwi) (by netPR.pl)
  Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o miesięcznej strukturze aktywów - stan na dzień 30 września 2011 roku. Lp. Składnik aktywów Udział w wartości aktywów 1. Obligac...
 • piątek, 1 maja ERGO Hestia rozstrzygnęła pierwsze zadanie specjalne na ubezpieczeniowym Forum Idei (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Od początku roku na ubezpieczeniowym Forum Idei ERGO Hestii prawie 300 zarejestrowanych użytkowników zgłosiło już 65 pomysłów, pod którymi znalazło się przeszło 500 komentarzy. Dzisiaj ubezpieczyciel wyłonił zwycięzcę zadania specjalnego na najciekawszą propozycję zwiększenia „namacalności” ubezpieczeń. Nagrodą jest iPad! Każdy internauta od początku roku ma możliwość realnego wpływu na kształt ubezpieczeń. Zasada jest prosta – zgłoszony pomysł na usprawnienie lub nowy produkt musi zyskać poparcie społeczności. Każdy z użytkowników za aktywność na Forum otrzymuje punkty, które następnie może inwestować w konkretne pomysły. Firma wdroży te pomysły, które zyskają poparcie społeczności i są rentowne. Dotychczas tylko użytkownicy mogli zgłaszać nowe pomysły i dyskutować na temat propozycji dodanych przez innych użytkowników. Oprócz zbierania inicjatyw od użytkowników, ERGO Hestia zachęca społeczność Forum Idei do oceniania rozwiązań i propozycji firmy. W ciągu ostatnich tygodni użytkownicy mieli szansę wykazania się i opracowania rozwiązań, które mógłby wprowadzić ubezpieczyciel, aby ubezpieczenia stały się bardziej namacalne. W planach są kolejne specjalne zadania dla społeczności, w których firma będziemy zadawać pytania, sugerować rozwiązania, testować nowości wspólnie z klientami. - Poziom zgłoszeń był bardzo różny, ale praktycznie wszystkie zgłoszenia przedstawiały nowe spojrzenie. Zwyciężczyni przedstawiła kompleksową propozycję dot. obsługi, jaką ubezpieczyciel może zaoferować klientowi – na pewno niektóre z tych propozycji będziemy dalej rozwijać – mówi Mateusz Jakitowicz, Główny Specjalista Biura Marketingu ERGO Hestii. W zadaniu specjalnym pytaliśmy użytkowników Forum Idei o inspiracje przy pracach nad nowymi produktami czy procesami opieki nad klientem. Informacja zwrotna od klientów pozwoli nam na jeszcze lepsze dopasowanie do oczekiwań naszych klientów – podsumowuje Mateusz Jakitowicz.  Forum Idei jest otwarte. Mogą z niego skorzystać nie tylko klienci firmy: zaproszeni są także agenci ubezpieczeniowi oraz wszyscy, którzy chcą wpływać na ubezpieczenia w Polsce. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 1 maja Generali OFE – wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej (Wiadomości Branżowe) (KRS, nazwa, netto, OFE, oraz, warszawa, Warszawa Numer) (by netPR.pl)
  Generali Otwarty Fundusz Emerytalny podaje do wiadomości wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej na dzień 30.09.2011 r. Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Siedziba i adres f...
 • czwartek, 30 kwietnia Ubezpieczenie NNW- nowy produkt w Generali Direct (Wiadomości Branżowe) (bogaty, Generali Direct, mier, nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp, NNW, oraz, ramach, rej, ugi) (by netPR.pl)
  Generali Direct wprowadziło do oferty nowy produkt – Ubezpieczenie NNW Bogaty zakres ubezpieczenia z możliwością jego dopasowania do potrzeb klientów 20% zniżki na zakup polisy do końca roku Warszawa, 29 września ...
 • czwartek, 30 kwietnia Martin Vrba powołany na Członka Zarządu Grupy Generali w Polsce (Wiadomości Branżowe) (dla, Martin Vrba, Martina Vrba, misj, onek, onka, oraz, vrba, ycie) (by netPR.pl)
  Martin Vrba nowym Członkiem Zarządu spółek Generali T.U. S.A. i  Generali Życie T.U. S.A. Martin Vrba przejmuje obowiązki Jirziego Strelicky’ego, który zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami kończy swoją misję...
 • środa, 29 kwietnia PIT z ZUS (Europa) (ek, jest, ko, kt, lub, miesi, mog, nale, Nast, puj, roku, równie, tym) (by kontoemerytalne.pl)
 • środa, 29 kwietnia Akcjonariusze Energi otrzymają niemal 600 mln zł dywidendy (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Już 21 maja Energa wypłaci dywidendę: akcjonariusze otrzymają 1,44 zł na każdą posiadaną akcję spółki. Dzisiejsze Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o wypłacie 92 proc. jednostkowego zysku netto za  2014 roku, czyli 596 256 644,16 zł. Stopa dywidendy według kursu otwarcia z 29 kwietnia, czyli w dnia ZWZA, wyniosła 5,4 proc.  Zgodnie z rekomendacją Zarządu Energa SA, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki podjęło decyzję o przeznaczeniu 596 256 644,16 zł z 650 538 620,29 zł jednostkowego zysku za 2014 r. na wypłatę dywidendy. Akcjonariusze spółki otrzymają 1,44 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 7 maja, a dzień jej wypłaty to 21 maja. W tym roku Zarząd postanowił zaproponować akcjonariuszom wypłatę wyższej dywidendy niż to wynika z polityki dywidendowej przedstawionej w prospekcie emisyjnym spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek zaakceptowany dzisiaj przez Walne Zgromadzenie Energa SA. Energa realizuje ambitną politykę dywidendową. Już w zeszłym roku na wypłatę dywidendy przeznaczone zostało 83 proc. jednostkowego zysku netto. Zeszłoroczna premia wyniosła 1 zł na akcję, a łącznie wypłacono akcjonariuszom 414 mln zł. W 2014 r. jednostkowy zysk netto Energa SA wyniósł 650 538 620,29 zł i był wyższy o 30 proc. niż rok wczesniej. Natomiast Grupa Energa odnotowała najwyższe wyniki roczne w historii: zysk netto przekroczył miliard złotych, EBITDA po wzroście o 17 proc. wyniosła 2,3 mld zł, a przychody ok. 10,6 mld zł. To kolejna poprawa wyników finansowych Grupy na przestrzeni ostatnich lat. Od 2010 r. zysk oraz EBITDA poprawiły się o ponad 60 proc., a przychody -  o 12 proc. dostarczył infoWire.pl
 • środa, 29 kwietnia Dynamiczny rozwój działu wycen nieruchomości w agencji BNP Paribas Real Estate Poland (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku oraz stale zwiększający się portfel klientów, do zespołu wycen nieruchomości w BNP Paribas Real Estate Poland dołączyło czterech doświadczonych rzeczoznawców majątkowych z uprawnieniami. W ostatnich miesiącach dział wycen powiększył się o specjalistów, którzy już udowodnili swoje kompetencje na rynku. Do zespołu dołączyli rzeczoznawcy majątkowi: Michał Czajkowski (7 lat doświadczenia), Weronika Niegowska (7 lat doświadczenia), Irmina Szyszko (6 lat doświadczenia) oraz praktykant Grzegorz Laskowski (2 lata doświadczenia). Na pozycję Starszego Rzeczoznawcy awansował Grzegorz Wysocki (9 lat doświadczenia).  „Ubiegły rok zakończyliśmy z dużym sukcesem osiągając wynik finansowy powyżej przewidywań. W 2014 r. wycenilismy około 400 nieruchomości o łącznej wartości ponad 3,5 miliarda Euro. Ta wzrostowa tendencja utrzymując się w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, spowodowała konieczność znaczenego powiększenia zespołu wycen.” – komentuje Izabela Mucha, Dyrektor Działu Wycen na Europę Środkowo-Wschodnią, BNP Paribas Real Estate Poland.  Głównymi klientami działu wycen agencji BNP Paribas Real Estate Poland są banki, fundusze, prywatni i instytucjonalni właściciele nieruchomości oraz indywidualni inwestorzy. Bazując na ujednoliconych standardach i tradycyjnych procedurach (metoda porównawcza,  przychodów kapitałowych, odtworzeniowa, rezydualna oraz zyskowa) oraz najnowszych rozwiązaniach w zakresie  analizy finansowej, rzeczoznawczy agencji BNP Paribas Real Estate okreslają wartość nieruchomości w całym regionie Europy Środkowo - Wschodniej.   O Dziale Wycen Dział wycen BNP Paribas Real Estate Poland świadczy usługi w zakresie wyceny nieruchomości komercyjnych (biurowych, przemysłowych, handlowo – usługowych, hotelowych) oraz gruntów inwestycyjnych na terenie Polski i innych państw Europy Środkowo–Wschodniej. Z usług działu korzystają m.in. banki, fundusze inwestycyjne, deweloperzy, klienci indywidualni i instytucjonalni. Przygotowujemy wyceny zgodne z polskimi oraz międzynarodowymi standardami wyceny (m.in. PKZW, RICS, IVS, HypZert). Wyceny przygotowywane są na potrzeby transakcji kupna / sprzedaży nieruchomości, monitorowania bieżącej działalności, podejmowania decyzji strategicznych, zabezpieczenia zobowiązań kredytowych oraz do celów księgowych, prawnych czy też podatkowych. dostarczył infoWire.pl
 • środa, 29 kwietnia Rossmann wśród najlepszych najemców w środkowej Europie (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Dynamiczny rozwój Rossmanna jest doceniany przez ekspertów. W ostatnim czasie firma otrzymała dwa cenne wyróżnienia. CEE Retail Awards to najbardziej prestiżowy konkurs w Europie środkowo-wschodniej związany z detalicznym rynkiem nieruchomości, jednocześnie będący jednym z najbardziej prestiżowych w całej Europie. Skupia największych specjalistów z branży deweloperskiej. W tym wyjątkowym towarzystwie znalazł się również Rossmann. Firma otrzymała statuetkę w kategorii najemcy powyżej 100 metrów kwadratowych, za osiągnięcia w 2013 roku. Podczas uroczystej gali prelegenci zwracali bardzo istotną uwagę na rosnące znaczenie komercyjnego rynku nieruchomości handlowych, a także pokrewnych branż w środkowej części Europy. Podczas zimowej edycji Shopping Center Forum jury ogłosiło zwycięzców w konkursie SCF 2014 Retailers Awards. To była druga edycja, w której statuetki dostali najlepsi najemcy centrów handlowych. Do rywalizacji przystąpiło kilkadziesiąt firm, które walczyły o tytuł najlepszych w 23 kategoriach. W kategorii najemcy roku zwyciężył Rossmann, wyprzedzając Super-Pharm, Hebe i Ziaję.
 • wtorek, 28 kwietnia Zakwaterowanie zastępcze i pomoc finansowa w ramach polisy mieszkaniowej (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Wybierając ubezpieczenie mieszkaniowe rzadko zwracamy uwagę na to, że mając odpowiednią polisę możemy w ramach posiadanej ochrony otrzymać dodatkowe świadczenia, takie jak: zakwaterowanie zastępcze, transport i przechowywanie ocalałego mienia czy pomoc finansowa na zakup artykułów pierwszej potrzeby. Okazują się one niezwykle przydatne w takich sytuacjach, jak ostatni wybuch gazu w Katowicach - Czasami traktujemy polisę mieszkaniową jako obowiązek wymagany przez bank przy kredycie mieszkaniowym, nie zwracając uwagi na jej zakres oraz warunki. Warto jednak poświęcić chwilę i dokładnie zastanowić się nad zakresem wybieranego ubezpieczenia mieszkaniowego, w tym ofertą produktów dodatkowych - wyjaśnia Maja Lech z Centrum Ubezpieczeń Biznesowych i Indywidualnych. - Na przykład ubezpieczenie mieszkaniowe Proama obejmuje zakwaterowanie zastępcze już w standardowym zakresie ochrony. W przypadku zajścia zdarzenia uniemożliwiającego zamieszkanie w domu lub mieszkaniu, gdy czas ich przywrócenia do stanu zamieszkania przekracza 4 dni, Proama zorganizuje ubezpieczonemu i jego rodzinie pobyt w hotelu, pokryje także koszty z tym związane. Poszkodowani mogą liczyć na refundację do 5 dób hotelowych. Ponadto, Ci, którzy posiadają dodatkowo Assistance Domowe, mogą oczekiwać organizacji i pokrycia kosztów lokalu zastępczego nawet do 30 dni Assistance Domowe w Proama obejmuje szereg także innych usług, które mogą okazać się niezmiernie pomocne w momencie niespodziewanej tragedii. Są to dozór miejsca ubezpieczenia, transport i przechowanie ocalałego mienia, transport do lokalu zastępczego czy też udzielenie natychmiastowej pomocy finansowej na zakup artykułów pierwszej potrzeby. - Wspomniana pomoc finansowa w wysokości do 2 tys. złotych jest wypłacana w ciągu 24 godzin od momentu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Może się ona okazać nieocenioną dla osób, które w jednej chwili straciły dach nad głową wraz z całym dobytkiem, także ze wszystkimi dokumentami i odzieżą – dodaje Damian Zieliński, kierownik ds. ubezpieczeń mieszkaniowych w Proama. Posiadacze Assistance Domowego mogą liczyć również na pomoc Opiekuna Klienta, czyli osoby, która będzie nadzorowała prace związane z odbudową zniszczonego lub poważnie uszkodzonego domu lub mieszkania, tj. zamawianie materiałów budowlanych czy też nadzorowanie prac ekip remontowych. Ubezpieczenie mieszkaniowe Proama dostępne jest w dwóch wariantach: Proama Dom i Proama Dom Premium. W standardowym zakresie ochrony obejmuje również np. odpowiedzialność cywilną za szkody związane z użytkowaniem nieruchomości oraz ryzyko przepięcia i dewastacji. Ubezpieczony może także liczyć na dodatkowe świadczenia tj. pokrycie kosztów akcji ratowniczej oraz poszukiwania przyczyny szkody. Osoby, posiadające ubezpieczenie mieszkaniowe w Proama, otrzymują dodatkowe 10% zniżki na zakup ubezpieczenia samochodu. Zniżka w OC przysługuje już gdy składka za ubezpieczenie mieszkaniowe jest wyższa niż 150 zł, a w AC gdy przekracza 250 zł. dostarczył infoWire.pl
 • wtorek, 28 kwietnia mBank rozdaje e-booki przez NFC (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Najnowsza kampania promocyjna mBanku, ukazująca zalety eKonta mobilnego z oprocentowaniem 4 proc. w skali roku, weszła w kolejną fazę, w której bezpośrednio angażuje odbiorców. W tej odsłonie bank, jako pierwsza instytucja finansowa na rynku, wykorzystuje technologię NFC i QR kodów w citylightach. Do wygrania kody zniżkowe do księgarni online oraz cała kolekcja e-booków „Gry o Tron”. mBank po raz kolejny w swej kampanii reklamowej sięga po innowacyjne środki przekazu. Tym razem wykorzystuje citylighty wyposażone w nadajniki NFC do stworzenia gry miejskiej, w której głównymi nagrodami są m.in. e-booki jednej z najpopularniejszych ostatnio serii książek - „Gra o Tron”. - W całej Polsce nasze interaktywne reklamy outdoorowe pojawiły się na ponad 400 nośnikach firmy Clear Channel Polska. Dzięki zbliżeniu telefonu z NFC do nadajnika lub zeskanowaniu QR kodu z naszej reklamy można otrzymać kod rabatowy do wykorzystania w księgarni Virtualo.pl. Mieszkańcy Warszawy mogą natomiast zebrać kolekcję wszystkich e-booków „Gry o Tron” - mówi Piotr Jakubowski, ekspert w Departamencie Marketingu Bankowości Detalicznej mBanku. Działania obejmujące stolicę realizowane są w formie gry miejskiej. W tym okresie każdego dnia na fanpage’u mBanku na portalu Facebook publikowane będą adresy citylightów pozwalających na wygranie kolejnych książek z serii „Gra o Tron”. Kody na bezpłatny egzemplarz książki każdego dnia otrzyma pierwszych 200 osób.Jak zdobyć kod?  Wystarczy zeskanować QR kod lub zbliżyć telefon z włączonym NFC do nadajnika w citylightcie. W telefonie otworzy się specjalna strona, na której należy pozostawić swój adres email lub zalogować się przez Facebooka. Na podany adres mailowy wysłany zostanie kod rabatowy w księgarni Virtualo, a dla mieszkańców Warszawy biorących udział w grze miejskiej - kod do bezpłatnego egzemplarza e-booka „Gry o Tron”. Warszawska gra miejska potrwa do 29 października br. dostarczył infoWire.pl
 • poniedziałek, 27 kwietnia Stosunek Polaków do wprowadzenia euro ? kwiecień 2015 (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. – W kwietniu 77 proc. Polaków było przeciwnych wprowadzeniu euro w Polsce.W stosunku do poprzedniego miesiąca odsetek przeciwników spadł o 1 punkt procentowy. Obecnie 46 proc. Polaków jest zdecydowanie przeciwnych przyjęciu przez Polskę euro, a raczej przeciwnych jest 31 proc.Odsetek zwolenników przyjęcia euro spadł w porównaniu do pomiaru marcowego także o 1 punkt procentowy. Obecnie jest ich łącznie 16 proc. Zdecydowanych zwolenników jest 3 proc., 13 proc. respondentów raczej poparłoby wprowadzenie euro.Jedynie 7 proc. badanych nie ma w tej kwestii zdania.Żadna z podstawowych zmiennych społeczno-demograficznych nie wpływa istotnie na opinie dotyczące przyjęcia wspólnej waluty euro. W większości grup wiekowych, wykształcenia, pozycji zawodowej, klasy wielkości miejscowości, dominuje odsetek przeciwników przyjęcia euro i wynosi od 70 do ponad 80 proc.Preferencje polityczne respondentów także nie wpływają na polaryzację opinii na temat wprowadzenia euro. Wysokie odsetki przeciwników przyjęcia euro występują wśród elektoratów dwóch największych ugrupowań, liczniej występują oni wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości (80 proc.) niż wśród wyborców Platformy Obywatelskiej (71 proc.).Informacje o badaniuKwietniowa fala badania została przeprowadzona w dniach 9–13 kwietnia 2015 r. na podstawie reprezentatywnej imiennej próby Polaków w wieku 15+, wylosowanej z bazy PESEL. Osoby celowe zostały wybrane w oparciu o dwustopniowy stratyfikowany schemat losowania z całkowitą liczbą realizowanych wywiadów n=1020. Wywiady zostały zrealizowane metodą wywiadów bezpośrednich w domach respondentów CAPI. dostarczył infoWire.pl
 • poniedziałek, 27 kwietnia Poczta Polska z nowym dyrektorem Biura Strategii i Współpracy Międzynarodowej (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Od 24 października na stanowisku dyrektora Biura Strategii i Współpracy Międzynarodowej zatrudniony został Pan Dariusz Dolczewski. Dariusz Dolczewski posiada interdyscyplinarne wykształcenie specjalistyczne. Ukończył Politechnikę Warszawską – jest inżynierem telekomunikacji po Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Zarządzanie przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest doktorantem na Wydziale Zarządzania UW, specjalizuje się w kwestiach zarządzania i organizacji dużych grup kapitałowych. Dariusz Dolczewski wcześniej pracował m.in. na stanowisku Dyrektora Departamentu Poczty w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, gdzie prowadził sprawy związane z nadzorem właścicielskim nad Pocztą Polską S.A. oraz legislacją  w obszarze pocztowym. Na zatrudnienie w Poczcie Polskiej decyzję pozytywną wydała Komisja rozpatrująca wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnianie osób, które pełniły funkcje publiczne, działającej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności   gospodarczej   przez   osoby   pełniące  funkcje publiczne. dostarczył infoWire.pl
 • poniedziałek, 27 kwietnia Czy warto rozwijać energetykę wiatrową? (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Choć koszt wytworzenia energii elektrycznej z turbin wiatrowych jest prawie dwukrotnie większy od kosztu produkcji tej samej ilości energii z węgla, a przepisy dotyczące budowy elektrowni wiatrowych są w Polsce bardzo skomplikowane, powstawanie kolejnych farm wiatrowych ma sens. Eksperci zwracają uwagę, że mimo trudności w energetykę wiatrową powinniśmy inwestować. Jak zaznacza Arkadiusz Sekściński z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, jej rozwój przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i pomaga w tworzeniu dobrego miksu energetycznego. Istotne znaczenie ma również ochrona środowiska. „Główną zaletą energetyki wiatrowej jest produkcja energii elektrycznej bez zanieczyszczeń” – twierdzi Paweł Przybylski, dyrektor branży Wind Power w Siemensie. Dzięki farmom powstaną nowe miejsca pracy, wzrośnie PKB, zwiększą się wpływy z podatków płaconych przez firmy z branży energetyki wiatrowej, a do budżetów gmin trafią środki z podatku od nieruchomości, którym są obłożone elektrownie wiatrowe. Budowa farm przyczyni się ponadto do rozwoju lokalnych społeczności, w pobliżu których zostaną one postawione. Mieszkańcy mogą również czerpać zyski z dzierżawy gruntów, na terenie których stoją turbiny. Inwestowanie w energetykę wiatrową wiąże się też z pewnymi niedogodnościami. „Budowa farmy wiatrowej wymaga bardzo intensywnej pracy i poniesienia dość dużych środków w ciągu kilku lat” – mówi serwisowi infoWire.pl Paweł Przybylski. (Według raportu firmy Ernst & Young „w 2011 roku średnie nakłady inwestycyjne na budowę lądowej farmy wiatrowej wyniosły około 6,6 mln PLN za 1 MW mocy zainstalowanej”). Oprócz tego konieczne jest uzyskanie zgody środowiskowej, zgody na przyłączenie energetyczne, a także pozwolenia na powstanie elektrowni w danej gminie. Kolejnym problemem jest brak odpowiednich regulacji prawnych, który odstrasza potencjalnych inwestorów i hamuje rozwój tej gałęzi przemysłu. „Aby źródła odnawialne się rozwijały, są potrzebne stabilne ramy prawne” – zaznacza Arkadiusz Sekściński. Na szczęście projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii trafił już do Sejmu i jest szansa, że prace legislacyjne zostaną ukończone w ciągu najbliższych miesięcy. Chociaż branża energetyki wiatrowej w Polsce boryka się z problemami, eksperci przewidują jej bardzo dynamiczny rozwój. Wpłynie on na to, że koszt wytworzenia energii elektrycznej z turbin napędzanych powietrzem będzie coraz niższy, dzięki czemu budowa kolejnych farm wiatrowych stanie się jeszcze bardziej opłacalna. dostarczył infoWire.pl
 • niedziela, 26 kwietnia Domino?s rośnie w siłę (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Znaczący wzrost sprzedaży, udany start modelu franczyzowego, otwarcie nowych punktów – Domino's Pizza  przedstawia raport z działalności oraz wyniki finansowe za ubiegły rok. 2013 rok był dla Domino’s Pizza w Polsce okresem dynamicznego rozwoju i realizowania nowych inwestycji. Sprzedaż detaliczna w sieci wzrosła o 66% z 1,85 mln funtów brytyjskich w 2012 roku do 3,0 mln. Sprzedaż detaliczna e-commerce wzrosła aż o 140% w porównaniu do 2012.  Domino's Pizza odnotowała 43% wzrost sprzedaży rok-do-roku i 46% wzrost marży brutto rok-do-roku. Sprzedaż rosła w tempie dwucyfrowym przez ostatnie 5 kwartałów z rzędu. W styczniu 2014 udział sprzedaży e-commerce w sprzedaży w dostawie wynosił 59%. Nowe punkty Liczba lokali Domino’s Pizza wzrosła o 36% i obecnie polska sieć składa się z  19 punktów. Uruchomione zostały m.in. dwie pierwsze pizzerie w Krakowie, a w październiku został otwarty pilotażowy punkt oparty na modelu franczyzowym. Franczyzę powierzono Jakubowi Stępniowi, związanemu z Domino's od wielu lat. Jakub rozpoczynał pracę w Domino's w 2005 roku w Anglii jako kierowca. Po roku był już menedżerem pizzerii. Następnie przeniósł się do Irlandii, aby jako zastępca menedżera pracować w pizzerii mającej największą sprzedaż spośród 10.000 pizzerii Domino’s na świecie. „W godzinach szczytu w takiej pizzerii pracuje 50 dostawców pizzy jednocześnie" - mówi Jakub. W 2008 wrócił do Anglii, aby zostać Area Managerem. W 2010 Jakub wrócił do Polski i rozpoczął pracę dla Domino's Pizza. Zaczynał jako Training Manager, a następnie jako Area Manager. Ostatnio pracował jako Sales Strategy Manager. „Zawsze chciałem mieć swoją własną pizzerię, dlatego kiedy pojawiła się okazja podpisałem umowę z Domino's Polska. Wyniki mojej pizzerii są na tyle obiecujące, że obecnie prowadzę rozmowy z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi finansowaniem kolejnych pizzerii Domino's prowadzonych przeze mnie. Nie bez znaczenia w tych rozmowach jest fakt, iż Domino's to międzynarodowa, uznana marka" – dodaje Jakub. Utrzymanie dynamiki rozwoju Peter Shaw, dyrektor generalny DP Poland PLC, podsumowuje raport i rysuje wizję przyszłości spółki tymi słowy: „Miniony 2013 rok był okresem znaczącego rozwoju naszej firmy. W tym czasie zwiększyliśmy liczbę lokali. Otworzyliśmy trzy nowe punkty poza Warszawą, dwa w Krakowie i jeden w Piasecznie. W październiku ubiegłego roku uruchomiliśmy też pierwszy lokal franczyzowy w Warszawie, który bardzo szybko zaczął  osiągać obiecujące wyniki. Nie wykluczamy, że to właśnie model franczyzowy odegra kluczową rolę w rozwoju sieci Domino’s w Polsce. Mając na uwadze wzrost sprzedaży, skoncentrowaliśmy się także na podniesieniu marży brutto poprzez optymalizację kosztów lokalowych i przy zachowaniu wysokiej jakości produktów. Ponadto wdrożyliśmy nowy format lokali co pozwoliło na znaczącą redukcję kosztów, związanych z wystrojem i aranżacją oraz z  opłatami eksploatacyjnymi. Nasza strategia na 2014 opiera się na dalszej budowie  świadomości marki i rozwijaniu sprawdzonego modelu biznesowego. W najbliższym czasie planujemy też otwarcie 2 nowych lokali w Warszawie i  Krakowie. 
 • niedziela, 26 kwietnia Kampanie marek Nestlé Polska S.A. nagrodzone Effie Awards 2014 (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Dwie kampanie marketingowe marek z portfolio Nestlé Polska S.A. zostały nagrodzone w prestiżowym konkursie Effie Awards. Obie kampanie – Z czego Kaktus ma polewkę oraz Bobo Frut – Smak Dzieciństwa – wykorzystując media społecznościowe, wzmocniły marki, poszerzyły ich grupy docelowe, a także przełożyły się na zyski ze sprzedaży. Dzięki kampaniom obie marki zyskały wyróżniającą w swoich kategoriach liczbę i zaangażowanie fanów, którzy identyfikując się z markami, stają się ich najlepszymi ambasadorami. Effie Awards to nagrody za najlepszą komunikację marketingową, czyli taką, która posiada jasno wyznaczone cele, kreatywne metody ich osiągania i mierzalne wyróżniające wyniki. Wygrywają firmy, które dla swoich marek planują najbardziej efektywne kampanie, przekładające się na zyski biznesowe. Nestlé Polska S.A. zostało wyróżnione statuetką Srebrne Effie w aż 2 kategoriach: w kategorii Żywność tytuł przyznano kampanii lodów Kaktus pod hasłem Z czego Kaktus ma polewkę? (organizowanej przez agencję MEC i Publicis), a w kategorii Limited Budget – kampanii marki Bobo Frut – Smak Dzieciństwa (pod opieką domu mediowego MEC, we współpracy z agencjami 121 PR i Kokpit Partner). Kampania Z czego Kaktus ma polewkę? otrzymała Srebrne Effie i było to najwyższe wyróżnienie w kategorii Żywność (w tej edycji nie przyznano Złotego Effie). Celem działań komunikacyjnych marki Kaktus było rozszerzenie grupy docelowej o nastolatków i zwiększenie sprzedaży o 10%. Ze względu na aktywność tej grupy w mediach społecznościowych, firma Nestlé stworzyła na Facebooku społeczność młodych ludzi utożsamiających się z wartościami marki Kaktus. Tak narodziła się Republika Kaktusa, gdzie fani mogą wyrazić siebie i dzielić się swoimi pasjami. Kampania opiera się na grze słów – połączeniu atrybutu produktu – polewy – z tym, co młodzież lubi najbardziej, czyli „polewką” – nieskrępowanym  śmianiem się z czegoś. Pytanie „z czego Kaktus ma polewkę?” podbiło serca nastolatków, a marka zanotowała aż 50% wzrost sprzedaży. Marka Bobo Frut otrzymała nagrodę za komunikację Bobo Frut - Smak Dzieciństwa realizowaną na Facebooku i wspieraną reklamą zasięgową. Komunikacja marki w mediach społecznościowych została już wyróżniona w konkursie Golden Arrow 2013. Teraz zdobyła Srebrne Effie. Celem nagrodzonych działań komunikacyjnych marki Bobo Frut było rozszerzenie grupy docelowej o dorosłych konsumentów, którzy pamiętają soki Bobo Frut ze swojego dzieciństwa oraz zaangażowanie ich w interakcję z marką w oparciu o sentyment i pozytywne wspomnienia z tamtego okresu. W roku 2013 marka Bobo Frut zanotowała 3 punkty procentowe wzrostu udziałów rynkowych. – Aktywność komunikacyjna marek z portfolio Nestlé Polska S.A., m.in. Kaktus i Bobo Frut, to element działań marketingowych i sprzedażowych prowadzących do umacniania ich silnej pozycji w swoich kategoriach – w przypadku kaktusa wśród lodów dziecięcych, jak również lodów dla dorosłych, a w działaniach marki Bobo Frut do umacniania pozycji lidera w kategorii soków dla niemowląt i małych dzieci oraz jej rozwoju. Już dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że Kaktus jest jednym z najczęściej wybieranych lodów impulsowych w Polsce, a profil Republiki Kaktusa na Facebooku ma już ponad 400.000 fanów wykazujących ponadprzeciętną aktywność. Jest to najbardziej angażujący fanpage w kategorii słodyczy. Także marka Bobo Frut wyróżnia się w aktywności fanów na Facebooku w swojej kategorii napojów. 150.000 fanów na profilu marki Bobo Frut oraz ponad 400 000 fanów Republiki Kaktusa na Facebooku to dowód na to, że konsumenci nie tylko lubią marki Nestlé, ale również identyfikują się z nimi, tym samym stając się ich ambasadorami. Właśnie o tworzenie takich marek, które ludzie lubią i z którymi mogą się utożsamiać, Nestlé, jako największej firmie spożywczej świata, chodzi – mówi Małgorzata Szlendak, Rzecznik Prasowy Nestlé Polska S.A. Effie Awards jest jednym z najbardziej prestiżowych konkursów marketingowych organizowanym na całym świecie od 1968 roku, obecnie w aż 40 krajach. W Polsce od 1999 roku prowadzi go Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR. dostarczył infoWire.pl
 • sobota, 25 kwietnia Generali dzieli się wiedzą podczas II Konferencji Naukowej Koła Finansów i Ubezpieczeń wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Warszawa, 25 kwietnia 2014 r. Generali, podczas II konferencji Naukowej Koła Finansów i Ubezpieczeń wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniku uniwesytetu Warszawskiego, dzieli się wiedzą ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Warszawskiej.Warsztat "Trójkąty szkodowe - przegląd różnych rodzajów trójkątów i podstawowe metody wyliczania poszczególnych rezerw IBNR” - prowadzi Paweł Milewski, Kierownik ds. Aktuarialnych w Grupie Generali Polska.Tematem II Konferencji Koła Naukowego Finansów i Ubezpieczeń są opcje, fundusze i rezerwy. Prelegencie przedstawią studentom instrumenty finansowe, modele ubezpieczeniowe, sposoby ich wyceny i obszary zastosowań.Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się eksperci z firm consultingowych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Paweł Milewski, Kierownik ds. Aktuarialnych w Generali zaprezentuje studentom, jak zastosować w praktyce, przy wycenach IBNR wiedzę dotyczącą metody Chain Ladder czy metody Bornhuettera-Fergusona.  - „Udział Generali w tej konferencji to kolejny krok we współpracy naszego Towarzystwa z Kołem Naukowym Finansów i Ubezpieczeń wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Cieszymy się, że mamy możliwość zaprezentowania młodym, zdolnym ludziom, jak bardzo wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów liczą się w dynamicznym i wymagającym zaangażowania środowisku pracy.” – mówi Katarzyna Zwierzchowska, Dyrektor Departamentu Personalnego w Generali. Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia w Warszawie, w budynku wydziału MIM UW, ul. Banacha 2a, Warszawa.Więcej informacji w tym szczegółowa agenda wydarzenia znajdują się na stronie http://knfiu.mimuw.edu.pl/wydarzenia
 • sobota, 25 kwietnia Elektroniczny rejestr przedsiębiorstw to prawie pewnik (Europa) (aby, alno, informacji, jest, ko, kt, lub, nale, nich, od, ramach, tak, tym) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 24 kwietnia NFC Pass – druga odsłona płatności zbliżeniowych telefonem w Orange (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Orange wprowadza usługę i aplikację NFC Pass, która umożliwia korzystanie za pomocą smartfona z kart zbliżeniowych różnych banków. Rozwiązanie pozwala bezpiecznie płacić smartfonem NFC w sklepach oraz punktach handlowo-usługowych, tak jak zwykłą kartą zbliżeniową. Dzięki temu Klienci nie będą musieli sięgać po portfel lub w ogóle zabierać go ze sobą, by zapłacić za zakupy, zyskując dużą wygodę. Nowa usługa NFC Pass, to innowacja w skali międzynarodowej, która poszerza dotychczasowe możliwości wygodnego płacenia telefonem. Umożliwia instalowanie w jednym telefonie kart zbliżeniowych różnych banków, a w przyszłości innych dostawców usług – kart miejskich, kart dostępu itp. Pierwszym bankiem dostępnym w aplikacji NFC Pass jest mBank, z kartą debetową mBank PaySIM Orange w technologii MasterCard® PayPass™. Tym samym, Klienci mBanku jako pierwsi będą mogli wybrać operatora komórkowego, za pośrednictwem którego skorzystają z usługi płatności zbliżeniowych. Banki współpracujące dotychczas z MasterCard i wydające karty NFC będą również mogły adresować je do abonentów sieci Orange. Dzięki temu, zarówno Klienci indywidualni oraz firmowi, korzystający z usług abonamentowych i na kartę, będą mieli dostęp do mobilnych płatności zbliżeniowych. Wystarczy, że wybiorą telefon NFC w Orange z kartą SIM NFC. Aplikacja NFC Pass jest już dostępna na kilkunastu modelach smartfonów z systemem Android w wersji Orange. Do końca bieżącego roku planowane jest uruchomienie usługi NFC Pass również dla urządzeń korzystających z platformy Windows Phone. „Orange konsekwentnie inwestuje w rozwój innowacyjnych produktów, do których niewątpliwie należą mobilne płatności oparte o technologię NFC w modelu SIM-centric. Polska jest rynkiem, na którym płatności bezstykowe przyjęły się bardzo dobrze i już teraz ponad połowa wszystkich terminali płatniczych umożliwia płacenie tą metodą” – mówi Dariusz Boduch, Dyrektor Marketingu Ofert Multimedialnych w Orange Polska – „Rozszerzenie funkcjonalności o mobilne rozwiązania w zakresie płatności bezstykowych jest więc oczywistym elementem zaspokajania potrzeb naszych Klientów, którzy oczekują od Orange innowacyjnych rozwiązań ułatwiających im codzienne czynności.” „Dotychczas klienci mBanku korzystający z usług firmy Orange mogli płacić zbliżeniowo telefonem połączonym z rachunkiem karty prepaid, co wymagało jednak systematycznego doładowania konta karty. Teraz transakcja realizowana będzie z rachunku karty debetowej, czyli ze środków dostępnych na rachunku klienta. Oznacza to, że nie będzie musiał on już pamiętać o doładowaniu karty przed płatnością, a kwotę transakcji będzie ograniczać jedynie saldo na rachunku klienta” – mówi Joanna Erdman, Dyrektor ds. Rozwoju Kart Płatniczych mBanku. „Polscy konsumenci są bardzo otwarci na innowacyjne rozwiązania technologiczne, które ułatwiają im codzienne czynności” – mówi Bartosz Ciołkowski, Dyrektor Generalny polskiego oddziału MasterCard Europe. – „Z entuzjazmem przyjęli płatności zbliżeniowe w technologii PayPass™, a teraz coraz chętniej korzystają z nich również przy pomocy telefonów komórkowych. Cieszymy się, że we współpracy z Orange możemy odpowiedzieć na ich potrzeby, oferując bezpieczne i wygodne rozwiązania w zakresie płatności mobilnych.” Przy płatnościach NFC, transakcja wykonywana jest przy użyciu technologii zbliżeniowej MasterCard PayPass, co gwarantuje taki sam poziom bezpieczeństwa, jak dla transakcji wykonywanych standardową kartą chipową. Dodatkowe środki bezpieczeństwa mogą być stosowane również przez bank wydający kartę. Transakcje zbliżeniowe telefonem komórkowym w technologii MasterCard PayPass, można realizować w ok. 145 tys. terminali płatniczych w całej Polsce. Więcej o płatnościach zbliżeniowych NFC na smartfonach Orange na stronie: www.orange.pl/nfcpass O MasterCard Worldwide: MasterCard (NYSE:MA), www.mastercard.com jest firmą technologiczną działającą w globalnym obszarze płatności. Obsługujemy najszybszą światową sieć przetwarzania płatności, łączącą konsumentów, instytucje finansowe, punkty handlowo-usługowe, rządy i przedsiębiorstwa w ponad 210 krajach i terytoriach. Produkty i rozwiązania MasterCard ułatwiają codzienne funkcjonowanie działalności handlowej, takiej jak zakupy, podróże, prowadzenie firmy  i zarządzanie finansami. Sprawiają, że są one bezpieczniejsze i sprawniejsze dla każdego użytkownika. Śledź nas na Twitterze @MasterCardNews, przyłącz się do dyskusji na CashlessPioneers Blog oraz zapisz się, aby otrzymywać najnowszy biuletyn od Engagement Bureau.
 • piątek, 24 kwietnia ING Bank Śląski Most Mature PMO 2014 (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  ING Bank Śląski otrzymał nagrodę Most Mature PMO 2014 w konkursie PMO Award. Konkurs ma na celu promowanie jednostek wspierających zarządzanie projektami w organizacjach oraz dobre praktyki z tego zakresu. ‎ Uroczyste wręczenie nagród PMO AWARD w kategoriach Najbardziej Dojrzałe PMO oraz Najszybciej Rozwijające Się PMO odbyło się podczas Konferencji Portfolio Experience 2015. Nagrodę dla ING w kategorii Najbardziej Dojrzałe PMO odebrała Małgorzata Korytowska, Dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami w ING Banku Śląskim. W uzasadnieniu jury zwróciło uwagę na model zarządzania projektami w banku, który został zbudowany od podstaw - zaledwie na przestrzeni kilku lat - i jest sukcesywnie ‎dostosowywany do potrzeb organizacji. Obecnie departament zarządza czterema obszarami: administracja portfelem projektów, metodyka projektowa, usługi project management’owe i centrum kompetencyjne. Jury doceniło również działalność edukacyjną w zakresie budowania świadomości projektowej wśród pracowników oraz dzielenie się doświadczeniami w ramach Grupy ING na świecie. Podstawowym celem konkursu PMO Award jest weryfikacja poziomu dojrzałości oraz rozwoju PMO względem lat poprzednich, w szczególności wdrażania nowych pomysłów, metod lub procesów, które doprowadziły do wymiernej poprawy w zarządzaniu projektami przynosząc tym samym korzyści biznesowe dla swoich organizacji. PMO Award jest nagrodą przyznawaną w dwóch kategoriach: Najbardziej dojrzałe PMO - dla PMO, które ma istotny (pozytywny, mierzalny) wpływ na funkcjonowanie organizacji i zarządzanie projektami, a którego struktura i działanie osiągnęły najwyższy poziom dojrzałości spośród zgłoszonych PMO oraz Najszybciej rozwijające się PMO - dla PMO, które ma istotny (pozytywny, mierzalny) wpływ na funkcjonowanie organizacji i zarządzanie projektami, a którego struktura i działanie uległy największym, korzystnym zmianom, wprowadzającym widoczne usprawnienia w stosunku do lat poprzednich spośród zgłoszonych PMO. Portfolio Experience Conference to wydarzenie o charakterze międzynarodowym, skupiające specjalistów i ekspertów jednostek PMO z wieloletnim doświadczeniem w globalnych korporacjach, takich jak Alfonso Bucero, Johnny Mo, Paul Hodgkins  czy Wiesław Kosieradzki. Tematem tegorocznej edycji konferencji było „Transformacja PMO w celu lepszego dostosowania się do potrzeb biznesu”. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 24 kwietnia Zgoda na dokapitalizowanie Banku Pocztowego w trybie oferty publicznej (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego przyjęło dziś, 24.04.2015 r. uchwały pozwalające na rozpoczęcie przygotowań do upublicznienia Spółki i podwyższenia jej kapitału w drodze emisji akcji. To efekt porozumienia do jakiego doszli akcjonariusze - Poczta Polska, która kontroluje 75 proc. udziałów Banku Pocztowego minus 10 akcji oraz PKO BP – mniejszościowy udziałowiec (25 proc. plus 10 akcji). Poczta Polska i Bank PKO BP będą jednocześnie rozmawiać o możliwościach dalszej współpracy. Zgodnie z podjętymi przez Walne uchwałami, dotychczasowi akcjonariusze nie będą mieli możliwości poboru akcji z nowej emisji. Jednocześnie, w przypadku debiutu Banku na warszawskim parkiecie, Poczta Polska zachowa przynajmniej 51% udziałów w jego kapitale. - Cieszę się bo podjęliśmy dobrą decyzję. Dzięki porozumieniu damy Bankowi Pocztowemu niezbędne narzędzia do szybszego rozwoju. Pozyskany kapitał pozwoli spółce budować swoją pozycję na rynku i efektywnie służyć swoim klientom. To również ważna informacja z punktu widzenia rozwoju samej Poczty bowiem silniejszy Bank Pocztowy to również silniejsza Poczta Polska  dla której usługi bankowe stanowią ważny element stabilizujący przychody Grupy Poczty Polskiej – podkreśla Jerzy Jóźkowiak, prezes Poczty Polskiej. - To bardzo dobra wiadomość. Będziemy mogli wrócić na ścieżkę dużo szybszego rozwoju i w pełni wykorzystać potencjał naszego modelu biznesowego. Przyjęta w zeszłym tygodniu Strategia Banku na lata 2015-2018 pokazuje, że przy zwiększeniu kapitału, możemy pozyskać milion nowych Klientów i zwiększyć saldo kredytów konsumpcyjnych do przeszło 4 mld zł – mówi Szymon Midera, prezes Zarządu Banku Pocztowego. Bank zakłada, że w perspektywie Strategii liczba Klientów Banku przekroczy 2,4 mln (przyrost o 1 mln), a zwrot z kapitału (ROE) wzrośnie do ponad 12%. Bank dąży do tego, aby zwiększyć saldo kredytów gotówkowych do przeszło 4 mld zł (z 1,7 mld zł na koniec 2014 r.). Prostą ofertę dostępną w rozległej sieci sprzedaży dzięki współpracy z Pocztą Polską Bank kieruje do Klientów masowych z miejscowości do 50. tys. mieszkańców, z dochodami poniżej 3 tys. zł. Razem z Pocztą Polską, Bank ma szansę dotrzeć do ponad 20 mln potencjalnych Klientów mieszkających poza dużymi miastami. W perspektywie Strategii Bank będzie też budował zintegrowaną z usługami Grupy Poczty Polskiej mobilną ofertę dla Klientów cyfrowych (w tym Klientów indywidualnych i mikrofirm). Bank będzie kontynuował rozwój w obszarze Mieszkalnictwa oraz działalności rozliczeniowej. Decyzje przyjęte przez Walne pozwalają na rozpoczęcie procesów przetargowych wyboru doradców do projektu upublicznienia i dokapitalizowania banku. Ważnym krokiem będzie przygotowanie prospektu emisyjnego w oparciu o aktualne dane finansowe i operacyjne. - Naszą intencją jest przeprowadzenie całego procesu zgodnie z najlepszym standardami, w oparciu o regulacje Banku. Oczywiście bacznie przyglądamy się też otoczeniu rynkowemu, które będzie miało kluczowe znaczenie dla tego projektu – dodaje prezes Midera. Strategia Poczty Polskiej do roku 2020 roku zakłada między innymi rozwój usług finansowych w oparciu o własny bank. Bank Pocztowy stanowi strategiczne aktywo Poczty Polskiej, które odgrywa kluczową rolę w rozwoju Grupy Poczty Polskiej na rynku usług finansowych. Strumień dochodów z usług finansowych jest niezbędnym elementem restrukturyzacji Poczty Polskiej i stabilizacji jej przychodów, również w aspekcie pełnienia przez Pocztę Polską roli operatora wyznaczonego do zapewniania dobrych jakościowo i dostępnych dla wszystkich usług powszechnych po przystępnych cenach. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 24 kwietnia Rezo-Medica (grupa Starmedica) dołączyła do portfolio PZU (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  23 kwietnia Grupa PZU, poprzez spółkę CM Medica, zakupiła większościowe udziały w płockiej Pracowni Rezonansu Magnetycznego Rezo-Medica. Ubezpieczyciel zostanie w nabytej spółce inwestorem strategicznym. To kolejna transakcja wzmacniająca biznes zdrowotny PZU. Zakup Rezo-Medica pozwoli na rozwój kompleksowości oferty ambulatoryjnej PZU na terenie Płocka, a zarazem na rozwój oferty zdrowotnej dla jednego z kluczowych klientów ubezpieczyciela – PKN ORLEN. W dłuższej perspektywie przełoży się natomiast na wzrost wartości biznesu zdrowotnego PZU w Płocku, głównie dzięki zyskaniu dodatkowego potencjału w kierowaniu ruchem pacjentów. Zaangażowanie w Rezo-Medica jest kolejną transakcją związaną z obszarem zdrowotnym w PZU. W zeszłym roku Grupa PZU została strategicznym inwestorem w spółkach ORLEN Medica, PROF-MED oraz Elvita Jaworzno. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 24 kwietnia Multikino dołącza do grona partnerów w Programie PAYBACK (Europa) (jest, kt, mog, mogli, od, reklamy, roku, tym, zwi) (by kontoemerytalne.pl)
 • czwartek, 23 kwietnia EMC Computer Systems, reprezentowany przez BNP Paribas Real Estate Poland, podpisał umowę najmu powierzchni biurowej w Gdański Business Center I na warszawskim Muranowie (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Z początkiem lipca do kompleksu Gdański Business Center I wprowadzi się nowy najemca. 1000 m kw. na ósmym piętrze budynku A zajmie polski oddział amerykańskiej korporacji EMC Computer Systems. To już szósta w tym roku umowa najmu podpisana w nowoczesnym kompleksie biurowym na warszawskim Muranowie.  „Dzięki doświadczeniu naszego zespołu efektywna współpraca z międzynarodowym działem nieruchomości EMC Computer Systems zaowocowała trafnym doborem nowej lokalizacji pod kątem operacyjnych potrzeb Klienta. Wspierając działy wynajmu i techniczny Klienta, wspólnie wynegocjowaliśmy niezwykle atrakcyjne warunki finansowe w budynku Gdański Business Center”. – komentuje Michael Richardson, Dyrektor, Rozwiązania Korporacyjne, Europa Środkowo-Wschodnia, BNP Paribas Real Estate Poland. Gdański Business Center I został oddany do użytku w połowie 2014 roku i jest pierwszym etapem inwestycji HB Reavis na warszawskim Muranowie. Zakończenie prac nad kolejnymi dwoma biurowcami wchodzącymi w skład projektu Gdański Business Center II planowane jest na I kwartał 2016 roku. Całkowita powierzchnia Gdański Business Center wyniesie ponad 98 000 mkw. stawiając go w gronie największych warszawskich kompleksów biurowych. W przeciągu ostatnich miesięcy HB Reavis podpisało umowy najmu powierzchni biurowej w Gdański Business Center, opiewające łącznie na ponad 6800 m kw., z takimi firmami jak WebInterpret, Solid Logisticsoraz Ove Arup & Partners. Kompleks wyróżnia się bardzo atrakcyjną lokalizacją na warszawskim Muranowie, w sąsiedztwie  stacji metra i stacji kolejowej Dworzec Gdański. Dodatkowym atutem jednego z największych kompleksów biurowych Warszawy jest nowoczesna architektura oraz wysoka  klasa wykończenia. „Doskonała jakość jest reklamą samą w sobie. W HB Reavis używamy wysokiej klasy materiałów i przykładamy dużą wagę do wykończenia biurowców. Z ogromną przyjemnością obserwujemy, jak kompleks Gdański Business Center zapełnia się prestiżowymi najemcami. Cieszymy się, że EMC, korporacja o światowym zasięgu, dołączyła do tego grona”. – mówi Grzegorz Strutyński Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu HB Reavis Poland. dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 23 kwietnia Jeszcze tylko kilka dni na przekazanie 1% podatku (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Podatnikom pozostało jeszcze tylko kilka dni na złożenie deklaracji podatkowej i przekazanie 1% podatku dochodowego dla wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. W 2014 roku 12 mln podatników przekazało OPP ponad pół miliarda złotych. - Pamiętajmy, że 1% podatku przekazać mogą wyłącznie podatnicy PIT. Zrobić to można zarówno z tytułu umowy o pracę, dzieło, zlecenie oraz  innych, np. dochodów z giełdy, rozliczanych na druku PIT-38, czy też ze zbycia nieruchomości (PIT-39). Możliwości tej nie posiadają natomiast przedsiębiorcy z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółek kapitałowych (np. spółki z o.o.). Kolejnym warunkiem przekazania 1% jest złożenie deklaracji w ustawowym terminie. Dopełnienie tego obowiązku po 30 kwietnia nie pozwoli na wybór organizacji, która otrzyma 1% podatku - wyjaśnia Piotr Szulczewski, analityk Bankier.pl. GUS podał, że w 2014 roku 12 mln podatników przekazało aż 509 mln zł OPP w ramach 1%. Średnio jedna Organizacja Pożytku Publicznego otrzymała 68,1 tys. zł, ale połowa z nich uzyskała nie więcej niż 5,2 tys. zł. Z danych GUS wynika, że przeciętny podatnik przekazał OPP ok. 40 zł. Z danych GUS wynika, że Polacy coraz chętniej przekazują część swojego podatku dochodowego wybranym Organizacjom Pożytku Publicznego. Od 2004 roku liczba OPP wzrosła blisko 4-krotnie z 2,2 tys. do 8,7 tys. Za jeden z powodów tak dużego wzrostu liczby tych organizacji podaje się właśnie możliwość przekazywania im 1%. Dochody z PIT stanowią już 10% ich ogólnych przychodów. Dokonaj świadomego wyboru Eksperci apelują o bardziej świadome wybieranie organizacji, którym chcemy przekazać 1%. Nie róbmy tego mechanicznie. W wielu programach podatkowych do rozliczeń rocznych mamy możliwość wybrania tylko kilku OPP, które zazwyczaj sponsorują ich twórców. Ponadto, wybierając OPP, warto zwrócić uwagę na ich sprawozdania finansowe, gdzie napisane jest, ile faktycznie przekazują na realną pomoc, ile wynoszą koszty reklamy a także wynagrodzenia członków zarządu. - Aby uzyskać kilka milionów złotych w ramach 1%, OPP często inwestuje potężne pieniądze w reklamę. Dlatego zastanówmy się, czy chcemy realnie wspierać branżę marketingową, czy może czasem warto rozejrzeć się po okolicy i przekazać część podatku małej regionalnej OPP prowadzonej przez społeczników – komentuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl. Więcej na ten temat: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Polowa-OPP-dostaje-mniej-niz-5-2-tys-zl-z-1-7254596.html dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 23 kwietnia 100 płatnych staży u najlepszych pracodawców (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Program Kariera to płatne staże w znanych firmach dla studentów i absolwentów poniżej 30 roku życia. Aby aplikować wystarczy wejść na stronę www.programkariera.pl, wybrać interesującą praktykę i rozwiązać zadanie problemowe związane z wybraną branżą. Zgłoszenia można nadsyłać do 6 maja 2015. Po odbyciu stażu dołącza się do elitarnego grona Laureatów i zyskuje liczne korzyści dla rozwoju kariery.   W tej edycji Programu Kariera ofertę stażową, przygotowały 34. firmy członków Polskiej Rady Biznesu, m.in.: Amica, Bakalland, Black Lion, Com40 Limited,  Curtis Develoment, DDB&tribal, Ergo Hestia, Greenberg Traurig, Group One, LSW, Kulczyk Investments, Legia Warszawa, mBank, Pelion Healthcare Group, Polpharma, PZU, Weil Gotshal & Manges. Programy staży są opracowane tak, aby każdy stażysta zdobył konkretne umiejętności w interesującej go dziedzinie, mógł skonfrontować wiedzę zdobytą na studiach z praktycznymi zadaniami w pracy lub zweryfikować, czy kierunek w którym się rozwija to właściwa droga. Każdy staż ma swojego opiekuna - mentora, na którego wsparcie i wiedzę stażysta zawsze może liczyć. W ramach każdego stażu uczestnika czeka również kilka godzin przepracowanych wspólnie z szefem firmy, co jest niezwykłym przeżyciem i szansą na rozwój. Praktyki w ramach Programu Kariera można porównać do mini-studiów MBA, ale zamiast za nie płacić, otrzymuje się wynagrodzenie. Po zakończeniu praktyk ich uczestnik zyskuje praktyczne umiejętności, doświadczenie i bezcenne kontakty - z innymi Laureatami Programu oraz szefami największych firm zrzeszonych w Polskiej Radzie Biznesu. Szczególnie ta ostatnia korzyść jest wyjątkowa i wskazywana jako najważniejsza przez wielu Laureatów. Osobiste spotkanie z prezesami i właścicielami największych firm nie zdarza się często, a na pewno nie na początku kariery zawodowej. „Program Kariera był dla mnie katapultą do jednej z najlepszych firm prawniczych w Europie, gdzie pracuję przy transakcjach giełdowych i nieruchomościowych, koncentrując swoją praktykę na aspektach podatkowych. Dzięki Programowi mam okazję pracować z najzdolniejszymi prawnikami w kraju przy intelektualnie wymagających inwestycjach i czerpać z tego mnóstwo satysfakcji.” – powiedział Filip Janeczko, Laureat Programu Kariera. „Zawsze marzyłam o byciu maklerem, ale nie miałam motywacji do nauki do bardzo trudnego egzaminu. Dzięki Programowi Kariera moje marzenie się spełniło. Teraz chcę zrobić doktorat i certyfikat doradcy inwestycyjnego. Program Kariera popchnął mnie do realizacji marzeń.” – mówi Agnieszka Jankowska, Laureatka Programu Kariera. “Udział w Programie Kariera to dotychczas najlepsze doświadczenie zawodowe, jakie miałam okazję zdobyć. Dzięki odbytym praktykom, od podszewki poznałam obszar zasobów ludzkich, który mnie najbardziej interesuje, czyli rekrutację pracowników” - mówi Małgorzata Wiśniewska, Laureatka Programu Kariera. “W Programie najbardziej cenię sobie wsparcie mentora, na którego zawsze mogłam liczyć, i który dzielił się ze mną swoją wiedzą. Niemniej istotne było umożliwienie mi uczestnictwa w każdym etapie rekrutacji, od tworzenia ogłoszeń po zatrudnianie pracowników.” - dodaje. “Część uczestników naszego Programu na podstawie stażu stwierdziło, że wybrany przez nich kierunek studiów nie jest tym właściwym. Zmienili kierunek na inny, a w podjęciu właściwej decyzji pomógł im właśnie Program Kariera. Tylko zetknięcie z zawodową rzeczywistością pozwala podjąć tak odważną decyzję - żadne studia tego nie dadzą” - powiedział Zbigniew Niemczycki, prezes Polskiej Rady Biznesu Oferta staży 12. edycji Programu Kariera obejmuje obszar badań, finansów, human resources, kontroli jakości, księgowości, logistyki, marketingu, prawa, produkcji, rachunkowości, reklamy, sprzedaży i zakupów. Lokalizacje staży zależą od siedziby firmy i jej oddziałów, które znajdują się na terenie całej Polski. Studenci i absolwenci mogą odbyć staż m.in.: w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Katowicach, Krakowie. “Chcielibyśmy, aby Program Kariera był najlepszym jakościowo płatnym programem stażowym w Polsce” - zaznacza Marian Owerko, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu i inicjator Programu Kariera. - ”Między innymi staramy się, aby każdy z prezesów spędził ze swoimi stażystami jeden dzień, popracował z nimi, porozmawiał. Potem będziemy zbierać i ogłaszać publicznie oceny tych prezesów. Wszystko po to, aby szefowie największych firm w Polsce zrzeszeni w PRB osobiście zaangażowali się w zapewnienie wysokiej jakości naszych staży.” Informacje o ofercie staży znajdują się na stronie www.programkariera.pl Polska Rada Biznesu jest Stowarzyszeniem zrzeszającym prezesów i właścicieli największych polskich i działających w Polsce firm międzynarodowych. Członków Rady łączy przekonanie, że pomyślność Polski jest przede wszystkim zależna od rozwoju gospodarczego. Rozwój ten jest zaś bezpośrednim wynikiem jakości przywódców, którzy występują na każdym polu: ekonomicznym, obywatelskim, politycznym, duchowym, edukacyjnym czy kulturalnym. dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 23 kwietnia Raport: leasing samochodów w polskich firmach (Kredyt i Leasing) (by kontoemerytalne.pl)
 • czwartek, 23 kwietnia Międzynarodowy kongres energetyczny już za miesiąc w Poznaniu (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Światowe trendy w energetyce, innowacje, wyzwania i bezpieczeństwo energetyczne – to tylko kilka tematów, z którymi zmierzą się goście Kongresu [email protected] Specjaliści, praktycy, ekonomiści i naukowcy z Polski i z zagranicy spotkają się pod koniec maja w Poznaniu. Wspólnie będą szukać odpowiedzi na najbardziej aktualne pytania o przyszłość branży energetycznej. Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń dziennikarzy zainteresowanych udziałem w Kongresie. W gronie ponad czterdziestu prelegentów poznańskiego Kongresu znaleźli się eksperci energetyczni z Włoch, Belgii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Norwegii, Niemiec i Islandii. Wielu z nich będzie po raz pierwszy gościć w Polsce. Do Poznania przyjadą m.in. Giovanni De Santi, Jean-Arnold Vinois, Peter Fox-Penner, Mark A. Jamison, Yannick Perez, Pierre Regibeau, Atle Midttun, Karsten Neuhoff i wielu innych. Podczas paneli dyskutować będą m.in. z prezesami największych polskich firm energetycznych: Enei, PGE, Taurona, Energi i RWE. - [email protected] to kongres międzynarodowy nie tylko z nazwy. Potwierdza to grono naszych gości. Nie mam wątpliwości, że to jedno z najważniejszych branżowych wydarzeń w tym roku – mówi Marek Woszczyk, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej i Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. – Zgromadziliśmy w jednym miejscu niezwykle ciekawych ekspertów o światowej renomie. Chcemy wspólnie zmierzyć się z najważniejszymi pytaniami, przed jakimi stoi branża energetyczna – mówi Krzysztof Zamasz, prezes Enei, która jest gospodarzem Kongresu. Tematy paneli to aktualne i bardzo konkretne problemy. – Dyskusje nie będą akademickie. To spotkanie dla praktyków, którzy na co dzień współtworzą polską branżę energetyczną – wyjaśnia dr hab. Mariusz Swora, Przewodniczący Rady Programowej Kongresu. Wiodącym motywem poznańskiego spotkania będą innowacje. - Świat nauki i świat biznesu mają sobie wiele do zaoferowania. Ich koegzystencja powinna być więc oczywistością. Nie jest, z różnych powodów. Tą inicjatywą chcemy zachęcić naukowców i biznes do skracania dzielącego ich dystansu – tłumaczy prof. Witold Orłowski, ekonomista z PricewaterhouseCoopers Polska i jeden z prelegentów. Organizatorzy obiecują solidną dawkę wiedzy, doświadczenia i inspiracji. - Firmy energetyczne stoją obecnie na rozdrożu. Wciąż dominuje tradycyjny model biznesowy. Spróbujemy przewidzieć jaka przyszłość czeka energetykę – opowiada dr Mark A. Jamison, dyrektor Public Utility Research Center, Warrington College of Business Administration, University of Florida. Pierwsza edycja Kongresu [email protected] odbędzie się w dniach 26 i 27 maja 2015 roku, jako przedsięwzięcie towarzyszące Międzynarodowym Targom Energetyki „Expopower”. Jest imprezą z limitowaną liczbą miejsc. Dziennikarzy zainteresowanych udziałem w Kongresie prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej redakcji, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail. Powyższe dane należy przesłać do Biura Prasowego Kongresu do dnia 22.05.2015 roku. Aktualne informacje publikowane są na stronie energy21.pl oraz na Twitterze: @Energy21Poznan.   dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 23 kwietnia Grupa Enea na Europejskim Kongresie Gospodarczym (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Trzy dni obrad, ponad 110 debat i wiele imprez towarzyszących - siódma edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego za nami. Jak co roku, w dyskusjach o kluczowych dla branży energetycznej kwestiach, głos zabierali przedstawiciele Grupy Enea. W pierwszym dniu, w panelu otwierającym dyskusje o energetyce pn. „Energia, przemysł, klimat, czyli trzy w jednym” wziął udział prezes Enei Krzysztof Zamasz. Rozmawiano o idei europejskiej solidarności energetycznej w kontekście bezpieczeństwa i wzrostu gospodarczego, wpływie unijnej polityki ochrony klimatu na konkurencyjność. - Stawiamy na efektywność energetyczną, inwestując w odtworzenie mocy wytwórczych w Polsce – podkreślał Zamasz. – Nie będzie ani ochrony klimatu, ani dobrobytu bez nowoczesnego przemysłu – zwracał uwagę Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński. Prezes Enei wziął również udział w panelu pt. „Koniec tradycyjnej energetyki? Transformacje i strategie”. O rynku energii w 2030 roku oraz rynku mocy dyskutował wiceprezes ds. handlowych Grzegorz Kinelski. Wskazywał, że obecne inwestycje będą służyć Polsce przez wiele lat, nie są to elektrownie „na teraz”. Wiceprezes ds. korporacyjnych Paweł Orlof, w panelu poświęconym inwestycjom w energetyce, mówił o blokach budowanych w Kozienicach, Opolu i Jaworznie: - To szczyt światowej myśli technicznej. W kwestii finansowania tych inwestycji głos zabrała wiceprezes ds. finansowych Dalida Gepfert, zwracając uwagę, że energetyka musi optymalizować koszty i finansować inwestycje z własnych środków. Na Europejskim Kongresie Gospodarczym obecni byli również przedstawiciele Enei Wytwarzanie: prezes Krzysztof Sadowski oraz wiceprezes ds. energetyki odnawialnej Michał Prażyński. Ten ostatni wziął udział w dyskusji poświęconej odnawialnym źródłom energii. - OZE to szansa na dobre zmiany, a nie klin wbijany w konwencjonalną energetykę – podkreślał. Grupa Enea była obecna na kongresie nie tylko za pośrednictwem naszych ekspertów. Przez trzy dni na stoisku promocyjnym gościliśmy znakomitych gości z kraju i z zagranicy, przedstawicieli świata polityki i biznesu, samorządowców i Klientów. dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 23 kwietnia Dynamika spadku na rynku pieczywa w Polsce utrzyma się w 2014 roku (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Warszawa, 24 kwietnia 2014 r. – W 2013 roku polskie gospodarstwa domowe kupiły o 3,2 proc. mniej produktów z kategorii pieczywa niż w roku ubiegłym w ujęciu ilościowym. W ujęciu wartościowym przyczyniło się to do spadku całej kategorii o 1,4 proc. Analizowana kategoria pieczywa obejmuje wszelkiego rodzaju produkty piekarnicze typu chleb, bułka, rogal, drożdżówka, mini pizza, cebularz, pieczywo chrupkie, wafle ryżowe, chleb tostowy, bułki do hot dogów, etc., w tym produkty pakowane i niepakowane.Według analiz Panelu Gospodarstw Domowych GfK w monitorowanym okresie, pojedyncze gospodarstwo domowe kupiło średnio 177 kg produktów z kategorii pieczywa i wydało na ten cel 671 zł. Ewa Juszczyk, analityk kategorii Panelu Gospodarstw Domowych GfK, komentuje: „W ubiegłym roku ceny pieczywa wzrosły niemal o 2 proc., co było między innymi powodem tego, że polskie gospodarstwa domowe kupowały mniej produktów z tej kategorii”. Mimo wzrostu cen, nie zmieniła się częstotliwość zakupów pieczywa. Gospodarstwa domowe kupowały produkty tej kategorii średnio co dwa dni, co w ujęciu rocznym daje średnio 168 aktów zakupowych. Nieznacznie, o około 3 proc., spadła natomiast wielkość zakupów pieczywa podczas pojedynczej wizyty w sklepie. W 2013 roku gospodarstwo kupowało przeciętnie 1 kg produktów z kategorii pieczywa podczas jednego aktu zakupu.Biorąc pod uwagę miejsca zakupu i kanały sprzedaży, w 2013 roku najwięcej pieczywa kupowano w handlu tradycyjnym, czyli w sklepach spożywczych, wielobranżowych, małoformatowych. Udział tego kanału dystrybucji w zakupach produktów kategorii pieczywa wyniósł niemal 72 proc. w ujęciu ilościowym i 66 proc. w ujęciu wartościowym. W 2013 roku polskie gospodarstwa domowe chętniej kupowały pieczywo w dyskontach niż w hipermarketach.O badaniuPowyższe analizy powstały na podstawie danych pochodzących z prowadzonego od 20 lat Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia. Jego próbę stanowi 8 tys. polskich gospodarstw domowych, zbierających dane za pomocą skanerów i raportujących o dokonywanych przez siebie zakupach produktów FMCG. GfK Instytut GfK jest zaufanym źródłem rzetelnych informacji o rynku i konsumentach. Umożliwia podejmowanie trafniejszych decyzji. Łączy pasję badawczą 13 000 ekspertów. Posiada 80 lat doświadczeń w analizowaniu i interpretowaniu danych. Dostarcza analiz, zarówno na poziomie globalnym, jak i rynków lokalnych, w ponad 100 krajach.Dzięki stosowaniu innowacyjnych rozwiązań łączących technologię i naukę, zmienia "big data" w "smart data", zwiększając przewagę konkurencyjną swoich klientów i jednocześnie wzbogacając doświadczenia i decyzje konsumentów.  
 • środa, 22 kwietnia PCO S.A. świętuje 38 lat obecności na rynku i powraca do pierwotnego logotypu w odświeżonej formie (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Zarząd spółki PCO S.A. w 38 rocznicę jej utworzenia podjął decyzję o powrocie do pierwotnego logotypu, ale odświeżając jego charakter. Delikatnie zmodyfikowane logo ma łączyć tradycję i nowoczesność symbolizując dalszy kierunek rozwoju spółki tworzącej potencjał polskiego przemysłu obronnego. Pierwotny logotyp PCO S.A. w odświeżonej formie składa się z trzech niebieskich liter kształtem nawiązującym do soczewki, oznaczającej branżę optoelektroniki, w której od wielu lat aktywnie działa spółka. W miejsce dawnego jednolitego niebieskiego koloru pojawiło się cieniowanie, a czerwony laser zastąpiła czerwona linia do niego nawiązująca. Niewielkiej zmianie w logotypie uległ też kształt litery „p”. Przywrócenie pierwotnej formy znaku graficznego z delikatnym odświeżeniem świadczy o tym, że tradycja to ważna wartość wyznawana przez spółkę. Jest ona nie mniej istotna niż pozostałe wartości firmy, takie jak rozwój i innowacyjność oraz orientacja na klienta. Powrót do dawnego dobrze znanego, zarówno wśród pracowników, jak i otoczenia zewnętrznego logotypu został ogłoszony w spółce w dniu 23 kwietnia br. tj. w 38 rocznicę jej powołania. Odświeżone logo firmy PCO S.A. stworzone w oparciu o pierwotnie obowiązujący logotyp ma nawiązywać zarówno do dobrych tradycji pielęgnowanych w spółce, jak równie symbolizować nowoczesność stosowanych rozwiązań technologicznych w produktach firmy. PCO S.A. od początku swojego istnienia konsekwentnie realizuje misję dostarczania polskim Siłom Zbrojnym zaawansowanego technicznie sprzętu optoelektronicznego, opartego na technologiach noktowizyjnych, termowizyjnych i laserowych. Stosowane przez spółkę technologie są wynikiem najnowszych osiągnięć nauki, co pozwala na ich optymalne wykorzystanie dla zapewnienia skuteczności działań oraz bezpieczeństwa polskich żołnierzy. Wyroby produkowane przez spółkę znajdują uznanie, zarówno wśród odbiorców wojskowych, jak i wśród producentów krajowych i zagranicznych.
 • środa, 22 kwietnia Milioner to stan umysłu, nie konta (Finanse) (by kontoemerytalne.pl)
 • wtorek, 21 kwietnia mBank: lokata strukturyzowana Gorąca dwudziestka II (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  mBank rozpoczyna subskrypcję lokaty strukturyzowanej Gorąca dwudziestka II, z której potencjalny zysk może wynieść nawet 4,75 proc. w skali roku. Produkt bazuje na kontrakcie terminowym na indeks WIG20 o najbliższym terminie wygaśnięcia. Roczna lokata objęta jest gwarancją kapitału. Strategia inwestycyjna lokaty strukturyzowanej Gorąca dwudziestka II zakłada wzrost aktywa bazowego, jakim jest kontrakt terminowy na WIG20 w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. Inwestorzy mają szansę na zysk sięgający nawet 4,75 proc. w skali roku. Jego ostateczna wysokość uzależniona jest od wartości instrumentu bazowego, która zostanie zanotowana podczas czterech kwartalnych obserwacji. Maksymalne oprocentowanie lokaty zostanie naliczone, jeśli wartość aktywa znajdzie się w ustalonym przedziale. Dla pierwszej obserwacji przedział wynosi 95 - 105 proc. wartości instrumentu z dnia otwarcia lokaty, dla drugiej 100 – 110 proc., a dla kolejnych dwóch – 105 - 115 proc. - Gorąca dwudziestka II to doskonała propozycja dla klientów, którzy są przekonani co do umiarkowanych wzrostów notowanych na polskiej giełdzie spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 w ciągu najbliższego roku – mówi Marcin Konkel, kierownik wydziału produktów inwestycyjnych w mBanku. - Przewidywany spadek stóp procentowych w naszym kraju powinien skłonić posiadaczy oszczędności do szukania alternatywnych względem lokat terminowych sposobów ich lokowania – tłumaczy ekspert. Do otwarcia lokaty Gorącą dwudziestka II wystarczy 1000 złotych. Cały kapitał objęty jest gwarancją, dzięki czemu nawet w przypadku niespełnienia wymogów kontraktu, klient odzyska ulokowaną wcześniej kwotę. Aby założyć lokatę strukturyzowaną wystarczy posiadać bezpłatne konto w mBanku i po 21 października 2014 r. zawnioskować o produkt poprzez wybór opcji „otwórz lokatę strukturyzowaną” w zakładce „inwestycje” w serwisie transakcyjnym. Klient może założyć dowolną liczbę lokat, a przy ich otwarciu nie jest pobierana żadna prowizja. Subskrypcja lokaty potrwa do 4 listopada br. Okres inwestycji rozpocznie się 5 listopada 2014 r. i zakończy 5 listopada 2015 r. dostarczył infoWire.pl
 • wtorek, 21 kwietnia Porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych w PZU SA oraz PZU Życie SA (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  10 kwietnia br. PZU SA oraz PZU Życie SA oraz działające w tych spółkach związki zawodowe zawarły porozumienia określające warunki restrukturyzacji zatrudnienia. Proces zwolnień grupowych rozpocznie się 4 maja i zakończy 2 czerwca 2015 r. - Porozumienie zostało oparte o doświadczenia i rozwiązania wypracowane podczas negocjacji w latach ubiegłych. Pakiet finansowy dla osób odchodzących będzie uzależniony od stażu pracy w Grupie PZU i wynagrodzenia danego pracownika – mówi Olga Zarachowicz, Dyrektor Zarządzający ds. HR w Grupie PZU.- Intencją stron, podobnie jak w latach ubiegłych jest to, aby restrukturyzacja zatrudnienia przebiegała przy możliwie najmniejszych kosztach społecznych. Proces ma być przeprowadzony tak, aby jak największa liczba osób odchodzących z likwidowanych jednostek mogła znaleźć zatrudnienie w innych strukturach naszej firmy - dodaje. Łączna liczba pracowników w PZU SA i PZU Życie SA, objętych zmianami (zmiana warunków pracy i zwolnienia) nie przekroczy 350 osób, przy czym w liczbie tej zawierają się osoby, które zatrudnione są na część etatu u obu pracodawców.  Rozwiązanie umowy o pracę w skali obu spółek obejmie do 152 osób. Pracownikom, którzy zostaną zwolnieni, zaproponowane zostaną korzystniejsze warunki odejścia niż przewidują powszechnie obowiązujące przepisy prawa w podobnych sytuacjach. Każdy otrzyma odprawę ustawową w wysokości gwarantowanej prawem oraz dodatkowe odprawy w zależności od lat stażu pracy. Wysokość odpraw będzie wyliczana indywidualnie. Aby ograniczyć ujemne skutki zwolnień, PZU przygotował program działań osłonowych obejmujący m.in. doradztwo w zakresie poszukiwania pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Udział w tym programie jest bezpłatny i dobrowolny. Do dyspozycji pracowników będą zewnętrzni eksperci specjalizujący się w działaniach wspierających pracowników dotkniętych zwolnieniami grupowymi.  dostarczył infoWire.pl
 • poniedziałek, 20 kwietnia Produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna pozytywnie zaskoczyły ekonomistów (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  GUS podał dzisiaj dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Oba wskaźniki pozytywnie zaskoczyły ekonomistów. Wartość produkcji przemysłowej w marcu była o 8,8% wyższa niż rok temu. W analogicznym okresie odnotowaliśmy też wzrost sprzedaży detalicznej o 3%. W przypadku produkcji przemysłowej odnotowaliśmy najsilniejszy wzrost od stycznia 2012 roku. Ekonomiści spodziewali się wzrostu produkcji o 7,2% rdr, po tym, jak w lutym wzrosła ona o 4,9%. Po wyłączeniu czynników o charakterze sezonowym produkcja przemysłowa wzrosła o 0,8% mdm i 6% rdr. Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 spośród 34 działów przemysłu. Najmocniej wzrosły obroty producentów komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 18,4% rdr), pojazdów, przyczep i naczep (o 16,9%) oraz mebli (o 14%). - Marzec jest miesiącem sezonowego wzrostu produkcji przemysłowej, ale nawet po uwzględnieniu tego czynnika, tegoroczny wynik prezentuje się dość dobrze. Spora w tym zasługa górnictwa, gdzie po zakończeniu strajków na Górnym Śląsku produkcja ruszyła w górę i była o niemal jedną trzecią większa niż w lutym. Na przyspieszenie w przemyśle już od połowy 2014 roku wskazywał indeks PMI, który jednak od trzech miesięcy już nie rośnie. Z tego powodu w następnych miesiącach można oczekiwać stabilizacji dynamiki produkcji przemysłowej na obecnym, stosunkowo wysokim poziomie - komentuje Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl. Bardzo dobre dane o sprzedaży detalicznej Korzystnie prezentują się też dane o sprzedaży detalicznej, która w cenach bieżących wzrosła o 3% wobec spadku w lutym o 1,3%. Rynkowy konsensus zakładał w marcu wzrost o 1,5% rdr, więc możemy mówić o pozytywnej niespodziance. W stosunku do lutego sprzedaż wzrosła o 17,4%. Ze względu na utrzymującą się w Polsce już od 9 miesięcy deflację, warto zwrócić także uwagę na dane w cenach stałych. Tu widzimy wzrost sprzedaży w ujęciu rocznym o 6,6%, wobec wzrostu o 2,4% w lutym i o 3,3% rok temu. W porównaniu z lutym miał miejsce wzrost sprzedaży w cenach stałych aż o 17,1%. - Wzrost sprzedaży detalicznej liczony w cenach stałych (tj. bez uwzględnienia deflacji) wyniósł w marcu aż 6,6% rdr, co było najwyższym wynikiem od blisko roku. Taki rezultat może przełożyć się na pozytywne zaskoczenie po stronie konsumpcji w danych o PKB za pierwszy kwartał - dodaje Krzystof Kolany. Ciąg dalszy pozytywnych informacji. Jak długo utrzyma się trend wzrostowy? Dane o produkcji przemysłowej i detalicznej kontynuują wysyp pozytywnych informacji odnośnie do koniunktury w polskiej gospodarce. - Koniunktura poprawia się, co widać również w płacach. Z marcowego odczytu, dotyczącego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wynika, że w porównaniu do zeszłego roku wzrosło ono o 4,9% i wyniosło 4214 zł brutto. To już ponad 3 tys. zł netto. Równocześnie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się do 5575 tys. osób - to o 60 tys. więcej niż przed rokiem. Dodając do tego spadek stopy bezrobocia śmiało można stwierdzić, że w gospodarce jest coraz lepiej i co najważniejsze - wskaźniki makro przekładają się na wzrost wynagrodzeń Polaków. Niebawem zostaną uruchomione środki UE dla Polski, a to rodzi nadzieję, że ten pozytywny trend utrzyma się co najmniej do końca 2015 roku - komentuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl. Więcej na ten temat: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Dane-z-Polski-umocnily-gielde-i-zlotego-7253974.html Analizy Bankier.pl dostarczył infoWire.pl
 • poniedziałek, 20 kwietnia W tych bankach klienci zapłacą więcej (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Nadchodzi kolejna fala podwyżek opłat za konta i karty płatnicze. Jeszcze przed wakacjami klienci kilku dużych banków dostaną nowe, mniej korzystne warunki. Części opłat da się uniknąć, ale trzeba będzie się mocno nagimnastykować. - Banki nie boją się podnosić opłat za konta i karty, bo doskonale wiedzą, że klienci zacisną zęby i zapłacą. Wbrew pozorom, niewiele osób decyduje się na zmianę  banku. Tymczasem warto rozejrzeć się po rynku, bo wciąż można znaleźć ciekawe oferty. Pamiętajmy, że jeśli to bank zmienia warunki cenowe, możemy odstąpić od umowy nie ponosząc kosztów – komentuje Wojciech Boczoń, analityk Bankier.pl. Według banków to posłowie odpowiadają za podwyżki Gdyby ci nie obniżyli tak mocno opłaty interchange, cenniki nie musiałyby przechodzić dużej rewolucji. Opłata interchange, to prowizja pobierana od punktów handlowych, które akceptują płatności kartą. Jeszcze do niedawna bank pobierał prowizję w wysokości ok. 1,6 proc. od każdej naszej płatności. Dziś prowizja ta wynosi 0,2 proc. dla transakcji kartami debetowymi i 0,3 proc. dla transakcji kartami kredytowymi. Banki tracą na takiej zmianie setki milionów i odbijają sobie to na klientach. Obniżka opłaty interchange nie jest jednak jedynym powodem drożejących usług bankowych. Inne czynniki, to niskie stopy procentowe NBP, fuzje i zmiana modelu dystrybucji usług. Od wczoraj obowiązuje nowy cennik w mBanku. Bank podniósł opłatę warunkową za korzystanie z karty debetowej w eKoncie. Do niedawna wynosiła 4 zł jeśli klient nie wydał za pomocą karty 100 zł. Po zmianach opłata wynosi 6 zł, a wymagany próg zwalniający z opłaty wzrósł do 300 zł. Od lipca bank podniesie limit transakcji zwalniający z opłaty rocznej za karty kredytowe. Dziś wystarczy dokonać 120 transakcji rocznie, od lipca bank będzie wymagał 240 transakcji. Z końcem kwietnia Bank Pekao SA wprowadzi opłatę za korzystanie z bankomatów Euronetu, które do tej pory były bezpłatne. Początkowo opłata będzie wynosić 1,49 zł. Taki okres "promocyjny" będzie obowiązywał przez rok. Alior Bank wprowadził 6 złotych opłaty warunkowej, w bezpłatnym dotychczas Koncie Osobistym, oferowanym przez T-Mobile Usługi Bankowe. Nowy cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2015 roku, ale zmiany dla obecnych klientów wejdą w życie za dwa miesiące – 1 czerwca. - Banki w 2014 roku odnotowały rekordowo wysokie zyski, bo ponad 16 mld zł. Jeśli dalej chcą utrzymać ten poziom, to muszą podnosić opłaty. Dla niektórych klientów to fatalna wiadomość, ale jest wyjście z tej sytuacji. Jeśli aktywnie na co dzień korzystamy z karty debetowej, to zmieńmy bank na ten, który nie pobiera stałych opłat za prowadzenie konta tylko uzależnia je od liczby i wartości dokonanych transakcji. Wówczas nawet nie zauważymy, że bank wprowadził opłaty, bo nie będą nas one dotyczyć. W pewnym sensie niektóre banki w ten sposób chcą motywować swoich klientów do płatności kartowych, które w efekcie stają się tańsze, niż tradycyjne zakupy za gotówkę - komentuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl. Czytaj więcej o podwyżkach: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Banki-zaczynaja-wiosenne-skubanie-klientow-7245323.html Analizy Bankier.pl dostarczył infoWire.pl
 • poniedziałek, 20 kwietnia Sąd oddalił skargę Poczty Polskiej na organizację przetargu na obsługę rządowego Centrum Usług Wspólnych (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił w zakresie formalnym skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) oraz Poczty Polskiej w sprawie przetargu na obsługę korespondencji administracji rządowej, organizowanego przez Centrum Usług Wspólnych (CUW), jednak po merytorycznym rozpoznaniu sprawy oddalił zarzuty merytoryczne Prezesa UZP oraz Poczty Polskiej. Poczta Polska wskazała, że oferta firmy InPost nie spełnia wymogów przetargu (w szczególności brak placówek i błędy w formularzu cenowym). Z ustnego uzasadnienia dzisiejszego wyroku wynika, że obecna dokumentacja przetargowa nie reguluje kwestii rozliczeń za zwroty przesyłek. W konsekwencji oznacza to, że powstają dodatkowe koszty po stronie jednostek administracji państwowej, objętych zamówieniem. W tej sytuacji zamawiający może nawet unieważnić przetarg jako obarczony niemożliwą do usunięcia wadą. Wyrok sądu dotyczy postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Prezes UZP oraz Poczta Polska zarzucili temu postanowieniu, że KIO bezpodstawnie odrzuciło odwołanie Poczty Polskiej od wyniku przetargu na obsługę CUW. Przed Sądem Poczta Polska wnosiła o zmianę zaskarżonego postanowienia KIO i merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy. Poczta Polska wnosiła też o odrzucenie oferty InPost jako niespełniającej wymogów formalnych z powodu braku wymaganej sieci placówek oraz błędów w formularzu cenowym. - Nie podzielamy oceny zaprezentowanej przez Sąd. Oferta InPost naszym zdaniem nie spełnia wymagań zamawiającego. Poczta Polska podjęła wszystkie przewidziane prawem kroki, by wykazać, że tylko jej oferta spełnia wymogi przetargu. Przetargu, który ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa korespondencji najważniejszych urzędów w państwie, a gwarantem bezpieczeństwa, na dzień dzisiejszy, w naszej ocenie jest wyłącznie Poczta Polska - powiedział komentując wyrok rzecznik prasowy Poczty Polskiej, Zbigniew Baranowski. Dzisiejszy wyrok sądu dotyczy trwającego już kilka miesięcy przetargu organizowanego przez CUW na obsługę korespondencji administracji rządowej i urzędów centralnych w latach 2015-2016. Poczta Polska była jedynym oferentem, który przystąpił do pierwszego przetargu, ogłoszonego w lipcu 2014 r. Został on jednak unieważniony we wrześniu 2014, ponieważ zawierał takie warunki, których nie był w stanie spełnić żaden z operatorów pocztowych. 19 października 2014 roku weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych, ograniczająca możliwość stosowania wyłączenie kryterium ceny w przetargach publicznych. O nowelizacji było wiadomo od wielu tygodni, jednak CUW zdecydowało ogłosić przetarg 4 dni przed wejściem w życie nowych przepisów. Jako jedyne kryterium oceny ofert CUW wskazało cenę. Kierując się wyłącznie ceną, CUW wybrało ofertę InPost. Poczta Polska odwołała się od wyniku przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej, wskazując nieprawidłowości w ofercie konkurencji, m.in. brak odpowiedniej liczby placówek i bezprawnie utajniony formularz cenowy. W konsekwencji odwołania Poczty Polskiej, Krajowa Izba Odwoławcza 11 grudnia 2014 uwzględniła odwołanie Poczty Polskiej i unieważniła wybór spółki InPost, dokonany przez CUW. Nakazała też odtajnienie oferty cenowej InPost i przeprowadzenie ponownej oceny ofert. Jednak, już po 2 godzinach od ogłoszenia wyroku KIO, co więcej – zanim KIO zdążyło sporządzić pisemne uzasadnienie, a Poczta zapoznać się z odtajnionym formularzem cenowym InPost, CUW ponownie wybrało ofertę InPost. W konsekwencji Poczta Polska ponownie odwołała się od wyniku przetargu. Niestety, w dniu 16 stycznia 2015 Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie Poczty Polskiej, uzasadniając, że Poczta Polska – mimo że nie miała jeszcze dostępu do formularza cenowego InPost – powinna „w ciemno” zaskarżyć ten formularz już w pierwszym odwołaniu do KIO. KIO pominęło argumenty Poczty Polskiej, że nie mogła skarżyć czegoś, czego treści nie znała. Poczta Polska wniosła skargę na postanowienie KIO do Sądu Okręgowego w Warszawie. Dodatkowo, niezależnie od Poczty, również prezes Urzędu Zamówień Publicznych zaskarżył do sądu postanowienie KIO, wskazując na bezprawność tego rozstrzygnięcia. dostarczył infoWire.pl
 • poniedziałek, 20 kwietnia 9,2 mld USD* – wartość historycznego zamówienia Emirates na silniki Rolls-Royce?a do A380 (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Największa transakcja w historii Rolls-Royce’a – silniki Trent 900 i pakiet TotalCare Jedno z największych zamówień eksportowych dla firmy z Wielkiej Brytanii Kontynuacja inwestycji Emirates w Wielkiej Brytanii i Europie kontynentalnej Znaczące inwestycje w przemysł zaawansowanych technologii na terytorium Wielkiej Brytanii i Europy Londyn, Wielka Brytania – 20 kwietnia 2015 r.: Emirates, linie wspierające biznes i handel na całym świecie, powiadomiły o zawarciu historycznej, wartej 9,2 mld USD (8,7 mld euro) umowy z Rolls-Royce’em dotyczącej dostawy silników Trent 900 i długoterminowego pakietu TotalCare. Silniki zostaną zamontowane w 50 samolotach Airbus A380 zamówionych w czasie targów Dubai Air Show w 2013 r., które dołączą do floty przewoźnika w 2016 r. Zamówienie – największe w historii Rolls-Royce’a i jedno z największych zleceń eksportowych dla firmy z Wielkiej Brytanii – jest częścią inwestycji linii Emirates w Wielkiej Brytanii i Europie kontynentalnej. Nawiązanie współpracy przez firmy stanowi wielki przełom dla przemysłu lotniczego w regionie, zapewniając miejsca pracy w łańcuchu dostaw Rolls-Royce’a od Bristolu po Szkocję. Ponadto jeszcze bardziej umocni stosunki handlowe między Wielką Brytanią a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi – już w 2013 r. wartość dwustronnej wymiany handlowej między tymi państwami szacowano na 13,4 mld dolarów (12,7 mld euro)[1]. Rolls-Royce jest jednym z głównych partnerów linii Emirates. Doceniamy jego determinację w doskonaleniu parametrów silnika Trent 900. Wspomniane udoskonalenia zadecydowały o jego wyborze do 50 naszych Airbusów A380. Umowa ta ma duże znaczenie nie tylko dlatego, że umacnia współpracę między liniami Emirates a Rolls-Royce’em, ale także ze względu na fakt, że przyczyni się ona do znaczącego i stałego rozwoju gospodarczego w przemyśle lotniczym w Wielkiej Brytanii i Europie – powiedział Tim Clark, prezes linii Emirates. Sukces, który linie Emirates odniosły w ciągu ostatnich trzydziestu lat, jest niesamowity. Możemy z dumą powiedzieć, że firma Rolls-Royce przyczyniła się do niego, dostarczając silniki do samolotów Emirates od 1996 r. Cieszymy się, że linie po raz kolejny zaufały naszej technologii, składając największe zamówienie w historii naszej firmy – powiedział John Rishton, prezes firmy Rolls-Royce. W tym roku obchodzimy dziesiątą rocznicę pierwszego lotu A380 i chcielibyśmy pogratulować liniom Emirates decyzji o związaniu swojej wizji rozwoju z Airbusem A380. W tym właśnie celu zaprojektowano ten niezwykły samolot – aby najlepsze linie lotnicze świata, takie jak Emirates, mogły się rentownie rozwijać – powiedział Fabrice Brégier, prezes firmy Airbus. Pracując nad kolejnymi innowacyjnymi rozwiązaniami, które jeszcze bardziej poprawią bezkonkurencyjną wydajność naszych silników, jesteśmy przekonani, że zapewnią one wspaniałą przyszłość Airbusom A380. Samoloty te pozostają najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o rozwój ruchu lotniczego. Inwestycje Emirates w program A380 znacząco przyczyniły się do rozwoju gospodarczego w Wielkiej Brytanii i Europie ogółem. Według niedawnego raportu przygotowanego przez firmę Frontier Economics środki przeznaczone przez linie Emirates na A380 na przełomie lat 2013 i 2014 zapewniły 7 tysięcy miejsc pracy w Wielkiej Brytanii, wytwarzając tym samym 630 mln USD (595 mln euro) brytyjskiego PKB. Zamówienie przez przewoźnika 140 samolotów A380 zagwarantowało 41 tysięcy miejsc pracy w państwach Unii Europejskiej, co odpowiada zawrotnej liczbie 3,6 mld dolarów (3,4 mld euro) unijnego PKB. Program A380 stanowi podstawę strategii rozwoju Emirates. Obecnie flota Emirates liczy 60 maszyn A380, a 80 kolejnych zostało zamówionych, co czyni linie największym operatorem tego samolotu. Od chwili wprowadzenia A380 do floty Emirates w 2008 r., linie przewiozły na jego pokładzie ponad 36 mln pasażerów. Dzięki samolotowi przewoźnik znacząco zwiększył oferowanie, przewożąc większą liczbę pasażerów między najbardziej ruchliwymi i obłożonymi lotniskami świata. Ponadto maszyna pozwoliła liniom zapewnić doskonały poziom usług, powszechnie kojarzony obecnie z Emirates, dzięki wyróżniającym je w branży udogodnieniom, takim jak legendarny salon pokładowy zbudowany w Wielkiej Brytanii. Oprócz programu A380, który stanowi cenny wkład Emirates w rozwój brytyjskiej gospodarki, linie odgrywają ogromną rolę tworząc sieć międzynarodowych połączeń do mniejszych miast. Przewoźnik jako jedyny obsługuje bezpośrednie loty do Dubaju z Newcastle, Birmingham, Manchesteru i Glasgow oraz 83 połączenia z jednym międzylądowaniem między powyższymi miastami a Afryką, Azją i Australią. Połączenia te ułatwiają handel między regionami Wielkiej Brytanii a najważniejszymi krajami rozwijającymi się, sprzyjając napływowi bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i wspierając rozwój regionalnych ośrodków gospodarczych. Linie Emirates wykonują obecnie 16 codziennych lotów z Wielkiej Brytanii, w tym dziewięć obsługiwanych przez A380 – pięć dziennie z Londynu-Heathrow, dwa dziennie z Londynu-Gatwick i dwa dziennie z Manchesteru. *Szacowana wartość księgowa zamówienia wynosi 6,1 mld dolarów. [1] Źródło: Frontier Economics Report,  http://www.emirates.com/english/about/int-and-gov-affairs/publications/economic-impact-studies.aspx dostarczył infoWire.pl
 • poniedziałek, 20 kwietnia ING Bank Śląski najbardziej pożądanym pracodawcą (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  ING Bank Śląski zajął I miejsce w badaniu „Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów” w kategorii Bankowość, Ubezpieczenia, Instytucje Finansowe, zajmując najwyższe miejsce na podium po raz drugi z rzędu. W badaniu przeprowadzonym przez międzynarodową firmę rekrutacją Antal International, 4 000 respondentów z Polski wskazało firmy, w których chcieliby podjąć zatrudnienie.  „Cieszymy się z otrzymanej nagrody, która potwierdza przynależność ING Banku Śląskiego do grupy wiodących pracodawców i jest dla nas zobowiązaniem do stałego doskonalenia” – powiedziała Grażyna Sobota, dyrektor Pionu HR w ING Banku Śląskim. W badaniu przeprowadzanym od września do grudnia 2014 roku metodą wywiadów telefonicznych oraz internetowych, oceniano styl zarządzania i kulturę organizacyjną w firmie, innowacyjność, stabilność zatrudnienia, możliwość szkolenia i awansu, wysokość wynagrodzenia, lokalizację, równowagę pomiędzy życiem prywatnym i służbowym, a także benefity, takie jak opieka medyczna czy ubezpieczenie na życie. Unikalną cechą badania jest możliwość indywidualnego wskazania przez respondentów dowolnej firmy, jako najbardziej pożądanego pracodawcy – w kwestionariuszu nie ma listy wyboru. Badanie jest prowadzone w dwunastu kategoriach branżowych. dostarczył infoWire.pl
 • niedziela, 19 kwietnia Ruszył nabór wniosków o pozyskanie pieniędzy z UE (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  82,5 mld euro – tyle pieniędzy przyznanych z Unii Europejskiej ma prawo wydać Polska do 2020 r. O dotacje będzie można ubiegać się w ramach pięciu programów ogólnopolskich i jednego dla województw wschodnich. Wnioski można składać już w ramach „Polski Cyfrowej”. „50% całej alokacji zostanie przeznaczone na rozwój badań, innowacyjności, komercjalizację prac badawczo-rozwojowych w gospodarce, podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ulepszanie technologii informatyczno-komunikacyjnych oraz wsparcie gospodarki niskoemisyjnej. Największy wzrost środków nastąpi w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw. Szacuje się, że będzie to ok. 15 mld euro” – mówi serwisowi infoWire.pl Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. 8,6 mld euro ma być wydane na rozwój obszarów wiejskich. W nowym programowaniu województwa będą zarządzać niemal 40% wszystkich pieniędzy przyznanych z Unii. W latach 2007–2013 miały do dyspozycji 25%. Część samorządów doskonale wie, na co chce pozyskać środki. Są jednak pewne ograniczenia. Jak wyjaśniał podczas konferencji prasowej wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski: „Komisja Europejska jest bardziej wymagająca – już nie da się »wcisnąć« jakiegokolwiek projektu, który jest innowacyjny i ładny. Komisja oczekuje planów gospodarki niskoemisyjnej, w których trzeba dokładnie wykazać związek realizacji określonych przedsięwzięć z poprawą jakości powietrza. Bez tego nie ma co liczyć na dotację”. To już ostatnie lata, w których Polska może liczyć na pieniądze z Unii i dzięki nim – rozwijać się w wielu obszarach, dlatego warto wykorzystać te środki finansowe odpowiednio. dostarczył infoWire.pl
 • niedziela, 19 kwietnia Choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS) – jak sobie z nią radzić (Choroby, Choroby reumatyczne) (by kontoemerytalne.pl)
 • sobota, 18 kwietnia UK pension rules changes expected on April 6, 2011, will (Pension plan) (benefit, investor, pension benefits, pension schemes, pensions, QROPS, resident, taxation, UK, uk pension) (by korespondenci)
 • sobota, 18 kwietnia Litr paliwa w cenie hot doga (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Benzyna za mniej niż 5 zł wydaje się być już tylko kwestią dni. Polskim kierowcom sprzyja wyjątkowo niska cena za baryłkę ropy oraz dobre prognozy dotyczące kursu dolara. Już niedługo cena za popularną 95’tkę będzie niższa, niż koszt zakupu hot doga na stacji benzynowej. – Wpływ na cenę litra benzyny w Polsce mają dwa czynniki – kurs dolara w stosunku do złotego oraz cena baryłki na światowych rynkach. Na razie koszt zakupu baryłki ropy spada (85,95 USD za Brent i 83,1 USD za Ural), ale cena za litr popularnej PB95 wcale nie musi się obniżyć, jeśli nagle dolar podrożeje. Przy obecnym kursie PLN/USD (1$=3,3 zł) ropa musi potanieć jeszcze o ok. 2 dolary, by cena benzyny PB95 spadła poniżej 5 zł – komentuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl. – W ciągu ostatnich 4 miesięcy ropa potaniała o 25%, ale średnia cena litra benzyny bezołowiowej w Polsce spadła tylko o 23 grosze, a więc zaledwie o 4,2%. Stało się tak, ponieważ wraz ze spadkiem cen ropy rósł kurs dolara, w którym rozliczany jest handel czarnym surowcem – komentuje Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl. Analitycy walutowi przepytani przez Bankier.pl twierdzą, że na razie polskiej walucie nie grozi osłabienie, a to oznacza, że ceny paliw powinny spadać. Ostatni raz mniej niż 5 zł za paliwo płaciliśmy w 2010 roku. Z szacunków Bankier.pl wynika, że niższa cena paliw może spowodować zmniejszone dochody do budżetu państwa z tytułu VAT o ok. 50 mln zł. Rosję czekają kłopoty To co cieszy polskich kierowców martwi decydentów z Kremla. Chociaż moskiewskie władze utrzymują, że niższa cena za baryłkę ropy nie spowoduje poważnych kłopotów budżetowych w Rosji to ekonomiści są zgodni, że naszego wschodniego sąsiada czekają trudne chwile. Rosyjski plan wydatków bilansuje się przy cenie 104 USD za baryłkę ropy. Niższa cena oznacza poważne cięcia budżetowe lub wzrost długu Rosji. Poważny kryzys w tym kraju wydaje się być tylko kwestią czasu. Więcej na ten temat: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Litr-paliwa-w-cenie-hot-doga-7219500.html Analizy Bankier.pl dostarczył infoWire.pl
 • sobota, 18 kwietnia Zarząd R&C Union S.A. opublikował wyniki za IV kwartał 2010 r. (Europa) (aj, alno, aniem, ek, roku, tak, tym, zarz, zwi) (by kontoemerytalne.pl)
 • sobota, 18 kwietnia Wheel Systems wyrusza na podbój Krzemowej Doliny (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Warszawa, 20 października 2014 r. – Wheel Systems znalazło się wśród trzech finalistów konkursu Tech-Match Europe. Oznacza to, że pod koniec października br., przedstawiciele firmy – jako część polskiej reprezentacji – udadzą się do Doliny Krzemowej, aby podczas specjalnych pokazów zaprezentować jeden ze swoich sztandarowych produktów – autorski system FUDO. – Bardzo się cieszę, że zakwalifikowaliśmy się do Tech-Match Europe. – mówi Patryk Brożek, prezes zarządu firmy Wheel Systems – Oprócz niezwykłej szansy, którą w ten sposób otrzymaliśmy, już samo miejsce wśród finalistów konkursu to wyraz uznania i dowód na olbrzymi potencjał naszych rozwiązań. Celem programu Tech-Match Europe jest ofiarowanie obiecującym, wschodzącym europejskim firmom technologicznym szansy nawiązania kontaktów biznesowych w USA. Inicjatywa przewiduje prezentację rozwiązań uczestników podczas specjalnie zaaranżowanych w tym celu spotkań z wyselekcjonowanymi przedstawicielami, m.in. amerykańskich firm z sektora bankowego, telekomunikacyjnego, oraz informatycznego. – Wiążemy duże nadzieje z możliwością zaprezentowania FUDO w Dolinie Krzemowej, przed nieosiągalnym w normalnych warunkach gronem przedstawicieli amerykańskiego biznesu. – mówi Patryk Brożek, prezes zarządu firmy Wheel Systems – To też doskonała szansa na zbadanie reakcji tamtejszego rynku na nasze propozycje z dziedziny bezpieczeństwa IT, a w efekcie, przygotowanie gruntu do wprowadzenia FUDO do dystrybucji także w USA. Tech-Match Europe realizowany jest w ramach programu InSight2030 into Silicon Valley 2013-2016 Ministra Gospodarki RP, przy współudziale Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Waszyngtonie, oraz Silicon Valley Acceleration Center (SVAC).   O rozwiązaniu FUDO 1.3 FUDO w wersji 1.3 to autorskie rozwiązanie firmy Wheel Systems - jedno, samowystarczalne urządzenie, umożliwiające monitoring, rejestrację i audyt zdalnych sesji administracyjnych, porównywalny tylko z posiadaniem stałego podglądu zawartości monitora użytkownika zdalnego. FUDO pozwala w łatwy sposób ustalić, kto i kiedy pobrał dany plik, czy skasował jakiś dokument lub korespondencję, a w przypadku włamania, znacznie uprościć postępowanie i ograniczyć koszty nadużycia. FUDO rejestruje i archiwizuje wszystkie połączenia zdalne realizowane poprzez protokoły RDP, SSH, VNC, HTTP/HTTPs, Oracle, MySQL, Telnet oraz umożliwia łatwe odnalezienie sesji z udziałem wskazanych użytkowników i odtworzenie ich przebiegu w formie zapisu wideo. Dodatkową funkcjonalnością jest przeszukiwanie sesji pod kątem występowania wskazanych fraz. FUDO szyfruje zapisywane dane oraz zapewnia ich integralność, a także pozwala na weryfikację użytkowników przez zewnętrzne systemy uwierzytelniania. FUDO to także szybka reakcja na zagrożenia – w przypadku zauważenia niepożądanych działań daje możliwość chwilowego zablokowania sesji danego użytkownika lub całkowitego zerwania połączenia i odebrania praw dostępu. dostarczył infoWire.pl
 • sobota, 18 kwietnia Czy będziemy pracować 6 dni w tygodniu? (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Zapłata za nadgodziny, a może w rzeczywistości wydłużenie tygodnia pracy? Pomysł zmian w Kodeksie pracy, które zostały zaproponowane przez grupę posłów PO, budzi wiele kontrowersji wśród związkowców. Dziś według przepisów pracujemy 5 dni w tygodniu – po 8 godzin. Za każdy dodatkowy dzień należy się wolne. Nie zawsze jednak udaje się je otrzymać. Niestety, pracodawcy też niechętnie wynagradzają pieniędzmi za nadgodziny. Stąd pomysł zmian: jeśli przedsiębiorca nie da pracownikowi wolnego dnia za pracę w sobotę, będzie musiał mu wypłacić ekwiwalent. Pomysł wywołał burzę wśród związków zawodowych, które obawiają się, że to droga do wprowadzenia 6-dniowego tygodnia pracy. „Mówi sie, że będzie można wybrać, czy będziemy chcieli pracować w sobotę, czy nie. Doskonale wiemy, że w rzeczywistości polski pracownik ma niewiele do powiedzenia. W wielu firmach tzw. wolny wybór będzie oznaczał narzucenie przez pracodawcę dłuższego czasu pracy” – mówi serwisowi infoWire.pl Piotr Szumlewicz z OPZZ. Tak samo może być z rozliczaniem: to nie od pracownika – jak zakłada projekt zmian – tylko od szefa będzie zależeć, czy za przepracowany szósty dzień dostanie się wolne, czy otrzyma zapłatę. Oczywiście są osoby, które chciałyby zarabiać więcej i przyjdą chętnie do pracy w soboty. Jednak to rozumowanie jest niebezpieczne – zaznacza przedstawiciel OPZZ. Jest wiele osób, które potrzebują pieniędzy, więc dlaczego by nie pracować po 16 godzin dziennie? „Kodeks pracy stworzono po to, by pracownik miał czas na odpoczynek. Polacy pracują długo – w wymiarze tygodniowym średnio 40 i pół godziny, w krajach Unii Europejskiej jest to 37 godzin. W wymiarze rocznym Polacy spędzają w pracy 2000 godzin, podczas gdy Holendrzy tylko 1400” – wyjaśnia Piotr Szumlewicz. Związkowcy dostrzegają jeszcze jedno niebezpieczeństwo. Wprowadzenie nowych zasad może doprowadzić do obniżenia realnych dochodów za godzinę, bo choć pracownik będzie pracował dłużej, to jego podstawowa pensja nie wzrośnie. dostarczył infoWire.pl
 • sobota, 18 kwietnia Fabryka Idei producentem wykonawczym V Ogólnopolskiego Forum Zarządów Spółek Giełdowych (Europa) (aj, alno, ek, informacji, jest, nale, realizacj, roku, równie, tym, zarz) (by kontoemerytalne.pl)
 • sobota, 18 kwietnia Livingmedia partnerem Gazety Bankowej (Konto online) (bankowo, cej, informacji, jest, kt, mogli, Nast, online, ramach, zarz) (by kontoemerytalne.pl)
 • sobota, 18 kwietnia Wiosenna akcja promocyjna firmy DCB (Europa) (aj, dze, jest, ko, kt, mog, Nast, PLN, puj, ramach, roku, równie, tak) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia Prosto, bezpiecznie, w dobrej cenie ? Strategia Banku Pocztowego (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Rada Nadzorcza Banku Pocztowego zaakceptowała Strategię rozwoju Banku do 2018 r. Bank Pocztowy będzie najprostszym bankiem, gwarantującym dobrą cenę Klientom i zintegrowanym z Poczta Polską. Bank zakłada, że w perspektywie Strategii liczba Klientów Banku przekroczy 2,3 mln, a zwrot z kapitału (ROE) wzrośnie do ponad 12%. Zaktualizowana wizja rozwoju Banku wynika m.in. z wpływających na cały sektor bankowy zmian w otoczeniu makroekonomicznym (m.in. rekordowo niskiego poziomu stóp procentowych), zmian zachodzących w sektorze bankowym (zmniejszających możliwości rozwoju w modelu małego banku uniwersalnego), nowej strategii Poczty Polskiej, zakładającej wzrost znaczenia usług finansowych w strategii Grupy. Kolejnym ważnym powodem zmiany jest poszukiwanie nowego modelu biznesowego, który zapewni Bankowi przewagę konkurencyjną na zmieniającym się rynku. Bank Pocztowy w ciągu ostatnich 5 lat silnie zaznaczył swoją obecność na rynku rachunków osobistych, a także zbudował kompetencje w zakresie sprzedaży kredytów konsumpcyjnych. Udział Banku Pocztowego w akwizycji nowych ROR w Polsce regionalnej, czyli miejscowościach do 50 tys. mieszkańców, wynosi 6%*. Prosta bankowość w dobrej cenie - Chcemy być najprostszym, tanim bankiem. Zakładamy dalszą integrację z Pocztą Polską na poziomie wspólnych inicjatyw produktowych oraz sieci sprzedaży. Odchodzimy od modelu banku uniwersalnego, stawiając na bank wyspecjalizowany w najprostszej ofercie, mogący jednocześnie zaoferować Klientom dobrą cenę za swoje usługi. Integracja ze zmieniającą się i coraz nowocześniejszą Pocztą Polską, a także automatyzacja i uproszczenie procesów pozwoli nam zrealizować nasze ambitne cele biznesowe – mówi Szymon Midera, Prezes Zarządu Banku Pocztowego. Przyjęta przez Radę Nadzorczą Strategia zakłada dokapitalizowanie Banku kwotą min. 200 mln zł, co pozwoliłoby na szerszy rozwój sieci dystrybucji oraz szybszy wzrost w obszarze kredytowym. Główne cele strategiczne w perspektywie 2018 r. Poziom zakładanych wskaźników oraz planowanych wolumenów do 2018 r. jest również ambitny. - W perspektywie tej Strategii chcemy przekonać do swoich usług ponad 900 tys. nowych Klientów, by Bank Pocztowy obsługiwał 2,3 mln osób. Stawiamy też na kredyty gotówkowe i zakładamy zwiększenie ich salda powyżej 4 mld zł – mówi Szymon Midera. W efekcie realizacji założeń strategicznych, Bank Pocztowy chce osiągnąć w 2018 r. zwrot z kapitału ROE netto na poziomie blisko 13%. Koncentracja na Klientach masowym z małych miejscowości Prostą ofertę dostępną w rozległej sieci sprzedaży dzięki współpracy z Pocztą Polską Bank kieruje do Klientów masowych z miejscowości do 50. tys. mieszkańców, z dochodami poniżej 3 tys. zł. Razem z Pocztą Polską, Bank ma szansę dotrzeć do ponad 20 mln potencjalnych Klientów mieszkających poza dużymi miastami. W perspektywie Strategii Bank będzie też budował zintegrowaną z usługami Grupy Poczty Polskiej mobilną ofertę dla Klientów cyfrowych (w tym Klientów indywidualnych i mikrofirm). Bank będzie kontynuował rozwój w obszarze Mieszkalnictwa oraz działalności rozliczeniowej. Główne elementy modelu biznesowego Banku Pocztowego sprowadzają się obecnie do czterech kluczowych elementów: Masowej akwizycji, w ramach której Bank oferuje Klientom najprostszą i tanią ofertę, w tym jeden rachunek dla Klientów detalicznych i jeden dla mikrofirm, prostą ofertę kredytową, depozytową oraz inwestycyjną, wspartą unikalnymi programami lojalnościowymi. Uproduktowienia bazy Klientów kredytami, gdzie Bank skoncentruje się na wzmocnieniu zarządzania cyklem życia Klienta i działaniach cross-sellingowych kredytów gotówkowych do Klientów wewnętrznych. W efekcie Bank chce, aby 55% wolumenu kredytów gotówkowych udzielanych było własnym Klientom. Bank będzie również rozwijał kredytowanie w obszarze Mieszkalnictwa. Efektywnego modelu operacyjnego, rozumianego jako proste, tanie i zautomatyzowane procesy w Grupie Banku. Pełnej integracji z Grupą Poczty Polskiej, poprzez efektywne wykorzystanie potencjału sieci dystrybucji Poczty Polskiej i rozwoju nowoczesnej oferty produktowej we współpracy z spółkami z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej. W ramach Grupy Poczty Polskiej prowadzone będą wspólne działania zmierzające do koncentracji wybranych pracowników sieci rozległej na sprzedaży i obsłudze produktów ubezpieczeniowo-finansowych. Bank Pocztowy zamierza też zwiększyć swoją sieć dystrybucji o 260 placówek. Bank będzie rozwijał sieć 60 placówek partnerskich zlokalizowanych w galeriach handlowych, ze strefą samoobsługową Poczty, a także tworzył nowoczesne placówki bankowo-pocztowe. Realizacja Strategii wsparta rozwojem w obszarze oferty, pracowników i technologii. – Transformację Banku wspiera budowa nowej kultury korporacyjnej, bazującej na naszym KODzie, czyli sposobie w jaki myślimy i działamy. KOD to: PROSTO, ADASIE i OBTANIAMY – mówi Szymon Midera. Do wszystkich realizowanych przez nas inicjatyw podchodzimy przez pryzmat tych trzech drogowskazów. I to działa – dodaje Midera. Główne projekty rozwojowe to: Rozbudowa nowej platformy bankowości internetowej Wdrożenie platformy FrontEnd w sieci Poczty Polskiej Dalsze usprawnianie procesów sprzedażowych Rozwój funkcjonalności kanału Contact Center Wdrożenie systemu CRM Budowa bankowości mobilnej   W obszarze zarządzania ryzykiem, Bank chce wspomagać realizację celów strategicznych przez podejmowanie decyzji nakierowanych na maksymalizację uzyskiwanych dochodów w dłuższym horyzoncie czasowym, przy akceptowalnym poziomie ryzyka. Bank utrzyma miary kapitałowe na bezpiecznym poziomie. Współczynnik CAR będzie utrzymany powyżej 12%, Tier 1 pozostanie na poziomie powyżej 9%. Zaktualizowana Strategia Banku Pocztowego, spójna z ogłoszoną niedawno przez Pocztę Polską, pozwoli na skuteczną realizację misji Banku: prosto, bezpiecznie, w dobrej cenie. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Prezes Energa SA otrzymał tytuł Człowieka Roku (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Człowiekiem Roku 2014 w konkursie Liderzy Świata Energii został Mirosław Bieliński, prezes zarządu Energa SA. Jurorzy docenili wprowadzenie spółki  na giełdę i stałą poprawę wyników finansowych Grupy Energa. Nagrody w ramach konkursu Liderzy Świata Energii przyznawane są w czasie corocznej konferencji energetycznej EuroPOWER. Kapituła nagradza osobowości, przedsięwzięcia i przedsiębiorstwa mające pozytywny wpływ na rozwój sektora energetycznego w Polsce. W tym roku nagrodę w głównej kategorii – Człowiek Roku 2014 – za wybitne osiągnięcia dla rozwoju rynku energii elektrycznej odebrał Mirosław Bieliński. Statuetkę prezesowi zarządu Energa SA wręczył wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz. Wysoka kapitalizacja i płynność akcji oraz najwyższe roczne wyniki w historii Grupy Energa to osiągnięcia, na które zwróciła uwagę kapituła konkursu. Pod kierownictwem Mirosława Bielińskiego Grupa Energa w ostatnim roku zanotowała ponad miliard złotych zysku. To wynik o 35 procent wyższy niż w 2013 roku i znacznie powyżej oczekiwań analityków. Z kolei od czasu debiutu giełdowego w grudniu 2013 roku wartość spółki wzrosła o ponad 40 proc., a jej akcje wchodziły kolejno do indeksów średnich i największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Obecnie spółka notowana jest w najbardziej prestiżowym indeksie WIG 20, a także w międzynarodowych indeksach notowanych na giełdach w Londynie i Frankfurcie, czyli MSCI Poland i FTSE All World.  Nagrodę Człowiek Roku 2014 Mirosław Bieliński odebrał z rąk Jerzego Pietrewicza, wiceministra gospodarki. - Cieszy nas nieprzerwany rozwój Grupy Energa, który jest oparty o solidne fundamenty biznesowe. Nasze wyniki finansowe potwierdzają, że wprowadzane zmiany oraz konsekwentna polityka inwestycyjna, w tym skupienie się na regulowanym segmencie dystrybucji energii elektrycznej, było słusznym wyborem. Ta nagroda jest wyrazem uznania dla wysiłku i zaangażowania wszystkich pracowników naszej firmy - mówi Mirosław Bieliński.  Tytuł Człowieka Roku 2014 w konkursie Liderzy Świata Energii to kolejna nagroda przyznana Energa SA w ostatnim czasie. Przed miesiącem Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet uhonorowała Grupę Energa  statuetką „Byki i niedźwiedzie” dla najlepszej spółki z indeksu mWIG40. W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu Energa SA jednej z najbardziej prestiżowych nagród dla spółek notowanych na giełdzie, redakcja podkreślała - „Energetyczna spółka szturmem zdobyła giełdę. W 2014 r. na samym wzroście kursu akcjonariusze zyskali ponad 44 proc., a biorąc pod uwagę dywidendę – ponad 52 proc. To najwyższe stopy zwrotu wśród firm z indeksu mWIG40." Energa SA została uwzględniona w prestiżowym rankingu „Giełdowa Spółka Roku” Pulsu Biznesu i TNS Polska, a także została wybrana najcenniejszą firmą na Pomorzu oraz, dwukrotnie, Marką Wysokiej Reputacji. Grupa Energa jest też laureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii Zielona Gospodarka. Spółka oraz jej prezes otrzymali również tytuł Lidera Polskiego Biznesu przyznawanego przez Business Centre Club. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Mieszkania w stolicy: ponad 8,5 tys. zł/m2 za nieruchomość z rynku wtórnego (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Początek wiosny nie przyniósł planującym zakup mieszkania dobrych wieści. Stawki za 1 m2 nie zmieniają się od kilku miesięcy. Zastój dotyczy zarówno mieszkań od deweloperów, jak i tych z drugiej ręki. Tradycyjnie najwięcej przyjdzie zapłacić kupującym nieruchomość w Warszawie. – Z danych Bankier.pl wynika, że ceny stoją w miejscu nie tylko w relacji miesiąc do miesiąca. Rok temu kształtowały się na podobnych poziomach. To pozwala sądzić, że w najbliższych miesiącach, ani kupujący nie mają co liczyć na korzystniejsze dla nich ceny, ani sprzedający nie mają co zacierać rąk w oczekiwaniu na większy zysk – komentuje Mateusz Gawin, ekspert Bankier.pl. W relacji rok do roku maksymalne wahania, jakie wystąpiły na rynkach, wyniosły zaledwie 4 proc. Marcowe ceny ofertowe mieszkań w miastach objętych badaniem kształtują się na niezmienionym poziomie od lutego. Z analizy Bankier.pl wynika, że najdroższa pozostaje Warszawa, gdzie za używane mieszkanie trzeba zapłacić średnio ponad 8500 zł/m2. Nieco taniej jest na rynku pierwotnym (7725 zł/m2), kupujący muszą się jednak liczyć z nieco gorszą lokalizacją takich mieszkań. Jedynym miastem, w którym odnotowano zmianę cen większą niż 100 zł/m2, jest Poznań. Ci, którzy planują osiedlić się w stolicy województwa wielkopolskiego, mogą liczyć na obniżkę na poziomie 120 zł/m2 nowego mieszkania. W pozostałych przypadkach wahania sięgały co najwyżej 50 zł/m2, co przekłada się na zaledwie 1500 zł oszczędności przy zakupie kawalerki o powierzchni 30 mkw. - Podane ceny, to ceny ofertowe a nie transakcyjne. W rzeczywistości 1 m2 w Warszawie jest o ok. 1 tys. zł tańszy. To wciąż dużo i naprawdę niewielu ludzi stać na tak drogie nieruchomości. Mała kawalerka w Warszawie kosztuje ok. 220 tys. zł, czyli tyle, ile duże mieszkanie w Gorzowie Wielkopolskim. Polacy coraz częściej obawiają się, że nie będą w stanie spełnić wymogu wkładu własnego. Dzisiaj na zakup nowego mieszkania na kredyt w dużym mieście trzeba mieć przynajmniej ok. 30 tys. zł oszczędności. Z danych GUS-u wynika, że 80% Polaków nie ma odłożonych nawet 10 tys. zł, a przecież kupując mieszkanie o wartości 250 tys. na rynku wtórnym, same koszty formalne wynoszą ponad 14 tys. zł. – komentuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl. Więcej na ten temat: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Raport-z-rynku-mieszkan-kwiecien-2015-7244964.html Analizy Bankier.pl dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Firma DCB uczestnikiem konferencji “Horyzonty Finansów” (Europa) (jest, kt, tym, zwi) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia Kampania Banku Pocztowego “Tournee Syren” dobiegła końca (Europa) (access, aniem, bankowo, cej, dze, koniec, kt, miesi, Nast, nich, puj, realizacj, reklamy, roku) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia Generali OFE ? struktura aktywów na dzień 31 sierpnia br. (Wiadomości Branżowe) (akcje, ek, fundusz emerytalny, kt, lub, rzeczpospolita polska, stwa, zawar, zwi) (by netPR.pl)
  Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o miesięcznej strukturze aktywów - stan na dzień 31 sierpnia 2011 roku. Lp. Składnik aktywów Udział w wartości aktywów 1. Obl...
 • piątek, 17 kwietnia Grupa Pracuj w ?Wielkiej Piątce? rankingu Deloitte Technology Fast 50 CE (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  W ogłoszonym wczoraj rankingu Deloitte Technology Fast 50 CE, Grupa Pracuj S.A. uplasowała się na drugim miejscu wśród polskich firm i na piątym w gronie firm z krajów Europy Środkowej, w kategorii „Wielka Piątka” (Big 5). Ranking skupia najszybciej rozwijające się innowacyjne firmy technologiczne w naszym regionie. Big 5 to kategoria dla firm działających dłużej niż 5 lat, o przychodach operacyjnych powyżej 25 mln euro w ostatnim roku. W swojej czternastoletniej historii Grupa Pracuj odbierała już wyróżnienia w dwóch pozostałych kategoriach rankingu: Rising Stars i Technology Fast 50, dla przedsiębiorstw, których roczne przychody operacyjne są nie niższe niż 50 tys. euro. Przemysław Gacek, współzałożyciel i prezes zarządu Grupy Pracuj S.A., zdradza przepis na sukces firmy: Od początku wiedziałem, że gwarancją rozwoju naszej firmy będą samodzielni, odważni, otwarci na naukę i zmianę ludzie. Takich staramy się zatrudniać i tworzyć im odpowiednie warunki do pracy. Równie ważne jest konsekwentne budowanie relacji z klientami i bardzo dobre rozpoznanie ich potrzeb. Kluczowa jest wiedza i trzymanie ręki na pulsie – technologii czy nowych rozwiązań; ale też czerpanie z bolesnych lekcji, jakie odrobiliśmy sami, bądź stały się udziałem innych firm. Pilnujemy, by Grupa Pracuj nie była typowym liderem, który wraz z rosnącymi przychodami przestaje zauważać zmieniającą się rzeczywistość. Zależy nam, byśmy zawsze byli o krok przed innymi. Więcej informacji i pełny raport można pobrać TUTAJ. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Zakończenie programu LeoPraktyki 2011 w Generali (Wiadomości Branżowe) (dla, facebook, gaj, Grupy Generali, jest, nades, nawi, nych, tym) (by netPR.pl)
  Generali zakończyło kolejną edycję organizowanych już od kilku lat letnich praktyk dla studentów Nadesłanych zostało 340 aplikacji z całej Polski Z 12-stu praktykantów aż 9-ro będzie kontynuować współpracę z Genera...
 • piątek, 17 kwietnia Krzysztof Wiecha powołany na Członka Zarządu Generali (Wiadomości Branżowe) (bancassurance, Grupy Generali Polska, Krzysztof Wiecha, Krzysztofa Wiechy, onka, Rada Nadzorcza Generali, university of alaska anchorage, wrze, zurich financial services) (by netPR.pl)
  Krzysztof Wiecha nowym Członkiem Zarządu spółek Grupy Generali w Polsce, Krzysztof Wiecha, związany z Grupą Generali w Polsce od 10 lat,  jako Członek Zarządu firmy przejmie odpowiedzialność za obszar ubezpieczeń na życie i em...
 • piątek, 17 kwietnia Deflacja po raz trzeci (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły we wrześniu o 0,3% w ujęciu rocznym – poinformował dziś GUS. Oznacza to, że po raz trzeci z rzędu wskaźnik CPI przyjął ujemną wartość. Stan taki utrzymuje się nad Wisłą już od trzech miesięcy. W lipcu zanotowano spadek cen o 0,2%, a w sierpniu o 0,3% w ujęciu rocznym. – Deflacja cenowa w Polsce jest zjawiskiem przejściowym i wynika z równoczesnego pojawienia się dwóch nadzwyczajnych zdarzeń: silnego spadku cen ropy i rosyjskiego embarga na europejską żywność. Po drugie, umiarkowana deflacja jest stanem naturalnym dla wolnorynkowej gospodarki i sama w sobie nie jest zjawiskiem negatywnym, jakim jest inflacja – czyli spadek siły nabywczej pieniądza – przekonuje Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl. W porównaniu do sierpnia ceny nie zmieniły się Analitycy spodziewali się odczytów na poziomie -0,4 r/r i -0,1 m/m. Patrząc na poszczególne kategorie CPI, nasuwa się jeden wniosek: Polska osiągnęła postulowaną od jakichś 40 lat stabilność cen. W ujęciu miesięcznym ceny towarów i usług we wszystkich głównych kategoriach nie zmieniły się o więcej niż 1,1%. W ujęciu rocznym minimalna deflacja cenowa była efektem taniejącej żywności i paliw. Mocno – bo aż o 4% rdr – podrożała jedynie łączność. – Spadek cen raczej powinien cieszyć konsumentów, którzy za mniejsze pieniądze mogą kupić więcej dóbr. To co w teorii jest dobre dla przeciętnego Kowalskiego nie musi mieć takiego charakteru dla całej gospodarki, opartej głównie o kredyt bankowy. Pamiętajmy też, że deflacja oznacza zmniejszone wpływy podatkowe do budżetu, a to sytuacja najmniej pożądana przez rząd. Firmy i banki wiedzą jak planować swoją działalność w warunkach inflacji, ale gdy występuje deflacja to w praktyce nie mają pojęcia co robić. Na razie odczuwalny spadek cen ma minimalny wpływ na finanse przeciętnego obywatela, ale kolosalny dla całej gospodarki. W tych warunkach ekonomicznych i panującej doktrynie deflacja jest postrzegana jako „większe zło” i należy spodziewać się reakcji RPP, która raczej obniży stopy procentowe – przekonuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl. Więcej na ten temat: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Deflacja-nie-odpuszcza-Rekordowy-spadek-cen-7219078.html Analizy Bankier.pl dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Kolejne 110 mln zł od ING dla Województwa Śląskiego (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  ING Bank Śląski S.A. w lipcu oraz wrześniu zawarł umowy kredytowe z Województwem Śląskim w ramach wygranych przetargów na łączną kwotę blisko 110 mln zł. Tym samym, łączne zaangażowanie kredytowe w ING Banku Śląskim przekroczy 250 mln zł. Kredyty w wysokości 30 mln zł, 48,87 mln zł oraz 30,94 mln zł, udzielone w ramach zawartych umów kredytowych, częściowo pokryją planowany na 2014 rok deficyt budżetowy. Środki pieniężne zostaną przeznaczone przede wszystkim na inwestycje w infrastrukturę drogową i instytucje kultury. Umowy kredytowe obowiązują do końca 2025 r. Wybór ofert ING Banku przez Województwo Śląskie to potwierdzenie dobrze układającej się od wielu lat współpracy. Są to kolejne zaangażowania kredytowe, które bank udzielił Województwu w okresie ostatnich pięciu lat, w tym trzy w niespełna pół roku. Oferta ING Banku Śląskiego dla sektora JST obejmuje nowoczesne rozwiązania z zakresu zarządzania środkami finansowymi, w tym bankowości elektronicznej, systemu płatności masowych, jak również produktów kredytowych i emisji obligacji komunalnych. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Grupa Generali Polska w I połowie roku: dynamiczny rozwój w kluczowych liniach biznesu (Wiadomości Branżowe) (adka, alno, Grupa Generali Polska, jest, oraz, owie, roku, spos, ych) (by netPR.pl)
  Składka przypisana brutto Grupy Generali Polska rośnie w I półroczu 2011 r. do 940 mln zł, tj. o 6, 4%, wobec 3, 3% wzrostów na rynku po I kwartale br.; Ubezpieczenia na życie ze składką regularną rosną o 24%; 27% wzrost w ob...
 • piątek, 17 kwietnia Już ponad 3,3 mln klientów korzysta z bankowości mobilnej   (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Na koniec września liczba klientów bankowości mobilnej wynosiła już ponad 3,3 mln osób – wynika z danych zebranych przez PRNews.pl i Bankier.pl. Coraz więcej osób wybiera dostęp do konta z poziomu telefonu, niż przez Internet. – Bankowość mobilna zyskuje coraz więcej zwolenników. Dziś już 3,3 mln osób aktywnie korzysta z tego kanału obsługi. To aż o 1,1 mln więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zmieniają się też przyzwyczajenia klientów: dla coraz większej grupy bankowość mobilna staje się podstawowym kanałem kontaktu z bankiem – mówi Wojciech Boczoń, analityk Bankier.pl. Najwięcej użytkowników bankowości mobilnej ma mBank – 722 tys. Drugi pod względem liczby mobilnych klientów jest PKO BP (536 tys.), ale niewiele mniej osób korzysta z bankowości mobilnej w Banku Pekao SA (532 tys.). Przedstawiciele banków zwracają uwagę, że klienci aktywnie korzystają z bankowości mobilnej. Najczęściej używanymi funkcjami aplikacji mobilnych jest sprawdzanie salda, wykonywanie przelewów oraz doładowania telefonów. W niektórych bankach w ten sposób można też zaciągnąć kredyt. Taka usługa cieszy się zainteresowaniem klientów - mBank w mobilnym procesie kredytowym sprzedaje obecnie ok. 15 proc. kredytów udzielanych „na klik”. Z ostatniego raportu [email protected] opublikowanego przez Związek Banków Polskich wynika, że w drugim kwartale 2014 roku liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej stopniała o blisko 500 tys. (3,88 proc. kw/kw). Na razie trudno stwierdzić, czy jest to jednorazowy spadek, czy początek nowego trendu. Nie można jednak wykluczyć, że to właśnie efekt migracji klientów z bankowości internetowej do mobilnej. –  Rozwój technologii mobilnych powoli odzwyczaja nas od gotówki. Już ponad 40% Polaków posiada smartfony. Te małe, mieszczące się w kieszeni komputery, stają się alternatywą dla tradycyjnych portfeli. Wygoda i swobodny dostęp do konta w banku to już standard, ale minie jeszcze sporo czasu zanim pieniądz elektroniczny całkowicie wyprze papierowy. Nie zmienia to faktu, że rewolucja w naszym podejściu do finansów osobistych dzieje się właśnie teraz –  komentuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl.   Więcej na ten temat: http://prnews.pl/raporty/raport-prnewspl-rynek-bankowosci-mobilnej-iii-kw-2014-6549820 Analizy Bankier.pl dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Inteligentne liczniki i taryfy wielostrefowe pomocne w oszczędzaniu energii (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  ENERGA-Operator opublikowała raport z Testu Konsumenckiego realizowanego przez rok w Kaliszu. Wyniki wskazują, że taryfy wielostrefowe (Time of Use) skłaniają do oszczędności energii elektrycznej i mogą motywować do przesuwania zużycia energii na godziny z tańszymi stawkami opłat. Przez rok około tysiącosobowa grupa Kaliszan testowała eksperymentalne programy taryfowe o zróżnicowanych stawkach cenowych. Test można było zrealizować dzięki zainstalowanym licznikom zdalnego odczytu, które ułatwiają stosowanie odmiennych stawek taryfowych w różnych strefach czasowych i ich zmianę w sposób wygodny dla klientów. W sumie ocenie poddano 3 eksperymentalne programy taryfowe, które nie są obecnie dostępne komercyjne u żadnego sprzedawcy energii. Program nr 1 zakładał 3 stawki opłat za energię w ciągu dnia, niezależnie od pory roku. Program numer 2 zakładał 3 stawki opłat w ciągu dnia i dodatkowo rozkładał te stawki inaczej w zależności od pory roku. Z kolei program numer 3 zakładał 4 stawki cenowe w ciągu dnia.        Program cenowy nr 1 Program cenowy nr 2   Program cenowy nr 3 Uzyskane wyniki wskazują, że mieszkańcy byli skłonni przesunąć w okresie szczytu zapotrzebowania od 5 do 14% zużycia energii elektrycznej na godziny z niższymi stawkami opłat. Dodatkowo uczestnicy testu obniżyli swoje generalne zużycie energii elektrycznej o 1 do 4%. Takie wyniki uzyskano badając zużycie energii w grupie badawczej i następnie porównując je ze zużyciem w grupie kontrolnej, która charakteryzowała się maksymalnie zbliżonym profilem konsumpcji energii elektrycznej w ciągu doby. Obniżenie zużycia energii oraz przesunięcie zużycia zaobserwowano w każdym badanym programie taryfowanym i w każdej porze roku. Najbardziej atrakcyjny dla gospodarstw domowych okazał się eksperymentalny program nr 1, w którym rozpiętość stawek wynosiła od 27 groszy (noc) do 91 groszy (południe i wieczór) za kilowatogodzinę. Osoby testujące ten program obniżyły swoje zużycie energii o rekordowe 4,5% zimą 2013 roku. Także u testujących ten program zaobserwowano najwyższy procent (ponad 14%) przesunięcia zużycia energii co miało miejsce o godz. 13.00 wiosną 2014 roku. - Taryfy wielostrefowe są w Polsce komercyjnie dostępne od dawna. Możliwości stosowania tych taryf są jednak ograniczone ze względów technicznych, gdyż bardzo trudno jest wprowadzać nowe strefy czasowe dopasowane do aktualnej sytuacji na rynku energii. Problemy takie nie występują w zakresie liczników inteligentnych. Dodatkowo tylko klienci, którzy są wyposażeni w licznik systemu AMI, dzięki szybkiej informacji zwrotnej, mają możliwość skorygowania swoich działań i zwiększyć korzyści, które osiągną w zamian za wysiłek przesunięcia zużycia na okres tańszej energii elektrycznej. Uzyskane w naszym teście wyniki pokazują, że wdrożenie liczników inteligentnych może przynieść odbiorcom energii wymierne korzyści. Należy jednak dodać, że eksperymentalne programy taryfowe, które zaproponowaliśmy w Kaliszu, nie są obecnie oferowane na rynku, a ich wdrożenie wymaga odpowiednich zmian w regulacjach. Naszym celem było pokazanie potencjału jaki tkwi w tego typu rozwiązaniach – podsumował wyniki Adam Olszewski, Dyrektor Departamentu Innowacji ENERGA-Operator. Test Konsumencki w Kaliszu został przeprowadzony w okresie od czerwca 2013 roku do maja 2014 roku. W teście wzięło udział ponad tysiąc kaliskich gospodarstw domowych, które przez 12 miesięcy korzystały z jednego z 3 rodzajów taryf wielostrefowych. Badanie zostało zrealizowane przez firmę PBS, a wyniki opracował i zinterpretował zespół Energy Design. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia OFE przez telefon i internet (Wiadomości Branżowe) (kt, lub, mija, OFE) (by netPR.pl)
  10 lipca mija termin dobrowolnego wyboru otwartego funduszu emerytalnego. Teraz można się do niego zapisać w kilka minut wypełniając wniosek on-line lub wysyłając smsa. Osoby, które po podjęciu pierwszej pracy nie zapisały się jeszcze...
 • piątek, 17 kwietnia Kolejna firma dołącza do Hicron Group (Wiadomości Branżowe) (Big Data, Ekspansja Hicron Group, Enterprise Mobility, oraz) (by netPR.pl)
  Do Hicron Group dołączyła kolejna marka: Up2Data. Tym samym grupa, w skład której wchodzą także Hicron Sp. z o.o. oraz Rhino Sp. z o.o., poszerza pole działań. Do unikalnych kompetencji z zakresu projektowania i wdrożeń zaawansowanych systemów IT oraz telemetrii dołącza teraz także segment Big Data. Przełom 2013 i 2014 był dla Hicron czasem inwestycji. Pozycja czołowego integratora systemów IT skłoniła zarząd spółki do intensywnego rozwoju w kierunku poszerzenia portfela usług. W grudniu Hicron sfinalizował zakup kontrolnego pakietu udziałów Rhino Sp z o.o., dostawcy inteligentnych rozwiązań telemetrycznych. Tym samym powołano do życia Hicron Group: podmiot łączący doświadczenie we wdrożeniach systemów klasy ERP oraz zdalnego odczytu oraz monitorowania pracy obiektów. Big Data na start Teraz dołącza do nich kolejny podmiot: Up2Data. To młoda, lecz silna marka stworzona przez ekspertów w dziedzinie budowy produktów oraz doradztwa w segmencie Big Data. Zespół specjalistów, jedynych tej klasy na polskim rynku, definiuje i buduje nowe źródła przychodu klienta w oparciu o wnikliwą analizę posiadanych przez niego danych. – Big Data to klucz do wzmocnienia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Firma, podobnie jak mózg, produkuje ogromne ilości danych, wykorzystując tylko niewielki ułamek zdobytych informacji. Spośród terabajtów danych jesteśmy w stanie wydobyć „złote jajko”, czyli prawidłowości i zależności, które przyniosą naszym klientom wymierne efekty finansowe. Akces do Hicron Group zapewni nam możliwość realizacji swoich celów i profesjonalne wsparcie firmy o ugruntowanej na rynku pozycji – mówi Edward Mężyk, prezes Up2Data. Rozwój, strategia, cel Ekspansja Hicron Group jest elementem obranej strategii biznesowej opartej przede wszystkim na pojęciach „przewaga” oraz „synergia”. Misją grupy jest zaoferowanie produktów, które pomogą jej klientom osiągnąć przewagę konkurencyjną opartą na solidnych, technologicznych podstawach. –Połączenie know-how w ramach Hicron Group to odpowiedź na dynamiczny rozwój biznesu naszych klientów. W tej chwili skupiamy pod jednym brandem trzy marki świadczące usługi w różnych dziedzinach, co pozwala nam kompleksowo realizować potrzeby klientów. Współpracujemy z najlepszymi w swoich dziedzinach specjalistami, dzięki czemu stale budujemy „technical supremacy” całej Grupy – mówi Michał Guzek, Managing Partner w Hicron. – Ciągły rozwój Hicron Group jest dowodem na dobrze obraną przez nas strategię. Wymiana doświadczeń i synergia proponowanych usług pozwalają nam wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów. Działając w ramach jednej, silnej marki, możemy oferować więcej – dodaje Łukasz Gajda, Prezes Zarządu Rhino. Hicron Sp. z o.o. - integrator systemów informatycznych, specjalizuje się w realizacji kompleksowych projektów IT dla dużych firm oraz przedsiębiorstw średniej wielkości. Jako partner SAP Polska, spółka świadczy usługi wdrożeń, rozwoju, serwisu systemów SAP. Hicron projektuje także własne rozwiązania IT, opierając się o najnowocześniejsze technologie SAP, Java, .Net, PHP, Enterprise Mobility. Eksperci Hicron posiadają szerokie doświadczenia w realizacji projektów IT głównie w branżach: automotive, retail, FMCG, energetyka, gazownictwo, produkcja przemysłowa, spożywcza. Spółka działa aktywnie obsługując klientów w Polsce i za granicą. Do jej klientów należą między innymi: Kompania Piwowarska, Grupa MAN, Volvo CE, Netia, Nestle, AmRest, Stelweld i wiele innych. Więcej informacji: www.hicron.com
 • piątek, 17 kwietnia GAZPRĄD dla firm: nowa taryfa DUON (Wiadomości Branżowe) (DUON, ndash, od, roku) (by netPR.pl)
  Gdański sprzedawca energii i gazu ziemnego DUON startuje z nową taryfą dla firm. GAZPRĄD umożliwia firmom jednoczesny zakup prądu i gazu oraz spore oszczędności: nawet 8 000 złotych w trakcie trwania dwuletniej umowy. Oprócz niższych cen, odbiorcy otrzymają także coroczny bonus za zakup prądu i gazu od jednego dostawcy: nawet 1 000 złotych. 14 kwietnia wystartowała nowa oferta gdańskiego sprzedawcy energii elektrycznej i gazu DUON. Spółka zaoferowała firmom w całej Polsce GAZPRĄD, czyli łączoną ofertę sprzedaży prądu i gazu, w ramach której klient otrzymuje trzy korzyści. Pierwszą z nich jest niższa cena gazu, drugą niższa cena energii elektrycznej, zaś trzecią – specjalny bonus do 1 000 zł, naliczany za każdy rok obowiązywania łącznie umowy sprzedaży energii elektrycznej i gazu. – Jako lider w zakresie akwizycji klientów – w 2013 roku 54 procent firm zmieniających sprzedawcę gazu wybrało DUON – zauważyliśmy, że wielu polskich przedsiębiorców nadal nie korzysta z możliwości obniżenia kosztów poprzez zmianę dostawcy gazu. Ponadto firmy nie mają świadomości, iż mogą kupować gaz i energię elektryczną od jednego podmiotu – mówi Krzysztof Noga, Prezes Zarządu DUON Marketing and Trading SA. – Stąd właśnie idea GAZPRĄDU, gdzie klient obok standardowych korzyści związanych z zakupem dwóch produktów od jednego dostawcy, takich jak niższe koszty i ujednolicona obsługa klienta, otrzymuje specjalny bonus zależny ilości łącznie zużywanego prądu i gazu. Wysokość premii wynosi od 500 zł do 1 000 zł rocznie. Wygoda i duże oszczędności Co może zyskać firma wybierając ofertę DUON? Przeciętny klient, korzystający zarówno z energii elektrycznej i gazu (taryfa energii elektrycznej C-21 oraz gazowa W-5), wybierając DUON powinien zaoszczędzić około 3 200 zł w skali roku (1 500 zł za energię elektryczną i 1 700 zł za gaz). Oprócz tego otrzyma od DUON bonus w wysokości 1 000 zł. Bonus będzie wypłacany z góry za każdy rok obowiązywania umowy z DUON na gaz i energię elektryczną. Biorąc pod uwagę, że w przypadku oferty GAZPRĄD DUON oferuje umowy dwuletnie, łączne korzyści firm to ponad 8 tysięcy złotych. – Uważamy, że w kwestii liberalizacji rynku energetycznego w Polsce nadal jest jeszcze wiele do zrobienia. Stąd pomysł na GAZPRĄD: unikalną taryfę dual fuel. Liczymy, że dzięki rozszerzeniu oferty o ten produkt, więcej podmiotów gospodarczych zdecyduje się na zmianę sprzedawcy i zmniejszy koszty otrzymania firmy – podsumowuje Krzysztof Noga z DUON. DUON to wiodący niezależny sprzedawca gazu ziemnego i energii elektrycznej. Jedna z najszybciej rozwijających się spółek obrotu w Polsce. Początki firmy sięgają 2000 roku, zaś obecna forma – Grupa DUON S.A. – funkcjonuje od 2012 roku, z powodzeniem zdobywając rynek sprzedaży energii i gazu. DUON posiada własną infrastrukturę służącą dostawom gazu, pozyskiwanego zarówno z Polski, jak i zagranicy. Do ponad 400 km gazociągów Grupy jest przyłączone niemal 4000 klientów. W ramach segmentu obrotu Grupa DUON sprzedaje gaz ziemny i energię elektryczną odbiorcom końcowym na zasadzie Third Party Access.
 • piątek, 17 kwietnia Jak cenna będzie tegoroczna Wielkanoc? (Wiadomości Branżowe) (jest, kt, wie, www) (by netPR.pl)
  Okres przedświąteczny to czas zestawień, rankingów i analiz cenowych. Do sklepów pójdziemy po jaja, żur, kiełbasę białą, szynkę, chrzan i inne tradycyjne produkty. To one dominują w świątecznym koszyku cenowym, w którym rolę główną i jedyną odgrywa cena. Mądry wybór dla jednych, „smart shopping” dla drugich, to zakup produktów jak najwyższej jakości w możliwie najlepszej cenie. Porównania cen pokazują, że ceny wielu produktów od zeszłorocznej Wielkanocy pozostały niezmienione. Jak podaje prof. Krystyna Świetlik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie dla portalu nto.pl, ceny rok do roku albo wzrosły niewiele w przypadku wybranych produktów, albo nawet są niższe niż w 2013. Ceny typowo wielkanocnych produktów w Lidlu kształtują się następująco: jaja można nabyć w cenie 6,99 zł za 30 sztuk, rozmiar M, cukier zaś za 1,99 zł za 1 kg. Z kolei chrzan tarty dostępny jest w cenie 1,65 zł za opakowanie 190 g, twaróg sernikowy za 5,99 zł za 1 kg, a margaryna do pieczenia promienna za 0,99 zł za 250 g. Za kilogram świeżej kaczki Pekin w Lidlu przyjdzie nam zapłacić jedynie 7,99 zł, a soczysta szynka wieprzowa, wędzona, parzona dostępna jest w atrakcyjnej cenie 19,99 zł za kilogram, podczas gdy regularna cena tego produktu, do którego wyprodukowania 100 g użyto 104 g szynki, to 29,99 zł (więcej: http://www.lidl.pl/cps/rde/SID-2030944D-626E9806/www_lidl_pl/hs.xsl/oferta.htm?id=263). Cenna jakość czy cena? Oferty świąteczne kuszą niskimi cenami, jednak wspomniane rankingi nie uwzględniają danych jakościowych. W Lidlu w parze z atrakcyjną ceną idzie jakość, a świąteczne promocje obejmują produkty zaliczane do tradycyjnie świątecznych. Znajdziemy wśród nich kiełbasę białą parzoną, która dostępna jest w cenie 4,99 zł za 500 g i zawiera co najmniej 87% mięsa wieprzowego, podczas gdy na rynku dostępne są kiełbasy ze znacznie niższą zawartością mięsa. W okresie przedświątecznym proponujemy naszym Klientom produkty tradycyjne, typowo świąteczne oraz te z oferty Deluxe przygotowanej specjalnie na święta, jak na przykład rostbef z wołowiny brazylijskiej. Tym, co szczególnie wyróżnia naszą ofertę, jest wysoka jakość produktów. Gwarantujemy ją na co dzień, nie tylko przed świętami. – podkreśla Patrycja Kamińska, PR Manager Lidl Polska. Wśród propozycji Lidla na święta, Klienci znajdą też pomysły na wielkanocne dania Pascala Brodnickiego i Karola Okrasy, a poza niezbędnymi produktami do pieczenia tradycyjnych ciast, także przepisy Mistrza Polski Cukierników – Pawła Małeckiego. Wielkanoc o smaku Deluxe W ramach oferty Deluxe Lidl proponuje swoim Klientom przysmaki takie jak filet z piersi gęsi o wyrafinowanym smaku starannego wędzenia w cenie 16,99 za 340 g, filet z piersi kaczki za 8,99 zł za 200 g czy kotlet jagnięcy z kością za 19,90 zł za 400 g. Oprócz tego dużą część świątecznej oferty Lidla stanowią świeże i wędzone ryby np. palia alpejska, dorsz, halibut świeży i wędzony czy pstrąg łososiowy, które również mogą gościć na wielkanocnym stole (więcej: http://www.lidl.pl/cps/rde/SID-C0512724-711C5CD8/www_lidl_pl/hs.xsl/swieza-ryba-4092.htm).   Informacje o firmie: Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl, w której skład wchodzą niezależne spółki prowadzące aktywną działalność na terenie całej Europy. Historia sieci Lidl sięga lat 30. XX wieku, a pierwsze sieci pod szyldem tej marki powstały w Niemczech w latach 70. XX wieku. Obecnie w wielu krajach Europy istnieje ponad 9000 sklepów tej marki, a w Polsce ponad 500. Informacje o firmie: Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl, w której skład wchodzą niezależne spółki prowadzące aktywną działalność na terenie całej Europy. Historia sieci Lidl sięga lat 30. XX wieku, a pierwsze sieci pod szyldem tej marki powstały w Niemczech w latach 70. XX wieku. Obecnie w wielu krajach Europy istnieje ponad 9000 sklepów tej marki, a w Polsce ponad 500.
 • piątek, 17 kwietnia Komentarz Pawła Dujasza do danych o produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2014 r. (Wiadomości Branżowe) (nie, PKB, roku, tak) (by netPR.pl)
  W marcu tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu pozostało prawie takie samo jak w lutym wynosząc 5,4% r/r oraz 5,7% r/r po uwzględnieniu wahań sezonowych. Natomiast poziom tej produkcji po odsezonowaniu wzrósł w marcu o 0,2% m/m. Interpretacja tych danych jest identyczna jak miesiąc wcześniej. Istotny, negatywny wpływ na wyniki ogólnego agregatu produkcji przemysłowej wywarła ponownie pogoda. Ubiegłoroczny marzec był najchłodniejszy od 1987 roku. W tym roku pogoda była znacznie bardziej łaskawa, choć nie dla przedsiębiorstw produkujących i zaopatrujących w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Produkcja w tym dziale była aż o 7,3% r/r niższa w stosunku do marca ubiegłego roku, a produkcja w górnictwie o 6,3% r/r. Te dwa działy ściągały w dół tempo wzrostu całej produkcji przemysłowej, podczas gdy produkcja przemysłu przetwórczego rosła w marcu w bardzo przyzwoitym tempie 7,7% r/r. Jedyne do czego można się przyczepić, to niewielkie tylko przyspieszenie tempa wzrostu produkcji sprzedanej także w przemyśle przetwórczym – w lutym wyniosła ona bowiem 7,3% r/r. W kwietniu o przyspieszenie, a nawet zachowanie obecnego poziomu rocznej dynamiki produkcji w przetwórstwie przemysłowym będzie trudniej, ponieważ w ubiegłym roku poziom produkcji sprzedanej o tej porze zaczął już wyraźniej rosnąć. Marcowe badanie koniunktury PMI zarejestrowało spowolnienie tempa wzrostu zamówień eksportowych, a lutowe tempo wzrostu eksportu wyraźnie osłabło. Na podstawie dość ogólnych na razie danych GUS, raczej nie można potwierdzić, by produkcja przemysłowa w marcu zdradzała objawy osłabienia popytu zewnętrznego. Działy eksportujące i te związane bardziej z rynkiem wewnętrznym znajdują się zarówno wśród najbardziej dynamicznych w tym miesiącu, jak i tych o największych spadkach produkcji. Sprzyjająca pogoda – podobnie jak w lutym – przyczyniła się do osiągnięcia wysokiego tempa wzrostu produkcji budowlano-montażowej (17,4% r/r, 15,5% r/r po odsezonowaniu). Ciągle nie widać presji inflacyjnej na poziomie cen produkcji. Były one w marcu niższe o 1,3% w porównaniu do marca ubiegłego roku. Uwzględniając dzisiejsze dane GUS można szacować, że tempo wzrostu PKB w I kw. 2014 r., korzystając z ciepłej zimy, może sięgnąć nawet 3,3% r/r. W kolejnym kwartale ten pogodowy bonus pompujący dynamikę produkcji budowlanej zniknie, a tempo wzrostu PKB może się ustabilizować. Niewiadomą jest wpływ kryzysu ukraińsko-rosyjskiego. Na razie jego prawdopodobnym efektem będzie utrzymywanie embarga na eksport niektórych polskich produktów żywnościowych, którego znaczenie dla krajowej produkcji jest niewielkie. Recesja na Ukrainie i spowolnienie wzrostu gospodarczego w Rosji ograniczą możliwości eksportu także innych towarów na te rynki. Z drugiej strony jednak napływają ciągle dobre informacje z gospodarki Niemiec i całej strefy euro. Rośnie także coraz wyraźniej popyt krajowy. Podtrzymujemy zatem na razie prognozę wzrostu PKB w 2014 r. o ok. 3,4%. Paweł Durjasz, Główny ekonomista PZU
 • piątek, 17 kwietnia Z elektronicznego potwierdzenia odbioru korzysta już blisko 100 firm (Wiadomości Branżowe) (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru, lub, miesi, tak) (by netPR.pl)
  Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru to alternatywa dla papierowej (tzw. "żółtej zwrotki") formy potwierdzania odbioru przesyłek poleconych oraz przesyłek firmowych poleconych. Informacja o odbiorze listu poleconego jest udostępniania praktycznie od ręki. Dzięki elektronicznej usłudze już blisko 100 firm ma dokładną informację o statusie swoich przesyłek, a liczba klientów zainteresowanych tą usługą ciągle rośnie. Z tej formy informacji o statusie przesyłki korzystają m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa windykacyjne. – W skali miesiąca odnotowujemy blisko 100 procentowe wzrosty wysyłanych potwierdzeń dostarczenia lub zwrotu przesyłki poleconej – mówi Kinga Dobrzyń, dyrektor Biura Rozwoju Usług Listowych w Poczcie Polskiej. – Nadawcy chcą mieć pełną informację o doręczeniu przesyłki poleconej lub o jej zwrocie. Elektroniczne potwierdzenie ważne także w sądzie Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru jest już także ważne dowodowo w sądach. W ciągu 12 miesięcy od nadania przesyłki z Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru można otrzymać papierowy wydruk raportu, który będzie opatrzony podpisem upoważnionego pracownika i pieczęcią Poczty Polskiej. Poczta oferuje również miesięczne raporty o nadanych przesyłkach i możliwość uzyskania kserokopii dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki z własnoręcznym podpisem odbiorcy w ciągu 5 lat od dnia nadania przesyłki z elektronicznym potwierdzeniem. Takie wydruki wraz z poświadczeniem Poczty Polskie są prawnie wiążące w postępowaniach dowodowych przed sądami.  
 • piątek, 17 kwietnia Zmarszczki czy owal twarzy ? co szybciej zdradza nasz wiek? (Medycyna Estetyczna) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia Rozmowy w sprawie reformy systemu emerytur mundurowych (Emerytury mundurowe) (cej, enie, nicy, reformy, sprawie, sta, strony, systemu, zale, zwi) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia Nie będzie odbierania praw nabytych (Emerytury mundurowe) (adam rapacki, bior, czen, kt, nabytych, nie, oraz, systemu, wska, ycie, zespo) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia Spotkanie w sprawie emerytur mundurowych (Emerytury mundurowe) (bach, Konwent Dziekan, oraz, pne, spotka, sprawie, sta, tematycznych, wej, wska, ycie) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia Pracownicy Nestlé szkolą studentów (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Eksperci Nestlé ds. rekrutacji i rynku pracy w piątek, 10 października, przeszkolili młodzież w Lublinie w ramach akcji społecznej Gazety Wyborczej „Projekt: Praca”. Doradzali, jak zostać mistrzem rozmowy kwalifikacyjnej, jak poradzić sobie ze stresem i na co zwracać uwagę. Warsztaty dla młodzieży i wspieranie jej we wchodzeniu na rynek pracy to konsekwentnie realizowana działalność firmy w zakresie programu Gotowość do Pracy (ang. Readiness for Work), jednego z filarów Europejskiej Inicjatywy Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth. Warsztaty są bezpłatne, ale liczba miejsc ograniczona, dlatego warto jak najszybciej się zapisywać. Celem akcji jest pomoc młodym ludziom na rynku pracy. W ubiegłym roku w warsztatach akcji „Projekt: Praca” wzięło udział ponad 1,3 tys. studentów i absolwentów. Dzięki przeprowadzonej ankiecie wiadomo, że część z nich krótko po tym znalazła pierwszą pracę. Dlatego tegoroczna akcja będzie podstawą do wypracowania i wprowadzenia na stałe na uczelniach pilotażowego przedmiotu, w trakcie którego praktycy i profesjonaliści będą uczyć młodych zasad skutecznego szukania pracy. Warsztaty skierowane są do osób zaczynających przygodę z rynkiem pracy – studentów i absolwentów, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie tego, jak pisać CV, jak skutecznie szukać pracy, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, czy jak poradzić sobie ze stresem. Aby wziąć w nich udział, należy się zarejestrować na stronie „Projektu: Praca” (http://wyborcza.pl/projektpraca). Po Lublinie, eksperci ds. rekrutacji odwiedzą jeszcze m.in. Gdańsk, Kraków, Warszawę, Poznań, czy Łódź – w sumie 12 uczelni. Partnerami akcji społecznej „Gazety Wyborczej” są: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, a sektor prywatny, oprócz Nestlé, reprezentują także przedstawiciele firm takich jak McDonald's oraz Deloitte. Dlaczego dla Nestlé wspieranie młodych jest tak istotne? W Polsce co czwarta aktywna zawodowo osoba do 25. roku życia pozostaje bez pracy. Problem ten dotyka całej Europy, a skutki ponosi całe społeczeństwo. Dlatego Nestlé w listopadzie 2013 roku ogłosiło Europejską Inicjatywę Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth. Firma zadeklarowała stworzenie do 2016 roku w całej Europie 10 000 miejsc pracy dla osób do 30. roku życia oraz kolejnych 10 000 miejsc staży i praktyk. W Polsce program obejmie ponad 800 osób. Kolejnym filarem inicjatywy jest wspieranie młodzieży poprzez budowanie jej kompetencji na warsztatach i szkoleniach takich jak m.in. te w ramach „Projektu: Praca” (ta część zaangażowania Nestlé nazywa się „Gotowość do Pracy”). Firma propaguje wspieranie ludzi młodych na rynku pracy poprzez organizowanie staży i praktyk także wśród swoich partnerów biznesowych – działania te, ogłoszone niedawno jako Sojusz dla Młodych (ang. Alliance for YOUth), cieszą się poparciem m.in. Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. – W Nestlé wierzymy, że bezrobocie, zwłaszcza ludzi młodych, jest naszym wspólnym problemem. I wszyscy razem powinniśmy zaangażować się we wspieranie studentów oraz absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy, w budowanie ich kompetencji, pewności siebie oraz kwalifikacji. Jako największa firma spożywcza świata, uważamy, że to właśnie pracodawcy powinni możliwie aktywnie wspierać młodzież, oczywiście przy poparciu sektora publicznego, a także opinii publicznej i mediów. Młodzież i jej edukacja to nasza kluczowa inwestycja w przyszłość, dlatego działajmy razem dla młodzieży – powiedziała Mariola Raudo, Kierownik ds. Rekrutacji i HR Biznes Partner w Nestlé Polska S.A. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Serinus: kolejne rekordy produkcji w trzecim kwartale (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Obecna produkcja Serinus Energy wynosi 5.696 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie. Na wynik składa się rekordowo wysokie wydobycie na Ukrainie: 745 tys. m sześc. gazu oraz 86 baryłek kondensatu dziennie, oraz w Tunezji: 1.183 boe/d. Końcówka roku będzie dla Spółki bardzo intensywna: zaplanowano prace nad nowymi odwiertami w obydwu wymienionych krajach, a także w Rumunii. Produkcja i ceny Średnia produkcja ze wszystkich aktywów Serinus Energy osiągnęła w trzecim kwartale poziom 5.696 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie. Spółka poprawiła zatem wynik z drugiego kwartału o 15 proc. Średnia produkcja w ciągu pierwszych ośmiu dni października wyniosła 5.821 boe/d. Na Ukrainie Serinus w trzecim kwartale produkował średnio 745 tys. m sześc. gazu oraz 86 baryłek kondensatu dziennie. Najważniejszym czynnikiem wzrostu był odwiert M-17, z którego wydobycie wyniosło średnio 337 m sześc. gazu dziennie (235 m sześc. netto dla Serinus). W październiku produkcja na Ukrainie osiągnęła poziom 1,06 mln m sześc. gazu i 121 baryłek kondensatu dziennie (742 tys. m sześc. gazu i 85 baryłek kondensatu netto dla Serinus). W porównaniu do wyniku na zakończenie 2013 roku, to wzrost o 24 proc. Za tysiąc stóp sześciennych gazu płacono w trzecim kwartale 10,16 USD, a za baryłkę kondensatu 81,47 USD. W Tunezji Serinus produkował w trzecim kwartale średnio 1.183 boe/d (9 proc. mniej niż w drugim kwartale). Na wynik ten złożyło się wydobycie ropy – 889 baryłek dziennie, oraz gazu – 48 tys. m sześc. dziennie. Za baryłkę ropy płacono średnio 99,54 USD, a za tysiąc stóp sześciennych gazu 14,56 USD. W październiku, średnia produkcja na tunezyjskich aktywach wynosiła 1.379 boe/d: 1.055 baryłek ropy i 54 tys. m sześc. gazu dziennie. Prace wiertnicze i modernizacyjne Nowym odwiertem Makiejewskoje-22, Serinus wznowił prace wiertnicze na Ukrainie. Głównym celem M-22 jest strefa S-6, której dużą zasobność w węglowodory potwierdziły odwierty M-16, M-17 oraz O-15. Przewiduje się, że łącznie z testami prace potrwają około 80 dni. W ramach zaplanowanego programu prac, Serinus wykona w dalszej kolejności jeszcze cztery odwierty odwierty. Decyzja o dodatkowych wierceniach zostanie podjęta najprawdopodobniej w grudniu, po zatwierdzeniu budżetu inwestycyjnego na 2015 rok. 17 lipca Serinus rozpoczął prace nad odwiertem Win-12bis na polu Sabria w Tunezji. Osiągnął on obecnie głębokość 3.681 m. Tempo prac było niższe niż pierwotnie zakładano ze względu na usterki wiertnicy na przełomie sierpnia i września oraz początku października. Wykonywana jest komuna pośrednia, a planowaną głębokość 3.840 m osiągnie przed końcem października. Po zakończeniu prac, wiertnica zostanie przetransportowana na teren kolejnego odwiertu Serinus – Win-13. Celem obu odwiertów są formacje Hamra i El Atchane, z których obecnie prowadzone jest wydobycie w ramach innych odwiertów na polu Sabria. Odwierty EC-4 i ECS-1 zostały oczyszczone z zanieczyszczeń pozostawionych przez poprzedniego operatora pola Ech Chouech oraz perforowane w formacji Ouan Kasa. Rozpoczęto przygotowania do stymulacji odwiertu ECS-1, po którym technologia ta zostanie zastosowana na EC-4. Obydwa odwierty zostaną następnie poddane testom przepływu. W odwiercie CS-8bis na polu Chouech Es Saida trwa wymiana pompy wgłębnej. Zostanie on uruchomiony ponownie po zakończeniu modernizacji. Z kolei w odwiercie CS-11 trwa wymiana pompy ręcznej na elektryczną pompę głębinową. Dalsze działania na Ukrainie W ramach zaplanowanego programu prac, po zakończeniu prac nad M-22, Serinus wykona w dalszej kolejności odwierty M-15, M-24, M-25 i NM-4. Pierwszy z nich jest odwiertem konturującym, którego celem będą strefy S5, S6 i S7 - wcześniej odkryte i rozpoznane przez odwierty M-16 i M-17. M-24 oraz M-25 badać będą te same struktury geologiczne, co odwiert M-22. Prace nad NM-4 Spółka rozpoczęła w drugim kwartale 2014 r. Tuż przed tymczasowym zawieszeniem prac w czerwcu, osiągnął on głębokość 102 m. Powodzenie prac nad odwiertem NM-4 może otworzyć nowe potencjalne obszary wydobywcze na polach Olgowskoje, Makiejewskoje i Północne Makiejewskoje. Program stymulacji, zaplanowany wcześniej na październik i obejmujący odwierty O-11, O-15, NM-3 oraz M-17, został przełożony na przyszły rok. Dalsze działania w Tunezji Odwiert Win-12bis powinien osiągnąć głębokość docelową przed końcem października, po czym użyty sprzęt przetransportowany zostanie na teren kolejnego odwiertu – Win-13. Pierwszy z odwiertów zostanie poddany przedłużonym testom przepływowym. Jeśli jego wyniki będą obiecujące, Spółka może podjąć decyzję o powrocie sprzętu na teren Win-12bis i wykonaniu odwiertu poziomego. Po transporcie sprzętu, który może potrwać 3-4 tygodnie, przewiduje się, że Win-13 osiągnie docelową głębokość 3.860 m w ciągu 90 dni. Obecny plan przewiduje wykonanie odwiertu pionowego oraz, w częściowej zależności od wyników produkcyjnych Win-12bis, możliwość dodatkowego, poziomego. W takim wypadku, okres prac wiertniczych wydłużyłby się z zakładanych 90 dni. Dzięki przygotowanej wcześniej linii przesyłowej, testy i ewentualne podłączenie do produkcji Win-13 nastąpią krótko po zakończeniu wierceń. Jeśli modernizacja odwiertów EC-4 i ECS-1 zakończy się powodzeniem i wykażą one przepływy na poziomach opłacalnych komercyjnie, to może to oznaczać, że pola Ech Chouech i Chouech Es Saida posiadają duży potencjał w formacji Ouan Kasa. Testy tej strefy na odwiercie EC-4 w 1981 roku wykazały, bez stymulacji, przepływ na poziomie 490 baryłek dziennie. Nie zdecydowano się jednak rozpocząć produkcji. Program badań sejsmicznych 3D na polu Sanrhar we współpracy z Geofizyką Toruń zakończył się 20 sierpnia. Istniejące dane 2D wskazują na istnienie czterech stref geologicznych. Przetwarzanie i analiza danych planowo zostanie zakończona w pierwszym kwartale przyszłego roku. Obecna produkcja z pola wynosi ok. 50-60 baryłek dziennie z jednego odwiertu, z którego na koniec 2013 roku wydobyto ogółem 421 tysięcy baryłek ropy. Dalsze działania w Rumunii Plany Serinus w Rumunii zakładają na ten rok wykonanie dwóch odwiertów oraz zebranie 180 km² danych sejsmicznych 3D. Odwierty Moftinu-1001 i 1002bis zostaną wykonane jeden po drugim, a prace rozpoczną się w listopadzie. Łącznie z transportem sprzętu i orurowaniem, powinny one trwać ok. 45 dni. Prace przy programie badań sejsmicznych rozpoczęły się we wrześniu. Zajmą ok. 6-8 tygodni. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia ING PTE o gospodarce i rynkach finansowych w 2011 r. (Wiadomości Branżowe) (cych, kt, roku, tym) (by netPR.pl)
  Ewa Radkowska-Świętoń, członek zarządu ING PTE S.A., przedstawia oczekiwania odnośnie gospodarki i rynków finansowych w 2011 r. Jaka będzie sytuacja gospodarcza na świecie i w Polsce w 2011 r.? Tempo wzrostu gospodarek rozwiniętych w ...
 • piątek, 17 kwietnia O swojej przyszłości najlepiej decydować samemu (Wiadomości Branżowe) (jest, kt, nich, od) (by netPR.pl)
  Kierunek studiów, wyprowadzka od rodziców, podjęcie pierwszej pracy – to ważne decyzje w życiu każdego młodego człowieka. Równie istotne jest także zaplanowanie swojej przyszłości finansowej, poprzez wybór odp...
 • piątek, 17 kwietnia Fast Finance SA wygrało przetarg na zakup pakietu wierzytelności konsumenckich (Konto online) (nale, zarz) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia Nowe kontrakty ATM S.A. w sektorze finansowym na 2 mln złotych i 20% wzrost liczby klientów (Konto online) (jest, kt, zarz) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia Mija termin zapisów do OFE (Wiadomości Branżowe) (kt, miesi, mija, musia, nale, OFE, pne, wej, ZUS) (by netPR.pl)
  10 lipca mija termin dobrowolnego wyboru otwartego funduszu emerytalnego. O przyszłości osób, które do tego czasu nie podpiszą umowy z żadnym funduszem, zadecyduje losowanie ZUS. Blisko 270 tys. osób, które po podjęci...
 • piątek, 17 kwietnia Leasing-Experts: umowy z Grupą Rank Progress na leasing nieruchomości o wartości ponad 9 mln zł (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Leasing-Experts, fundusz leasingowy notowany na rynku New Connect, specjalizujący się w leasingu mniejszych nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, nawiązał współpracę z Grupą Rank Progress. Spółki podpisały umowy leasingu finansowego na dwie nieruchomości gruntowe w Kłodzku i Legnicy o łącznej rekordowej w historii spółki Leasing-Experts wartości transakcji: 9 028 200 zł. Na podstawie zawartych umów leasingowych Leasing-Experts dokonał zakupu nieruchomości i oddał je do użytku PROGRESS II Sp. z o.o. (spółce zależnej Rank Progress S.A.) w zamian za miesięczne opłaty leasingowe.  – Liczę na to, że podpisane umowy to początek długoterminowej współpracy z Grupą Rank Progress. Mamy rozwiązania, które doskonale pasują zarówno mniejszym firmom, jak i dużym korporacjom, które chcą zrealizować inwestycje lub uwalniać zamrożone środki finansowe w nieruchomościach poprzez produkty leasingowe. Dzięki temu tak szybko rozwijamy nasz biznes – mówi Marcin Pawłowski, Prezes Zarządu Leasing-Experts. Fundusz leasingowy Leasing-Experts został stworzony w maju br. i specjalizuje się w leasingu nieruchomości komercyjnych oraz mieszkaniowych. Spółka nabywa nieruchomości ze środków własnych, a źródłem rozbudowy funduszu są środki pochodzące z kredytów bankowych i emisji obligacji. Z ostatnich czterech emisji obligacji przeprowadzonych od początku 2014 r. spółka pozyskała 10,57 mln zł. Po zakupie nieruchomości, które są przedmiotem umów, portfel spółki będą stanowiły nieruchomości o łącznej wartości rynkowej 12 744 384,71  mln zł. - Leasing-Experts to solidny i skuteczny partner biznesowy. W przypadku współpracy z Leasing-Experts bardzo sprawnie udało się uzgodnić szczegóły finansowania i jednocześnie uzyskać satysfakcjonujące nas warunki, leasing nieruchomości może stanowić dla naszej grupy alternatywne do kredytów źródło pozyskiwania środków finansowych oraz mechanizm nabywania interesujących nas nieruchomości  – mówi Jan Mroczka, Prezes Zarządu Rank Progress S.A.  Rank Progress jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się spółek inwestycyjno-deweloperskich w Polsce. Firma prowadzi działalność na terenie całego kraju. Specjalizuje się w przygotowaniu i kompleksowej realizacji projektów polegających na pozyskiwaniu atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów, a następnie w ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem pod wynajem lub na sprzedaż. Spółka Rank Progress S.A. jest notowana na rynku głównym GPW S.A. w Warszawie od 2010 r. z aktywami na dzień 30.06.2014 r. wynoszącymi 1,017 mld zł. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Najciekawsze artykuły NYT na monsterpolska.pl (Konto online) (jest, od) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia Forum Makroekonomiczne z udziałem Johna Taylora (Konto online) (roku, tak) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia KartoMania: mBank nagradza Klientów płacących kartami (Wiadomości Branżowe) (atno, cych, Klient, loteri, marketing project, mastercard paypass, mbank pl, oraz, Przez, samochody osobowe, tak, ugi) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia Koszty kredytu hipotecznego – Polska daleko za Europą (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Mimo rekordowo niskich stóp procentowych, koszt kredytu mieszkaniowego w Polsce wciąż jest zadecydowanie wyższy niż w wielu krajach europejskich. Bankier.pl obliczył, że gdyby stopy procentowe w naszym kraju były takie jak w strefie euro, rata kredytu przeciętnego Polaka byłaby niższa o niemal 12%. - Stopy procentowe w Polsce są znacznie wyższe niż w strefie euro i krajach nordyckich, pozostających poza unią walutową. Trzymiesięczny Wibor, stanowiący podstawę oprocentowania kredytów mieszkaniowych w Polsce, spadł do 2,28%. To jednak blednie przy stawce Libor 3M dla euro, która spadła do 0,0471% - tłumaczy Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl. Referencyjna stopa NBP wynosi obecnie 2,5%. Dla porównania w Riksbanku (szwedzki bank centralny) jest to 0,25%, a w EBC od niedawna 0,05%. Różnica ta przekłada się na koszt kredytu. Według danych Europejskiej Federacji Kredytu Hipotecznego, średnie oprocentowanie kredytu mieszkaniowego w Polsce jest o 68% wyższe, niż w Niemczech i przeszło dwukrotnie wyższe niż w Szwecji. W nakreślonym przez Bankier.pl scenariuszu spłaty 15-letniego kredytu w wysokości 200 tys. zł (uwzględniając prowizję za udzielenie kredytu w wysokości 1,5%), przy obowiązującym w Polsce poziomie oprocentowania, rata wynosi 1539 zł, podczas gdy w Niemczech byłoby to 1355 zł, a w Szwecji 1307 zł. Gorszy los czeka natomiast kredytobiorców na Węgrzech i w Rumunii. Więcej na ten temat w artykule: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Koszty-kredytu-hipotecznego-Polska-daleko-za-Europa-3210947.html Analizy Bankier.pl – [email protected] dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Możesz mieć kredyt jak VIP (Konto online) (jest, roku) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia Prace nad marką lubuskie zakończone sukcesem (Konto online) (jest, kt, tak, tym) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia Papierowe faktury odchodzą w przeszłość (Konto online) (jest, lub, od) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia Polacy ufają globalnej sieci (Konto online) (jest, kt, tak) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia ENERGA coraz wyżej w rankingach (Konto online) (zwi) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia Generali OFE ? struktura aktywów na dzień 30 września 2014 r. (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o miesięcznej strukturze aktywów - stan na dzień 30 września 2014 r.     Składnik aktywów Udział w wartości aktywów 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom 3,79% 2. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez rządy lub banki centralne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD , a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom 0,00% 3. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 1,01% 4. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 0,00% 5. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 5,49% 6. Depozyty denominowane w walutach państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, z tym że nabywanie waluty może nastąpić wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu wynikających z nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu 0,00% 7. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru, prawa do akcji 76,18% 8. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 0,00% 9. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru, prawa do akcji 2,57% 10. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 0,00% 11. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 0,05% 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD spełniające łącznie warunki, o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.12 a-e 0,00% 13. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 0,00% 14. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD spełniające łącznie następujące warunki, o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.14 a-e 0,00% 15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej 0,70% 16. Będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 0,00% 17. Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki 0,00% 18. Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 0,00% 19. Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 0,00% 20. Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty, o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.20 a-f, mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 0,00% 21. Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00% 22. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 1,93% 23. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00% 24. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00% 25. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22 3,58% 26. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21 0,00% 27. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23 0,00% 28. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, innych niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24 0,00% 29. Listy zastawne 0,00% 30. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych 0,00% 31. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 0,00% 32. Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska 0,00% 33. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 2,64% 34. Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego 0,95% 35. Środki pieniężne 0,05% 36. Należności 1,06% dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Nowy manager w Lighthouse Consultants (Konto online) (kt, zwi) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia BNP Paribas Real Estate strategicznym doradcą i promotorem marcredo Portfolio Fund (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Dział Rynków Kapitałowych firmy BNP Paribas Real Estate został wybrany na strategicznego doradcę oraz promotora marcredo Portfolio Fund inwestującego w centra handlowe działające na rynku pod marką marcredo i zlokalizowane w jednych z najbardziej perspektywicznych polskich lokalizacji handlowych – w dynamicznie rozwijających się miastach o liczbie mieszkańców do 100 000. Rola Działu Rynków Kapitałowych firmy BNP Paribas Real Estate polega nie tylko na dystrybucji jednostek uczestnictwa marcredo Portfolio Fund, ale także na przygotowaniu wycen nieruchomości handlowych będących w portfolio Funduszu. Jesteśmy przekonani, że inwestycja w centra handlowe marcredo to bardzo dobra strategia inwestycyjna dla międzynarodowych oraz polskich inwestorów w związku z korzystnym otoczeniem makroekonomicznym oraz rosnącą siłą nabywczą polskich konsumentów – mówi Dr Piotr Goździewicz, Dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych, Europa Środkowo-Wschodnia, BNP Paribas Real Estate.               Polski rynek powierzchni handlowych jest wyraźnie spolaryzowany. Z jednej strony mamy mocno nasycone nowoczesną powierzchnią handlową rynki największych polskich miast, a z drugiej nierozwinięte rynki regionalne i lokalne, których zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie gwałtownie rośnie – mówi Małgorzata Gajuk, Associate Director w Dziale Rynków Kapitałowych firmy BNP Paribas Real Estate oraz aktywny członek Retail Research Forum działającego przy Polskiej Radzie Centrów Handlowych. Jest to skutkiem rozwoju rynków regionalnych i stale rosnącej siły nabywczej konsumentów mieszkających w tych lokalizacjach – wraz ze wzrostem zasobności ich portfeli rosną ich wymagania. Twórcy konceptu centrów handlowych marcredo byli jednymi z pierwszych, którzy dostrzegli potencjał mniejszych i średnich polskich miast i bazując na dokładnej analizie lokalnych rynków oraz swoim doświadczeniu stworzyli zrównoważony portfel doskonale działających obiektów handlowych dopasowanych do potrzeb lokalnych rynków i społeczności, i posiadających najemców o ugruntowanej rynkowej pozycji działających w oparciu o długoterminowe umowy najmu – dodaje Małgorzata Gajuk. W skład portfela funduszu marcredo wchodzi obecnie 6 centrów handlowych marcredo oraz opcja na jeszcze jedno centrum handlowe o łącznej powierzchni najmu przekraczającej 63 000 mkw. Aktywa tworzące fundusz marcredo to: marcredo Center Ciechanów, marcredo Center Kutno, marcredo Center Szczecin, marcredo Compact Józefosław, marcredo Compact Lubin, Galeria Piotr i Paweł Poznań oraz opcja na marcredo Center Piekary Śląskie. Wśród najemców powierzchni handlowych mieszczących się w centrach marcredo wymienić można: Intermarche, Bricomarche, Piotr i Paweł, Media Markt, Decathlon, H&M, New Yorker, Reserved, Cropp Town, House, Mohito, Jysk, Jula, CCC, Rossmann. Fundusz marcredo to Fundusz skupiony na polskim rynku nieruchomości komercyjnych z horyzontem inwestycyjnym na poziomie 8-10 lat. Wolumen Funduszu będzie na poziomie 30-150 milionów Euro. Fundusz całość środków zainwestuje w dobrze rozwiniętą i spozycjonowaną na polskim rynku sieć centrów handlowych działających pod marką marcredo. Zakładany poziom zysku z zainwestowanego kapitału określony jest na 8,5% rocznie, a zakładana wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) na poziomie od 11% do 12% – mówi Dr. Piotr Goździewicz, Dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych BNP Paribas Real Estate. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Tańsze przelewy dla Małych Firm w ING Banku Śląskim (Konto online) (od, PLN, US) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Roberta Sokołowskiego na Prezesa Zarządu Generali (Wiadomości Branżowe) (Grupa Generali, jest, Komisja Nadzoru Finansowego, oraz) (by netPR.pl)
  W dniu 8 kwietnia 2014 r., podczas 211. posiedzenia, Komisja Nadzoru Finansowego  jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Roberta Sokołowskiego na Prezesa Zarządu Generali Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. i Generali Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. *  *  * Robert Sokołowski, przed powołaniem pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w Proama i był odpowiedzialny za wprowadzenie marki na polski rynek od 2011 r. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz posiada tytuł MBA z UCLA Anderson School of Management w Los Angeles. Swoje doświadczenia zawodowe budował w firmie McKinsey, gdzie odpowiadał za doradztwo strategiczne na rynku ubezpieczeniowym. Pełnił również funkcje zarządcze w randze Dyrektora ds. Operacji oraz Dyrektora Sprzedaży i Obsługi w Liberty Direct. *  *  * Grupa GeneraliGenerali Polska jest jedną z największych grup ubezpieczeniowych w Polsce oraz częścią Grupy Generali, będącej jednym z największych w Europie dostawców ubezpieczeń i największym europejskim ubezpieczycielem na życie. W 2012 r. Grupa osiągnęła łączny dochód ze składek na poziomie 66 mld euro. Posiadając 77 000 pracowników na całym świecie i 65 mln klientów w ponad 60 krajach, Grupa zajmuje pozycję lidera na rynkach Europy Zachodniej oraz coraz ważniejsze miejsce w Europie Środkowej i Wschodniej, a także w Azji. W Europie Środkowej i Wschodniej Grupa prowadzi działalność poprzez spółkę holdingową GPH w 10 krajach i jest jednym z wiodących podmiotów ubezpieczeniowych w regionie.
 • piątek, 17 kwietnia 4000 uczestników, blisko 700 prelegentów, 60 sesji i debat panelowych ? II Europejski Kongres Gospodarczy już za 19 dni (Konto online) (kt, tak) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia ING PTE podsumowuje 2009 r. w gospodarce i inwestycjach (Wiadomości Branżowe) (kszo, najwa, obni, onek, oraz, stwo, tak, wno, zwi) (by netPR.pl)
  Odbicie na giełdach, wzrost kursów akcji, oferty publiczne. Komentuje Ewa Radkowska-Świętoń, członek zarządu ING PTE S.A. 2009 – niepewność i…Rok 2009 na rynkach finansowych trzeba uznać za bardzo interesujący. Rozpoczą
 • piątek, 17 kwietnia Polacy robią zapasy na zimę (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Ponad 75 procent gospodarstw domowych robi przetwory na zimę. Słoiki przygotowujemy wszyscy – bez względu na wiek, czy miejsce zamieszkania. Tradycja robienia przetworów na zimę mocno zadomowiła się w polskich spiżarniach.  W ramach cyklicznego badania opinii – Barometru Providenta – okazuje się, że największym producentem są rodziny liczące 5. i więcej domowników (ponad 83 procent), a główną motywacją do robienia słoików jest redukcja kosztów podczas zimy. Słoiki receptą na zimowe oszczędzanie Według badania, respondenci robią przetwory z myślą o zimie. Ponad połowa badanych osób przyznaje (51 procent), że pomaga im to na zaplanowanie budżetu na tę porę roku. Blisko 40 procent natomiast wskazuje jako powód przyzwyczajenie i tradycję, a prawie 30 procent osób deklaruje, że przetwory to doskonały upominek dla rodziny, czy znajomych. Mimo powszechnej dostępności przetworzonych surowców na rynku, w dalszym ciągu robimy zapasy na zimę. Ten zaczerpnięty rytuał z potrzeby, obecnie staje się elementem tradycji. - komentuje Przemysław Kasza z działu badań Provident Polska. Przetwory nie dla singli Najmniej zainteresowani robieniem przetworów to ludzie mieszkający sami, w średnich i dużych miastach (48 procent). Jako powód badani wskazują na brak czasu, nie widzą również korzyści opartej na optymalizacji kosztów związanej z zimową porą roku. Wśród tej grupy 26 procent badanych to osoby poniżej 40. roku życia, natomiast 27 procent przyznało, że nie posiada dzieci. W miastach też robimy słoiki Okazuje się, że ponad połowa badanych (60 procent) przygotowujących przetwory na zimę, pochodzi ze średnich i większych aglomeracji miejskich. Interesującym jest, że w przypadku mieszkańców dużych miast pozyskiwanie warzyw i owoców z własnej działki jest równie częste, jak zakup surowców na przetwory w sklepach lub na targach (49 procent). Zaskakujące, że według badań zarówno w większych, jak i mniejszych miejscowościach zbiory na przykład owoców i ziół dzikorosnących stoją na podobnym poziomie – to wskazuje na pewien trend powrotu miasta do natury – podsumowuje Przemysław Kasza. Komentarz eksperta jest dostępny pod poniższym linkiem: http://infowire.pl/generic/release/287840/przygotowywanie-przetworow-polska-tradycja/ O Barometrze Providenta „Barometr Providenta” to cykliczne badanie klientów, które pozwala na lepsze zrozumienie zachowań i decyzji finansowych Polaków. Provident obsługuje aktualnie ponad 853 tysięcy klientów w całej Polsce, dzięki czemu wyniki badania pokazują prawidłowości i zachowania, które są charakterystyczne dla Polaków o średnich i niższych dochodach. *Badanie zostało przeprowadzone przez PBS sp. Z o.o. we wrześniu 2014 r. metodą wywiadu telefonicznego CATI na grupie 400 klientów Provident Polska. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia ING PTE o sytuacji gospodarczej w 2010 r. (Wiadomości Branżowe) (alny, kt, obni, onek, owie, roku, spos, tak, zarz) (by netPR.pl)
  Czego można się spodziewać w gospodarce w Polsce i na świecie? Jaka będzie sytuacja na rynku akcji i obligacji? Komentuje Ewa Radkowska-Świętoń, członek zarządu ING PTE S.A. Gospodarka na świecie i w Polsce w 2010 r.Rok 2010 dla gospodarki ...
 • piątek, 17 kwietnia Wybierz OFE zanim wybiorą za ciebie (Wiadomości Branżowe) (7 dni, czo, mija, nich, OFE, onek, strony internetowe, ZUS) (by netPR.pl)
  10 stycznia mija termin dobrowolnego wyboru otwartego funduszu emerytalnego. Osoby, które do tego czasu nie podpiszą umowy z żadnym OFE, zostaną losowo przypisane przez ZUS do jednego z nich.Dwukrotnie w ciągu każdego roku ZUS losowo wybier...
 • piątek, 17 kwietnia ATM S.A. signs a PLN 72.32 M agreement with the Ministry of Economy on public aid for the ATM Innovation Center (Europa) (business, investment, level, PLN) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia Review of the year 2009 in the primary residential market (Europa) (investment, level, year) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia Statuetka ?Lidera Programu de minimis? dla Banku Pekao (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  15 września 2014 r. na konferencji zorganizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego podsumowano 18 miesięcy realizacji rządowego programu gwarancji de minimis skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Bank Pekao został wyróżniony statuetką Lidera de minimis za realizację programu. Bank Pekao jest jednym z najaktywniejszych banków w programie. Od maja 2013 roku Bank udzielił ponad 7,1 tysiąca gwarancji de minimis o wartości 1,5 mld złotych. Natomiast, ogółem z całego programu w kraju skorzystało 65 tysięcy mikro, małych i średnich firm, a łączna wartość udzielonych gwarancji przekroczyła 13 mld złotych. Program gwarancji de minimis jest odpowiedzią rządu na spowolnienie gospodarcze. W ramach tego programu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać gwarancje na zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej. Jest to pierwszy program rządu, w którym ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami jest przejęte przez Skarb Państwa. Jest to także bezprecedensowy program w okresie transformacji polskiej gospodarki po roku 1989. Gwarancje de minimis stanowią dozwoloną prawem polskim i regulacjami UE pomoc państwa dla przedsiębiorców. Są oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banków kredytujących. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Bank BGŻ najlepszy w rankingu Newsweeka (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Bank BGŻ zajął 1. miejsce w kategorii głównej rankingu  Przyjazny Bank Newsweeka – „Bank dla Kowalskiego". Dodatkowo, Bank BGŻ spektakularnie awansował na 4. pozycję (z 18.) w rankingu "Banki w Internecie". – Ranking „Przyjazny Bank Newsweek’a” jest najważniejszym rankingiem banków detalicznych w Polsce. Od trzech lat co roku poprawialiśmy naszą pozycję w rankingu Kowalski. W 2011 roku byliśmy na 14. miejscu, w 2012 na 9-tej pozycji, a rok temu już na 6-stej. To nie przypadek, że teraz to my znaleźliśmy się właśnie na pierwszym miejscu. Jest to efekt naszej systematycznej pracy nad poprawą jakości obsługi i uproszczeniem procesów. Bardzo się z tego cieszymy i mamy nadzieję dalej wspierać i kontynuować takie sukcesy – skomentował Józef Wancer, prezes Zarządu Banku BGŻ. Oceny wystawione przez audytorów Millward Brown nie pozostawiają wątpliwości. Bank BGŻ radykalnie poprawił jakość obsługi klientów. Szeroko rozumiana jakość obsługi jest kluczem do sukcesu w rankingu Newsweek’a, ponieważ pozwala na zdobycie ponad połowy wszystkich punktów. Dla Banku BGŻ zdobyli je głównie doradcy w placówkach. Audytorzy rankingu byli pod wrażeniem ich zaangażowania oraz dociekliwości w poznawaniu potrzeb klientów. Docenione zostały również kompetencje w prezentowaniu oferty, łącznie z dokładnymi kosztami usług, a także sprawną, dyskretną i przyjazną obsługą. – Zwycięstwo jest dowodem na to, że dbamy o klientów, dobrze z nimi współpracujemy. W naszych kampaniach marketingowych mówimy „Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom” i nasze miejsce w rankingu potwierdza, że tak jest rzeczywiście – mówi Wojciech Sass, wiceprezes Zarządu Banku BGŻ. Jest to ogromny wysiłek naszych pracowników, zdwojony przez ostatnie 3 lata - zespołowa praca, systematyczne podnoszenie poziomu jakości obsługi. To nowy początek dla naszych kolejnych marzeń biznesowych – obiecuje Wojciech Sass. Ranking przygotowany został przez tygodnik Newsweek, we współpracy z firmą badawczą Millward Brown. Audytorzy, którzy wcieli się w rolę Tajemniczych Klientów, od czerwca do sierpnia 2014 roku odwiedzili ponad 300 placówek bankowych w całej Polsce, a także kontaktowali się z bankami przez internet i telefon. Banki oceniano w czterech kategoriach: „Bank dla Kowalskiego”, „Banki w Internecie”, „Bankowość hipoteczna” oraz „Bankowość Mobilna”. O pozycji banku w danej kategorii decydowała suma ocen audytorów. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Bankowość mobilna najlepsza w ING (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  ING Bank Śląski zdobył I miejsce w kategorii „Bankowość mobilna” w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka. ING został doceniony za przyjazną nawigację i interfejs w oferowanych klientom usługach mobilnych. Bank zajął również III miejsce w kategorii „Banki w internecie”. - Bardzo się cieszymy, że nasza bankowość mobilna i internetowa zostały docenione. Proste, intuicyjne i wygodne w użyciu aplikacje oraz bezpieczeństwo to zasady, którymi kierujemy się w budowaniu bankowości mobilnej i internetowej. Zawsze pytamy klientów o opinię bo ich wybory są najważniejsze. Wysokie pozycje w kategoriach „Bankowość mobilna” i „Banki w internecie” to dla nas potwierdzenie, że właściwie realizujemy przyjętą strategię – powiedziała Małgorzata Kołakowska, prezes zarządu ING Banku Śląskiego. W tym roku odbyła się 13. edycja rankingu przygotowywanego przez tygodnik Newsweek i firmę badawczą Millward Brown. Audytorzy w roli Tajemniczych Klientów, od czerwca do sierpnia br. odwiedzali placówki banków w całej Polsce, a także kontaktowali się z bankami przez internet i telefon. Banki oceniano w czterech kategoriach: „Bank dla Kowalskiego”, „Banki w internecie”, „Bankowość mobilna” i „Bankowość hipoteczna”. O pozycji banku w danej kategorii decydowała suma ocen określonych kryteriów obsługi bankowej, nadawanych przez audytorów. Brali oni pod uwagę między innymi: kompetencje i zaangażowanie doradców klienta, jakość obsługi i skuteczność w pozyskiwaniu klientów. Ponadto w kategoriach bankowości internetowej i mobilnej największe znaczenie miały łatwość nawigacji po serwisie, funkcjonalność i interfejs aplikacji.   dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Boimy się o zdrowie i nie oszczędzamy (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Wyniki Barometru Providenta wskazują, że ponad 58 procent gospodarstw domowych w Polsce nie posiada żadnych oszczędności. Odkładamy głównie z myślą o wydatkach na zdrowie i leczenie. Jaki poziom oszczędności stanowi bezwzględne minimum na pokrycie nieprzewidzianych wydatków gospodarstw domowych w Polsce? W ramach cyklicznego badania opinii – Barometru Providenta – okazuje się, że najwięcej ankietowanych (24 procent) uważa, że jest to kwota na poziomie od 500 do 1000 zł. Druga najliczniejsza grupa (22 procent odpowiedzi) wskazała, że wystarczy suma do 500 zł. Dzieci motywują do oszczędzania Osoby posiadające dzieci nie tylko wskazują na konieczność oszczędzania większych sum, ale także lepiej wychodzi im odkładanie pieniędzy. Liczba odpowiedzi pozytywnych, dotyczących sukcesów w akumulowaniu wystarczających oszczędności, w zestawieniu rodzice versus osoby bezdzietne wyniosły odpowiednio 32 procent do 16 procent. Mówi się, że kredyt mieszkaniowy to jedna z najefektywniejszych form oszczędzania, wymagająca od nas regularnego odkładania odpowiednich sum. Okazuje się, że rodzicielstwo w wielu przypadkach uczy podobnej dyscypliny, a także przyczynia się do lepszego gospodarowania budżetem domowym – podsumowuje Przemysław Kasza z działu badań Provident Polska. Na co odkładają Polacy? Jeżeli chodzi o plany lub obawy, które motywują Polaków do oszczędzania, najwięcej wskazań (45 procent ogółu badanych) dotyczyło ochrony zdrowia. W podziale na płeć to kobiety bardziej przejmują się kosztami leczenia – 52 procent w stosunku do 37 procent mężczyzn, którzy zadeklarowali troskę o ten aspekt domowego budżetu. W dalszej kolejności ankietowani wybierali m.in. utratę pracy (10 procent) czy koszty związane z wychowaniem dzieci (7 procent). Czas potrzebny na zdobycie wystarczających oszczędności Ankietowani odpowiadając, ile czasu potrzebowaliby na zebranie bezwzględnego minimum oszczędności, w sytuacji, w której musieliby zaczynać od zera, wskazywali w większości od 4 do 12 miesięcy (37 procent), a nawet ponad rok (21 procent). Wyniki dotyczące czasu potrzebnego do zebrania absolutnego minimum oszczędności unaocznia, że dla wielu Polaków jest to nie lada wyzwanie. Warto, szczególnie rozważając wzięcie pożyczki, wykonać podobne ćwiczenie i sprawdzić ile średnio zajmuje nam odłożenie potrzebnych środków finansowych. Może to uchronić nas przed wpadnięciem w spiralę zadłużenia, szczególnie, jeżeli zobowiązujemy się do zwrócenia całości pożyczonej kwoty w krótkim terminie –  dodaje Przemysław Kasza. O Barometrze Providenta „Barometr Providenta” to cykliczne badanie klientów, które pozwala na lepsze zrozumienie zachowań i decyzji finansowych Polaków. Provident obsługuje aktualnie ponad 853 tysięcy klientów w całej Polsce, dzięki czemu wyniki badania pokazują prawidłowości i zachowania, które są charakterystyczne dla Polaków o średnich i niższych dochodach. *Badanie zostało przeprowadzone przez PBS sp. Z o.o. w dniach 8-12  sierpnia  2014 r. metodą wywiadu telefonicznego CATI na grupie 400 klientów Provident Polska.   dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Samsung will pay Amica (Europa) (PLN) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia Przyznanie emerytur przez Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji dla funkcjonariuszy związanych z działalnością związkową (Emerytury mundurowe) (alno, dzia, enia, gni, Milicji, Milicji Obywatelskiej, naby, nych, okresie, stwa, zku, zwi) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia Nie daj się wylosować, miej wpływ na wysokość swojej emerytury (Wiadomości Branżowe) (7 dni, fundusz emerytalny, kt, OFE, onek, pomi, spos, zarz, ZUS) (by netPR.pl)
  Zbliża się kolejne losowanie do OFE. Wszyscy, którzy rozpoczęli pracę w ostatnich miesiącach, do 10 lipca 2009 r. powinni dokonać wyboru funduszu emerytalnego. Na początku czerwca ZUS wysłał blisko 160 tys. zawiadomień do osób, ...
 • piątek, 17 kwietnia Konferencja prasowa nt. reformy emerytur mundurowych (Emerytury mundurowe) (adam rapacki, cymi, emerytalnym, enie, Konferencja, kt, latach, mswia, oraz, rcy, reformy, sta, stwa, zwi) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia Generali OFE – struktura aktywów na dzień 31 marca 2014 r. (Wiadomości Branżowe) (inne, lub, OFE, warto) (by netPR.pl)
  Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o miesięcznej strukturze aktywów - stan na dzień 31 marca 2014 r.   Składnik aktywów Udział w wartości aktywów 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom 3,84% 2. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez rządy lub banki centralne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD , a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom 0,00% 3. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 1,06% 4. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 0,00% 5. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 3,56% 6. Depozyty denominowane w walutach państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, z tym że nabywanie waluty może nastąpić wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu wynikających z nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu 0,00% 7. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru, prawa do akcji 79,88% 8. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 0,00% 9. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru, prawa do akcji 2,74% 10. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 0,00% 11. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 0,05% 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD spełniające łącznie warunki, o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.12 a-e 0,00% 13. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 0,00% 14. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD spełniające łącznie następujące warunki, o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.14 a-e 0,00% 15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej 0,70% 16. Będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 0,00% 17. Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki 0,00% 18. Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 0,00% 19. Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 0,00% 20. Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty, o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.20 a-f, mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 0,00% 21. Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00% 22. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 2,01% 23. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00% 24. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00% 25. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22 3,27% 26. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21 0,00% 27. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23 0,00% 28. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, innych niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24 0,00% 29. Listy zastawne 0,00% 30. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych 0,00% 31. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 0,00% 32. Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska 0,00% 33. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 2,74% 34. Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego 0,00% 35. Środki pieniężne 0,11% 36. Należności 0,01%
 • piątek, 17 kwietnia Sukces sierpniowej sprzedaży (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  W raporcie bieżącym 30/2014 Zarząd Rainbow Tours S.A. poinformował, że wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w sierpniu 2014 r. wyniosła 171,9 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r., w którym przychody wyniosły 136,3 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 26,1 %. Przychody ze sprzedaży spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 roku wyniosły 680,9 mln zł i są wyższe o 25,5 %, od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013 roku, które wyniosły 542,7 mln zł. Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. wyniosła w sierpniu 2014 r. 187,6 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r., w którym przychody wyniosły 147,4 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 27,3 %. Przychody ze sprzedaży Grupy w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 roku wyniosły 734,0 mln zł i są wyższe o 24,1 %, od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013 roku, które wyniosły 591,6 mln zł. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Czy na kredycie mieszkaniowym można zarobić? (Konto online) (aby, fundusze inwestycyjne, jest, kt, lub, sobie, tak, tym) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia Kto wypłaci emerytury z OFE? (Konto online) (aby, jest, kt, mog, mogli, reklamy, roku) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia Czy Unię Europejską czeka poważny kryzys? (Konto online) (aby, jest, roku, tym) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia Chętnych dostatek, a funduszy brak (Konto online) (ek, fundusze inwestycyjne, jest, kt, lub, od, sobie, tak) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia Studencie ? wynajmujesz mieszkanie? Ubezpiecz się (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego liczba studentów w Polsce spada z każdym rokiem. Nadal jest ich jednak około 1,6 mln i to właśnie żacy wciąż stanowią znaczną część klientów na rynku wynajmu mieszkań. Do miast z największą liczbą studentów od lat należą Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Lublin, Gdańsk oraz Katowice. Zbliżający się początek roku akademickiego to szczególnie gorący okres podejmowania decyzji o najmie lokum. Po znalezieniu upragnionego lokalu warto rozważyć również zakup ubezpieczenia mieszkaniowego. Liczba najemców kupujących tego typu ochronę systematycznie rośnie, chociaż zdecydowana większość ciągle nie zdaje sobie sprawy z możliwości ubezpieczenia swojego majątku. - Takie ubezpieczenia ma w ofercie coraz więcej firm. Oczywiście samo mieszkanie może ubezpieczyć tylko właściciel ale najemca może ochronić posiadane w nim ruchomości. Na przykład Proama daje możliwość objęcia ochroną posiadanych przez najemców ruchomości domowych. Pod tym zagadkowym pojęciem kryją się między innymi rzeczy takie jak sprzęt komputerowy, sprzęt RTV i AGD, meble, odzież, przedmioty osobistego użytku oraz sprzęt sportowy i turystyczny – wyjaśnia Elżbieta Ćwietków, Agent Ubezpieczeniowy. Ubezpieczenie tego rodzaju chroni przed skutkami utraty lub zniszczenia wspomnianych elementów majątku wskutek zdarzeń losowych takich jak m. in. pożar, zalanie, przepięcie , dewastacja, dym i sadza, deszcz nawalny, uderzenie pioruna, eksplozja, huragan, grad, lawina oraz trzęsienie ziemi. Co bardzo istotne, istnieje możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o kradzież z włamaniem i rabunek. Decydując się na ubezpieczenie mieszkaniowe warto również rozważyć nabycie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Taka polisa zabezpieczy przed koniecznością samodzielnego pokrycia skutków szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z użytkowaniem wynajmowanego mieszkania bądź domu. Mówiąc bardziej obrazowo, takie ubezpieczenie pozwoli pokryć koszty remontu mieszkania sąsiada, które zalaliśmy, pozostawiając odkręcony kran w trakcie przerwy w dostawie wody bądź w wyniku pęknięcia rury w trakcie remontu łazienki. - W Proama najemcy mogą rozszerzyć ubezpieczenie OC, związane z użytkowaniem nieruchomości o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy. Taka polisa przenosi na ubezpieczyciela odpowiedzialność za szkody w mieniu wynajmującego, wyrządzone nieumyślnie przez najemcę. W związku z tym, w sytuacji wspomnianego wcześniej zalania, ubezpieczyciel zwróciłby także koszty naprawy uszkodzeń w wynajmowanym mieszkaniu – dodaje Elżbieta Ćwietków, Agent Ubezpieczeniowy. Koszt ubezpieczenia mieszkaniowego zależy przede wszystkim od wybranego zakresu ochrony przy czym składka za polisę dla najemcy będzie się wahała od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych rocznie. Jest to kwota, którą warto wydać, aby zwiększyć poziom swojego bezpieczeństwa, a co za tym idzie – zapewnić sobie spokojny sen. Podczas rozważań nad zakupem polisy, warto wziąć pod uwagę koszt ewentualnych szkód, który może być wyrażony w tysiącach złotych przekraczając możliwości finansowe niejednego studenta. Damian Zieliński, kierownik ds. ubezpieczeń mieszkaniowych w Proama dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Od okienka w urzędzie do okienka w komputerze – jak skomercjalizować dobry pomysł? (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  18 urodziny to doskonały powód do świętowania i zabawy. AZ.pl doskonale o tym wie. Nasza firma też niedawno obchodziła 18 lat istnienia na polskim rynku. Na zabawie jednak nie koniec, radość z tych konkretnych urodzin wynika przecież z symbolicznego przejścia w dorosłość. Wiąże się ona, oczywiście, z nabywaniem nowych praw i obowiązków, ale i zyskaniem swobody spełniania własnych marzeń. Dużą część z nich można zrealizować w pojedynkę, ale przy innych przyda się wsparcie przyjaciół. AZ.pl pomoże wcielić w życie Twoje pomysły na biznes. Masz dobry produkt albo koncepcję nowatorskiej usługi? Załóż firmę i zacznij zarabiać na marzeniach. W 2013 roku powstało ponad 300 tysięcy jednoosobowych firm, to prawie o 20 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Lwia cześć z nich właśnie w sektorze e-gospodarki. Niech nie powstrzymuje Cię więc wizja skomplikowanego procesu rejestrowania działalności. Oto 5 prostych kroków do założenia e-firmy: CEIDG, REGON, NIP, ZUS… czyli rejestracja firmy wcale nie taka straszna Straszenie urzędem jest dość powszechne, ale nie do końca uprawnione. Proces zakładania firmy można obecnie w dużej mierze przeprowadzić dość szybko i unikając urzędów – drogą internetową. Chcąc rozpocząć przygodę z własną działalnością najłatwiej wejść na firma.org.pl i wypełnić formularz, służący do wpisania do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Składając ten wniosek, jednocześnie ubiegasz się o wpisanie do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej (w efekcie uzyskasz numer REGON), nadanie numeru NIP przez Urząd Skarbowy, wybierasz formę opodatkowania, oraz zgłaszasz płatnika składek ubezpieczeniowych dla ZUS. W formularzu określasz też rodzaj działalności (zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności). Na etapie rejestracji musisz też zdecydować, czy będziesz płatnikiem VAT. Oderwania się od komputera – nie później niż 7 dni od zarejestrowania działalności – wymaga dopiero złożenie w ZUS wniosku ZZA (jeśli pracujesz gdzieś na umowę o pracę) lub ZUA (jeśli nie pracujesz w oparciu o taką umowę). Wynika to z faktu, że każdy przedsiębiorca jest przez ZUS rozpatrywany – jednocześnie – jako płatnik składek i jako ubezpieczony, czyli odbiorca świadczeń. Dotacje i biznesplan Punkt drugi, choć niekiedy właśnie od niego warto zacząć. Dobrym pomysłem będzie dotarcie do informacji czy, na co i w jakim zakresie można uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności. Warto, bo niektóre programy aktywizacji zawodowej oferują nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych bezzwrotnego wsparcia na uruchomienie i prowadzenie własnej firmy. Niekiedy, w ich ramach można też uzyskać dostęp do naprawdę pomocnych i wartościowych szkoleń (w innych okolicznościach – płatnych). Warto zorientować się w ofercie dotacji jeszcze przed zarejestrowaniem działalności, ponieważ niektóre z nich jasno precyzują, że beneficjent takiego programu musi być zarejestrowanym bezrobotnym, albo ukończyć najpierw serię szkoleń dostępnych wyłącznie dla osób bez pracy. Bardzo często, w uzyskaniu dotacji pomaga też dobrze skonstruowany biznesplan. Warto więc poświęcić temu zagadnieniu trochę czasu.   Like a boss… Dane Twojej firmy pojawiły się w KRS, a w skrzynce pocztowej leży zawiadomienie z numerem REGON? Gratulacje! Właśnie zostałeś szefem. Cokolwiek będziesz teraz robić, możesz opatrzyć to etykietą „Like a boss”. Nie czas jednak spoczywać na laurach. Pora zastanowić się nad założeniem firmowego konta. Co prawda, obowiązek ten dotyczy tylko osób, których transakcje przekraczać będą 15 tysięcy euro, posiadanie firmowego konta pozwala jednak uporządkować działalność nawet przy niższych przepływach. W kolejce czeka też jeszcze decyzja o wyrobieniu firmowej pieczątki. Mimo iż, z prawnego punktu widzenia, nie ma obowiązku jej posiadania – w praktyce – pieczątka przydaje się na wielu etapach prowadzenia działalności. Wiele banków nadal uważa posiadacza takowej za bardziej wiarygodnego. Załóż e-sklep lub stronę internetową ze swoją ofertą Sam fakt, że Twoja firma została zarejestrowana nie zapewni Ci sukcesu. Musisz jeszcze zacząć sprzedawać swoje produkty lub usługi. O ile jednak formalności urzędowe trzeba dopiąć osobiście. W kwestii założenia firmowej strony, czy e-sklepu możesz całkowicie zdać się na AZ.pl. Produkty AZ.pl to gwarancja najwyższej jakości i tego, że dostaniesz dokładnie to czego potrzebujesz i za co płacisz. AZ.pl to prosty sposób na zakup atrakcyjnej domeny, stworzenie firmowej strony internetowej (za pomocą aplikacji webMaker), wynajęcie hostingu (tylko 50 złotych rocznie) i szybkie założenie kompletnego e-sklepu w eShop. Bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy, umiejętności kodowania i wiązania się na lata. Wszystkie usługi można, ponadto, przetestować przez okres 14 dni. Decydując się na AZ.pl zyskujesz także możliwość skorzystania z promocyjnych ofert na usługi partnerów AZ.pl. W tym, np. na elektroniczne płatności eCard, realizację przesyłek za pomocą sieci Paczkomatów lub serwisu apaczka.pl, pozycjonowanie w Google i reklamy AdWords. Łączna wartość dodatkowych korzyści może sięgnąć nawet 3000 złotych. Księgowość w zasięgu ręki Przedsiębiorcom, którzy wybiorą AZ.pl, firma oferuje dodatkowo, darmową usługę prowadzenia księgowości oraz fakturowania przez okres pierwszych 8 miesięcy. To wystarczająco dużo czasu, aby zdążyć zmierzyć swoje potrzeby i zdecydować, czy jesteś w stanie osobiście poprowadzić własne księgi, czy potrzebujesz pomocy profesjonalnego biura księgowego. To kwestia tym ważniejsza, że decydując się na osobiste prowadzenie ksiąg, trzeba stale monitorować zachodzące w prawie podatkowym zmiany. Oczywiście, tylko niewielka ich część będzie dotyczyć właśnie Twojej działalności. Mimo to, aby oszczędzić sobie wezwań do Urzędu Skarbowego albo ZUS trzeba być z nimi na bieżąco. Wybór biura rachunkowego pozwala skupić się na prowadzeniu działalności. Udało się? Masz już firmę, oraz w pełni funkcjonujący e-sklep lub stronę internetową. Brzmi dobrze, ale to nadal dopiero 30% sukcesu. Na tym etapie musisz zająć się promocją swojej działalności w Internecie. Pomyśleć o integracji z mediami społecznościowym i innych sposobach aktywnego zdobywania klientów. Kiedy i to uda się osiągnąć, pozostanie już tylko trud codziennej obsługi sklepu lub prowadzenia innej działalności. To, że udało Ci się osiągnąć sukces przez duże „S” zrozumiesz, kiedy zaczniesz się zastanawiać nad zatrudnieniem kogoś do pomocy. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Intel i Energa wprowadzają Internet rzeczy do energetyki (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Rozwiązania służące do zarządzania zapotrzebowaniem na energię mają być jednym z efektów współpracy Intela, światowego lidera w dziedzinie komputerowych innowacji oraz Grupy Energa, koncentrującej się na rozwoju inteligentnych rozwiązań. Przedstawiciele obu firm ustalili zakres dalszych działań będących efektem podpisanego w sierpniu listu intencyjnego.  W trakcie londyńskiej konferencji Intel Innovation Day Peter Gleissner, wiceprezes Intel Corporation, dyrektor na Unię Europejską oraz Juliusz Komorowski,  dyrektor ds. rozwoju nowych rynków Energa SA omówili plan działań wynikających z zadeklarowanych w liście intencyjnym wspólnych inicjatyw dotyczących innowacyjnych projektów rozwojowych dla sektora energetycznego. Cel to wdrożenie technologii Internetu Rzeczy (IoT) i wymiany informacji między urządzeniami (np. sprzętem gospodarstwa domowego) za pośrednictwem sieci, jak również innowacyjnych metod obejmujących edukację i aktywizację odbiorców energii w celu jej aktywnego i świadomego wykorzystania. Mierz, monitoruj, optymalizuj – dzięki IoT Przedstawiciele obu firm ustalili, że w pierwszej fazie wspólne działania będą zmierzać do  opracowania urządzeń peryferyjnych opartych na komponentach IoT Intela (m.in. procesor Quark z systemem Windriver i McAfee), stworzenia oprogramowania integrującego prace tych urządzeń i funkcjonującego w chmurze internetowej, a także zestaw aplikacji mobilnych umożliwiających odbiorcy bieżące monitorowanie i analizę zużycia energii oraz korzystanie przez odbiorców energii i prosumentów z możliwości, jakie stworzy rozwój rynku energetycznego. Przewiduje się, że program pilotażowy nowego urządzenia zostanie rozpoczęty w pierwszym kwartale przyszłego roku. - Energia elektryczna stanowi siłę napędową olbrzymiej liczby procesów naszego świata. Jednak potencjał jej pozyskiwania nie jest nieograniczony i ciągle obciąża środowisko naturalne  – powiedział Peter Gleissner, wiceprezes Intel Corporation. - Musimy nieustannie dążyć do optymalnego jej używania oraz opracowywać i wdrażać narzędzia i technologie, które w tym pomagają. Wiele z rozwiązań, o których usłyszeliśmy podczas Intel Innovation Day, wspiera właśnie ten cel. Czuję dużą satysfakcję z faktu, że w planowanych przez firmę Energa przedsięwzięciach, ważnym aspektem innowacyjności są technologie i rozwiązania Intela. Jestem pewien, że jest to bardzo dobra droga do szybkiego i skutecznego wykreowania nowych wartości w ekosystemie energetycznym Polski. - Technologie i rozwiązania prezentowane podczas Intel Innovation Day dowodzą olbrzymiego postępu technologicznego, który z każdym rokiem przekłada się na realne korzyści dla wszystkich uczestników rynku energetycznego. W coraz większym stopniu dotyczyć to będzie również obszarów produkcji, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, w których technologie telekomunikacyjne, rozwiązania IoT oraz centra przetwarzania olbrzymich ilości danych stają się nieodzowną częścią infrastruktury i procesów biznesowych. Z pełnym przekonaniem potwierdziłem naszym partnerom determinację Energi do wspólnego kreowania i wdrażania inteligentnych rozwiązań w energetyce. Cieszę sie, że plany rozwojowe Intel Corporation są zbieżne z naszymi oczekiwaniami – dzięki temu już niedługo pojawią się na rynku naprawdę unikatowe propozycje – powiedział Juliusz Komorowski, dyrektor ds. rozwoju nowych rynków Energa SA. Grupa Energa jest w Polsce pionierem w zakresie wdrażania inteligentnych rozwiązań w dystrybucji energii elektrycznej. Pierwszą fazą działań w kierunku budowy sieci inteligentnej było rozpoczęte w 2010 r. wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania (AMI). W ramach programu do tej pory zamontowanych zostało już ponad 400 tys. liczników, dzięki którym następuje informatyzacja przesyłu informacji o zużyciu energii. Liczba zdalnych odczytów z liczników AMI na potrzeby fakturowania przekroczyła już 1,5 miliona, osiągając blisko 100-procentową skuteczność pozyskiwania danych do fakturowania, a także 100-procentową skuteczność rozwiązań  windykacyjnych. Na objętym badaniem terenie spółka zredukowała różnicę bilansową (tj. straty techniczne energii) o 10 proc. Inteligentne opomiarowanie pozwoliło udostępnić odbiorcom usługi, które pozwalają im kontrolować zużycie energii, a tym samym  jej koszty. Najważniejsze rezultaty dotychczasowych efektów AMI to zredukowanie przez klientów całkowitego zużycia energii o 2 do 4 proc., a w godzinach szczytu nawet od 5 do 14 proc. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Doradca finansowy nie zastąpi Twojej wiedzy (Konto online) (aby, jest, kt, lub, od) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia GUS potwierdza spadek bezrobocia. Sprzedaż wciąż rośnie (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Stopa bezrobocia w Polsce spadła w sierpniu do 11,7% wobec 11,8% w lipcu – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Był to wynik lepszy od 11,8%, oczekiwanych przez ekonomistów. Na koniec sierpnia liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1.853,2 tys. i była o 230 tysięcy niższa niż rok wcześniej. Dzięki temu stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce spadła do najniższego poziomu od lipca 2011 roku. Bezrobocie rejestrowe zmalało o ok. 20 tys. osób. To wcale nie oznacza, że wykreśleni z ewidencji znaleźli zatrudnienie. W sierpniu w sektorze przedsiębiorstw liczba etatów wzrosła tylko o 3,5 tys. Blisko połowa osób wykreślanych z ewidencji bezrobotnych tak naprawdę nie znajduje pracy. Tracą status bezrobotnego z przyczyn formalnych lub na własne żądanie, np. w związku z emigracją. Bezrobocie młodych, to największy problem Przeciętna stopa bezrobocia maleje, ale wciąż olbrzymim problemem jest wysoki odsetek bezrobotnych wśród młodych ludzi. Na 1,8 mln bezrobotnych połowa to osoby, które nie ukończyły 35. roku życia. – W grupie wiekowej do 25. roku życia liczba zarejestrowanych bezrobotnych przekracza 300 tysięcy osób. Osoby w tym wieku charakteryzuje niska aktywność zawodowa – pracuje tylko co czwarta. Większość młodych mimo wszystko wciąż się uczy. Z kolei osoby poszukujące pracy mają duże problemy ze względu na brak doświadczenia zawodowego i często zbyt wysokie oczekiwania finansowe. 2/3 młodych do 25. roku życia nie ma żadnego stażu pracy – komentuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl. Za jeden z największych niekorzystnych skutków wysokiego bezrobocia wśród młodych uważane jest wydłużenie czasu podejmowania decyzji o założeniu rodziny. Innymi słowy, brak godnej pracy dla młodych przyczynia się do pogorszenia sytuacji demograficznej państwa. Sprzedaż detaliczna umiarkowanie optymistyczna Nieznacznie lepiej od prognoz zaprezentowały się także statystyki sprzedaży detalicznej, która w sierpniu zwiększyła się o 1,7% rdr po wzroście o 2,1% w lipcu. – Sprzedaż wzrosła, ale nieznacznie. To umiarkowanie optymistyczne dane. Ceny spadają, więc realnie kupujemy więcej. W najbliższych miesiącach powinny wzrosnąć realne dochody gospodarstw domowych m.in. na skutek wzrostu zatrudnienia - ogółem mamy więcej pieniędzy. Czekamy na październikową obniżkę stóp procentowych, która odrobinę obniży raty kredytów hipotecznych. W teorii przeciętnie będziemy mieli kilkadziesiąt złotych w miesiącu więcej do wydania, ale nie spodziewałbym się rewolucji – komentuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl. Więcej na ten temat: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Stopa-bezrobocia-najnizsza-od-trzech-lat-7218327.html Analizy Bankier.pl - [email protected] dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Nowi członkowie zarządów spółek Grupy Generali Polska (Wiadomości Branżowe) (Dariusz Jankowski, Generali Polska, Grupy Generali, Grupy Generali Polska) (by netPR.pl)
  Maciej Fedyna, Dariusz Jankowski, Rajmund Rusiecki i Arkadiusz Wiśniewski dołączą do Zarządów Spółek Grupy Generali Polska. Warszawa, 1 kwietnia 2014 r. Z początkiem kwietnia Rada Nadzorcza spółek Grupy Generali w Polsce zatwierdziła 4 nominacje w Zarządzie firmy. Maciej Fedyna, członek Zarządu spółki Generali Finance sp. z  o. o., otrzymał nominację na stanowisko Członka Zarządu spółek Generali Życie T.U. i Generali T.U. S.A. – pełnić będzie funkcję Dyrektora Finansowego Generali Polska. Maciej Fedyna, związał się z Grupą Generali Polska w 2011 roku, mając już dziewięcioletnie doświadczenie zdobyte na rynku ubezpieczeniowym. Jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; studiował także na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Wileńskiego i ukończył Podyplomowe Studium Ubezpieczeń na Uniwersytecie Warszawskim. Dariusz Jankowski również dołączy do Zarządu Generali Życie T.U. i Generali T.U.  Będzie odpowiadał za obszar IT i operacje w procesach informatycznych. Pozostanie także odpowiedzialny za obszar IT w firmie Proama. Przed nominacją do Zarządu, Dariusz Jankowski pełnił funkcję dyrektora Departamentu IT w Grupie Generali Polska. Jest absolwentem Wydziału MIMUW Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku informatyki. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania projektami w instytucji finansowej na Politechnice Warszawskiej. Nowo mianowany Członek Zarządu spółki Generali Życie T.U. S.A. Rajmund Rusiecki, odpowiadał będzie za sprzedaż w segmencie ubezpieczeń na życie. Z Grupą Generali w Polsce związany od 2011 r. jako dyrektor Departamentu Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych. Posiada trzynastoletnie doświadczenie menedżerskie zdobyte na wielu stanowiskach kierowniczych w działach sprzedaży na rynku ubezpieczeń życiowych. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości oraz studiów podyplomowych warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Arkadiusz Wiśniewski, jako nowo powołany Członek Zarządu Spółki Generali Życie T.U. S.A. będzie odpowiadał za obszar produktów i zarządzania ryzykiem na rynku ubezpieczeń na życie. Arkadiusz Wiśniewski w Grupie Generali spędził ostatnie 9 lat, podczas których pełniłł funkcję dyrektora Departamentu Aktuariatu Finansowego i Reasekuracji. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Nominacje podlegają odpowiednio zgodom Komisji Nadzoru Finansowego. -„Dzisiejsze nominacje pokazują, że udało nam się skompletować znakomity zespół fachowców w Zarządzie Generali w Polsce, doskonale ocenianych przez rynek. Bardzo się cieszę, że wszystkie te nominacje kadrowe można określić mianem awansów wewnętrznych, co potwierdza siłę i potencjał, jaki drzemie w Generali i ludziach tej firmy”  - mówi Robert Sokołowski, Prezes Zarządu Grupy Generali w Polsce.
 • piątek, 17 kwietnia Bank Pocztowy ? Zawsze przy Tobie (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Ruszyła nowa kampania reklamowa Banku Pocztowego. Nowe spoty można zobaczyć przez najbliższe trzy miesiące w głównych kanałach telewizyjnych. – Kampania promuje nową ofertę Banku Pocztowego – Pocztowe Konto ZawszeDarmowe. Bohaterom naszego spotu towarzyszą Aniołowie. Pozytywna postać Anioła Stróża pomaga nam zakomunikować fakt, że Klienci Banku Pocztowego to ludzie rozsądni, odpowiedzialnie traktujący swoje pieniądze. A Bank Pocztowy opiekuje się nimi, dba o ich wygodę, spokój i bezpieczeństwo, oferując uczciwą ofertę i będąc zaufanym strażnikiem finansów. Kampania telewizyjna prezentuje również nasze nowe logo - mówi Ewelina Sadowska-Pilc, Dyrektor Departamentu Marketingu i PR Banku Pocztowego. Bank Pocztowy przygotował dwie wersje spotów:  30- i 15-sekundową. Kampania zaczęła się 20 września br. i potrwa do końca listopada. Obejmuje telewizję (wszystkie główne kanały i wybrane stacje tematyczne), placówki Banku oraz Poczty Polskiej (ulotki, plakaty). Reklamy można również zobaczyć poprzez kanał YouTube Banku Pocztowego. Kreacje telewizyjne i BTL przygotowała dla Banku Pocztowego agencja Ambasada BC. Spot został wyreżyserowany przez Łukasza Zadrzyńskiego. Za produkcję odpowiada Opus Film, a media zakupił dom mediowy Effective Media. 15 września br. Bank wprowadził do oferty  Pocztowe Konto ZawszeDarmowe. Otwarcie i prowadzenie rachunku jest bezpłatne, bez żadnych warunków i z dożywotnią gwarancją. Osoby, które będą korzystać z karty płatniczej na kwotę 300 zł w miesiącu będą zwolnione z opłaty za kartę. Dodatkowo Klienci mogą skorzystać z atrakcyjnych programów lojalnościowych. Pocztowy Program Ubezpieczeniowy gwarantuje zwrot do 10% składki ratalnej za ubezpieczenie kupione w Placówkach Banku lub Poczty Polskiej. Pakiet Pocztowy umożliwia Klientom zwrot 10% kosztów poniesionych na zakup. m.in. listów czy paczek. Posiadacze Pocztowego Konta Nestor otrzymają do 5% zwrotu wydatków poniesionych w aptekach. Zaletą Pocztowego Konta ZawszeDarmowego jest dostęp do sieci 5000 bankomatów bez ponoszenia kosztów prowizji za wypłatę środków. Osoby, które chcą korzystać ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie bez prowizji mogą kupić pakiet za zaledwie 5 zł miesięcznie. Nowym reklamom telewizyjnym towarzyszy odświeżona identyfikacja wizualna Banku Pocztowego. Nowe logo jest tożsame z nową identyfikacją Poczty Polskiej.  Zmienione zostało logo, jak również wszystkie materiały reklamowe BTL. Bank przygotował również nowe karty płatnicze i kredytowe dla Klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorców. Bank Pocztowy do końca roku będzie stopniowo rewitalizował Placówki i Mikrooddziały. Do końca roku zmienione zostanie zewnętrzne oznaczenie sieci Banku Pocztowego. Pełna rewitalizacja obejmie w pierwszej kolejności Placówki w Elblągu, Wrocławiu i Gorzowie Wielkopolskim. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Lokaty terminowe ? jak wybrać dobrą lokatę? (Konto online) (jest, koniec, kt, lub, od, roku) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia Emerytura, czyli życie w nędzy bez pieniędzy? (Konto online) (dze, fundusze inwestycyjne, kt, lub, tym) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia Pożyczki społecznościowe dla Polaków? (Pożyczka, Pożyczka online) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia Informacja o stanie prac nad zmianami w ustawie o świadczeniach emerytalnych funkcjonariuszy służb mundurowych (Emerytury mundurowe) (jest, nie, nych, okre, pne, przej, przynajmniej, puj, sta, swia, zwi) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia Wyniki finansowe ING PTE S.A. w 2008 roku (I-XII 2008r.) (Wiadomości Branżowe) (asne, dzk, od, OFE, PLN, powszechne towarzystwo emerytalne, zarz) (by netPR.pl)
  ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ogłosiło wyniki finansowe za rok 2008. Towarzystwo osiągnęło zysk netto o wartości ponad 238 mln (w porównaniu do 208 mln rok wcześniej). Przychody wynikające z zarządzania OFE wzrosły do 477 ...
 • piątek, 17 kwietnia ING PTE podsumowuje wyniki inwestycyjne w 2008 roku i przedstawia plany na rok bieżący (Wiadomości Branżowe) (cej, dla, jest, kapita, kt, laj, onk, opek, zarz) (by netPR.pl)
  Drugi rok bessy na rynku akcji w ocenie zarządzających ING OFE będzie czasem walki dwóch sił - z jednej strony, niskich atrakcyjnych wycen, które powinny zachęcać do kupowania, a z drugiej zaś niepewności co do tego, co się stani...
 • piątek, 17 kwietnia Part 1 – How to follow through Your Fair boost (Pension plan) (home, money, need, order, self, time) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Under the Pension Protection Act of 2006, there are some (Pension plan) (beneficiary, IRA, money, retirement) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Rekord na WIG. Indeks najwyżej od stycznia 2008 roku (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Kilka minut po godzinie 15:00 WIG wzbił się powyżej 55 385 punktów. Oznacza to, że indeks szerokiego rynku warszawskiej giełdy jest na poziomie najwyższym od stycznia 2008 roku. – Zmiany w rządzie zbiegły się z hossą na warszawskim parkiecie, jednak w większym stopniu przyczynił się do niej optymizm inwestorów na zachodnich parkietach m.in., z powodu korzystnego dla Wielkiej Brytanii wyniku referendum w Szkocji. Rodzimy rynek prawdopodobnie gra pod obniżkę stóp procentowych. Na razie wzrosty na polskiej giełdzie nie mają uzasadnienia w realnej gospodarce, bo dane z ostatniego miesiąca raczej nie napawały optymizmem. Niewykluczone jednak, że uruchomienie środków z UE i zapowiedzi inwestycyjne PIR-u w końcu przełożą się na znaczną poprawę koniunktury – komentuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl. Po mocnym rajdzie na przełomie sierpnia i września bieżącego roku, WIG znalazł się bardzo blisko poziomów z listopada 2013, kiedy to wartość tego indeksu wynosiła 55 385 punktów. Ostatnie sesje przyniosły jednak uspokojenie nastrojów i szeroki rynek bardziej niż na północ, zaczął kierować się w prawo. W piątek po godzinie 15:00, po mocnej szarży byków udało się przebić ten magiczny poziom. Aby znaleźć moment, w którym WIG był notowany wyżej trzeba cofnąć się aż do początku roku 2008, a więc czasu, gdy aktywa giełdowe ulegały mocnej przecenie w związku z wybuchem kryzysu ekonomicznego. Zieleń dominuje także na innych europejskich parkietach. Pod koniec giełdowego dnia DAX rośnie o 0,3%, CAC40 o 0,2%, a FTSE100 o 0,6%. Na plusie otworzyła się także sesja w USA, gdzie S&P500 po kilku minutach handlu zyskiwał 0,35%. Więcej na ten temat: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Rekord-na-WIG-Indeks-najwyzej-od-stycznia-2008-7218222.html Analizy Bankier.pl - [email protected] dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia For some individuals, the self-directed pension is a bigger alternative (Pension plan) (Account, amount, choice, investment, investment decisions, manager, package, pension fund, pension provider, pensions, risk, self, type) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Zmiany w rządzie czyli czy herbata od mieszania staje się słodsza (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Ewa Kopacz ogłosiła skład Rady Ministrów. Nowy rząd nie ma jednak wielkiego znaczenia dla gospodarki. To rząd polityczny, a nie ekonomiczny. Najważniejsza zmiana, to zaakcentowanie znaczenia wydatków na obronność poprzez nominowanie szefa MON na stanowisko wicepremiera. – Od mieszania herbaty nie staje się ona słodsza – tak zmiany w rządzie komentuje Piotr Kuczyński, który w rozmowie z Bankier.pl przyznał, że najważniejszą zmianą jest podniesienie szefa Mon do rangi wicepremiera. – To oznacza, że będziemy wydawać pieniądze na armię i zbrojenia, a nie na inwestycje w innowacje. Szanse na obniżenie długu publicznego maleją – dodaje Piotr Kuczyński, główny analityk Domu Inwestycyjnego Xelion. Do nowego rządu Ewy Kopacz wszedł m.in. Grzegorz Schetyna, który został Ministrem Spraw Zagranicznych i Cezary Grabarczyk, który objął tekę ministra sprawiedliwości. Zdaniem Piotra Kuczyńskiego chodzi o ustabilizowanie wewnętrznej sytuacji w PO. – Jeśli ktoś wierzy, że to co jest dobre dla PO jest równocześnie dobre dla Polski, to rząd jest dobry. Nie zmienia to faktu, że dla gospodarki zmiany nie będą miały wielkiego znaczenia – stwierdził Kuczyński. Czy brak zmian w resorcie finansów jest dobrym sygnałem? – Mateusz Szczurek pozostał ministrem finansów. To dobra wiadomość, bo nie powinno się zmieniać księgowego w trakcie ustalania budżetu na rok 2015. Koniunktura w gospodarce słabnie. Kiepskie dane o produkcji przemysłowej i bardzo niski wzrost zatrudnienia, to dwa poważne sygnały, że rynek obawia się inwestycji. Być może jest to spowodowane zagrożeniem ze strony rosyjskiej, ale chyba w większym stopniu wynika to z niezdecydowania rządu co do poważnych reform systemowych i uruchomienia środków na inwestycje. Jeśli ta sytuacja się nie zmieni, to na wiosnę czeka nas poważna recesja – komentuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl. Piotr Kuczyński dostrzega jednak nadzieję na poprawę koniunktury. – Uruchomienie środków z Unii Europejskiej i Polskich Inwestycji Rozwojowych mogą dać nam potrzebny impuls. Tak naprawdę pieniądze z UE popłyną dopiero teraz. Dodatkowo, propozycja ministra Szczurka dotycząca utworzenia superfunduszu inwestycyjnego w końcu może przyczynić się do transferu środków z rynków finansowych do realnej gospodarki. Nie ulega też wątpliwości, że RPP obniży stopy procentowe – dodaje główny analityk DI Xelion. Więcej na temat zmian w rządzie w artykule: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Oto-nowy-rzad-Ewy-Kopacz-3203138.html Analizy Bankier.pl - [email protected] dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Można się przejechać: rusza kampania społeczna przypominająca o sprawdzeniu ważności polisy OC gdy pożyczamy pojazd (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  W salach kinowych w całej Polsce wyświetlane są spoty filmowe pt. „Nie wstępuj w związek, na który nie jesteś gotowy”. Wspiera ją również ERGO Hestia. Okazuje się, że tylko w 2013 roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) zwrócił się do 3,5 tysiąca kierowców o zapłacenie z własnej kieszeni za konsekwencje wypadków spowodowanych bez ważnej polisy OC. Średnia kwota dochodzona od kierowcy to 10 tysięcy złotych, rekordzista ma do zwrotu 1,6 mln. złotych. W kampanię zaangażowali się polscy ubezpieczyciele przypominając, że warto wiedzieć czy pojazd, którym będziemy kierować ma polisę OC. Inicjatorem i głównym sponsorem kampanii jest UFG, partnerami - dwanaście firm ubezpieczeniowych, w tym także ERGO Hestia, Polska Izba Ubezpieczeń oraz Komisja Nadzoru Finansowego, jako partner honorowy. Już od dziś przez tydzień w kinach Cinema City i Helion w blokach reklamowych widzowie zobaczą historie oparte na faktach. W roli głównej – polscy kierowcy, którzy decydują się na ryzykowne związki. – Celem wspólnej kampanii jest rozszerzenie kręgu osób zainteresowanych tym czy dany pojazd ma OC i uświadomienie kierowcom, że nie jest to tylko sprawa jego właściciela. Szczególnie, że coraz częściej siadamy za kierownicą cudzego samochodu. Dla mnie istotne jest również to, że po raz pierwszy w historii polskich ubezpieczeń udało się nam zjednoczyć siły ubezpieczycieli wobec tak istotnej sprawy, która nie powinna być obojętna dla ponad 20 milionów polskich kierowców – mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Kierowcy pożyczający auto powinni każdorazowo sprawdzić ważność ubezpieczenia OC. Nadal tylko co piąty kierowca zdaje sobie sprawę z konsekwencji jazdy bez ważnego OC. Niewiedza nie chroni jednak przed konsekwencjami wypadku – wtedy związek właściciela nieubezpieczonego auta i kierującego często może okazać się trwalszy, niż oboje przewidywali. Prawdziwe historie osób, do których UFG zwrócił się z roszczeniem regresowym opisał UFG na swojej stronie internetowej. Zgodnie z prawem w przypadku wypłaty odszkodowania w szkodach spowodowanych w związku z ruchem pojazdu, na który nie zostało zawarte ubezpieczenie obowiązkowe, UFG może w równym stopniu dochodzić swoich roszczeń zarówno od osoby, która nie powinna była ubezpieczyć auto, jak i od samego sprawcy szkody – mówi Karina Kosicka, Kierownik Działu Likwidacji Szkód Komunikacyjnych Ergo Hestii. Nieświadomość możliwości regresu odszkodowania do kierującego nie będącego właścicielem samochodu, pogłębiło jeszcze złagodzenie przepisów dotyczących obowiązkowego posiadania przez kierującego pojazdem potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC. Od kilku lat brak takiego dokumentu przy kontroli drogowej skutkuje jedynie grzywną w wysokości 50 zł. Warto jednak pamiętać, że prowadzenie pojazdu mechanicznego, który nie posiada aktualnego ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej, może mieć dla kierującego skutki równie dotkliwe finansowo jak np. jazda w stanie po spożyciu alkoholu – dodaje Karina Kosicka. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia ?Proama liderem wzrostu w OC? (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  155 % - to dynamika wzrostu udziału Proama w rynku OC w I półroczu 2014 według wyliczeń Dziennika Ubezpieczeniowego. W rankingu redakcji Proama zajmuje obecnie szóste miejsce pod względem zebranego w tym okresie przypisu składki.             Dziennik Ubezpieczeniowy dokonał obliczeń na podstawie składek odprowadzanych do UFG. Z szacunków redakcji wynika, że udział Proama w rynku ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wzrósł z 2,6% na koniec I półrocza 2013 do 4% w czerwcu br. To dało ubezpieczycielowi awans aż na szóste miejsce, wśród 28 towarzystw, oferujących ubezpieczenia komunikacyjne, które znalazły się w rankingu. Taki wzrost sprawił, że Dziennik Ubezpieczeniowy po raz kolejny określił Proama jako najdynamiczniej rozwijającą się firmę ubezpieczeniową w Polsce: „Najbardziej dynamicznie rozwijającym się ubezpieczycielem, również tradycyjnie w ostatnim okresie, była Proama, (…) osiągając 177 mln zł. Z tej kwoty aż 59 mln zł to wzrost w stosunku do I półrocza 2013. (…) Dynamika udziału w rynku wyniosła 155%.” – napisał Dziennik Ubezpieczeniowy w artykule zatytułowanym: „Proama liderem wzrostu w OC”. - Za tak dobre rezultaty podziękowania należą się agentom, którzy generują ponad 80% naszej sprzedaży. Jesteśmy bowiem tradycyjną firmą z nowoczesnymi rozwiązaniami, a multikanałowy model sprzedaży to jeden z bardzo ważnych elementów naszej strategii. Dziękuję również całemu zespołowi Proama, którego ciężka praca i doskonała współpraca sprawiają, że codziennie z optymizmem przychodzę do pracy – mówi Łukasz Jadachowski, Dyrektor Generalny Proama.             Dziennik Ubezpieczeniowy zwrócił uwagę na jeden z wielu elementów działalności Proama: - Proama zyskuje rynek doskonałymi kampaniami marketingowymi. Ostatnia i radiowa, i telewizyjna to fantastyczny majstersztyk doskonale wykorzystujący największą słabość polskiego rynku komunikacyjnego - oparcie decyzji klienta na wyborze multiagenta – pisze Marcin Broda, Redaktor Naczelny Dziennika Ubezpieczeniowego w komentarzu do artykułu.             Efektywność biznesowa działań reklamowych Proama została również doceniona przez najlepszych marketingowych ekspertów – ubezpieczyciel po raz kolejny został nominowany do nagrody Effie, której głównym kryterium oceny jest właśnie efektywność.   dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Odwołane lub opóźnione loty – jak wyegzekwować swoje prawa? (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Odwołane lub opóźnione loty to nie są nietypowe przypadki. Często zdarza się, że musimy siedzieć godzinami na lotnisku, bo samolot z przyczyn technicznych nie może wystartować, a jest to jedyny środek transportu, którym możemy dostać się do miejsca przeznaczenia. Nie każdy jednak wie, że w przypadku odwołanego lub opóźnionego lotu przysługuje nam szereg praw, a w tym: prawo do opieki, zwrot kosztów, a nawet odszkodowanie. Przepisy unijne przewidują określone warunki minimalnej pomocy oraz ustandaryzowane wartości odszkodowań dla pasażerów, którzy znaleźli się w takiej sytuacji. ODWOŁANY LOT W przypadku odwołania lotu pasażerom, których to odwołanie dotyczy, przysługuje do wyboru: prawo do zwrotu kosztu biletu albo zmiany planu podróży. Zwrot kosztu biletu powinien nastąpić w terminie 7 dni od zgłoszenia roszczenia. Można ubiegać się o całkowity zwrot kosztu biletu po cenie za jaką został kupiony lub częściowy, jeśli jesteśmy w trakcie podróży, odbyliśmy już część drogi, ale nie dotarliśmy do celu. Niezwykle istotny jest tutaj cel podróży. – wyjaśnia Anna Moszczyńska, radca prawny D.A.S. Jeśli pasażer odbył już część podróży i odwołano dalszy przelot, ale w dalszym ciągu ma cel, bo np. chce odwiedzić znajomych i bez znaczenia jest dla niego czy odleci teraz czy za 10 godzin innym lotem lub np. samochodem, należy mu się zwrot tylko za ten fragment podróży, z którego nie skorzystał. Jeżeli odwołanie lotu uniemożliwi realizację założonych planów np. stawienie się na umówione spotkanie ustalone na określoną godzinę bez możliwości zmiany terminu spotkania, wówczas podróż nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi. W praktyce oznacza to, że jeśli pasażer odbył całość podróży lub część, ale w wyniku odwołania lotu bądź jego części kontynuowanie podróży jest bezcelowe, należy mu się zwrot kosztów zarówno za te przeloty, w których uczestniczył oraz te, które zostały odwołane. - tłumaczy Anna Moszczyńska, radca prawny D.A.S. OPÓŹNIONY LOT O opóźnieniu lotu mówimy wtedy, kiedy lot jest opóźniony w stosunku do planowego startu o: 2 lub więcej godzin w przypadku lotów do 1 500 kilometrów; 3 lub więcej godzin w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1 500 a 3 500 kilometrów; 4 lub więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone wyżej. Jeśli opóźnienie wynosi co najmniej 5 godzin, przysługuje nam do wyboru prawo do zwrotu kosztu biletu albo zmiany planu podróży na warunkach takich, jak w przypadku odwołania lotu. PRAWO DO OPIEKI Zarówno przy odwołaniu lotu jak i jego opóźnieniu pasażerom przysługuje tzw. prawo do opieki. Zgodnie z nim przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia podróżnym pomocy w postaci bezpłatnych posiłków oraz napojów w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania. Pasażerom przysługują ponadto bezpłatnie dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopisy, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe. Pasażerowi przysługuje także bezpłatne zakwaterowanie w hotelu oraz transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym), w sytuacji: opóźnienia lotu, gdy oczekiwany w sposób uzasadniony czas odlotu nastąpi co najmniej dzień po pierwotnym terminie; odwołania lotu, gdy pasażer ma odbyć podróż po zmianie trasy, a czas startu nowego lotu ma nastąpić co najmniej jeden dzień po pierwotnym terminie.    PRAWO DO ODSZKODOWANIA Prawo do odszkodowania przysługuje podróżującym, jeżeli zaistniała jedna z poniższych sytuacji: odmówiono pasażerowi przyjęcia na pokład; lot został odwołany; lot był opóźniony a pasażer poniósł stratę czasu wynoszącą 3 godziny lub więcej, czyli jeżeli przybył do swojego miejsca docelowego 3 godziny lub więcej po pierwotnie przewidzianej godzinie przylotu. WARTOŚĆ ODSZKODOWANIA Wysokość odszkodowania przyznawana jest ryczałtowo i uzależniona jest od trasy lotów i ich długości.  Dla lotów w obrębie UE do 1 500 km jest to 250 euro, a ponad 1 500 km - 400 euro. W przypadku lotów między lotniskiem w UE a lotniskiem poza UE odszkodowania wynoszą: 250 euro dla lotów do 1 500 km, 400 euro dla lotów o zasięgu od 1 500 do 3 500 km oraz 600 euro dla lotów o długości ponad 3 500 km. Kwota odszkodowania może jednak być zmniejszona o 50 %, jeżeli pasażerom zaoferowano zmianę planu podróży do ich miejsca docelowego na alternatywny lot, którego czas przylotu nie przekracza planowego czasu przylotu o: 2 godziny w przypadku lotów o długości 1.500 km, 3 godziny w przypadku lotów w obrębie UE (loty wewnątrzwspólnotowe) o długości powyżej 1.500 km, 3 godziny w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości pomiędzy 1.500 km a 3.500 km, 4 godzin w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości powyżej 3.500 km. Warto pamiętać, że określone w rozporządzeniu odszkodowanie określone zostało w sposób ryczałtowy, bez względu na wysokość poniesionej szkody. Jeżeli w wyniku odwołania lotu lub dużego opóźnienia pasażer poniósł szkodę w wysokości wyższej niż określona w rozporządzeniu, może żądać od przewoźnika lotniczego wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości. – wyjaśnia Anna Moszczyńska radca prawny D.A.S. Dochodzenie tych roszczeń odbywa się na zasadach ogólnych, tzn. że poszkodowany będzie musiał wykazać wysokość poniesionej szkody. Niestety obsługujący przewoźnik lotniczy nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, jeżeli może dowieść, że odwołanie lub duże opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków, np. gęsta mgła na lotnisku, pyły wulkaniczne na trasie przelotu. JAK WYEGZEKWOWAĆ SWOJE PRAWA? Aby wyegzekwować od linii lotniczej swoje prawa należy złożyć reklamację, zgodnie z określoną przez przewoźnika procedurą. Obecnie prawo polskie nie reguluje terminu, w jakim przewoźnicy lotniczy mają rozpatrywać reklamacje pasażerów. Zazwyczaj jednak przewoźnicy udzielają odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania takiej reklamacji. Jest to ważne, gdyż dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej u przewoźnika, można wnieść do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego skargę na naruszenie przez tego przewoźnika postanowień przepisów unijnych. Skargę do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego można złożyć, jeśli od momentu złożenia reklamacji minęło 30 dni. Do skargi należy dołączyć: kopię reklamacji skierowanej do przewoźnika. kopię odpowiedzi udzielonej przez przewoźnika na reklamację bądź wskazanie, że pomimo upływu terminu 30 dni odpowiedź na reklamacje nie została udzielona, kopię potwierdzenia rezerwacji na dany lot. Postępowanie kończy się wydaniem przez Prezesa Urzędu decyzji administracyjnej, w której określony jest zakres naruszenia i termin jego usunięcia. W wypadku uchylania się przewoźnika lotniczego od decyzji administracyjnej, pasażer może dochodzić swoich praw przed sądem cywilnym. Należy pamiętać, że na dochodzenie roszczeń przed sądem mamy 2 lata, liczone od daty przylotu do miejsca przeznaczenia lub od dnia, w którym statek powietrzny powinien był przylecieć. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia For some individuals, the self-directed pension is a better alternative (Pension plan) (Account, amount, choice, manager, package, pension fund, pension plan, pension provider, pensions, risk, self, type) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Generali partnerem kampanii ?Nie wstępuj w związek na który nie jesteś gotowy? (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Generali zostało partnerem kampanii „Nie wstępuj w związek na który nie jesteś gotowy”, której inicjatorem jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Od czwartku 18 września br., przez kolejny tydzień, w kinach w całej Polsce wyświetlany będzie spot „Nie wstępuj w związek, na który nie jesteś gotowy”. Przypomina on kierowcom, by prowadząc cudze auto upewniali się, czy jego właściciel posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC. Film emitowany będzie we wszystkich kinach Cinema City i Helios przez najbliższy tydzień, w ramach bloków reklamowych. Z badań opinii publicznej wynika, że aż osiemdziesiąt procent polskich kierowców nie zdaje sobie sprawy, że siadając za kierownicą cudzego auta powinni upewnić się czy jego właściciel ma polisę OC*. Nie wiedzą, że kierowanie nieubezpieczonym pojazdem naraża ich na bardzo poważne konsekwencje finansowe. A Polacy coraz częściej korzystają z auta, motocykla, ciągnika, motoroweru, quada etc. - innego niż własny. W ubiegłym roku co czwarty wypadek drogowy spowodowany został przez kierowcę, który nie był właścicielem pojazdu – wynika z danych z ogólnopolskiej bazy polis i szkód prowadzonej przez UFG. Tymczasem zaledwie co piąty polski kierowca wie, że gdy spowoduje wypadek prowadząc pojazd bez OC - to z własnej kieszeni musi zwracać odszkodowanie za jego skutki - do spółki z posiadaczem pojazdu, który nie wykupił ubezpieczenia. Ofiary takiego wypadku otrzymują odszkodowanie od UFG. Jednak po wypłacie świadczenia, Fundusz występuje o zwrot wypłaconej sumy (tzw. regres) - zarówno do kierującego jak i właściciela nieubezpieczonego pojazdu. - “Cieszymy się, że możemy być partnerem inicjatywy, której celem jest zwiększanie świadomości ubezpieczeniowej Polaków. Skala projektu i liczba towarzystw, które przystąpiły do akcji potwierdzają wagę zagadnienia i potrzebę uświadamiania kierowców o skutkach prowadzenia pojazdu bez  obowiązkowego ubezpieczenia OC.” – powiedział Mariusz Kozłowski, wiceprezes Grupy Generali Polska. Inicjatorem wspólnej kampanii polskiego rynku ubezpieczeniowego jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Partnerami kampanii są: Axa Direct, Benefia, BRE Ubezpieczenia, Compensa, Ergo Hestia, Generali, Gothaer, Liberty Direct, Link4, PZU, TUW „TUW”, Uniqa oraz Polska Izba Ubezpieczeń i Komisja Nadzoru Finansowego. – "Celem wspólnej kampanii jest rozszerzenie kręgu osób zainteresowanych tym czy dany pojazd ma OC i uświadomienie kierowcom, że nie jest to tylko sprawa jego właściciela. Szczególnie, że coraz częściej siadamy za kierownicą cudzego samochodu. Dla mnie istotne jest również to, że po raz pierwszy w historii polskich ubezpieczeń udało się nam zjednoczyć siły ubezpieczycieli wobec tak istotnej sprawy, która nie powinna być obojętna dla ponad 20 milionów polskich kierowców." - powiedziała Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego _________________________ * badanie przeprowadzone zostało – na zlecenie UFG, przez GfK Polonia - między 5 a 9 czerwca 2014 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 osób w wieku powyżej 15 lat. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Everyone has to think about putting aside some amount of (Pension plan) (age, amount, hand, investment, investment options, money, scheme, self, self invested personal pension, weight) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia During these turbulent economic times, the future of everyone appears (Pension plan) (business, choice, employment, grant, pension fund, pension transfer, retirement, shot) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Your golden agedness are a marvelous juncture of life, and (Pension plan) (chance, course, expert, help, home, life, retirement, retirement age, senility, state, type) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia #jedzjablka z Generali (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Warszawa, 17 września 2014 r. Grupa Generali Polska, mając na celu pomoc polskim producentom jabłek, przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „#jedzjablka”. Od środy, 17 września przez kolejne dni, Grupa Generali Polska częstuje swoich pracowników owocami z polskich sadów. "#jedzjablka z Generali" jest odpowiedzią na spontaniczną akcję "Jedz Polskie Jabłka", zainicjowaną przez Grzegorza Nawackiego, redaktora Pulsu Biznesu, do której przyłączyło się już wielu Polaków, a także firm oraz reprezentantów świata polityki i biznesu. - „Jabłka zakupione przez Generali pochodzą z rodzimych sadów, z tegorocznych plonów. Mamy nadzieję, że akcja wspierająca polskich sadowników spotka się z ciepłym przyjęciem wśród naszych pracowników.” – mówi Joanna Skoczylas, zastępca rzecznika prasowego Generali. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia The lovely country of Spain has played host to (Pension plan) (age, grant, investment, investment decisions, land, money, Pension, pension schemes, QROPS) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Minimalny wzrost zatrudnienia. Dane poniżej oczekiwań (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w sierpniu o 3,5% rdr i wyniosło 3.893,23 zł – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie zwiększyło się o 0,7% rdr. W ujęciu miesięcznym przeciętne wynagrodzenie zmalało o 1,8%. – Paradoksalnie spadek w sierpniu wynika przede wszystkim ze wzrostu zatrudnienia osób o stosunkowo niskim wynagrodzeniu. Spadki w tym miesiącu odnotowujemy co roku. Mają one charakter sezonowy i spowodowane są częstszym niż zwykle zatrudnianiem ludzi młodych, zwykle zaczynających pierwszą pracę ze stosunkowo niską płacą. Ponadto w lipcu, częściej niż w sierpniu, wypłaca się premie oraz świadczenia urlopowe. Stąd te różnice – przekonuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl. Ekonomiści spodziewali się lepszych wyników Ekonomiści spodziewali się wzrostu wynagrodzeń o 3,8% rdr i przyrostu zatrudnienia o 0,8% rdr. Dane dotyczą tylko podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.  Od początku roku zatrudnienie w dużych firmach zwiększyło się o 44 tys. etatów, w sierpniu osiągając poziom 5.534,6 tys. To wciąż o 16 tys. mniej niż w rekordowym styczniu 2012 roku. – Zatrudnienie rośnie, ale bardzo wolno. W sektorze przedsiębiorstw przybyło raptem 3,5 tys. etatów. To nienajlepszy wynik biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu PKB na poziomie powyżej 3%. Równocześnie odnotowujemy stały spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych. W sierpniu z ewidencji wykreślono 24 tys. osób. Tylko połowa z nich znalazła zatrudnienie lub rozpoczęła działalność gospodarczą. W teorii sytuacja makroekonomiczna kraju nie jest zła. Jednak nie przekłada się ona realnie na wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń – dodaje Piechowiak. Więcej na ten temat w artykule: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zatrudnienie-i-wynagrodzenia-slabsze-od-oczekiwan-7218090.html Analizy Bankier.pl – [email protected] dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Netia zapewni łączność Sejmowi RP (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Netia podpisała czteroletnią umowę z Kancelarią Sejmu RP na świadczenie usług głosowych. Tym samym Netia jest obecnie jedynym operatorem, który dostarcza usługi telefonii stacjonarnej dla Sejmu i Senatu RP. Netia – pokonując czterech konkurentów - wygrała przetarg zorganizowany przez Kancelarię Sejmu RP na „Świadczenie usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej wraz z dostawą niezbędnego dla świadczenia usługi wyposażeniem”. Umowa została zawarta na okres 4 lat, jej wartość to blisko 450 tys. zł brutto. Dzięki wygranej w przetargu, Netia, jako jedyny operator telekomunikacyjny na naszym rynku, będzie świadczyć swoje usługi, zarówno dla Kancelarii Sejmu RP, jak i Kancelarii Senatu RP (z którą to podpisała czteroletnią umowę 17 marca br.) W przetargu ogłoszonym przez Kancelarię Sejmu RP, brały również udział firmy: DID, Orange, GTS oraz Exatel. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Nicolas Sarkozy yesterday absorbed the opening shot string his first (Pension plan) (kind, sector, security, shot, state, today) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia The sample resume for administrative assistant are for those who (Pension plan) (hand, help, home, moment, need, time) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia People generally wish to get down in faraway places and (Pension plan) (business, choice, life, money, pension companies, pension schemes, pensions, person, QROPS, scheme, shot, UK, uk pension, uk pensions, use) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Many baby Boomers are dealing with the most difficult quandary (Pension plan) (baby boomers, care, help, home, life, person, presume, senility) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia A worthwhile option in that those who presume true a (Pension plan) (flexible investment, Inheritance Tax, investment, investment options, pension fund, pension plan, presume, QROPS, retirement, retirement savings, scheme, state, state pensions, UK, uk pension funds) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia The QROPS pension scheme is a very good option considering (Pension plan) (grant, pension fund, pension scheme, QROPS, retirement, scheme, UK, uk pension funds) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Many people want to make their money work in the (Pension plan) (flexible investment, incumbency, life, money, pension schemes, pensions, person, QROPS, retirement planning, scheme, UK, uk pension, uk pensions, use) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Strikes by millions of workers protesting against pension reforms have (Pension plan) (risk, tomorrow) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Za obniżkę opłat interchange zapłacą klienci (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  W przyszłym roku może dojść do kolejnej obniżki opłaty interchange. Decyzja ta będzie oznaczała dla banków spadek dochodów z tytułu prowizji pobieranych od akceptantów kart. Podobnie jak przy poprzedniej redukcji, banki przerzucą koszty na klientów, podnosząc im opłaty. – Banki ostrzegają, że kolejna redukcja opłaty interchange zmusi je do podniesienia opłat za konta i karty. Na obniżce stracą kilkaset milionów złotych i straty te będą chciały sobie zrekompensować, podwyższając prowizje. Ten scenariusz przerabialiśmy już kilka miesięcy temu – mówi Wojciech Boczoń, analityk Bankier.pl. Interchange jest prowizją pobieraną od punktów akceptujących karty płatnicze. Do niedawna utrzymywała się ona na wysokim poziomie sięgającym 1,3 proc. od każdej transakcji i była jedną z najwyższych w Unii Europejskiej. Od lipca obowiązuje nowa stawka na poziomie 0,5 proc. Wszystko wskazuje jednak na to, że od przyszłego roku może ponownie zostać obniżona. Wczoraj posłowie przedstawili projekt zakładający dalsze zmiany ustawy o usługach płatniczych w zakresie redukcji maksymalnej wysokości opłaty interchange. Nowe stawki miałyby wynosić 0,2 proc. od transakcji wykonanej kartą debetową i 0,3 proc. dla transakcji kartami kredytowymi. Impulsem do dalszej redukcji stawek jest porozumienie organizacji Visa z Komisją Europejską, w wyniku którego przedsiębiorcy krajowi będą mogli korzystać z usług agentów rozliczeniowych mających siedzibę poza granicami kraju. W ten sposób zyskają możliwość korzystania ze stawek transgranicznych Visa, czyli właśnie 0,2 proc. i 0,3 proc. Pomysłodawcy regulacji chcą dostosować ustawę o usługach płatniczych do nowych stawek Visa. Zwracają bowiem uwagę, że mogą one mieć pewne negatywne konsekwencje dla naszego rynku. To między innymi spadek konkurencyjność polskiego rynku agentów rozliczeniowych. Ustawa zakłada ponadto, że agenci rozliczeniowi będą musieli określać w umowie z akceptantem wysokość i strukturę naliczanych opłat. Banki są przeciwne kolejnym obniżkom opłaty. Ostrzegają, że doprowadzi to do podwyżek opłat za podstawowe produkty i usługi. Za kolejne obniżki mogą więc zapłacić klienci banków. Więcej na ten temat w artykule: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Bedziemy-placic-jeszcze-wiecej-za-konta-i-karty-3199186.html Analizy Bankier.pl - [email protected] dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia W MAKRO artykuły przemysłowe w zupełnie nowej odsłonie (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Warszawa, 12 września 2014 r.: MAKRO Cash & Carry zakończyło przebudowę części krakowskiej hali, w której eksponowany jest asortyment artykułów przemysłowych. Przestrzeń ta została podzielona na 5 działów i opiera się na pełnych rozwiązaniach asortymentowych w ramach tematycznych światów. W hali nr 6 w Krakowie dokonano zmiany ekspozycji i wizualizacji artykułów przemysłowych, opierającej się na podziale asortymentu na 5 działów tematycznych pod kątem zapotrzebowanie klientów sieci, są to: Sezon, Kuchnia/Gotowanie & Gastro, Biuro & Media, Moda, Wyposażenie i  Zrób To Sam. Ofertę zbudowano w oparciu o kompleksowe rozwiązania dla klientów. Przykładowo asortyment w dziale Kuchnia/Gotowanie & Gastro podzielono według trzech etapów prac odbywających się w kuchni, czyli: przygotowywanie, gotowanie i serwowanie posiłków. Celem przebudowy jest dostosowanie oferty i ekspozycji produktów przemysłowych do potrzeb klientów tak, aby udogodnić im dokonywanie zakupów. Szczególny nacisk został położony na zagwarantowanie dobrej nawigacji i wyeksponowanie produktów w ramach rozwiązań tematycznych, co ułatwia poruszanie się po dziale, dzięki czemu zakupy są bardziej komfortowe. Regały średniego składu zamieniono na niski skład, natomiast artykuły tekstylne są obecnie oferowane  w ramach konceptu „shop in shop” – wydzielonej przestrzeni nawiązującej do atmosfery sklepów odzieżowych. Dodatkowo, poszczególne działy wyposażono w wyspy tzw. inspiracji, w ramach których prezentowane są najnowsze trendy i kolekcje. Przebudowa w krakowskiej hali miała formę pilotową. Obecnie prace nad przebudową kolejnych działów rozpoczęły się w kolejnych halach MAKRO, w tym także we flagowej hali sieci. Zlokalizowanej przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Zapraszamy do obejrzenia filmu, który pozwoli Państwu odkryć nasze 5 działów, jakich jeszcze nie znaliście:   dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia In this article, British retirees will learn about the QROPS (Pension plan) (annuity, annuity plan, currency, grant, kingdom, money, pension plans, pension schemes, pension transfer, QROPS, rate, UK) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia roth IRA provides detailed advice on Roth IRA, Roth IRA (Pension plan) (IRA) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Just to psych up everyone’s memory, credit majestic 2006, then (Pension plan) (annuities, income, IRA, Pension, retirement, retirement income, year) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Rollovers responsibility be a confusing subject. This is because rollovers (Pension plan) (annuities, IRA, occasion, taxation) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Dobry czas dla polskich hoteli (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Liczba gości zatrzymujących się w polskich hotelach z każdym rokiem jest coraz większa. Nic dziwnego, że nowe obiekty rosną jak grzyby po deszczu. W Polsce najwięcej jest hoteli klasy średniej - trzygwiazdkowych. Dynamicznie rozwija się też rynek tych o standardzie ekonomicznym. „Wynika to głównie z kosztów, na jakie mogą sobie pozwolić goście” – wyjaśnia Miłosz Stanisławski. Stale rośnie też zapotrzebowanie na hotele luksusowe. Często zatrzymują się w nich obcokrajowcy, przede wszystkim Niemcy. Duży wpływ na rozwój bazy hotelowej w Polsce miała organizacja Euro 2012 - mówi serwisowi infoWire.pl Marcin Gałązka. Liczba noclegów wzrosła o 50% w porównaniu ze stanem sprzed 9-10 lat. Jesteśmy pod tym względem liderem w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Hotel to w tej chwili nie tylko pokój i łóżko - to również strefy wspólnego wypoczynku. Zarządząjacy tymi obiektami starają się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów i wprowadzają nowinki techniczne, takie jak: interaktywna telewizja, bardzo szybki internet czy mobilne aplikacje - dodają eksperci z Sound Garden Hotel. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia practiced are many types of pension funds and covered Rights (Pension plan) (benefit, help, investment, kind, pension funds, pension plan, scheme, Second) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia The bible certainly does not have a section specifically relating (Pension plan) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Every year many people from all over Northern Europe, but (Pension plan) (home, life, reason, retirement) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia 229 osób przebadało się podczas I Biegu Serca! (Aktualności) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia Do you lap up sufficient domination your grant scheme to (Pension plan) (grant, retirement, scheme) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia The point at which a person stops working from his (Pension plan) (chance, employment, inclination, occasion, party, person, retirement, senility, withdrawal) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia European institutional investors have lost out on nearly ÂŁ3.6bn between (Pension plan) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Pension is the financial arrangement or gratuity providing retirees? or (Pension plan) (annuity, benefit, employer, employment, grant, income, insurance, Pension, pension arrangements, pension scheme, retiree, retirement, type) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia As we live longer healthier lives retirement planning takes on (Pension plan) (need, Planning, retirement, retirement planning, time, today) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Amica realizuje kolejną inwestycję (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Amica rozpoczęła budowę nowej hali produkcyjnej we Wronkach. Nowa inwestycja ma pozwolić na dalszy dynamiczny rozwój firmy, która ma zamiar potroić przychody do 2023 roku. 5 września 2014 roku we Wronkach odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę fabryki kuchni Amica Wronki S.A. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz rządowych i samorządowych. Realizowane inwestycje wpłyną na zwiększenie całkowitej zdolności produkcyjnej fabryki kuchni do pułapu 1 500 000 sztuk rocznie już w 2016 roku, a w roku 2018 możliwe jest przekroczenie 2 000 000 sztuk wyrobów. Kolejne skoki mocy produkcyjnej będą realizowane w cyklach rocznych, stosownie do realizowanych nakładów inwestycyjnych. - Całość inwestycji zrealizujemy w trzech etapach, które będą koncentrowały się na rozbudowie powierzchni produkcyjnej, powiększeniu istniejącej powierzchni magazynowej oraz doposażeniu i modernizacji obecnego parku maszynowego. Zgodnie z przyjętym planem, wszystkie prace zostaną zrealizowane do końca 2018 roku. Wtedy Fabryka Kuchni osiągnie zaplanowaną zdolność produkcyjną – mówi Marcin Bilik, Pierwszy Wiceprezes Amiki ds. Operacyjnych. Ukończenie inwestycji ma pomóc Amice utrzymać pozycję lidera rynku AGD w Polsce oraz poszerzyć rynki zbytu o kolejne kraje europejskie, na które trafia ponad 70 procent produkcji firmy. Obecnie produkty firmy są dostępne na rynkach europejskich pod trzema markami: Amica, Hansa i Gram. Ukończenie inwestycji będzie także oznaczało zwiększenie zatrudnienia w spółce, która już dzisiaj jest jednym z największych pracodawców w regionie. Tylko w latach 2014 - 2018 łączne inwestycje w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, którą jest objęta Amica mają wynieść minimum 120 mln PLN.   dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia If you’ve reached the point in the lifecycle of your (Pension plan) (benefit, direction, insurance, life, lump, pensions, presume, retirement pension, type) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Access to new flexible drawdown pensions leave be restricted to (Pension plan) (age, annuity, change, grant, income drawdown, Inheritance Tax, package, pension scheme, pensions, today, year, yield) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia W finansach testosteron nigdy nie jest potrzebny (Finanse) (by kontoemerytalne.pl)
 • piątek, 17 kwietnia Polska w G20? Jesteśmy ważni systemowo, ale musimy zacząć myśleć bardziej globalnie (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Szansą na zwiększenie globalnego znaczenia Polski jest rosnąca otwartość naszej gospodarki, której towarzyszy zdobywanie udziałów rynkowych zarówno w krajach sąsiedzkich, jak i poza najbliższym otoczeniem. O tym czy Polska ma szansę dołączyć do G20, dyskutowali uczestnicy panelu „Polska w G20? Kryteria wyboru krajów ważnych systemowo”, który odbył się 3 września podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy - Zdroju. W dyskusji uczestniczyła Mamta Murthi, Dyrektor Regionalna Banku Światowego w Europie Środkowej i krajach bałtyckich, Europie i Azji Centralnej, James Roaf, stały przedstawiciel Międzynarodowego Funduszu Walutowego na Europę Centralną i Wschodnią, Ludwik Kotecki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów. Panel poprowadził Jacek Kędzior, Partner Zarządzający EY Polska. Coraz więcej powiązań - Gospodarki poszczególnych krajów coraz bardziej się integrują. Rośnie wymiana handlowa. Na przykład w Polsce, od początku transformacji, procentowa wielkość wymiany handlowej w relacji do PKB podwoiła się. A ponieważ gospodarki są coraz bardziej współzależne istnieje konieczność koordynacji polityk prowadzonych przez poszczególne kraje – wyjaśnił Jacek Kędzior, Partner Zarządzający EY Polska. - Grupa G20 powstała w 1999 roku w sytuacji kryzysu azjatyckiego. Jej celem jest koordynacja polityki gospodarczej, ale też dbanie o bezpieczeństwo i stabilność gospodarczą z perspektywy globalnej. Kraje, które są członkami G20 są uznawane za ważne systemowo, ale nie ma klarownych kryteriów weryfikujących skład tego grona. Brak formalnych kryteriów obniża legitymizację działań G20 i tworzy ryzyko niedopasowania składu Grupy do zmieniających się uwarunkowań w gospodarce globalnej – dodał Jacek Kędzior. Aby sprawdzić znaczenie Polski na arenie międzynarodowej, firma doradcza EY przeprowadziła analizę interakcji między krajami w trzech wymiarach: handlu zagranicznego, inwestycji, a także współpracy instytucjonalnej. - Polska odgrywa bardzo istotną rolę w Europie. Potwierdza to siła powiązań z naszymi partnerami w regionie. Tylko gospodarka włoska okazuje się silniej powiązana pod kątem gospodarczym i instytucjonalnym z Europą niż Polska. W przypadku Niemiec, czy Francji – siła powiązań wynika z ich kontaktów z gospodarkami spoza Europy. Polska należy do grupy „20” krajów najczęściej identyfikowanych jako najważniejsze systemowo gospodarki na świecie i w związku z tym mogłaby pełnić rolę reprezentanta Europy Środkowo-Wschodniej w grupie G20. – tłumaczył w prezentacji wprowadzającej Marek Rozkrut, Partner, Główny Ekonomista EY.   Polska gotowa na G20? Zdaniem Jamesa Roafa, stałego przedstawiciela MFW na Europę Centralną i Wschodnią, G20 jako forum międzynarodowe ma potencjał. Zawsze znajdą się kraje, które będą chciały dołączyć do tej grupy i na pewno czeka nas ciekawa dyskusja o tym, kto może w przyszłości do niej dołączyć. Jego zdaniem Polska byłaby ciekawym członkiem z uwagi na inną perspektywę geopolityczną i doświadczenia transformacji. Póki co jesteśmy jednak skoncentrowani na Europie, a powinniśmy myśleć bardziej globalnie. Pozostaje pytanie, czy uczestnictwo w G20 jest nam w tym momencie niezbędne? Ludwik Kotecki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów, zauważył że Polska w 2011 roku, w trakcie trwania prezydencji naszego kraju w Radzie UE, przez około sześć miesięcy aktywnie uczestniczyła w pracach G20.. Obecnie, po kryzysie, siła oddziaływania grupy nieco się zmniejszyła. Nadal jest to jednak ważne forum wymiany poglądów i kreowania inicjatyw. Dyskusja o naszym członkostwie jest istotna, jednak brak wyraźnych kryteriów może być tutaj przeszkodą. Jacek Kędzior zauważył, że od grudnia Donald Tusk będzie uczestniczył w pracach G20 jako Przewodniczący Rady Europejskiej. Zdaniem Ludwika Koteckiego, siła Polski systematycznie rośnie i będzie nas przybliżać do uczestnictwa w pracach Grupy. Jego zdaniem przykład wyboru szefa Rady Europejskiej pokazuje, że jesteśmy na fali wznoszącej. Europa jest dziś silnie reprezentowana w G20, ale już region Europy Środkowo-Wschodniej - nie. Z kolei są kraje – takie jak Singapur, czy Malezja - które też mogą się starać o przyjęcie do Grupy. Globalne myślenie Mamta Murthi, Dyrektor Regionalna z Banku Światowego zwróciła uwagę na kwestię zamożności Polski. Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, pod względem PKB jesteśmy obecnie na 22. miejscu na świecie, natomiast pod względem populacji na 34. pozycji. Jej zdaniem postęp, jaki dokonał się w naszym kraju przez ostatnie ćwierć wieku, jest bezsprzeczny. To, co powinna teraz zrobić Polska, to zacząć zabierać głos w tematach ważnych globalnie – takich, jak zmiany klimatu, polityka energetyczna, czy kwestie dotyczące Afryki. Nasz udział w światowej pomocy jest ciągle bardzo niewielki. Dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie poprawy systemu edukacji, stabilności sektora finansów publicznych, czy reformy emerytalnej mogłoby dodatkowo wzmocnić pozycję Polski na forum międzynarodowym. Ludwik Kotecki dodał, że Polaków jest relatywnie mało w międzynarodowych organizacjach. Warto zadbać o to, by wysyłać ekspertów z kraju, tak, by mogli dzielić się doświadczeniami w zakresie transformacji, czy walki z kryzysem. Dyskusję podsumował Jacek Kędzior nawiązując do tematu zeszłorocznego panelu w Krynicy. Jego zdaniem siła gospodarki ma kluczowe znaczenie. Dotychczasowy wzrost gospodarczy Polska zawdzięczała w dużej mierze niskim kosztom pracy, czy bezpośrednim inwestycjom zagranicznym. To, na czym teraz powinniśmy się skupić, to poszukiwanie źródeł wzrostu w przyszłości. Tutaj będą się liczyć trzy rzeczy: innowacyjność, wychodzenie na rynki globalne przez polskie firmy, a także kwestia otwartości na nowe kierunki inwestycyjne. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Elucidating in basic terms, a retirement pension is a system (Pension plan) (amount, Elucidating, income, installments, lump, lump sum, Payment, person, retirement, retirement pension, severance, sum) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Two of the largest pension funds in America, along with (Pension plan) (package, Pension, pension funds) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Generali OFE ? struktura aktywów na dzień 29 sierpnia 2014 r. (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o miesięcznej strukturze aktywów - stan na dzień 29 sierpnia 2014 r.     Składnik aktywów Udział w wartości aktywów 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom 3,95% 2. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez rządy lub banki centralne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD , a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom 0,00% 3. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 1,07% 4. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 0,00% 5. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 4,18% 6. Depozyty denominowane w walutach państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, z tym że nabywanie waluty może nastąpić wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu wynikających z nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu 0,00% 7. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru, prawa do akcji 76,60% 8. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 0,00% 9. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru, prawa do akcji 2,97% 10. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 0,00% 11. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 0,05% 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD spełniające łącznie warunki, o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.12 a-e 0,00% 13. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 0,00% 14. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD spełniające łącznie następujące warunki, o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.14 a-e 0,00% 15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej 0,73% 16. Będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 0,00% 17. Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki 0,00% 18. Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 0,00% 19. Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 0,00% 20. Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty, o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.20 a-f, mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 0,00% 21. Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00% 22. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 2,01% 23. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00% 24. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00% 25. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22 3,80% 26. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21 0,00% 27. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23 0,00% 28. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, innych niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24 0,00% 29. Listy zastawne 0,00% 30. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych 0,00% 31. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 0,00% 32. Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska 0,00% 33. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 2,75% 34. Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego 0,99% 35. Środki pieniężne 0,08% 36. Należności 0,80% dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Elucidating money simple terms, a retirement grant is a device (Pension plan) (amount, benefit, Elucidating, employer, grant, pension benefits, person, retirement, retirement pension, type) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia If you are recipient a pension, there is a now (Pension plan) (baby boomers, investment, lump, money, pension payments, retirement, state, sum) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Elucidating clout basic terms, a retirement pension is a system (Pension plan) (access, amount, clout, Elucidating, installments, lump, lump sum, Payment, prestige, retirement, retirement pension, severance, sum, withdrawal) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia ADMIRAL BOATS wygrał pierwszy przetarg na remont jednostek pływających (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  ADMIRAL BOATS S.A., jedyna spółka reprezentująca polski przemysł jachtowy i stoczniowy na giełdzie, zwyciężyła w przetargu publicznym organizowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku na remont i wyposażenie lodołamaczy. Wartość zlecenia wyniesie ponad 211 tys. zł. Jest to pierwszy wygrany przez spółkę publiczny przetarg na realizację usług remontowych. W ramach umowy spółka przeprowadzi roboty elektryczne związane z przygotowaniem lodołamaczy L/s Tygrys, L/s Rekin i L/s Orka do akcji lodowej oraz zrealizuje dostawę i instalację stacji prognozowania pogody i internetu mobilnego na statku L/s Tygrys. Jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z pierwszego wygranego przez nas przetargu, przeprowadzonego w ramach Prawa zamówień publicznych. Jednocześnie jest to kolejne zlecenie remontu lodołamaczy, które będziemy w tym roku realizować. W sierpniu na terenie stoczni remontowane były dwa lodołamacze prywatnego armatora – mówi Andrzej Bartoszewicz, prezes zarządu ADMIRAL BOATS. – Dążymy do pozyskiwania kolejnych zleceń remontowych. Posiadamy odpowiednią infrastrukturę oraz doświadczoną kadrę, aby skutecznie realizować takie projekty. Obecnie prowadzimy rozmowy z potencjalnymi kontrahentami i będziemy również startować w kolejnych przetargach – dodaje. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Elucidating command basic terms, a retirement grant is a system (Pension plan) (amount, Elucidating, grant, installments, lump, lump sum, Payment, person, retirement, retirement pension, severance, sum, withdrawal) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia You will have heard of the pensions crisis that is (Pension plan) (benefit, change, company pension, company pensions, deal, expert, pension fund, pension provider, pensions, Personal, range, reason, retirement, retirement age, scheme, time) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Once you purchase a pension annuity plan, it pays you (Pension plan) (amount, annuity, annuity fund, annuity plan, income, life, pension annuities, pension annuity, purchase, time) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia You entrust have heard of the pensions crisis that is (Pension plan) (kingdom, pensions) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Writing a retirement letter is uncommonly simple, as you bring (Pension plan) (course, date, decision, inclination, individual, retirement, time) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Zarządzanie projektem ERP (SAP) ? studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Obecnie na polskim rynku pracy występuje duże zapotrzebowanie na szeroko rozumiane kompetencje w zakresie wdrażania systemów informatycznych, w tym przede wszystkim oprogramowania firmy SAP. Zapotrzebowanie to występuje nie tylko w sektorze przedsiębiorstw, lecz także w administracji publicznej, w instytucjach edukacyjnych itp. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Uczelnia Łazarskiego proponuje studia podyplomowe „Zarządzanie projektem ERP (SAP)”, które mają na celu ukształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania i wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w nowoczesnym środowisku biznesowym z wykorzystaniem oprogramowania firmy SAP. Zintegrowane systemy zarządzania klasy ERP są nowoczesnymi platformami służącymi do zarządzania współczesnymi organizacjami. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić koordynację i optymalizację procesów biznesowych bez możliwości wykorzystania aplikacji ERP, w tym systemu firmy SAP. Zajęcia są prowadzone na najnowszej platformie informatycznej firmy SAP, gdzie 70% z nich jest realizowanych w formie laboratoriów komputerowych przez doświadczonych konsultantów, doradców biznesowych - użytkowników systemu. Słuchacze uzyskują praktyczne umiejętności projektowania, planowania, wdrażania i utrzymania platformy SAP ERP, jak również umiejętności wykorzystania informatycznego wsparcia decyzji kierowniczych. - „Zarządzanie projektem ERP (SAP)” ma na celu z jednej strony przekazać kluczowe kompetencje z zakresu wdrażania i wykorzystania najnowocześniejszych rozwiązań firmy SAP, z drugiej, umożliwić absolwentom ubieganie się o prestiżowe stanowiska pracy w wielu projektach realizowanych w kraju i zagranicą. Posiadając wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów informatyzacji organizacji w oparciu system SAP ERP, gwarantuję wysoki poziom merytoryczny w zakresie proponowanych treści programowych realizowanych w ramach zajęć komputerowych oraz kompetentny zespół specjalistów. – mówi dr Marian Krupa, kierownik studiów „Zarządzanie projektem ERP (SAP). Ramowy program studiów obejmuje następujące zakresy tematyczne - zarządzanie projektami, zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP, wprowadzenie do zarządzania projektem ERP, ERP w praktyce, gospodarka materiałowa (MM), planowanie i zarządzanie produkcją (PP), sprzedaż i dystrybucja (SD), rachunkowość finansowa (FI), rachunkowość zarządcza / controlling (CO), zarządzanie projektowe (PS), zarządzanie kadrami (HR), wprowadzenie do customizacji systemu ERP oraz seminarium dyplomowe.    Bardziej szczegółowe informacje dotyczące kierunku znajdują się tutaj: http://ckp.lazarski.pl/studia-podyplomowe/akademia-menedzera/zarzadzanie-projektem-erp-sap/   dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Both QROPS and QNUPS has been the average problem of (Pension plan) (expert, inclination, Inheritance Tax, investment, pension schemes, QROPS, scheme, taxation, type, UK) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia On 6 April 2010, the sanction relating to minimum withdrawal (Pension plan) (age, grant, pensions, personal pension, retirement, retirement age, risk, state, sum, withdrawal) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia The most important mission investors should consider today is the (Pension plan) (baby boomers, balance, budget, clout, debt, decision, need, retirement, retirement pension, time, today) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Trying to figure out your pension can be a excessively (Pension plan) (direction, grant, kind, need, online, pensions, Planning, self, state, use) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Generali OFE ? struktura aktywów na dzień 28 lutego 2014 r. (Wiadomości Branżowe) (inne, lub, OFE, warto) (by netPR.pl)
  Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o miesięcznej strukturze aktywów - stan na dzień 28 lutego 2014 r.   Składnik aktywów Udział w wartości aktywów 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom 3,78% 2. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez rządy lub banki centralne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD , a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom 0,00% 3. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 1,06% 4. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 0,00% 5. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 1,23% 6. Depozyty denominowane w walutach państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, z tym że nabywanie waluty może nastąpić wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu wynikających z nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu 0,00% 7. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru, prawa do akcji 82,17% 8. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 0,00% 9. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru, prawa do akcji 2,74% 10. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 0,00% 11. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 0,05% 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD spełniające łącznie warunki, o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.12 a-e 0,00% 13. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 0,00% 14. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD spełniające łącznie następujące warunki, o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.14 a-e 0,00% 15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej 0,69% 16. Będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 0,00% 17. Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki 0,00% 18. Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 0,00% 19. Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 0,00% 20. Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty, o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.20 a-f, mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 0,00% 21. Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00% 22. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 1,98% 23. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00% 24. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00% 25. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22 3,24% 26. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21 0,00% 27. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23 0,00% 28. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, innych niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24 0,00% 29. Listy zastawne 0,00% 30. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych 0,00% 31. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 0,00% 32. Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska 0,00% 33. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 2,70% 34. Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego 0,00% 35. Środki pieniężne 0,11% 36. Należności 0,24%
 • piątek, 17 kwietnia Decoupling: no, it’s not what is happening to Madonna and (Pension plan) (debt, investment, money, stock, trouble, UK, US) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia If you are retired it does not mean that your (Pension plan) (capital, moment, money, online, pension plans, retirement, time) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Inteligentna konsumpcja i rola marek w obliczu ?ekonomii w sam raz? (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Aż czterech na pięciu polskich respondentów odbiera zjawisko nadmiernej konsumpcji jako zagrożenie dla naszego społeczeństwa. 62% polskich badanych uważa, że obecne modele ekonomiczne się nie sprawdzają, a 73% jest zdania, że nasze społeczeństwo byłoby lepsze, gdyby ludzie w większym stopniu stawiali na współdzielenie. Najnowszy raport agencji Havas Worldwide „Nowy typ konsumentów i gospodarka oparta na współdzieleniu” wskazuje na nowe podejście do konsumpcjonizmu w odniesieniu do rozwoju gospodarczego i indywidualnych wyborów konsumentów oraz na role, jakie w tej rzeczywistości będą odgrywać marki. Kupowanie a strach przed kryzysem Choć większość Polaków twierdzi, że obecne modele ekonomiczne się nie sprawdzają, to jednak jest świadoma, że konsumpcja ma związek z miejscami pracy i stabilnością ekonomiczną. Być może dlatego aż trzy czwarte badanych w naszym kraju obawia się, że zmniejszenie konsumpcji będzie miało fatalne skutki dla rynku pracy, a blisko 70%  kupowanie produktów postrzega jako swój patriotyczny obowiązek, ponieważ w ten sposób wzmacnia krajową gospodarkę. Inteligentna konsumpcja Raport pokazuje, że kluczem do rozwiązania problemu jest postawienie na bardziej inteligentną konsumpcję. Oznacza to odejście od zwiększania konsumpcji na rzecz poprawy jej jakości − tak twierdzi 88% badanych z próby globalnej i 82% respondentów w Polsce. Lepsza konsumpcja to aż dla 97% Polaków nabywanie wyłącznie tych rzeczy, których naprawdę potrzebują. Aż 80% badanych uważa, że najważniejszymi wskaźnikami lepszej konsumpcji są jakość i trwałość produktów. Postrzeganie jakości produktu przez badanych ma też bezpośrednie powiązanie z zaufaniem do producenta i wartości reprezentowanych przez daną markę. Niechęć wobec nadmiernego konsumpcjonizmu nie wynika jedynie z troski o społeczeństwo i środowisko, powody są też bardziej osobiste: 52% polskich respondentów przyznaje, że doskonale może się obejść bez większości posiadanych rzeczy. Obserwuje się odwrót od adorowania bogactwa i ostentacyjnej konsumpcji – aż 75% ogółu badanych szanuje i podziwia osoby, które dążą do jej ograniczenia. Coraz mniej osób uznaje za coś wstydliwego kupowanie rzeczy używanych – dziś tylko jeden na pięciu respondentów twierdzi, że nie lubi kupowania towarów z drugiej ręki. Wskazywane korzyści z takich zakupów to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale też względy społeczne, jak ochrona środowiska czy zwyczajnie sentyment do rzeczy z „historią”. Inteligentna konsumpcja to również nabywanie produktów od miejscowych wytwórców w celu wspierania lokalnej społeczności – 61% ogółu badanych woli, jeśli to tylko możliwe, kupować bezpośrednio od indywidualnego producenta zamiast w sklepie czy w centrum handlowym. Konsumenci zaczęli przedkładać ostrożność i pragmatyzm nad pogoń za przyjemnością czy skłonność do manifestacji konsumeryzmu. Używanie coraz częściej stawiają ponad posiadaniem, równowaga i zdrowy rozsądek zaczynają wygrywać z chęcią natychmiastowego zadowolenia i gratyfikacji – zauważa Marek Staniszewski, chief strategy officer w Havas Worldwide w Polsce. Nowy trend – współdzielić, nie posiadać Dwie trzecie respondentów z próby globalnej uważa, że społeczeństwo byłoby zamożniejsze, gdyby ludzie w większym stopniu stawiali na współużytkowanie, a w mniejszym − na posiadanie. W Polsce z tym stwierdzeniem zgadza się aż 82% badanych. Koncepcja współdzielenia zyskuje coraz większą popularność u przedstawicieli wszystkich pokoleń, chociaż najważniejszą rolę w eksperymentowaniu z formami współdzielenia i współużytkowania produktów odgrywa generacja osób w wieku od 16 do 34 lat. Do stwierdzenia, że społeczeństwo byłoby lepsze, gdyby ludzie w większym stopniu stawiali na współużytkowanie, przychyla się 75% ogółu badanych. Atrakcyjność współdzielenia według respondentów w Polsce to dla 75% przede wszystkim oszczędność pieniędzy, poczucie aktywności i własnej użyteczności (tak uważa 54% badanych), ale również możliwość poznania nowych ludzi (58%) czy doświadczenie czegoś nowego (50%). Podkreślany w raporcie aspekt współdzielenia jest przejawem coraz wyraźniej widocznej postawy zrównoważonej. Współdzielenie pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy, ponowne wykorzystanie dóbr, bycie bardziej przyjaznym planecie i wyrównywanie szans społecznych. Kształtuje także nowy model „ekonomii w sam raz”. Współdzielenie, współużytkowanie przeciwstawiają się ekonomii gromadzenia i nadmiernej konsumpcji, z którymi sami konsumenci czują się coraz mniej komfortowo. Biznes nie może przejść obok tego obojętnie, jeśli myśli o swoim rozwoju w perspektywie długofalowej – komentuje wyniki badań Mirella Panek-Owsińska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Rola marek do 2050 roku… Gospodarka oparta na współdzieleniu została wskazana w raporcie jako trend zdecydowanie wzrastający, jednak kluczowym wyzwaniem konsumpcji opartej na współużytkowaniu jest zaufanie. Z badań wynika, że aż trzy czwarte respondentów z ogólnej próby chciałoby, aby rolę gwarantów produktów sprzedawanych online odgrywały marki. Niemal sześciu na dziesięciu badanych widzi marki jako pośredników między sobą a osobami, od których kupują lub którym sprzedają. W Polsce aż 94% respondentów chciałoby, aby marki stanowiły gwarancję jakości i autentyczności produktów sprzedawanych przez internet, zaś 87% uważa, że gwarancje marki powinny obejmować każdego, kto kupuje produkt, nie zaś tylko pierwszego nabywcę. Znaczna większość respondentów oczekuje, że marki ułatwią przejście na konsumpcję bezpieczniejszą dla planety i zdrowia społeczności. Blisko 91% ankietowanych podziwia firmy, które szukają sposobów mających pomóc klientom w ograniczeniu marnotrawstwa. Coraz większa liczba marek ułatwia swoim klientom odsprzedaż lub oddanie towarów, których ci już nie potrzebują. W Polsce 95% badanych podziwia marki zachęcające swoich klientów do recyklingu/odsprzedaży produktów zakupionych od firmy, a 75% uważa, że firma powinna pomóc klientom w odsprzedaży swoich towarów. Zaprezentowane w raporcie globalne tendencje, obecne − jak się okazuje − także w Polsce, pokazują, że konsumpcja staje się działaniem nie tylko coraz bardziej inteligentnym, ale też coraz bardziej świadomym i dojrzałym. Wiele wskazuje na to, że konsekwencje promowanych jeszcze do niedawna natychmiastowości, jednorazowości czy dążenia wszelkimi środkami do stanu „przesytu” i „przestymulowania” okazały się dla współczesnych konsumentów po prostu nazbyt oczywiste i ocenione jednoznacznie negatywnie. Wiele tworzących marki firm prędzej czy później będzie musiało zrewidować swoje podejście do tego, na czym właściwie polega ich misja i jakie wartości faktycznie zechcą w przyszłości promować. Umiar, gospodarność, solidność czy przezorność – czyli to, o czym jeszcze do niedawna nader często zapominano, powoli, ale konsekwentnie wracają do łask – podsumowuje raport M. Staniszewski. Pełna wersja raportu jest dostępna na blogu Havas Worldwide w Polsce:  http://gohav.as/f0938d50   dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Retired teachers, firefighters, police officers, railroad/transportation employees, postal workers, EMTs, (Pension plan) (buy, grant, incumbency, lump, need, pension payments, pensions, retiree, sum, time, use) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia The alabaman middle class is an endangered species. It is (Pension plan) (care, college, expert, nature, trouble, use) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Notes of traditional IRA, Roth IRA and Infinite roth on (Pension plan) (age, income, investment, IRA, stock) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia I filled out my Florida resident voter’s ballot today and (Pension plan) (budget, order, resident, state, today) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Annuities are a form of insurance, called longevity insurance. A (Pension plan) (annuities, annuity, annuity rate, best annuity, capital, choice, grant, income drawdown, insurance, Pension, pension pot, person, retiree, retirement, retirement income, withdrawal) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia The bush administration yesterday proposed doubling the death benefits compensated (Pension plan) (Afghanistan, iraq) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Od skrzydła szczytu do kokpitu ? 800 pracowników w 80 dni (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Sekrety produkcji 50. Airbusa A380 Emirates krok po kroku Hamburg, Niemcy, 22 sierpnia 2014 r. – 800 pracowników, 80 dni – takie zasoby wykorzystane zostały do zgromadzenia, zmontowania, przetestowania i pomalowania części, a następnie dostarczenia ich liniom lotniczym Emirates pod postacią gotowego 50. Airbusa A380 – ponadczasowej, dwupoziomowej maszyny. Od momentu dołączenia do floty przewoźnika w 2008 roku, A380 stanowi symbol zaawansowania technologii przemysłu samolotowego i zarazem gwarancję komfortowych podróży. Film dokumentujący postęp prac nad dostarczonym w ubiegłym miesiącu 50. A380 linii Emirates dostępny jest tutaj.   Emirates dysponują największą flotą samolotów A380 na rynku. Liczy ona 50 tego typu maszyn – najbardziej zaawansowanych wytworów współczesnej inżynierii – obsługujących połączenia do 29 miast na całym świecie. Wszystkie egzemplarze A380 w barwach Emirates konstruowane były w hamburskiej fabryce Airbusa.     Proces produkcji 50. A380 rozpoczął się w Hamburgu, gdzie w pierwszej kolejności taśmę produkcyjną opuścił kadłub samolotu. Następnie został on przetransportowany do Tuluzy w celu przeprowadzenia pierwszego etapu finalnego montażu. Skrzydła, wykonane w Wielkiej Brytanii, również przypłynęły do Francji z niemieckiej fabryki Airbusa. Wszystkie te części sprowadzono trzema specjalnymi statkami morskimi przeznaczonymi do przewozu wielkogabarytowych produktów z fabryk całej Europy. Do montażu kadłuba i skrzydeł użyto odpowiednio ponad 10 i 4 tysiące śrub. Wraz z zakończeniem pierwszego etapu końcowego montażu w Tuluzie, samolot był już prawie gotowy, by udać się w swoją pierwszą podróż. Czekało go jeszcze tylko wyposażanie wnętrza i malowanie kadłuba.   Po ukończeniu montażu każda z pięciu części kadłuba samolotu została sprawdzona i przetestowana przez inżynierów. Następnie samolot został przetransportowany do Hamburga, gdzie został wyposażony i pomalowany. Do całkowitego pokrycia A380 farbą potrzeba było około 30 osób. Cały jego kadłub to aż 3150 metrów kwadratowych powierzchni, a więc tyle samo, co 7 boisk do koszykówki. Do wstępnego pomalowania zewnętrznej części samolotu wykorzystano ponad 500 kilogramów białej emulsji. Wyposażenie kabiny w typowe dla Emirates urządzenia i elementy wystroju stanowiło jeden z ostatnich etapów montażu samolotu. Wykończenie pokładu A380 liczącego aż 550 metrów kwadratowych trwało 33 dni. Objęło ono zamontowanie wszystkich foteli, doposażenie miejsca do wydawania napojów i posiłków, wykończenie pokoju do odpoczynku dla załogi pokładowej, Shower Spa i prywatnych kabin dla pasażerów pierwszej klasy, a także przygotowanie salonu pokładowego, usytuowanego na końcu klasy biznes. Na tym etapie zainstalowany został również wielokrotnie nagradzany system pokładowej rozrywki ice. W ubiegłym roku linie Emirates powiększyły swoją flotę o 13 dwupokładowych samolotów. W ciągu ostatnich 6 lat na pokładach A380 w barwach Emirates podróżowało ponad 28 mln pasażerów. Dzięki sukcesywnemu zwiększeniu liczby kursów A380 do kolejnych portów lotniczych, coraz więcej pasażerów przewoźnika może korzystać z komfortu, jaki oferują te maszyny. Jeszcze w tym roku Emirates uruchomią połączenia A380 do Frankfurtu (od 1 września), Dallas (od 1 października), San Francisco (od 1 grudnia) i Houston (od 3 grudnia).    A380 w barwach Emirates – fakty: Łączna liczba miejsc pasażerskich (A380 w barwach Emirates występuje w dwóch konfiguracjach) 489 / 517  Klasa pierwsza 14 Klasa biznes 76 Klasa ekonomiczna  399 / 427 Liczba A380 we flocie Emirates 50 Liczba A380 w portfelu zamówień przewoźnika 90 Najkrótszy lot obsługiwany przez A380 w barwach Emirates (trasa, odległość, czas) Dubaj-Kuwejt, 851 kilometrów, 1 h 45 min. To również najkrótsze na świecie połączenie A380. Najdłuższy lot obsługiwany przez A380 w barwach Emirates (trasa, odległość, czas) Dubaj-Los Angeles, 13 414 kilometrów, 16 h 20 min. To również najdłuższe na świecie połączenie A380. Liczba programów oferowanych we wszystkich klasach w ramach systemu rozrywki pokładowej ice Ponad 1800 kanałów na żądanie. Liczba butelek wina na pokładzie A380 podczas standardowego lotu Emirates 478 Liczba butelek szampana na pokładzie A380 podczas standardowego lotu Emirates 31 Liczba bułek wydanych na pokładzie A380 podczas standardowego lotu Emirates 650 dla wszystkich trzech klas Liczba rogalików wydanych na pokładzie A380 podczas standardowego lotu Emirates Powyżej 550 dla wszystkich trzech klas Liczba dań głównych serwowanych na pokładzie A380 podczas standardowego lotu Emirates Około 515 dla wszystkich klas Liczba deserów serwowanych na pokładzie A380 podczas standardowego lotu Emirates Około 450 dla wszystkich klas Liczba kanapek serwowanych w salonie pokładowym A380 podczas standardowego lotu Emirates Prawie 80 kanapek Ilość mydła w płynie wykorzystywanego podczas lotu A380 Emirates do Heathrow 12 litrów mydła w płynie w 15 toaletach Ilość wody wykorzystywanej w prysznicach podczas standardowego lotu Emirates 2267 litrów Przeciętna liczba członków załogi Emirates podczas lotu A380 (dotyczy najdłuższych lotów) 4 pilotów, 26 członków personelu pokładowego     dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia multifarious people have already been hit by the pensions? disaster (Pension plan) (pensions) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Annuities are a form of insurance, called longevity coverage. A (Pension plan) (annuity, annuity rate, annuity rates, best annuity, choice, date, income, income drawdown, insurance, manager, pension pot, person, retiree, retirement, retirement income, time) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Annuities, which are provided by insurance companies, provide you with (Pension plan) (annuity, grant, insurance, insurance companies, investment, investment options, investor, pension annuity rates, rate, retirement, retirement age, retirement pension, retirement plans, time, type) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Praca w teamie zabija indywidualności? (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Efektywne i zgrane zespoły pracownicze to siła i podstawa działania organizacji. Czy jednak osiągnięcie najwyższego poziomu zespołowości i integracji pracy to wciąż zysk dla firmy, czy może już zagrożenie, związane chociażby z zagładą indywidualności? Właściwie w każdym przypadku odpowiedź na powyższe pytanie brzmi: mocny, efektywny, perfekcyjnie współpracujący team się opłaca. Nie można jednak oczywiście odbierać znaczenia pewnym elementom charakteryzującym daną firmę. Liczy się bowiem rodzaj samej pracy, jej etapowość oraz kultura i wielkość całej organizacji. Team w małej firmie to bowiem coś innego, niż funkcjonujące w dużej organizacji zespoły ludzi, zazwyczaj tożsame z wyspecjalizowanymi w odmiennych działaniach departamentami. Nie mniej jednak zgrany, mocny zespół to zysk, a elementy niezbędne przy prowadzeniu firmy pomagają zachować równowagę między integracją, a indywidualnością. Istotne jest jednak przede wszystkim właściwe ustalenie celów indywidualnych i zbiorowych. Następnie należy sięgnąć po narzędzia, których działanie ma jednocześnie charakter wzmacniający zespół wewnętrznie, jak też decyduje właśnie o przeciwdziałaniu zagładzie indywidualności.   Ocena pracowników Pierwsze z istotnych narzędzi to ocena pracownika. Powinna ona łączyć dwa obszary jego funkcjonowania w firmie. Pierwszy z nich dotyczy efektywności całego teamu, a więc stopnia realizacji założeń i celów stawianych przed zespołem. Współodpowiedzialność za wyniki stanowi istotny impuls integracyjny, jak i motywacyjny dla poszczególnych pracowników. W prawdzie jest ona też pewnym zagrożeniem dotyczącym pojawienia się w teamie „intruzów” - osób nieefektywnych, stawiających na zaangażowanie pozostałych współpracowników, jednakże w dobrze działającym zespole ich kariera kończy się w tempie błyskawicznym – mówi Katarzyna Kołodziejczyk, Key Account Manager GRUPA 365 NET. Drugi obszar oceny pracownika, dzięki któremu możliwe jest zachowanie i wyróżnienie indywidualności, dotyczy jego pracy indywidualnej. Ocena poszczególnych osób pozwala nie tylko im się wykazać, ale także zdiagnozować „słabsze ogniwa” czyli pracowników, których zaangażowanie czy też kompetencje nie współgrają z tym, co reprezentują inni, efektywni członkowie teamu. Motywacja Kolejnym sposobem walki z zatraceniem indywidualności jest realizowany program motywacji. Wewnętrzne konkursy i zmagania wcale nie muszą kłócić pracowników. Pod warunkiem, że prowadzone są one na płaszczyźnie fair play, stanowią czynnik zdrowej rywalizacji, a ta z kolei zapobiega marazmowi i zboczeniu z drogi zawodowego rozwoju. Wciąż nie wszyscy doceniają wartość programów motywacyjnych w organizacji. Tymczasem wysiłek włożony w ich zaprojektowanie i realizację ma naprawdę namacalne efekty. Są one bowiem nie tylko elementem podnoszącym efektywność całych zespołów pracowniczych, ale przede wszystkim pozwalają także wyłonić „perełki” – indywidualności w które warto zainwestować w sposób szczególny.   dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia thus multifarious Reasons to forsake leverage bone Rica If you (Pension plan) (budget, business, care, idea, income, life, nature) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia moment part one of this article, we made the case (Pension plan) (chance, investment, moment, result, retiree, time, type, year) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Some tips to shop around for superlative pension annuity plansYou (Pension plan) (annuities, annuity, annuity fund, Financial, grant, insurance companies, need, pension annuities, pension annuity, pension annuity rates, person, result, shop, specialist, time) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Zatrudnienie rośnie niezadowalająco (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 3,5% rdr i wyniosło 3964 zł brutto. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 0,8% w stosunku do poprzedniego roku i wyniosło 5531 osób – wynika z najnowszych danych opublikowanych przez GUS. Analitycy spodziewali się wzrostu wynagrodzenia na poziomie 3,7%. Z kolei w sektorze przedsiębiorstw przybyło tylko 5 tys. nowych etatów. – To o wiele za mało, by mówić, że mamy ożywienie na rynku pracy. Kiepskie odczyty odnośnie do zatrudnienia oznaczają, że bezrobotni wciąż dłużej szukają pracy. Jednocześnie oferowane wynagrodzenia, uzależnione od popytu na pracę, są po prostu niskie. To samo dotyczy podwyżek, które wciąż są dawane niechętnie. To typowe cechy rynku pracodawcy – tłumaczy Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl. Przy tak małym popycie na pracę trudno oczekiwać silniejszego wzrostu wynagrodzeń. Kondycję polskiej gospodarki osłabia niepewność w związku z sytuacją na Ukrainie, rosyjskimi sankcjami oraz ogólnie gorszej od spodziewanej koniunktury w UE m.in. we Francji i Niemczech. Odczyty PMI dla sektora przemysłowego w Polsce są poniżej 50 punktów. Równocześnie przedsiębiorcy informują w ankietach, że są pesymistycznie nastawieni do najbliższych miesięcy, co potwierdza spadek wskaźnika nastroju KERNA do minus 55,49 punktu. Spadek wyniósł aż 10 punktów. – W teorii gospodarka rośnie w tempie ok. 3% rocznie, ale na ulicach i w portfelach tego nie widać. Wcześniej wyraźny brak poprawy w koniunkturze tłumaczono reformą emerytalną i przejęciem środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Teraz ciężko konkretnie wskazać przyczynę, bo z pewnością nie jest to minimalna deflacja. Nastroje są bardzo ważne, bo to one wpływają na skłonność przedsiębiorców do inwestycji, a konsumentów do wydatków. Na razie nie jest źle, ale to nie jest zrównoważony rozwój tylko stagnacja – dodaje Piechowiak.  Więcej an ten temat w artykule: http://www.bankier.pl/wiadomosc/GUS-wynagrodzenia-i-zatrudnienie-w-gore-7217343.html Analizy Bankier.pl – [email protected] dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia With the economic system in it’s present poor state, there (Pension plan) (amount, home, lump, lump sum, money, pension plan, pension plans, pension provision, retirement age, state, sum, time) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia B2B ? marketingowe wyzwanie (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  B2B jest obszarem relacji rynkowych, który od B2C różni się niemal wszystkim, od rodzaju klientów i ich zachowań nabywczych począwszy, przez cykle sprzedaży, charakter dóbr, sposoby ich finansowania oraz kanały dystrybucji. Prawdziwym wyzwaniem dla B2B jest jednak komunikacja marketingowa, sposoby promocji i dotarcia do potencjalnych klientów tego segmentu. Świadomość i właściwie zrozumienie różnic pomiędzy segmentami B2B i B2C jest konieczne w procesie projektowania komunikatów marketingowych oraz przy doborze narzędzi wykorzystywanych do ich wsparcia. Motywacje, którymi kierują się kupujący na rynku B2C, różnią się od tych, którymi kierują się przedstawiciele segmentu B2B. Przede wszystkim ci, od których zależy ostateczna decyzja zakupowa, a użytkownicy ostateczni nabywanych produktów czy usług, to na rynku biznesowym zazwyczaj zupełnie inne osoby. Do tego dochodzi jeszcze trzecia grupa – ci, którzy choć nie zaliczani do żadnej z grup poprzednich, mogą mieć realny wpływ na podejmowane w tym zakresie decyzje i ich stymulanty. Nie mniej jednak, zarówno w marketingu przemysłowym jak i konsumpcyjnym, mamy do czynienia po prostu z ludźmi, a kluczem do sukcesu jest właściwie do nich dotarcie oraz rozpoznanie problemów, zaoferowanie trafnych rozwiązań i zaspokojenie potrzeb. Komunikacja marketingowa na rynku B2B na przestrzeni zaledwie kilku ostatnich lat przeszła ogromną metamorfozę. Internet przestał być już kojarzony wyłącznie z marketingiem konsumenckim. Przeciwnie, praktyka pokazuje, że mnogość i skrajnie wysoki stopień możliwej indywidualizacji działań realizowanych za jego pomocą, pozwala skutecznie osiągać cele komunikacyjne właśnie na rynku B2B – mówi Katarzyna Kołodziejczyk, Key Account Manager GRUPA 365 NET. Internet umożliwia działania wieloaspektowe, w tym te, które są  szczególnie istotne właśnie dla organizacji funkcjonujących w B2B. Nie chodzi wyłącznie o samą sprzedaż, ale także o zwiększenie świadomości marki, wzmocnienie wizerunku oraz kreowanie oblicza profesjonalisty i eksperta w zakresie oferowanych usług czy produktów. Świadome kształtowanie tych płaszczyzn ma niebagatelne znaczenie, ogromny wpływ na cykl życia danej marki, produktu. Sieć, jako kopalnia wiedzy, stanowi źródło informacji także dla decydentów – inicjatorów transakcji na rynku B2B. Wielkoskalowy PR, szeroka komunikacja działań offline realizowanych w tym zakresie, obecność na portalach branżowych i w serwisach tematycznych dzięki artykułom sponsorowanym, wywiadom czy newsom produktowym, mailing i newslettery – to tylko niektóre z możliwości internetu. Sztuka to  odpowiedni ich dobór, modelowanie zgodnie z własnymi potrzebami i właściwe wykorzystanie w ramach profesjonalnie przygotowanej strategii. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia “Ahhh … Bermuda!” The headline appears on a postcard, momentousness (Pension plan) (impact, prestige, range, security, US) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia The first decision will be how significantly (clout the event (Pension plan) (annuity, choice, clout, decision, earnings, lump, pension annuity, sum, time) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia The Registered Retirement Savings animation is an account that features (Pension plan) (age, curtailment, income, predominance, rate, retirement, taxation, time) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia The contractual savings institutions obtain funds under long-term contractual arrangements (Pension plan) (Pension, pension fund, pension funds) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Everybody wants to lead a comfortable life after their retirement. (Pension plan) (annuity, annuity calculator, annuity rates, assistance, help, insurance, life, online, pension annuity, retirement) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Everybody wants to lead a relaxed life after their retirement. (Pension plan) (annuity, annuity calculator, annuity rates, assistance, insurance, life, online, Pension, pension annuity, retirement) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Enlarge Image (Pension plan) (Pension, pension experts, rate, state, state pension, UK) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia So, you’ve befitting started out on a brand new contracting (Pension plan) (body, college, earnings, pension payments, pension scheme, pensions, risk, sum, time) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia This guide explains your options if you buy saved or (Pension plan) (amount, annuities, annuity, buy, guide, income, life, pension annuities, pension annuity, personal pension, purchase, retirement, scheme, time, withdrawal) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Likwidacja szkód komunikacyjnych na nowych zasadach (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Posiadanie OC to obowiązek wszystkich właścicieli samochodów. Powinni oni wiedzieć, że od 1 kwietnia zmieniły się zasady likwidacji szkód. W większości przypadków formalności załatwimy tylko ze swoim ubezpieczycielem. Nowa usługa nazwana została bezpośrednią likwidacją szkód (BLS). System umożliwia naprawę auta lub uzyskanie odszkodowania u swojego ubezpieczyciela, a nie – jak dotąd – u ubezpieczyciela sprawcy szkody. Gdy to nastąpi, zakłady ubezpieczeń rozliczą się między sobą. „Dla polskiego rynku ubezpieczeń są to zmiany rewolucyjne, które wychodzą naprzeciw klientowi i podnoszą standardy” – mówi serwisowi infoWire.pl Kazimierz Majdański, dyrektor Biura Likwidacji Szkód Ergo Hestii. Porozumienie w kwestii wprowadzenia systemu BLS – na razie jako miesięcznego pilotażu – zostało podpisane przez ośmiu ubezpieczycieli. Według zapewnień system nie spowoduje wzrostu cen OC. Jak wyjaśnia przewodniczący Komisji ds. Likwidacji Szkód Polskiej Izby Ubezpieczeń i wiceprezes TUiR Warty Rafał Stankiewicz, z nowych zasad wyłączone są szkody o wartości przekraczającej 30 tys. zł, szkody na zdrowiu oraz te, do których doszło poza Polską. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Kampania 3M doceniona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Zeszłoroczna kampania 3M „Łączą nas innowacje” połączona z badaniem TNS Polska Innowacyjny Polak 2014 znalazła się na prestiżowej liście raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, przeprowadzonego już po raz trzynasty przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Firma 3M została doceniona za zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która analizuje działania firm w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.W tegorocznej 13. edycji raportu doceniono blisko 700 praktyk i ponad 120 korporacji. Wyszczególnione działania CSR polskich firm zostały podzielone według siedmiu obszarów - ładu organizacyjnego, praw człowieka, praktyk z zakresu pracy, środowiska, uczciwych praktyk operacyjnych, zagadnień konsumenckich oraz zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Wśród wyróżnionych w raporcie znalazła się także firma 3M Poland, którą doceniono za kampanię społeczną „Łączą nas innowacje”. Celem kampanii było zbadanie poziomu innowacyjności Polaków oraz pokazanie, w jaki sposób wprowadzanie naukowych rozwiązań może poprawiać jakość codziennego życia. W ramach kampanii 3M Poland, wspólnie z instytutem badawczym TNS Polska, zrealizowała badanie opinii publicznej Innowacyjny Polak 2014. Jego wyniki wraz z nowinkami dotyczącymi produktów 3M zostały zaprezentowane na platformie komunikacyjnej www.laczanasinnowacje.pl — Jesteśmy dumni, że kampania społeczna 3M „Łączą nas innowacje” została doceniona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jednym z celów realizowanej kampanii było podniesienie świadomości społecznej na temat znaczenia rozwiązań i technologii, które ułatwiają Polakom życie, na przykładzie m.in. produktów 3M. Od szklanych mikrokulek w samochodach, przez stetoskop z funkcją Bluetooth w gabinecie lekarskim folię odblaskową, która zapewnia bezpieczeństwo na drodze, kończąc na technologii, która zwiększa poziom jasności ekranów w urządzeniach elektronicznych - Polacy szukają i chętnie korzystają z naukowych rozwiązań 3M, które mają pozytywny wpływ na ich codzienne życie – powiedziała Ilona Gajewska, ekspert ds. marketingu korporacyjnego i public affairs w 3M Poland. — Praktyki zawarte w tegorocznym raporcie tworzą unikalny obraz społecznej odpowiedzialności firm w naszym kraju. Oprócz wyszczególnionych najlepszych działań CSR polskich firm publikacja została uzupełniona o artykuły eksperckie, analizę mediów oraz kalendarium wydarzeń. Firmy, których działania znalazły się w zestawieniu mogą stanowić źródło inspiracji dla innych i są przykładem wzorem zaangażowania –stwierdził Marcin Grzybek, menedżer projektów z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pełną wersję 13. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” można znaleźć na stronie – www.odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-odpowiedzialny-biznes-w-polsce-2014-dobre-praktyki.   dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia The Pensions layout Institute (PPI) has issued a report which (Pension plan) (grease, Pension, pension experts, pensions, personal pension, state, state pension, state pensions, weight) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Lider wśród Liderów (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło V edycję programu Lider. Laureat konkursu dr inż. Grzegorz Boczkaj z Wydziału Chemicznego PG  badać będzie zastosowania sorbentów  występujących w ropie naftowej. Politechnika Gdańska jest na II miejscu w Polsce pod względem liczby Liderów w dotychczasowych edycjach programu.   Celem programu Lider jest wsparcie młodych badaczy, których projekty naukowe są nowatorskie i mają potencjał wdrożeniowy. Pomoc finansowa pozwoli im na stworzenie własnych zespołów badawczych. W V edycji programu o dofinansowanie ubiegało się 240 osób. Autorzy 74 najwyżej ocenionych wniosków musieli przekonać grono wybitnych ekspertów o znaczeniu zaproponowanego rozwiązania dla nauki i gospodarki. Udało się to 36 startującym w konkursie, w tym dr inż. Grzegorzowi Boczkajowi z Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej WCh PG. Otrzyma 1 mln 37 tys. zł na realizację projektu "Badania nad otrzymywaniem i właściwościami sorbentów wytwarzanych z asfaltów".  Celem badań jest opracowanie nowych zastosowań dla sorbentów występujących pierwotnie w ropie naftowej. Po procesie rafinacji ropy ta specyficzna grupa substancji chemicznych w całości występuje w pozostałości po destylacji próżniowej, z której wytwarza się asfalty. – W skali procesowej otrzymane w ten sposób sorbenty można wykorzystać jako aktywne medium do oczyszczania gazów odlotowych z instalacji przemysłowych. W skali analitycznej zaś służyć mogą jako fazy stacjonarne do chromatografii gazowej – mówi dr inż. Grzegorz Boczkaj. – Mój projekt ma charakter nowatorski na skalę światową, nigdy wcześniej nie próbowano zastosować tej grupy substancji chemicznych do jakichkolwiek innych celów poza produkcją asfaltów. Od strony wytwarzania materiałów wynikami pracy dr. Boczkaja zainteresować mogą się firmy przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego. Zakres zastosowań zaś jest bardzo szeroki i dotyczy zarówno branży analityki chemicznej, jak i przemysłowych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska. W pięciu edycjach programu Lider NCBiR  udzieliło wsparcia 178 młodym naukowcom. Największą liczbą liderów w ramach wszystkich dotychczasowych edycji programu może się poszczycić Politechnika Warszawska – pochodzi z niej 16 młodych naukowców wyróżnionych przez NCBR. Kolejne miejsca zajmują Politechnika Gdańska – 12 liderów oraz Politechnika Poznańska i Politechnika Łódzka – po 9 liderów. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia ING Życie oraz ING OFE zmieniają nazwy na Nationale-Nederlanden (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Jako część długofalowej strategii Grupy ING działalność ubezpieczeniowa i inwestycyjna została wydzielona z Grupy ING i przekształciła się w Grupę NN notowaną od 2 lipca 2014 roku na giełdzie papierów wartościowych w Amsterdamie. W związku z tym 20 lipca br. ING Życie i ING OFE w Polsce zmieniają nazwy na Nationale-Nederlanden. Zmiana nazwy nie dotyczy ING Banku Śląskiego, który nadal jest częścią Grupy ING i działa pod dotychczasową marką. Nationale-Nederlanden kojarzone jest przez polskich klientów jako globalna, stabilna firma z profesjonalnymi agentami i ma ekspercki wizerunek w zakresie finansów osobistych – mówi Marta Maszewska-Danielewicz, Dyrektor ds. Komunikacji z Klientem w Nationale-Nederlanden. Celem Nationale-Nederlanden jest dalszy rozwój w kierunku zabezpieczania przyszłości finansowej klientów oraz podejmowanie kolejnych ważnych tematów społecznych. Do podjęcia kolejnego kroku w różnych sferach życia, w tym zdrowotno-profilaktycznej, będziemy zachęcać także naszych klientów – dodaje. Zmiany dotyczą jedynie nazw i logotypów spółek, a wszystkie zobowiązania wobec klientów, bieżąca obsługa oraz zawarte umowy przez ING Życie oraz ING OFE pozostają bez zmian. Ponadto, w trosce o komfort klientów ING Życie oraz ING OFE, wszystkie dane teleadresowe Nationale-Nederlanden w Polsce pozostają takie same. W lipcu zmieni się jedynie adres strony internetowej. Nationale-Nederlanden będzie także kontynuować strategię komunikacyjną ING Życie. Dotychczas konsekwentnie budowaliśmy naszą markę koncentrując się na ochronie życia i zdrowia naszych klientów. Motywem przewodnim naszych działań była ochrona przed nowotworami. W naszej komunikacji i działaniach kładliśmy nacisk na profilaktykę zdrowotną – w postaci regularnych badań, zdrowego trybu życia oraz zabezpieczenia finansowego na wypadek choroby w postaci ubezpieczenia. Naszą intencją jest dalsze przekazywanie Polakom wiedzy i uwrażliwianie ich na temat potrzeby dbania o własne zdrowie, życie oraz dawanie poczucia bezpiecznej przyszłości dla siebie i najbliższych – podsumowuje Marta Maszewska-Danielewicz.  Proces zmiany marki objął także spółkę ING Usługi Finansowe S.A., która od lipca b.r. będzie nazywać się Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. *** Nowe nazwy spółek: ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Zycie S.A. – Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Usługi Finansowe S.A. – Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. – Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.                                       ING Otwarty Fundusz Emerytalny – Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny – Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Polska gospodarka zwalnia (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  W drugim kwartale tego roku produkt krajowy brutto Polski był o 3,2% wyższy niż przed rokiem i 0,6% wyższy niż w I kwartale – podał Główny Urząd Statystyczny.   – Dane niższe od oczekiwanych to zła wiadomość dla osób oczekujących podwyżek w pracy oraz bezrobotnych, którzy mogą mieć problem ze znalezieniem zatrudnienia. Słabsze PKB to zła wiadomość także dla rządu i budżetu państwa, bo im gorsza koniunktura tym trudniej jest nam pożyczać pieniądze. Niemniej, wynik powyżej 3% nie jest powodem do zmartwień – komentuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl. Koniunktura gospodarcza ostatnio pogorszyła się, o czym świadczyły m.in. pomniejszone PMI dla przemysłu, czy stosunkowo słabe odczyty wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę koniunkturę u naszych największych partnerów handlowych m.in. Niemiec,  trudno spodziewać się bardziej dynamicznych wzrostów. Nadlatują czarne łabędzie Prognozy z pierwszego kwartału wskazywały, że wzrost PKB może przekroczyć nawet 3,5%. Potem, na skutek m.in. napiętej sytuacji na Ukrainie i gorszych odczytów w całej UE, prognozy znacznie obniżono. – Szybki szacunek za II kw. nie jest zły, bo wciąż jesteśmy w europejskiej czołówce - przekonuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl Duży wpływ na odczyty ma napięta sytuacja na Ukrainie. W II kw. jeszcze nie nakładano na Rosję sankcji, ale już wtedy polscy przedsiębiorcy notowali straty ze względu na utrudnienia w eksporcie, czy też na skutek wstrzymania się z inwestycjami przez kapitał zagraniczny. – Prawdziwa „wskaźnikowa bomba” wybuchnie w III kw., bo nawet niemieccy przedsiębiorcy zwracali się do kanclerz Merkel o to, by skończyć z sankcjami gospodarczymi wobec Rosji – dodaje Piechowiak. Więcej na ten temat w artykule: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Polska-gospodarka-hamuje-7217287.html Analizy Bankier.pl - [email protected] dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia ADMIRAL BOATS z zyskiem w II kwartale (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  ADMIRAL BOATS S.A., jedyna spółka reprezentująca polski przemysł jachtowy i stoczniowy na giełdzie, wypracowała w ciągu II kwartału 2014 r. przychody netto ze sprzedaży ogółem w wysokości ponad 16,6 mln zł, sprzedając i dystrybuując w 13 krajach ponad 420 łodzi. W okresie tym spółka osiągnęła zysk brutto na poziomie 5,2 mln zł oraz zysk netto w wysokości 2,9 mln zł. W ujęciu narastającym spółka wypracowała po I półroczu 2014 r. zysk netto na poziomie 444,7 tys. zł, po zanotowanej w I kwartale br. stracie w wysokości 2,3 mln zł spowodowanej sezonowością. Spadek przychodów o 15,4% r/r zrekompensował wzrost rentowności sprzedaży o 3 p.p. do poziomu 26,6%. Na wyniki wpłynęły m.in. niezrealizowane dotychczas dostawy łodzi do Rosji. Z tego m.in. powodu zysk netto spadł z zanotowanych w II kwartale 2013 r. 3,9 mln zł do poziomu 2,9 mln zł. - Pomimo trudności na rynku rosyjskim, wynikających przede wszystkim ze spadku wartości rubla, jesteśmy w środku dobrego sezonu, w trakcie którego sprzedajemy więcej droższych modeli. Poprawiamy opłacalność produkcji, ponieważ realizujemy zamówienia o wyższych marżach. Marża brutto na sprzedaży wzrosła o 3 p.p. w stosunku do ubiegłego roku. Chcemy utrzymać ten trend w III kwartale, w którym będziemy realizować przychody z tytułu sprzedaży łodzi wyprodukowanych w ostatnich miesiącach – powiedział Andrzej Bartoszewicz, Prezes Zarządu ADMIRAL BOATS S.A. W porównaniu z II kwartałem 2013 r. spółka poniosła niższe o 50,1% r/r koszty finansowe dzięki dodatnim różnicom kursowym. Niższe o 16,1% r/r były również koszty sprzedanych produktów. Spółka ponosi istotne koszty inwestycji w rozbudowywany zakład produkcyjny w Tczewie (woj. pomorskie). Obecnie ADMIRAL BOATS koncentruje się przede wszystkim na zwiększaniu efektywności i rozwijaniu produkcji własnej w miejsce produkcji zlecanej podwykonawcom. Proces ten będzie realizowany wraz z modernizacją zakładów produkcyjnych. Przejęty w czerwcu 2013 r. zakład w Tczewie oraz towarzyszące temu zwiększenie zatrudnienia i produkcji w szczycie sezonu, spowodowały wzrost kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów operacyjnych. ADMIRAL BOATS planuje zakończenie kluczowych inwestycji do końca 2014 r. - Zakup zakładu produkcyjnego w Tczewie zwiększył ponad dwukrotnie amortyzację wykazywaną w ciągu kwartału. Ponosimy również wyższe koszty utrzymania obiektów i zatrudnienia. Nadal intensywnie modernizujemy park maszynowy i budynki. Nakłady, które w związku z tym ponosimy, pozwolą na zwiększenie i rozszerzenie produkcji w nadchodzących kwartałach – dodał Bartoszewicz. - Są to dla nas strategiczne inwestycje, które przynoszą już pierwsze owoce. Pozyskaliśmy pierwsze kontrakty na remonty lodołamaczy i produkcję konstrukcji stalowych. Wcześniej uruchomiliśmy także produkcję przyczep. Te oraz kolejne zlecenia zrealizujemy dzięki zakupionej infrastrukturze. Pozwoli to na dywersyfikację przychodów oraz ograniczenie skutków silnej w naszej branży sezonowości. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Czy system emerytalny może zbankrutować? (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Większość Polaków nie myśli o przyszłości na emeryturze, a jeśli już – to raczej widzi ją w ciemnych barwach. Czy ZUS może zbankrutować? Czy za 20 lat emeryci będą najbiedniejszą grupą społeczną? Czy pesymistyczne prognozy dotyczące wysokości przyszłych emerytur są prawdopodobne? Dział analiz Bankier.pl postanowił odpowiedzieć na te pytania. Raport zawiera: • prognozy demograficzne i wielkości wpływów do ZUS-u do 2060 roku, wraz z komentarzem,• wyniki ankiety „Oceń ZUS”, wraz z komentarzem,• analizę możliwości utraty płynności przez polski system emerytalny.  Przyszłość polskiego systemu emerytalnego w znakomitym stopniu zależna jest nie tylko od kondycji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale przede wszystkim, od zmian legislacyjnych, ekonomicznych i społecznych, które powoli możemy już zaobserwować. Jedno z najczęściej zadawanych pytań dotyczy możliwego bankructwa, nie tyle samej instytucji, co całego systemu emerytalnego. - Postanowiliśmy zbadać, czy jest to możliwe, rozwijając prognozy m.in. o kwestie społeczne. Kluczową sprawą dla zabezpieczenia pewności wypłaty przyszłych świadczeń jest odejście od przekonania, że państwowa emerytura ma być jedynym źródłem utrzymania dla ludzi, którzy osiągnęli wiek emerytalny - komentuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to jedna z największych instytucji finansowych w Europie Środkowej, działająca już od 80 lat. ZUS obejmuje największą liczbę ubezpieczonych i wypłaca świadczenia największej liczbie uprawnionych do tego Polaków. Jest on powszechnie utożsamiany z całym systemem emerytalnym, chociaż w rzeczywistości stanowi tylko jeden z jego elementów – w Polsce mamy jeszcze m.in. KRUS i OFE. - W Polsce twarzą ubezpieczeń emerytalnych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak wynika z badania Bankier.pl, ta największa pod względem zarządzanych środków finansowych instytucja w kraju cieszy się ciągle największym zaufaniem Polaków. Co więcej, ZUS jest adresatem idei bezpieczeństwa socjalnego w przyszłości. I co zaskakujące, ma największe szanse sprawdzić się w jej realizacji, przynajmniej według obecnych przesłanek. To zaufanie jest tak duże, że część ubezpieczonych powierzyłaby ZUS-owi nawet swoje mieszkanie i oszczędności za większą emeryturę - stwierdza Bogusław Półtorak, redaktor naczelny Grupy Bankier.pl. Raport dostępny jest pod tym adresem: http://www.bankier.pl/static/att/88000/7225153_czy_polski_sytem_emerytalny_mo%C5%BCe_zbankrutowa%C4%87_raport_bankier.pdf   Skrót raportu: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Raport-Bankier-pl-Czy-ZUS-moze-zbankrutowac-7225153.html   dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Magellan w 2014 roku: Rekordowe wyniki Grupy Magellan. Magellan po raz pierwszy wypłaci dywidendę (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Grupa Kapitałowa Magellan jest liderem na rynku usług finansowych dla podmiotów z sektora medycznego i jednostek samorządów terytorialnych. Wyniki finansowe Grupy Magellan w 2014 roku: 50,3 mln zł zysku netto (wzrost o 16% r/r), 1,46 mld zł przychodów i wpływów na konta Grupy (wzrost o 17% r/r), łączna wartość podpisanych umów to 2,4 mld zł, w tym: - 1 671 mln PLN kontraktacji bilansowej – wzrost o 28% r/r, - rekordowy IV kwartał 2014 - 651 mln zł kontraktacji bilansowej, wzrost o 89% w porównaniu do IV kwartału 2013. 1,5 mld zł portfela aktywów finansowych (wzrost o 35% r/r i 16% q/q) - Kolejny rok zakończyliśmy rekordowymi wynikami. Podstawą dynamicznego wzrostu kontraktacji była szeroka oferta produktowa, wysoka aktywność sprzedażowa Grupy, wykorzystanie potencjału rynku, stabilna baza kontrahentów oraz szeroki dostęp do finansowania zewnętrznego. Działalność Grupy nastawiona jest na regularną współpracę z dotychczasowymi klientami oraz pozyskanie i budowanie relacji z nowymi kontrahentami. Ponad 6-krotny r/r wzrost wartości kontraktacji bilansowej segmentu JST (295 mln PLN w 2014 wobec 46 mln PLN w 2013) jest wynikiem rozbudowania działu sprzedaży dedykowanego JST oraz wypracowania atrakcyjnych rozwiązań prawno-finansowych będących odpowiedzią na specyfikę potrzeb jednostek samorządowych - mówi Krzysztof Kawalec, prezes zarządu Magellan S.A. Dynamiczny wzrost wartości kontraktacji w kolejnych kwartałach 2014 roku pozwolił Grupie zbudować portfel aktywów finansowych o wartości 1.498 mln PLN na dzień 31 grudnia 2014, co oznacza wzrost o 391 mln PLN, tj. o 35% w stosunku do okresu porównywalnego. Wyniki na rynkach zagranicznych i MEDFinance Zadowoleni jesteśmy również z wyników osiągniętych przez spółki zagraniczne. Spółki czeska i słowacka zrealizowały kontraktację o wartości 147 mln zł (+7% r/r). Również bardzo dobre wyniki odnotowała spółka MEDFinance S.A. Sprzedaż w segmencie finansowania inwestycji zrealizowana przez MEDFinance S.A. w 2014 roku wynosiła 144 mln zł, co oznacza wzrost o 25% r/r. Pozwoliło to zrealizować spółce zysk netto o wartości 3,7 mln zł (+8% r/r). Ekspansja zagraniczna Jednym z ważniejszych wydarzeń minionego roku było wejście Grupy na hiszpański rynek finansowania podmiotów współpracujących z sektorem publicznym. W październiku 2014 roku został utworzony Oddział Korporacyjny w Hiszpanii. Obecnie kluczowe jest zbudowanie odpowiedniej struktury operacyjnej oraz struktury finansowania tej działalności, co pozwoli na stabilny rozwój oddziału i dalszą dywersyfikację działalności Grupy. Wypłata dywidendy Po latach budowy silnej pozycji, pierwszy raz w historii Spółki, Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2014 w wysokości 1,85 PLN brutto na jedną akcję Magellan S.A. Łączna kwota zysku netto proponowana na wypłatę dywidendy wynosi 12,4 mln PLN.  - W związku z bardzo dobrymi wynikami osiąganymi w ostatnich latach, zdecydowaliśmy się na wypłatę dywidendy i podzielenie się zyskiem z akcjonariuszami. Wysokość rekomendowanej wypłaty uzależniona jest od aktualnej sytuacji rynkowej i jednocześnie wpisuje się w oczekiwania co do możliwości dalszego rozwoju w połączeniu z zachowaniem realizacji potrzeb w zakresie finansowania Grupy – dodaje Krzysztof Kawalec.   dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia The Government has in place a elucidate Second Pension (S2P), (Pension plan) (amount, annuity, annuity rates, investment, Pension, pension pot, pension scheme, pot, purchase, retirement, Second, time) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia PZU strategicznym inwestorem w spółce ELVITA (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  PZU kupił 98.82% udziałów w spółce ELVITA Jaworzno III - jednej z największych na południu Polski nowoczesnych sieci placówek medycznych, zapewniających pacjentom kompleksowe usługi profilaktyki zdrowotnej i leczenia w ramach wszystkich specjalności. Ta transakcja to element strategii PZU w obszarze zdrowia - planów budowy ogólnokrajowej sieci placówek.- Cieszymy się, że udało nam się sfinalizować tę transakcję. Umacnianie pozycji PZU na rynku świadczeniodawców zdrowotnych to element naszej strategii. Chcemy konsekwentnie zwiększać nasz biznes w obszarze zdrowia – powiedział Rafał Grodzicki, członek zarządu PZU Życie, odpowiedzialny w PZU za obszar zdrowotny. Bezpośrednim nabywcą akcji jest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 – działający na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej PZU SA. Grupa PZU planuje dalszy rozwój zakupionej spółki w oparciu zarówno o kontrakty NFZ jak i klientów komercyjnych. Ubezpieczyciel widzi również duży potencjał w oferowaniu abonamentów i ubezpieczeń medycznych instytucjom z obszaru Śląska. W celu podniesienia komfortu pacjentów, Grupa PZU przeprowadzi dodatkowe inwestycje w placówkach spółki. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Mamy deflację. W lipcu ceny spadały (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Lipiec 2014 roku przejdzie do historii gospodarczej Polski, bo w tym miesiącu pierwszy raz odnotowaliśmy deflację. Ceny dóbr i usług konsumpcyjnych spadły w lipcu o 0,2% w ujęciu rocznym i o tyle samo w ujęciu miesięcznym – poinformował dziś GUS. Ceny spadły dzięki embargu Rosji, ale w głównej mierze z powodu niezadowalającej koniunktury w polskiej gospodarce. Deflacja jest dobra dla portfela przeciętnego obywatela. Jednak to, co jest dobre dla konsumentów, niekoniecznie jest dobre dla gospodarki. – Po raz pierwszy w najnowszej historii wskaźnik CPI zszedł poniżej zera. Poprzedni rekord – 0,2% - padł w maju oraz w czerwcu ubiegłego roku. Miesiąc temu inflacja wynosiła natomiast jeszcze 0,3% - głównie ze względu na akcyzę, która podniosła ceny alkoholu i papierosów – zauważa Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl. Na skutek blokady eksportu wieprzowiny, warzyw i owoców na Wschód zwiększyła się podaż tych towarów, więc ceny odrobinę spadły. Ponadto, w zeszłym roku o ok. 1%. spadły ceny energii. Gospodarka Polski wyhamowała, zanim zdążyła się rozpędzić.  – Zatrudnienie minimalnie rośnie, przedsiębiorcy nie są skłonni do zwiększania ryzyka inwestycyjnego, a banki niespecjalnie zwiększają ekspansję kredytową. Powyższe sprawia, że dynamika PKB w 2014 roku najprawdopodobniej będzie jednak niższa niż 3% – komentuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl. Czy RPP obniży stopy procentowe? Wystąpienie deflacji sprawia, że oczy osób spłacających kredyty ponownie kierują się na Radę Polityki Pieniężnej. Obecnie coraz częściej słychać głosy „namawiające”  RPP do kolejnej obniżki. - Konsumenci powinni być szczęśliwi, że rośnie siła nabywcza ich pieniądza, ale wynik na poziomie -0,2% jest w praktyce nieodczuwalny dla przeciętnego Kowalskiego. Zresztą nie wyklucza to wystąpienia inflacji np. w niektórych regionach kraju. Nie wszędzie ceny musiały spaść – dodaje Piechowiak. Więcej na ten temat w artykule: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Mamy-deflacje-7217264.html Analizy Bankier.pl dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Pension providers manage investments on behalf of their consumers who (Pension plan) (annuities, annuity, beneficiary, choice, client, curtailment, date, grant, Pension, pension annuity, pension fund, pension provider, purchase, rate reductions, retirement) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia Podatniku, teraz to urzędnik wyliczy twój podatek (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Do końca kwietnia podatnicy mogą powierzyć rozliczenie swojego PIT-u urzędowi skarbowemu. W tym celu trzeba zalogować się w Portalu Podatkowym. W tym roku usługa dotyczy wyłącznie zeznania PIT-37 – formularza najczęściej wykorzystywanego przez podatników. Na Portalu Podatkowym wchodzimy w zakładkę o nazwie „Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR)”. System poprosi nas o podanie swoich danych indentyfikacyjnych, a następnie – sprawdzenie, czy w wygenerowanym zeznaniu podatkowym wyszczególnione zostały wszystkie uzyskane przez nas dochody. Jeżeli okaże się, że dane są niepełne, podatnik może zedytować dokument – dopisać pozostałe źródła przychodu. Dzięki temu rozwiązaniu zyskujemy czas, ponieważ nie musimy samodzielnie głowić się nad tym, jak prawidłowo wypełnić dokument, co jest typowe podczas rozliczania się w formie papierowej i „zwykłej” elektronicznej. „Ważne, aby pamiętać o wyborze sposobu opodatkowania (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem) oraz wykazaniu przysługujących nam odliczeń” – mówi serwisowi infoWire.pl Małgorzata Sator z Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola. „Gdy wprowadzimy wszystkie niezbędne informacje, program sam obliczy nam podatek” – dodaje. Dalsza droga złożenia formularza jest taka sama, jak w przypadku „zwykłego” rozliczania się w wersji elektronicznej. „Niewątpliwie jest to bardzo łatwa i dogodna forma rozliczenia podatkowego: system finansowy prezentuje nam zebrane informacje na temat naszych dochodów, a my musimy tylko zweryfikować ich kompletność” – podkreśla urzędniczka. Program wstępnego wypełnienia formularza podatkowego docelowo ma obejmować wszystkie PIT-y. Doświadczenia zebrane po półtoramiesięcznym funkcjonowaniu systemu będą uwzględniane podczas jego udoskonalania w przyszłości. „Już teraz widać, że jest on przydatny dla podatników, ponieważ coraz więcej osób z niego korzysta” – mówi Małgorzata Sator. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia I conceive seen professionals like doctors, lawyers, teachers, accountants and (Pension plan) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia In the uk when a person reaches retirement mellow they (Pension plan) (annuity, annuity plan, annuity rates, benefit, best annuity, choice, deal, life, pension annuity, pension income, person, retirement, UK) (by korespondenci)
 • piątek, 17 kwietnia mBank Hipoteczny wyemitował listy zastawne o wartości 0,5 mld zł (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Specjalistyczny podmiot z Grupy mBanku przeprowadził emisje hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości 500 mln zł. To największa oferta w 15-letniej historii bankowości hipotecznej w Polsce. Na przełomie lipca i sierpnia 2014 r. mBank Hipoteczny przeprowadził emisje dwóch serii hipotecznych listów zastawnych HPA22 i HPA23. Ich wartości nominalne wynosiły odpowiednio 300 mln i 200 mln zł. Uplasowane na rynku papiery charakteryzują się odpowiednio 8- i 8,5-letnim terminem zapadalności oraz marżą WIBOR 6M + 93 bps. Oferta, skierowana do krajowych podmiotów rynku finansowego, została przez nie w całości wykupiona. Pierwotnie bank planował wyemitować do 200 mln zł listów zastawnych serii HPA22, jednak wartość zapisów złożonych w drodze budowy książki popytu ponad trzykrotnie przekroczyła wartość planowanej emisji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, bank zdecydował się podnieść wartość nominalną serii HPA22 do 300 mln zł oraz przystąpił do emisji serii HPA23. Popyt na serię HPA23 ponownie kilkukrotnie przekroczył wartość  emisji. Wartość zgłaszanego popytu ze strony inwestorów w ramach obu serii przekroczyła 1 mld zł, co odpowiada 2/5 łącznej wartości wszystkich wyemitowanych i pozostających w obrocie serii listów zastawnych mBanku Hipotecznego. Sukces emisji nowych serii tego instrumentu jest odzwierciedleniem konsekwentnie realizowanej strategii podmiotu hipotecznego z Grupy mBanku na lata 2014-2017, która jest ściśle powiązana z projektem przebudowy bilansu Grupy w oparciu o długoterminowe źródło finansowania. – Efektem wdrożenia nowej strategii była reorientacja polityki banku w zakresie nowych emisji listów zastawnych. Od początku 2013 r. wzrosło znaczenie emisji plasowanych w EUR, które zostały docelowo zakupione przez inwestorów zagranicznych. Równolegle zamierzamy pozostać wiodącym emitentem listów zastawnych denominowanych w PLN, czego wyrazem są ostatnie dwie emisje – mówi Karol Prażmo, dyrektor Departamentu Skarbu w mBanku Hipotecznym. Plan mBanku Hipotecznego, przewidujący emisję listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, realizowany jest zgodnie z założeniami. Po siedmiu miesiącach roku wyemitowano papiery o łącznej wartości 710,65 mln zł co stanowi ponad 70 proc. zakładanego celu na cały 2014 rok. – Świadczy to o potencjale rynku listów zastawnych, zarówno jako stabilnego źródła długoterminowego finansowania działalności bankowej, jak również lokacyjnego instrumentu finansowego. Zainteresowanie ze strony zagranicznych i krajowych inwestorów tym instrumentem wynika z relatywnie niskiego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Dodatkowo, wobec perspektywy zmian legislacyjnych oraz podążającym za nimi potencjalnym podwyższeniem ratingów listów zastawnych, jest to szansa na zakup po atrakcyjnych poziomach. Doświadczenie dojrzałych rynków zachodnich pokazuje, że punkt odniesienia dla rynku Covered Bonds stanowią docelowo obligacje skarbowe – dodaje Karol Prażmo. dostarczył infoWire.pl
 • piątek, 17 kwietnia Elvita poza Grupą TAURON (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  12 sierpnia br. TAURON oficjalnie zakończył proces negocjacji, podpisując umowę sprzedaży, na mocy której nowym właścicielem Przedsiębiorstwa Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita Jaworzno III zostanie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA. Projekt restrukturyzacji obszaru medycznego w Grupie TAURON został uruchomiony w 2009 r. w ramach realizacji strategii korporacyjnej. Decyzja o wyłączeniu usług medycznych z zakresu działalności holdingu była w głównej mierze podyktowana koniecznością dostosowania spółek Grupy do wymogów znowelizowanego Prawa energetycznego oraz uporządkowania działalności niepodstawowej w poszczególnych obszarach. Na mocy zapisów umowy z TFI PZU SA przejście aktywów nastąpi co najmniej po 60 dniach od momentu podpisania porozumienia. Umowa sprzedaży zakłada również trzyletni okres współpracy pomiędzy Elvitą a spółkami Grupy TAURON w zakresie świadczenia usług z obszaru medycyny pracy. dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia Szybkie wypłaty odszkodowań po huraganach (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Wiosenne huragany dają się we znaki mieszkańcom kolejnych województw. Po szalejącym w marcu Niklasie, spustoszenie w Polsce sieje Stefan. Mieszkańcy regionów dotkniętych skutkami wiatrów zgłaszają do Warty nawet trzy-cztery razy więcej szkód niż zwykle. W tych warunkach sprawdzają się szybkie ścieżki likwidacji szkód, czyli nie wymagające oględzin rzeczoznawcy. Uszkodzone konstrukcje domów, powalone drzewa, zerwane dachy czy linie wysokiego napięcia to tylko niektóre utrudnienia, z którymi muszą sobie radzić mieszkańcy terenów dotkniętych wichurami. Kluczowa w takiej sytuacji jest możliwość jak najszybszej naprawy i powrotu do normalnego funkcjonowania. Sprawna obsługa ze strony ubezpieczyciela jest w takich sytuacjach niezwykle ważna. Dlatego też Warta kładzie ogromny nacisk na to, aby jak najsprawniej i kompleksowo obsłużyć swoich klientów. Więcej szkód -  Po przejściu huraganu Niklas  liczba zgłoszonych szkód w niektórych województwach była trzy-cztery razy wyższa niż w  zwykle - podaje Adam Fulneczek, dyrektor Departamentu Strategii Likwidacji Szkód w Warcie. Na przykład na Dolnym Śląsku Warta odnotowała aż o 377% więcej zgłoszeń niż zwykle. W województwie wielkopolskim było to ponad 330% i ok 340% więcej w województwach świętokrzyskim i opolskim. Wciąż nadchodzą dane dotyczące kolejnych województw w związku z niedawnym przejściem cyklonu Stefan. - Jesteśmy jednak przygotowani na tego typu sytuacje. W ostatnich miesiącach wiele pracy włożyliśmy w szkolenia w zakresie obsługi szkód majątkowych, także tych likwidatorów, którzy na co dzień zajmują się innymi szkodami. Dzięki temu przy większej liczbie zgłoszeń, jesteśmy w stanie szybko oddelegować odpowiednią liczbę ekspertów, którzy są odpowiednio przygotowani do prowadzenia spraw tzw. szybką ścieżką – mówi Adam Fulneczek. Szybkie ścieżki Standardowo w ubezpieczeniach mienia ponad 50% szkód jest likwidowanych w trybie uproszczonym, czyli bez konieczności angażowania rzeczoznawcy. Decyzje o wypłacie są podejmowane w trakcie rozmowy telefonicznej z klientem. W takich przypadkach jak obecnie, ten tryb jest stosowany jeszcze częściej. - W większości wypadków zakres szkody likwidator ustala podczas krótkiej rozmowy telefonicznej z klientem i jednocześnie dokonuje kalkulacji w systemie eksperckim. Tak ustalona kwota odszkodowania po akceptacji poszkodowanego może zostać natychmiast wypłacona. Cały proces trwa zaledwie kilka dni, więc pierwsi klienci, którzy zgłosili już swoje szkody po przejściu cyklonu Stefan, otrzymają odszkodowania na swoje konta jeszcze w tym tygodniu – mówi Artur Piechel, dyrektor Centrum Likwidacji Szkód w Warcie. Dekarz na telefon Klienci mogą korzystać z wielu udogodnień oferowanych przez Wartę, które podnoszą ich poczucie bezpieczeństwa i komfort. Gdy na przykład poszkodowani uznają, że istniejący stan grozi zwiększeniem zakresu uszkodzeń (np. wiatr zerwał pokrycie dachu) powinni podjąć działania polegające na zabezpieczeniu mienia i przeciwdziałaniu zwiększenia się szkody. Nie muszą uzyskiwać ani telefonicznej akceptacji ze strony likwidatora, ani oczekiwać na przybycie rzeczoznawcy. Idealnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zgłoszenie się do telefonicznego Centrum Obsługi Klienta Warty i poproszenie o przysłanie dekarza, w ramach usługi assistance domowego.  – Zapewniamy nie tylko przysłanie takiego specjalisty na miejsce szkody. Usługa obejmuje też pokrycie kosztów dojazdu, robocizny i podstawowych materiałów niezbędnych do realizacji usługi np. folii paroizolacyjnej do zabezpieczania dachu. Celem jest zabezpieczenie mienia przed ewentualnymi skutkami opadów deszczu. Daje to klientowi czas na spokojny zakup materiałów potrzebnych do naprawy dachu z pieniędzy otrzymanych z ubezpieczenia nieruchomości i organizację naprawy – mówi Vita Jarosz, z Wydziału Assistance Warty. Rzeczoznawca lub smartfon Choć większość szkód po wichurach jest likwidowanych w trybie uproszczonym, to jednak są sytuacje, w których potrzebne są oględziny. Wtedy Warta wysyła rzeczoznawcę, lub… wykorzystuje specjalną aplikację na smartfony. Pozwala ona likwidatorom oglądać zniszczenia za pośrednictwem smartfona klienta. Jeśli wyraża on zgodę na taką formę oględzin, otrzymuje sms z linkiem ułatwiającym pobranie aplikacji. Następnie likwidator dzwoni do klienta i za pośrednictwem aplikacji ogląda uszkodzenia na swoim monitorze. Robi też zdjęcia, które zapisywane są w elektronicznej teczce szkodowej w systemie Warty. Po dokonaniu wyliczeń proponuje zakończenie sprawy i wypłaca odszkodowania bez zbędnych formalności. Praktyczne wykorzystanie aplikacji do oględzin on-line za pośrednictwem smartfona klienta przedstawia film (kliknij, żeby obejrzeć). dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia Ułatwienia dla budujących domy (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Rząd przyjął projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynku. Tym samym zostaną usprawnione procedury, które ucieszą inwestorów budujących dom na własny użytek. Do tej pory świadectwa energetyczne wymagane były zarówno na etapie projektowania nieruchomości, jak i podczas zgłoszenia zakończenia budowy. Dzięki zmianom w ustawie dokument będzie wymagany tylko raz, na samym początku inwestycji – mówi serwisowi infoWire.pl Konrad Witczak z firmy Rockwoll. Obowiązku sporządzenia świadectwa energetycznego nie będą mieli modernizujący kościoły czy zabytkowe kamienice. Wymóg ten nie będzie dotyczył też mieszkań użytkowanych maksymalnie 4 miesiące w roku, np. domków działkowych. Jeśli nieruchomość nabywać będziemy od dewelopera, to on przekaże nam takie świadectwo.Zgodnie z projektem ustawy powiększy się grupa osób wystawiających dokument. Uprawnieni do tego będą wszyscy inżynierowie budownictwa oraz osoby po odpowiednich kursach i studiach podyplomowych - zaznacza Konrad Witczak.Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera podstawowe dane o cechach energetycznych budynku i pozwala oszacować koszty jego eksploatacji (m.in. ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, oświetlenia). Dokument jest ważny przez 10 lat. dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia Mars wśród najlepszych pracodawców w Polsce (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Mars w Polsce zajął 6 miejsce na Liście Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2015, według Instytutu Great Place to Work®. W tym roku po raz pierwszy spółki z grupy Mars, Incorporated w Polsce (Mars Polska, Wrigley Poland, Royal Canin Polska) zostały wspólnie ocenione przez swoich Współpracowników. Mars znalazł się na liście jako jedyna firma z branży FMCG i wyróżniony został w kategorii firm zatrudniających powyżej 500 pracowników. Mars, głosem swoich Współpracowników w Polsce, został uznany za najlepsze miejsce pracy, według największego, najbardziej prestiżowego rankingu pracodawców w kraju i na świecie Great Place to Work®. Mars to unikalna kultura organizacyjna, która od lat kieruje się Pięcioma Zasadami: Jakości, Odpowiedzialności, Wzajemności, Wydajności i Wolności. „Nasi Współpracownicy wierzą w nasze zasady, filozofię firmy a tym samym w przyszłość Marsa. To tutaj mają szansę budować biznes, z którego są dumni” – mówi Olivier Pechereau, Dyrektor Generalny Mars Petcare & Food. Z kolei Aleksandra Chrzanowska, Dyrektor Generalny Mars Chocolate dodaje: „Mars to duży, rodzinny dom z wieloma pokojami, w których jest ten sam klimat, obowiązują takie same zasady, panuje taka sama atmosfera. W tym domu możesz jednak przechodzić do różnych pokoi, czyli różnych biznesów, segmentów, lokalizacji, wyzwań. Wyróżnienie ‘Great Place to Work’ pokazało, że nasi Współpracownicy chcą być częścią tego domu”. „’Great Place to Work’ to wspólny sukces wszystkich naszych Współpracowników. To właśnie u nas, we wszystkich spółkach Mars Incorporated w Polsce, są niesamowite możliwości rozwoju zarówno zawodowego jak i osobistego. Umożliwiamy nie tylko podnoszenie kwalifikacji, poprzez stawianie realnych wyzwań biznesowych, ale razem tworzymy atmosferę, w której nasi Współpracownicy mają szansę także rozwijać się jako ludzie” – komentuje Maciej Wysocki, Dyrektor Generalny Wrigley Poland, należącej do grupy Mars Inc. „To co nas wyróżnia wśród innych pracodawców to fakt, że w Mars inwestujemy czas, pieniądze i energię w rozwój Współpracowników, co jest dla nas tak samo ważne jak wydajność firmy. Dlatego nasi Współpracownicy traktują firmę jak własną i chcą w niej pracować” – uzupełnia Herve Beck, Dyrektor Generalny Royal Canin Polska. Mars, Incorporated jest jedną z największych firm FMCG na świecie. W Polsce zatrudnia ponad 2500 Współpracowników, którzy mogą pracować przez lata rozwijając siebie i swoją karierę w różnych segmentach biznesowych (wyroby czekoladowe, karmy dla zwierząt, gumy do żucia i cukierki, dania gotowe, usługi finansowe), w różnych miejscach Polski (Niepołomice k. Krakowa, Poznań, Sochaczew, Warszawa) i w różnych miejscach na świecie. Mars umożliwia Współpracownikom różnorodną ścieżkę rozwoju w takich obszarach jak: marketing, sprzedaż, finanse, inżynieria, produkcja, logistyka, zakupy, HR, badania i rozwój oraz żywienie zwierząt.  *** Badanie Great Place To Work® ma ponad dwudziestoletnią historię i jest największym globalnym badaniem jakości miejsc pracy na świecie. Analitycy Great Place to Work® oceniają organizacje i wybierają te, które mogą znaleźć się na liście „Najlepsze Miejsca Pracy w Polsce” na podstawie dwóch kryteriów oceny: ankiety pracowniczej Trust Index© i wyników Audytu Kulturowego (Culture Audit©). Badanie Great Place To Work® sprawdza, jak pracownicy postrzegają firmę. Więcej informacji o badaniu znajdą Państwo na: www.greatplacetowork.com dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia Cape Verde is wayward doubt one of rife hottest property (Pension plan) (business, capital, income, investment, land, local weather, money, progress, purchase, yield) (by korespondenci)
 • czwartek, 16 kwietnia A life insurance proposal is absolutely usually one of the (Pension plan) (help, income, insurance, insurance companies, life) (by korespondenci)
 • czwartek, 16 kwietnia Are you idea yourself… “how can I find the chief (Pension plan) (annuities, annuity, idea, income, knowledge, pension annuities, pension annuity, pension income, person, shop, sum) (by korespondenci)
 • czwartek, 16 kwietnia Grupa Generali szuka 20 młodych, utalentowanych osób zainteresowanych międzynarodową karierą. (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Pierwsza edycja programu Generali Global Graduate Program. Warszawa, 30 marca 2014 r Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich o międzynarodowym profilu i wszechstronnych zdolnościach, specjalizujący się w ekonomii, finansach, biznesie, IT, marketingu cyfrowym lub przedmiotach ilościowych (matematyka, statystyka itp.). Oto profil 20 młodych ludzi z całego świata, których Generali poszukuje do nowego programu. Celem „Generali Global Graduate Program” jest pozyskanie nowych, uzdolnionych osób, aby umożliwić im rozwój w strukturach Grupy Generali i rozpoczęcie międzynarodowej kariery. 18-miesięczny program rozpoczyna się we wrześniu 2015 r. i kończy w marcu 2017 r. Uczestnicy  pracować będą w międzynarodowym systemie zatrudnienia rotacyjnego na przestrzeni różnych sektorów w 60 krajach, w których Grupa prowadzi działalność. Inicjatywa zakłada uczestnictwo w szkoleniu „Generali MIB Master in Insurance management” opracowanym we współpracy z MIB School of Management of Trieste. Uczestnicy będą zatrudnieni przez siedzibę Assicurazioni Generali na czas trwania programu, a następnie zostaną przyjęci do pracy w jednym z przedsiębiorstw Grupy Generali na całym świecie. „Generali jest stale rozwijającym się graczem na rynku międzynarodowym” - powiedziała Kierownik Grupy Generali ds. HR i organizacji, Monica Possa - „Szukamy młodych ludzi, którzy pragną pracować w dynamicznym środowisku i przyczynić się do rozwoju firmy. Grupa oferuje możliwość dołączenia do sprzyjającej rozwojowi społeczności korporacyjnej, pracy w stymulującym, międzynarodowym środowisku oraz podejmowania ambitnych zadań, ponieważ wierzymy w szkolenie oraz inwestowanie w naszych pracowników.” Kandydaci muszą być absolwentami studiów licencjackich lub nowymi absolwentami studiów magisterskich o imponującym wykształceniu, których staż pełnoetatowy na dzień 1 września 2015 r. nie będzie przekraczał dwóch lat. Wymagamy znakomitej znajomości języka angielskiego oraz przynajmniej jednego innego języka, a także przynajmniej 4-miesięcznego doświadczenia w pracy lub na studiach poza krajem zamieszkania. dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia The QROPS pension scheme has always been a better deal (Pension plan) (deal, grant, income, kind, kingdom, pension scheme, QROPS, rate, retirement, scheme, state, uk pension funds) (by korespondenci)
 • czwartek, 16 kwietnia TAURON Ciepło: Nowy kolor ciepłej wody. Jak familoki mogą się zmienić (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  TAURON Ciepło rusza z kampanią, która pokaże mieszkańcom regionu jak można diametralnie poprawić komfort ich życia w budynkach wielorodzinnych. Ponad miliard złotych w ramach likwidacji niskiej emisji, kolejne miliony z programu KAWKA oraz innych projektów WFOŚiGW – w najbliższych latach na inwestycje w budynkach mieszkalnych związane z ochroną środowiska zostaną przeznaczone znaczne środki.   Jednym z głównych problemów ekologicznych Górnego Śląska i Zagłębia jest niska emisja, czyli bardzo szkodliwe gazy i pyły powstające w wyniku spalania złej jakości węgla i śmieci. To efekt tego, że nadal na bardzo wielu osiedlach mieszkania ogrzewane są indywidualnymi piecami węglowymi (np. piecami kaflowymi). - W naszym regionie dobrze radzimy sobie z eliminacją starych urządzeń grzewczych w budynkach jednorodzinnych. Niestety, nie było jeszcze kompleksowej propozycji działań dla kamienic i innych budynków wielorodzinnych, w tym typowych dla naszego krajobrazu tzw. familoków. Jednak to się zmieni – zapewnia Henryk Borczyk, prezes zarządu TAURON Ciepło. W najbliższych latach wiele środków uruchomionych zostanie na działania, które w ramach walki z niską emisją pozwolą wyremontować starsze budynki. Ponad miliard złotych na ten cel zostanie przekazanych na rzecz „Programu likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej”. Kolejne miliony na modernizację mogą pochodzić z programu KAWKA (Clean Air for Europe - Dyrektywa  2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 maja 2008  w sprawie czystszego powietrza dla Europy) oraz innych projektów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.    W związku z tym w najbliższych dniach TAURON Ciepło rozpoczyna kampanię „Nowy kolor ciepłej wody”. Jej celem jest zwrócenie uwagi na możliwość zastąpienia wymagających obsługi i stwarzających niebezpieczeństwo urządzeń do ogrzewania wody (m.in. piecyki gazowe, bojlery) ciepłą wodą z sieci TAURON Ciepło.  - Podobnie jak przy kampanii „Niska emisja – Wysokie ryzyko”, do której zaangażowaliśmy m.in. kominiarzy, łączymy promocję naszych produktów z funkcją społeczną. Na przykładzie ciepłej wody chcemy pokazać, że niewielkim wysiłkiem można poprawić bezpieczeństwo w mieszkaniu przy równoczesnym wzroście wygody i oszczędności w rachunkach. Co istotne, taka inwestycja może zostać w dużej części sfinansowana ze środków pomocowych – dodaje Henryk Borczyk, prezes zarządu TAURON Ciepło. Zasadniczym elementem kampanii będą poranne spotkania przedstawicieli TAURON Ciepło z  mieszkańcami na przystankach tramwajowych i autobusowych, gdzie przy gorącej herbacie będą zachęcali do zainteresowania się tematem zmiany sposobu zapewniania sobie ciepłej wody. Na  użytek kampanii powstały także specjalne wydawnictwa drukowane. Dodatkowo przeprowadzona zostanie akcja billboardowa oraz działania w internecie. dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia Rezygnacja z funkcji Prezesa Pocztowego TUW oraz Wiceprezesa Pocztowego TUnŻ (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  W związku z zakończeniem realizacji etapu rozwoju Pocztowe TUW – Aleksandra Widziewicz, Prezes Pocztowego TUW i Wiceprezes Pocztowego TUnŻ, poinformowała o swojej rezygnacji z zajmowanych stanowisk. Rada Nadzorcza przyjęła dziś rezygnację Aleksandry Widziewicz, dziękując jednocześnie za wkład w budowę obszaru Ubezpieczeń Pocztowych, które są ważnym elementem Strategii Grupy Poczty Polskiej. Aleksandra Widziewicz została powołana w skład Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych („Pocztowe TUW”) w kwietniu 2012 roku celem przeprowadzenia restrukturyzacji Towarzystwa, umożliwiającej realizację celów strategicznych Grupy Poczty Polskiej w zakresie sprzedaży Ubezpieczeń Pocztowych. Ponadto, Aleksandra Widziewicz została włączona w proces wyboru modelu oferowania w sieci sprzedaży Poczty Polskiej ubezpieczeń na życie, a także w proces uzyskania licencji Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ("Pocztowe TUnŻ”). W związku ze zrealizowaniem wyżej wskazanych projektów, Aleksandra Widziewicz ustąpiła dziś z funkcji Prezesa Zarządu Pocztowego TUW oraz Wiceprezesa Zarządu Pocztowego TUnŻ. W związku ze złożeniem rezygnacji przez Panią Aleksandrę Widziewicz, na dzisiejszym posiedzeniu Rady Nadzorczej Pocztowego TUW podjęta została uchwała w sprawie powierzenia z dniem 26 marca 2015 pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Pocztowego TUW Panu Arturowi Olechowi. dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia It has been claimed that A-Day is set to be (Pension plan) (cash sum, Free, grant, idea, income, income drawdown, independent financial adviser, life, occupational, pensions, uk pensions, year) (by korespondenci)
 • czwartek, 16 kwietnia Defining Annuity in the most simpler terms (Pension plan) (amount, annuity, benefit, buy, pension annuity, pension scheme, retirement, scheme, time) (by korespondenci)
 • czwartek, 16 kwietnia Police, firefighter and military pension buy outs provide an opportunity (Pension plan) (access, buy, college, decision, grant, home, life, lump sum, money, pension payments, sum) (by korespondenci)
 • czwartek, 16 kwietnia 200 lat temu urodził się Henri Nestlé ? twórca największej firmy spożywczej świata (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  9 sierpnia 2014 roku Nestlé świętuje 200. rocznicę urodzin swojego założyciela, Henri Nestlé. W historii zapisał się on jako człowiek wykorzystujący najnowsze odkrycia naukowe na rzecz realizacji potrzeb społecznych. Stworzył firmę o prawie 150-letniej tradycji, która sprzedaje dziś prawie 2000 marek w 197 krajach na całym świecie. Henri Nestlé urodził się w Niemczech, we Frankfurcie nad Menem. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako asystent aptekarza. Jego kariera nabrała tempa po przeprowadzce do Szwajcarii, do położonego nad Jeziorem Genewskim miasta Vevey, gdzie do dziś znajduje się centrala firmy Nestlé. To właśnie w Vevey w 1867 roku Henri Nestlé rozpoczął produkcję odżywek dla niemowląt i tym samym rozpoczął działalność światowego giganta. Głównym problemem społecznym tamtych lat była wysoka umieralność niemowląt. Teoretycznie istniało już jedzenie dla najmłodszych, ale jego przygotowanie było bardzo skomplikowane i czasochłonne, a otrzymywanego produktu dzieci zwyczajnie nie chciały jeść. Mleko natomiast było trudne do przechowania i często zanieczyszczone. Henri Nestlé uważał, że kluczowymi składnikami odżywczymi potrzebnymi dzieciom są dobrej jakości mleko, mąka pszenna i cukier. Wierzył też, że aby ułatwić niemowlętom trawienie, skrobia i kwas powinny być usunięte z mąki. Ze szwajcarskiego mleka najwyższej jakości stworzył skondensowane mleko, a mąkę pszenną wykorzystywał do pieczenia twardych biszkoptów. Następnie mielił te biszkopty i łączył z mlekiem, aby uzyskać ostateczny produkt, który nazwał Farine Lactée. Farine Lactée trafiło do sprzedaży w 1867 roku. Jego rozcieńczoną wersję podano wcześniakowi, którego matka nie mogła samodzielnie wykarmić i któremu nie dawano zbyt wielkich szans na przeżycie. Dzięki nowemu produktowi dziecko nabrało sił, a wieść o nim poszła w świat. Zapotrzebowanie na odżywki dla niemowląt według receptury Henri Nestlé zaczęło dynamicznie rosnąć. W tamtych czasach był to najbardziej kompletny pokarm dla niemowląt – łatwy do przygotowania, smaczny i zgodny z najnowszą wiedzą. Wzbogacony w żelazo i inne dodatki, Farine Lactée mógł być również stosowany wspierająco przy problemach żywieniowych dorosłych, takich jak np. anemia. Henri Nestlé dzięki swoim innowacyjnym pomysłom, marketingowemu zmysłowi i perspektywicznemu podejściu do biznesu, stworzył znakomicie prosperującą firmę, która jest obecna na rynku już od prawie 150 lat. – Chociaż firma zdecydowanie zwiększyła liczbę swoich produktów i rynków, na których działa, pasja, z jaką Henry Nestlé tworzył najwyższej jakości produkty i wykorzystywał najnowsze badania naukowe na rzecz tworzenia wartości odżywczej, wciąż jest w Nestlé żywa i przyświeca naszym działaniom – powiedział Paul Bulcke, CEO Nestlé. dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia For people life harbour affiliate marketing, it is important to (Pension plan) (amount, decision, life, money, pension plan, retirement, time) (by korespondenci)
 • czwartek, 16 kwietnia proficient arrives a time in everyone?s life when proficient ought (Pension plan) (life, time) (by korespondenci)
 • czwartek, 16 kwietnia Many retirees do not realise that there are many different (Pension plan) (annuities, annuity, annuity fund, income, independent financial advice, investment, investment risk, knowledge, level, occupational pension, pension annuities, pension annuity, pension income, pension pot, pension provider, pot, retirement, risk) (by korespondenci)
 • czwartek, 16 kwietnia whilst a person retires, they expect to enjoy life. Whether (Pension plan) (annuities, company pension, employer, life, moment, Pension, pension annuity, person, result, retirement, security, withdrawal) (by korespondenci)
 • czwartek, 16 kwietnia Like alive with of our clients, we are constantly updating (Pension plan) (client, individual, investor, pension plan, retirement, retirement planning) (by korespondenci)
 • czwartek, 16 kwietnia Bezpieczny staż w Poczcie Polskiej dla młodzieży z domów dziecka i rodzin zastępczych (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Wychowankowie domów dziecka i rodzin zastępczych od 5 sierpnia pod opieką pracowników – wolontariuszy mają szansę sprawdzić w praktyce, jak wygląda praca w placówce pocztowej. Poczta Polska wspólnie z Fundacją Robinson Crusoe rozpoczęła program dwutygodniowych staży w wybranych placówkach Poczty Polskiej. Program "Bezpieczny Staż" ma na celu zawodową aktywizację młodzieży z domów dziecka i rodzin zastępczych. Istotne jest to, aby wprowadzić ich na rynek pracy w najbardziej efektywny, ale także przyjazny sposób. Dlatego każdemu Robinsonowi towarzyszy pracownik – wolontariusz, który pełni rolę mentora społecznego. Program ruszył 5 sierpnia – do placówek Poczty Polskiej w Warszawie i Łodzi trafiło pierwszych 10 stażystów. Wszyscy są wychowankami domów dziecka lub rodzin zastępczych. Poczta Polska organizuje program „Bezpieczny Staż” wspólnie z Fundacją Robinson Crusoe, która już od 10 lat zajmuje się usamodzielnieniem i wszechstronnym wspieraniem młodzieży wykluczonej społecznie. Fundacja uczy swoich podopiecznych – Robinsonów – jak przerwać zaklęty krąg bezradności, jak przełamywać bariery, jak samodzielnie walczyć o swoje miejsce w świecie i w społeczeństwie.  – Program Bezpieczny Staż to przykład jak mądre Firmy i zaangażowani Pracownicy (mentorzy) pokazują młodym ludziom z domów dziecka i rodzin zastępczych, że można zaufać dorosłym. To szlachetna praktyka budowania kapitału społecznego razem – przez Pocztę Polską, Fundację Robinson Crusoe i Robinsonów (stażystów) – mówi Aureliusz Leżeński, Prezes Fundacji Robinson Crusoe. Praca w placówce pocztowej, z innymi pracownikami nie tylko wprowadza młodych ludzi w środowisko pracy i zwiększa ich szanse na rynku, ale także rozwija ich umiejętności społeczne i buduje poczucie własnej wartości. – Cieszę się, że młodzi ludzie mają okazję poznać pracę na Poczcie od kuchni. Umawiamy się z naszymi stażystami, że codziennie podsumujemy miniony dzień. Dostrzegamy ich sukcesy i wskazujemy zadania, nad którymi muszą jeszcze popracować. Udział w takim programie jest bardzo motywujący - nie tylko dla stażystów, ale także dla nas, pracowników – mówi Ewa Starzyńska, Naczelnik UP Warszawa 44, do którego trafił jeden z dwudziestu Robinsonów. To nie pierwsza taka inicjatywa Poczty Polskiej służąca aktywizacji zawodowej młodzieży. Podobny cel przyświecał akcji edukacyjnej „Usamodzielnij się”, w ramach której przeszkolono 2000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach już za miesiąc (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Czterech komisarzy Unii Europejskiej, mocna reprezentacja krajowego i europejskiego parlamentu, kilkudziesięciu ministrów i wiceministrów z Polski, Europy, świata oraz prezesi największych firm i liczni biznesmeni. VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (European Economic Congress – EEC), w nowym Międzynarodowym Centrum Kongresowym, już za miesiąc (20-22 kwietnia 2015 r.). – Skutki kryzysu wciąż odbijają się na kondycji gospodarek i finansów publicznych wielu europejskich państw. Niedostatek faktycznej spójności Wspólnoty, a także niestabilność polityczna wokół Europy utrudnia planowanie rozwoju. Przyszłość naszego kontynentu to zestaw trudnych pytań. Europejski Kongres Gospodarczy będzie szukał na nie odpowiedzi – zapowiada wydarzenie Wojciech Kuśpik, inicjator EEC, Prezes Grupy PTWP SA. Jednym z wiodących tematów i zagadnień VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach jest dyskusja pod hasłem 300 miliardów dla nowej Europy – wielki program inwestycyjny Unii Europejskiej. Wezmą w niej udział m.in.: Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący PE w latach 2009-2012, premier RP w latach 1997-2001, Przewodniczący Rady EEC, Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz UE ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności oraz Janusz Lewandowski, przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów RP, poseł do Parlamentu Europejskiego. O innowacyjnej Europie w kontekście czasu na konkretne działania na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach dyskutować będą m.in.: Carlos Moedas, komisarz UE ds. badań, nauki i innowacji, Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego RP, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz przedstawiciele biznesu jak np. Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Klaus Dieter Rennert, Chief Executive for EMEA and CIS w Hitachi i Joseph Reger, CTO Fujitsu EMEA. W debacie poświęconej roli państwa w gospodarce swoje opinie skonfrontują m.in.: Zdeněk Bakala, czeski przedsiębiorca, założyciel Grupy Kapitałowej BXR, wiceprezes New World Resources Plc, Leszek Balcerowicz, przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju, były wicepremier i minister finansów, były prezes Narodowego Banku Polskiego, Witalij Kliczko, mer Kijowa, przewodniczący partii Ukraiński Demokratyczny Alians na rzecz Reform (UDAR), Horst Köhler, prezydent Niemiec w latach 2004-2010, niemiecki ekonomista i polityk; Jan Kulczyk, przewodniczący Rady Nadzorczej Kulczyk Investments, założyciel CEED Institute, Ivan Mikloš, słowacki polityk, wicepremier i minister finansów Słowacji w latach 2010-2012 oraz George Ngethe Njenga, dziekan Strathmore Business School w Nairobi (Kenia). Wyzwania globalnej gospodarki, nowe rynki, nowe kierunki – to tematy, które wielokrotnie i pod różnymi perspektywami dyskutowane będą podczas katowickiego VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wiedzą i doświadczeniem w tym obszarze tematycznym podzielą się m.in.: Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl, Wang Chao, wiceminister w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Chin, Miguel Frasquilho, prezes AICEP Portugal Global – Trade & Investment Agency, Abdalla Hamdok, zastępca sekretarza wykonawczego United Nations Economic Commission for Africa, Paweł Jarczewski, prezes Grupy Azoty, Katarzyna Kacperczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, Abdallah O.Kigoda, minister przemysłu i handlu Tanzanii, Mankeur Ndiaye, minister spraw zagranicznych Senegalu, Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex Wadowice, Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki RP, Adam Purwin, prezes PKP CARGO, Harison Randriarimanana, specjalny doradca prezydenta Madagaskaru, George Simbachawene, minister energii i górnictwa Tanzanii, Masatu Wasira, minister rolnictwa, bezpieczeństwa żywieniowego i spółdzielczości Tanzanii oraz Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź. Tradycyjnie, na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach szeroko omówione zostaną zagadnienia z sektora energii. Wśród tematów znajdą się: energia, przemysł, klimat – czyli trzy w jednym, rynek energii 2030, inwestycje w energetyce, transformacje zmieniające obraz tradycyjnej energetyki w Europie i w Polsce, surowcowe bezpieczeństwo Europy, inteligentna energia w świecie, wewnętrzny rynek energii w UE, odnawialne źródła energii, energetyka jądrowa w Europie i w Polsce, energetyka obywatelska i efektywność energetyczna w Europie. Eksperckimi opiniami na katowickim Kongresie podzielą się m.in.: Miguel Arias Cañete, komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu i energii, Włodzimierz Karpiński, minister skarbu państwa RP, Rainer Kiechl, prezes, CEO Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, Dariusz Lubera, prezes Tauron Polska Energia, Rokas Masiulis, minister energetyki Litwy, Paweł Olechnowicz, prezes, dyrektor generalny Grupy Lotos, Dominique Ristori, dyrektor generalny ds. energii Komisji Europejskiej, Heinz Schernikau, CEO HMS Bergbau AG, Pavel Šolc, wiceminister ds. energii i przemysłu Ministerstwa Przemysłu i Handlu Czech oraz Marek Woszczyk, prezes PGE Polska Grupa Energetyczna. Wśród 100 sesji i debat tematycznych VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego nie zabraknie także wymiany poglądów w obszarach dotyczących odpowiedzialnego biznesu i młodych uczestników europejskiego rynku pracy oraz szeroko rozumianych inwestycji. Agenda bogata jest w sesje tematyczne dedykowane poszczególnym sektorom gospodarki i życia publicznego jak: energia i surowce, infrastruktura, transport, górnictwo i hutnictwo, rynek zdrowia, budownictwo i nieruchomości, przemysł obronny, polityka regionalna, zarządzanie, miasto, samorząd oraz przemysł czasu wolnego. Globalne tematy na katowickim Europejskim Kongresie Gospodarczym przyjmą formę dyskusji i dedykowanych spotkań. Odbędą się m.in.: III Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna, IV Forum Gospodarcze Europa-Chiny, a także I Forum Gospodarcze Polska-kraje Półwyspu Arabskiego. Nowością w agendzie największej imprezy biznesowej Europy Centralnej jest projekt EEC – Liderzy Przyszłości (EEC – Leaders of Tomorrow), którego celem jest kreowanie i promowanie aktywnej postawy obywatelskiej oraz zwiększenie zaangażowania młodych osób w życiu publicznym. Projekt oferuje studentom wykłady otwarte, możliwość udziału w charakterze prelegenta dyskusji lub słuchacza oraz współpracy przy organizacji wydarzenia. Na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2015 w Katowicach obecni będą przedstawiciele największych polskich firm (m.in. Grupa Azoty, Enea, Lotos, Orlen, PGE, PKP, Tauron) oraz globalnych marek (np. ArcelorMittal, Fujitsu, ING, Kapsch i Siemens). VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2015 r. Po raz pierwszy wszystkie kongresowe wydarzenia odbywać się będą w jednym miejscu – nowopowstałym Międzynarodowym Centrum Kongresowym (Katowice, ul. Olimpijska). ### Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy. Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane. Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.   Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym – www.eecpoland.eu Akredytacje prasowe: https://www.ptwp.pl/eec/pl/media.html Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl   Zapraszamy również: Wirtualne biuro prasowe: media.eecpoland.eu Facebook: facebook.com/EECKatowice, Twitter: twitter.com/EECKatowice dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia Wiosna pachnie dywidendą (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Sezon wynikowy na giełdzie chyli się powoli ku końcowi. Większość spółek razem z informacją o przychodach i zyskach dostarczała akcjonariuszom także potencjalną kwotę dywidendy. Która firma wypłaci grosze, a która nagrodzi inwestorów za zaufanie? W zapowiedziach nie brakuje niespodzianek. Rekomendacje dotyczące podziału zysków za rok 2014 zdążyli poznać już akcjonariusze ponad 70 spółek. W zestawieniu nie brakuje symbolicznych dywidend, jak np. w przypadku Stalprofilu, który każdemu posiadaczowi akcji wartej 13,88 zł wypłaci 10 groszy dywidendy. Hojniejsze spółki wypłacą nawet 50% swojego zysku, m.in. spółki energetyczne, w których swoje udziały posiada Skarb Państwa. PGE przekaże inwestorom od 30 do 50%t swojego zysku, Tauron właścicielowi każdej akcji zapłaci 0,15 zł, a Enea 0,47 zł. Dywidendową furorę robi jednak Energa, która podzieli się w tym roku z akcjonariuszami aż 600 mln zł ze swojego zysku. Zaowocuje to dywidendą na poziomie 1,44 zł na akcję. Inwestorzy mogą liczyć również na spółki państwowe z innych branż, przykładowo PZU na dywidendy przekaże znaczącą część z sięgającego niemal 3 mld zł zysku. Rozczaruje jednak KGHM, który wypłaci akcjonariuszom o 1/4 pieniędzy mniej niż przed rokiem. W przypadku wymienionych spółek, pieniądze z dywidend zasilą przede wszystkim budżet. Zgodnie z założeniami ustawy budżetowej Ministerstwo Skarbu Państwa chce w tym roku pozyskać z dywidend 4,6 mld zł. Niskie stopy zachęcają do inwestycji na giełdzie - Na rynku znajdziemy wiele prywatnych firm, które hojnością chcą podnieść swoją atrakcyjność w oczach inwestorów. Dywidendy od zawsze budzą zainteresowanie inwestorów - przede wszystkim tych długoterminowych - i dla sporej części rynku stanowią jedną z głównych cech decydujących o zakupie bądź sprzedaży papierów danej spółki – komentuje Adam Torchała, analityk Bankier.pl. Wśród dużych spółek uwagę zwraca m.in. Orange, które każdemu akcjonariuszowi posiadającemu papier wart 9,5 zł wypłaci 50 groszy dywidendy. Wśród mniejszych uwagę przykuwa Macrologic – znany producent oprogramowania dla przedsiębiorstw – który wypłaci 3 zł dywidendy. Obecny kurs akcji tej spółki wynosi 40 zł. - Szanujące się i zyskowne spółki muszą wypłacać dobre dywidendy. O to przecież pierwotnie chodziło na giełdzie. Obecnie stopy procentowe są na historycznie niskich poziomach. Trzymanie oszczędności na lokacie co najwyżej daję gwarancję, że nie stracimy pieniędzy. Inwestycje na giełdzie wiążą się z ryzykiem, ale dają nadzieję na wyższe zarobki. Najprościej pokazać to na przykładzie. Gdybyśmy rok temu (19 marca 2014 roku) założyli lokatę w banku na 10 tys. zł, to maksymalnie zyskalibyśmy 400 zł. Osoby, które wybrałyby inwestycje w akcje, np. Energi - raz, że zyskaliby 40% na samych papierach (stan na 19 marca 2015 roku), a dwa – mogliby spodziewać się wypłaty ponad 600 zł dywidendy – komentuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl.   Więcej na ten temat: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Jakie-beda-tegoroczne-dywidendy-spolek-gieldowych-7241594.html   dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia Mieszkania tanieją, ale nie wszędzie (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Chętni na kupno mieszkania od dewelopera nie wszędzie mogą cieszyć się ze spadków cen. W niektórych miastach napotkają nawet na podwyżki. Na nieszczęście dla kupujących, tanieć nie chcą też mieszkania z rynku wtórnego. –  Średnie ceny ofertowe mieszkań z rynku pierwotnego wzrosły o prawie 300 zł/mkw. względem zeszłego roku. Podwyżki najdotkliwiej odczują ci, którzy chcą kupić nowe mieszkanie w Krakowie (281 zł/mkw.) i Gdańsku (226 zł/mkw.). O ponad 200 zł spadły zaś ceny w Poznaniu i Wrocławiu – komentuje Mateusz Gawin, analityk Bankier.pl. –  Deweloperzy nadal oferują warszawianom ceny niższe niż rynek wtórny. Średnia cena „nowego” metra kwadratowego jest niższa o około 1000 zł w porównaniu z mieszkaniami z drugiej ręki. W stolicy Warszawy największy wpływ na cenę wciąż ma lokalizacja lokalu. Stąd wyższe ceny na rynku wtórnym – dodaje. –  Pamiętajmy, że są to ceny ofertowe. Oznacza to, że w rzeczywistości mogą być one odrobinę niższe, bo cena zwykle podlega negocjacjom. W największych miastach Polski trudno szukać mieszkania za mniej niż 5 tys. zł za mkw. Jednak świat się nie kończy na Wrocławiu, Warszawie czy Gdańsku. Mamy w Polsce aż 16 województw i np. w takim Szczecinie czy Gorzowie Wielkopolskim cena z 1 mkw.  wynosi mniej niż 4,5 tys. zł. Niestety, zarobki tutaj też są niższe – komentuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl. Trudno przewidzieć jakie będą ceny mieszkań Uruchomienie programu „Mieszkanie dla młodych” odrobinę zwiększyło popyt na nowe lokale, ale spory odsetek nowych mieszkań nie spełnia kryteriów programu. –  Do tego dochodzi projekt BGK zakładający zakup całych bloków na wynajem. To oczywiście zmniejsza podaż i podnosi cenę dla pozostałych klientów, ale tylko w niewielkim stopniu. Z kolei zniesienie pozwoleń na budowę może istotnie obniżyć koszty budowy domu, a to zmniejsza atrakcyjność zakupu mieszkań np. z dala od centrum. Dodatkowe ograniczenie w dostępnie do kredytu hipotecznego to także czynnik blokujący dla wielu potencjalnych nabywców. Lepiej jednak nie pozwalać im zadłużać się ponad miarę. To wszystko sprawia, że ceny nieruchomości nie powinny gwałtownie wzrosnąć – dodaje Piechowiak. Więcej nt. w artykule: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Raport-z-rynku-mieszkan-sierpien-2014-7217099.html Analizy Bankier.pl dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia Gdańska spółka w giełdowej ekstraklasie (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Energa jedną z trzech najlepszych giełdowych spółek roku. Wczoraj otrzymała nagrodę Byki i Niedźwiedzie dla najlepszej spółki z indeksu mWIG40. Już dzisiaj po sesji dołączy do WIG20. Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet po raz 21. wskazała najlepsze spółki, instytucje i menedżerów na rynku kapitałowym. „Byki i niedźwiedzie” to jedna z najbardziej prestiżowych nagród dla spółek z warszawskiej giełdy, o jej przyznaniu decydują dokonania, wzrost wyników i wyceny akcji oraz stosowanie zasad ładu korporacyjnego. W tym roku za najlepsze spółki kapituła uznała Asseco Poland, Energę i Work Service. Każda z nich reprezentuje jeden z trzech głównych giełdowych indeksów: WIG 20, mWIG40 oraz sWIG 80. 12 innych spółek otrzymało nominację. „Ta grupa stanowi elitę godną naśladowania” -  napisała redakcja w uzasadnieniu. Energa została zwycięzcą w kategorii spółek z mWIG40, w ramach którego notowanych jest 40 średnich spółek warszawskiego parkietu odznaczających się najwyższą płynnością. „Energetyczna spółka szturmem zdobyła giełdę. Mimo trudnych pierwszych miesięcy po debiucie, związanych ze spadkiem kursu, z nawiązką wynagrodziła cierpliwych akcjonariuszy.  W 2014 r. na samym wzroście kursu  zyskali ponad 44 proc., a biorąc pod uwagę dywidendę – ponad 52 proc. To najwyższe stopy zwrotu wśród firm z indeksu mWIG40" – czytamy w uzasadnieniu. Roman Szyszko wiceprezes Zarządu Energa SA ds. finansowych, fot. Grzegorz Szymański - Cieszy nas, a jeszcze bardziej zapewne akcjonariuszy, że Energa z miesiąca na miesiąc umacnia pozycję jako spółka giełdowa. Wysoka kapitalizacja i płynność akcji pozwoliły na zakwalifikowane Energi do pierwszej ligi spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. To efekt zaufania inwestorów i akcjonariuszy, którym dzisiaj chcemy za nie podziękować i zadeklarować dalszą efektywną pracę, której celem jest wzrost wartości Energi - mówi Roman Szyszko, Wiceprezes Zarządu Energa SA. Energa, która zadebiutowała na GPW pod koniec 2013 r. coraz mocniej zaznacza swoją obecność na giełdowym parkiecie. W 2014 r. wartość spółki wzrosła o ponad 40 proc. do 9,5 mld zł. Energa, kierowana przez Mirosława Bielińskiego, realizuje ambitną politykę dywidendową: w ubiegłym roku wypłaciła akcjonariuszom ponad 80 proc. z zysku, a tym roku zdeklarowała 92 proc. Jest to możliwe dzięki stałej poprawie wyników finansowych. Od 2010 r. zysk oraz EBITDA wzrosły o ponad 60 proc., a przychody -  o 12 proc. W 2014 roku Grupa odnotowała najwyższe wyniki roczne w swojej historii  i dołączyła do grona spółek, których zysk przekroczył miliard złotych. Kolejna nagroda przyznana spółce zbiega się w czasie z jej awansem do WIG20, najważniejszego indeksu na warszawskiej giełdzie, grupującego największe i najbardziej płynne spółki. W jego składzie Energa znajdzie się po sesji 20 marca, a jest to wynik rocznej rewizji indeksu, w ramach której zmienia się lista jego uczestników oraz wyznaczane są wielkości pakietów akcji spółek w nim uczestniczących. dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia ENERGA-Operator: Milion wizyt mniej dzięki inteligentnym licznikom (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Liczba zdalnych odczytów z liczników inteligentnych przekazanych do sprzedawców energii na potrzeby rozliczeń przekroczyła milion (1,16 mln). Klienci, u których odczyt odbywa się w sposób zdalny, mają obniżoną opłatę abonamentową na rachunku za energię elektryczną. Przekazywanie zdalnych odczytów na potrzeby rozliczeń z klientami rozpoczęło się w lutym 2013 roku. W lokalizacjach, w których projekt został zakończony, skuteczność pozyskiwanych danych rozliczeniowych jest wyższa niż wymagana przez Urząd Regulacji Energetyki i wynosi 98%. Liczba zdalnych odczytów na potrzeby fakturowania systematycznie rośnie i obecnie wynosi ok. 150 tys. miesięcznie. Zdecydowana większość odczytów realizowana jest co dwa miesiące. Szacujemy że na przełomie roku liczba odczytów z systemu AMI użyta dla potrzeb fakturowania przekroczy 2 miliony. Oprócz pozyskiwania danych pomiarowych na potrzeby rozliczeń, Energa-Operator wykonała także ponad 5 tysięcy zdalnych operacji na licznikach, obejmujących np. wznowienie i wstrzymanie dostaw energii, bez konieczności wizyt inkasenta. Klienci spółki, u których zamontowano liczniki zdalnego odczytu  płacą niższą opłatę abonamentową (jeden ze składników rachunku za energię) . Dla odczytu 2-miesięcznego jest to 58 groszy, wobec 1,31 zł opłacanych przez klientów, których liczniki odczytywane są metodą tradycyjną, poprzez inkasenta. Plany Energa-Operator zakładają objęcie systemem zdalnych odczytów kolejnych klientów spółki. Będzie to możliwe po instalacji kolejnych 450 tys. liczników. W tym celu firma modernizuje już stacje transformatorowe i przygotowuje odpowiednią infrastrukturę do przesyłu danych. Sam montaż urządzeń u klientów rozpocznie się jeszcze w tym roku. Montaż jest bezpłatny i nie wymaga żadnych zmian w umowie z dostawcą energii. Więcej informacji o systemie i sposobie działania inteligentnych liczników można zobaczyć na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=pLpyJPCA8Go dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia DTZ zarządcą Złotych Tarasów (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Firma DTZ została ponownie mianowana przez CBRE Global Investors zarządcą Złotych Tarasów, centrum handlowego znajdującego się w samym sercu Warszawy. Spośród dużej konkurencji, DTZ zostało ponownie wybrane w celu kontynuacji świadczenia kompleksowego zakresu usług dla Złotych Tarasów, w tym zarządzania nieruchomością, wynajmem powierzchni handlowych, marketingiem i usługami finansowymi. Cieszymy się, że właściciele Złotych Tarasów powierzyli nam kontynuację świadczeniu usług najmu i zarządzania tak znaczącym obiektem. To osiągnięcie jest świadectwem pasji, odpowiedzialności i zaangażowania naszego wyspecjalizowanego zespołu, powiedział Christopher Rasiewicz, Dyrektor Zespołu Zarządzania Nieruchomościami, DTZ. Jesteśmy podekscytowani dalszą perspektywą współpracy z CBRE Global Investors i udziałem w rozwoju tego wyjątkowego obiektu, dodał Rasiewicz. Centrum handlowe Złote Tarasy zajmuje powierzchnię 66 000 m kw. GLA i oferuje 196 lokali handlowych. Doświadczony Zespół Zarządzania Nieruchomościami i Aktywami DTZ w Polsce świadczy kluczowe usługi dla użytkowników powierzchni handlowych i biurowych. DTZ świętuje 20-lecie swojej obecności w Polsce. Obecnie DTZ jest zarządcą biur, magazynów i centrów handlowych. W 2013 roku firma DTZ została wybrana Zarządcą Nieruchomości 2013 w konkursie organizowanym przez Eurobuild CEE.   O CBRE Global Investors: CBRE Global Investors jest globalną firmą działająca w sektorze, zarządzającą aktywami o wartości 65,5 mld Euro *stan na dzień 31 marca 2014. Firma finansuje programy inwestycyjne na całym świecie w całym spektrum ryzyka/zwrotów dla inwestorów. Platforma EMEA CBRE Global Investors zarządza aktywami o wartości 25,6 mld Euro (stan na dzień 31 marca 2014) i jest jedną z największych i najbardziej zdywersyfikowanych w zakresie zarządzania inwestycjami firmą na rynku nieruchomości. Platforma posiada 14 biur w 14 krajach i zarządza inwestycjami w 16 krajach w Europie. W regionie, programy obejmują strategie Core/Core + i strategie wartości dodanej poprzez oddzielne rachunki i mieszane fundusze akcyjne w Wielkiej Brytanii, w Europie Zachodniej i Południowej, Europie Środkowo-Wschodniej i krajach nordyckich. CBRE Global Investors jest niezależnie zarządzaną siecią filii CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG). Prowadzi badania, pozyskuje inwestycje i inne ważne światowe zasoby, świadczy kompleksowe usługi z sektora nieruchomości komercyjnych i funduszu inwestycyjnyjnego na rzecz inwestorów. CBRE Group zatrudnia około 44 000 pracowników w prawie 350 biurach (z wyłączeniem podmiotów zależnych) na całym świecie. Aby otrzymać więcej informacji na temat CBRE Global Investors  odwiedź stronę www.cbreglobalinvestors.com. *Aktywa pod zarządem (assets under management - AUM) odnoszą się do wartości rynkowej aktywów powiązanych z branżą nieruchomości komercyjnych, w stosunku do których CBRE sprawuje nadzór i prowadzi, w skali światowej, usługi zarządzania inwestycjami oraz inną działalność doradczą, a które na ogół składają się z nieruchomości i kredytów związanych z nieruchomościami; portfele papierów wartościowych oraz obejmuje inwestycje w spółkach operacyjnych, joint ventures oraz w prywatnych funduszach nieruchomości w ramach jej własnego funduszu. Termin AUM służy do przedstawienia skali działalności CBRE Global Investors na światowym rynku nieruchomości komercyjnych, a jego kalkulacja może różnić się w zależności od obliczeń innych firm zarządzających. dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia JASKRA I PROBLEM SPOŁECZNEGO WYKLUCZENIA (Oczy, Wzrok) (by kontoemerytalne.pl)
 • czwartek, 16 kwietnia SAS i Octo Telematics wspólnie wyznaczają nowe trendy w wykorzystaniu telematyki na rynku ubezpieczeń (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Firmy Octo Telematics – największy międzynarodowy dostawca usług telematycznych dla sektora ubezpieczeń oraz SAS Institute – lider w dziedzinie analityki biznesowej – umożliwią towarzystwom ubezpieczeniowym i ich klientom innowacyjne podejście do świadczenia usług w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych z wykorzystaniem danych telematycznych. Zakres usług oferowanych w ramach podpisanej przez obydwie firmy umowy jest niezwykle szeroki. Został on przygotowany z myślą o wykorzystaniu pełnego potencjału najnowocześniejszych technologii, dzięki wspólnej pracy działów badań i rozwoju nad opracowaniem nowych algorytmów i usług analitycznych oraz wspólnej strategii wejścia na rynek. Z obecnej sytuacji w branży ubezpieczeń wyraźnie wynika, że rozwój technologii, zmiany w przepisach oraz potrzeba wyróżnienia się na rynku, przekonały wiele firm ubezpieczeniowych do przeanalizowania możliwości wiążących się z wykorzystaniem danych telematycznych do tworzenia konkurencyjnej oferty ubezpieczeń komunikacyjnych. W oparciu o analizę danych telematycznych pochodzących z zainstalowanych w samochodach czujników, towarzystwa ubezpieczeniowe mogą oferować kierowcom indywidualne stawki polis OC uzależnione od ich sposobu jazdy (usage-based insurance – UBI). Począwszy od 2010 roku w Europie i Ameryce Północnej nastąpił dynamiczny rozwój w zakresie wykorzystania telematyki w ubezpieczeniach, w samej Wielkiej Brytanii sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na systemach telematycznych wzrosła od czerwca 2012 r. o ponad 60%. Przedstawiciele firm Octo Telematics i SAS Institute mają nadzieję, że podpisana umowa przyczyni się do zwiększenia tempa rozpowszechniania rozwiązań telematycznych na rynku ubezpieczeń, dzięki istotnej wartości dodanej, którą te rozwiązania zapewniają firmom ubezpieczeniowym i ich klientom. Towarzystwa ubezpieczeniowe zyskają możliwość lepszego zrozumienia potrzeb ubezpieczonych, optymalizacji zarządzania relacjami z klientami, opracowania odpowiednich taryf i precyzyjnego szacowania ryzyka. Klienci będą mogli korzystać z dostosowanych do ich konkretnych potrzeb stawek oraz szerokiego pakietu usług dodatkowych, gwarantujących większe bezpieczeństwo, istotne oszczędności i wyższy poziom obsługi. "Połączenie najnowocześniejszych narzędzi analitycznych i innowacyjnych rozwiązań branżowych SAS z technologią i danymi telematycznymi dostarczanymi przez Octo Telematics oraz doświadczenia obydwu firm – liderów w swoich branżach - to pierwszy krok ku realizacji naszej wizji przeprowadzenia telematycznej rewolucji w sektorze ubezpieczeń przy pomocy kompleksowej i solidnej platformy.” - powiedział Marco Icardi, Dyrektor Zarządzający oddziału SAS we Włoszech  „Octo Telematics zawdzięcza swój sukces rynkowy przede wszystkim dobremu rozumieniu potrzeb ubezpieczycieli i ich klientów. W praktyce oznacza to opracowywanie, projektowanie i wdrażanie usług zorientowanych na nagradzanie bezwypadkowych kierowców, optymalizację skuteczności procedury likwidacji szkód, rekonstrukcję dynamiki wypadków oraz usprawnienie wypłaty odszkodowań. Podpisanie umowy z SAS w znacznym stopniu przyczyni się do przyspieszenia realizacji strategii naszej firmy. Wspólnie z SAS stworzymy wyjątkową platformę, która będzie wyznaczać standardy dla wiodących towarzystw ubezpieczeniowych i producentów samochodów.”- powiedział Fabio Sbianchi, Dyrektor Generalny Octo Telematics   dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia Warmińsko-mazurskie sprzyja inwestycjom (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Zgodnie z wynikami piątego już „Raportu o Sytuacji Mikro i Małych Firm” Banku Pekao, co druga mikro i mała firma w warmińsko-mazurskim inwestuje. Są to najwyższe wyniki dla całego kraju. Przedsiębiorcy z regionu to również najwięksi optymiści. Przedsiębiorcy z warmińsko-mazurskiego to najwięksi optymiści w kraju. Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm dla regionu przyjął najwyższą historycznie wartość 99 pkt.* (wzrost o ponad 4 pkt. w ujęciu rocznym). Dla porównania średnio w kraju wskaźnik ten osiągnął 96,4 pkt. (wzrost o niecałe 3 pkt). Różnice pomiędzy poszczególnymi podregionami w województwie są nieznaczne. Największymi optymistami okazali się właściciele firm z podregionu elbląskiego, którzy miniony rok ocenili na 97,3 pkt. (średnia dla kraju to 93,7 pkt.), a perspektywy najbliższych 12 miesięcy na 101,9 pkt. (średnia dla kraju to 99,1 pkt.). Najmniej zadowoleni w regionie są przedsiębiorcy z podregionu ełckiego, którzy miniony rok ocenili na 96,2 pkt., a perspektywy na 2015 r. na 99,8 pkt. Na wskaźnik koniunktury składa się 8 badanych obszarów, takich jak ogólna sytuacja gospodarcza, sytuacja branży i firmy, przychody i wynik finansowy firmy, zatrudnienie, oczekiwanie na zapłatę, dostęp do finasowania. - Przedsiębiorcy z regionu warmińsko-mazurskiego są w najlepszych nastrojach od pięciu lat. Zdecydowanie lepiej od kolegów z reszty kraju oceniają 7 z 8 badanych obszarów. Najwyżej na tle kraju ocenili ogólną sytuację gospodarczą, sytuację firmy, jej przychody, wynik oraz zatrudnienie. Jedynie dostęp do finansowania zewnętrznego oceniają podobnie jak średnio w kraju – mówi Jakub Fulara z Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao. Wyraźnie wzrósł odsetek eksportujących firm. W 2013 r. 5% firm eksportowało produkty i usługi za granicę, rok później liczba ta wzrosła do 10,2% (przy średniej 13% dla całego kraju). Najwięcej przedsiębiorców prowadzi działalność eksportową w olsztyńskim (12%), kolejno w ełckim (10%) i elbląskim (8%). Przedsiębiorcy w regionie wysoko oceniają przychody z działalności eksportowej. Przedsiębiorcy z Warmii i Mazur rzadziej niż średnio w kraju uskarżają się na bariery utrudniające prowadzenie biznesu. Właściciele firm byli proszeni o skwantyfikowanie każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera). Poziom barier w województwie zmniejszył się od ubiegłorocznego badania i był niższy od średniej krajowej (2,60 pkt. vs 2,75 pkt.). Częściej niż średnio w Polsce przedsiębiorcy jako barierę wskazywali jedynie wysokość podatków. Warmińsko-mazurskie sprzyja inwestycjom. Aż 52% mikro i małych przedsiębiorstw inwestowało w 2014 r (wzrost o prawie 15 pkt. proc. w ujęciu rocznym). To najlepszy wynik dla całego kraju, gdzie średnia wynosi 40,4%. W 2014 r. w podregionach elbląskim i olsztyńskim inwestowało 53% przedsiębiorców, w podregionie ełckim odsetek ten był nieco niższy i wyniósł 47%. Zgodnie z deklaracjami właścicieli firm, w 2015 r. odsetek inwestujących firm ma być wyższy w ełckim (53%) i odpowiednio niższy w podregionach elbląskim i olsztyńskim (po 47%). Tematem specjalnym tegorocznej edycji raportu Banku Pekao są innowacje. 24% firm z Warmii i Mazur wprowadziło w ostatnich 12 miesiącach innowacje produktowe (średnio w kraju to 26%), a 13% innowacje procesowe (średnia to również 13%). Przedsiębiorcy z podregionu elbląskiego przodują w innowacjach produktowych (33% firm), natomiast wdrożyli najmniej innowacji procesowych (11% firm). Najlepsi w innowacjach procesowych są przedsiębiorcy z ełckiego (17%). Co drugi drobny przedsiębiorca z warmińsko-mazurskiego prowadzi inwestycje. To rekordowy wynik dla kraju. Nie przekłada się to jednak na innowacyjność - tylko 3% firm buduje swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o ten aspekt. Firmy z regionu stawiają przede wszystkim na jakość produktów lub usług – mówi Jakub Fulara z Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao. 14% firm jest zainteresowanych skorzystaniem z funduszy unijnych na innowacje. Najwyższe zainteresowanie środkami unijnymi jest widoczne w podregionach ełckim i elbląskim (po 16% firm), najniższe w podregionie olsztyńskim (11% firm). Raport Banku Pekao powstaje w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami ponad 6,9 tys. mikro i małych firm. Reprezentatywne wyniki badania przedstawione są na poziomie kraju, 16 województw oraz 66 grup powiatów, jak również według branż i wielkości firmy. Tematem specjalnym tegorocznej edycji Raportu były innowacje. *Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150, przy czym  50 oznacza „dużo gorzej”, 75 – „gorzej”, 100 – „ani lepiej, ani gorzej”, 125 – „lepiej”, 150 – „dużo lepiej” dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia Jaskra ? podstawowe informacje (Oczy, Wzrok) (by kontoemerytalne.pl)
 • czwartek, 16 kwietnia Jaskra nie boli ? kradnie wzrok (Wzrok) (by kontoemerytalne.pl)
 • czwartek, 16 kwietnia Company pensions are seen as one of the best tactics (Pension plan) (age, benefit, company pensions, curtailment, grant, impact, pension funds, pensions, retirement, retirement income, state pension) (by korespondenci)
 • czwartek, 16 kwietnia Generali OFE ? struktura aktywów na dzień 31 lipca 2014 r. (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o miesięcznej strukturze aktywów - stan na dzień 31 lipca 2014 r.     Składnik aktywów Udział w wartości aktywów 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom 4,04% 2. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez rządy lub banki centralne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD , a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom 0,00% 3. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 1,10% 4. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 0,00% 5. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 3,20% 6. Depozyty denominowane w walutach państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, z tym że nabywanie waluty może nastąpić wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu wynikających z nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu 0,00% 7. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru, prawa do akcji 76,76% 8. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 0,00% 9. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru, prawa do akcji 3,72% 10. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 0,00% 11. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 0,05% 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD spełniające łącznie warunki, o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.12 a-e 0,00% 13. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 0,00% 14. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD spełniające łącznie następujące warunki, o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.14 a-e 0,00% 15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej 0,75% 16. Będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 0,00% 17. Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki 0,00% 18. Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 0,00% 19. Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 0,00% 20. Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty, o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.20 a-f, mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 0,00% 21. Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00% 22. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 2,07% 23. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00% 24. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00% 25. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22 4,00% 26. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21 0,00% 27. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23 0,00% 28. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, innych niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24 0,00% 29. Listy zastawne 0,00% 30. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych 0,00% 31. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 0,00% 32. Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska 0,00% 33. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 2,83% 34. Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego 1,02% 35. Środki pieniężne 0,10% 36. Należności 0,36% dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia Klienci do banków: rabaty zbędne, chcemy darmowych kont (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Dobre konto osobiste to dziś konto przede wszystkim pozbawione podstawowych opłat - wynika z internetowego badania przeprowadzonego wśród klientów banków przez portal Bankier.pl. Większość ankietowanych stawia bezpłatność ROR-u wyżej niż dodatkowe bonusy, którymi próbuje się ich kusić. Mając do wyboru: konto osobiste bezwzględnie bezpłatne lub płatne, ale z atrakcyjnymi programami rabatowymi, blisko 90% osób, które wzięły udział w internetowym badaniu Bankier.pl bez wahania sięgnęłoby po pierwszą z opcji. Klienci banków jednoznacznie wskazują, że najbardziej atrakcyjną cechą tego podstawowego produktu bankowego jest niski koszt jego utrzymania. 87% badanych wolałoby ponosić niższą opłatę za ROR niż przykładowo czerpać wyższe profity z tytułu usługi moneyback. Klienci banków narzekają przede wszystkim na opłaty za prowadzenie ROR-u – zdaniem 56% ankietowanych przez Bankier.pl ponoszenie jakichkolwiek kosztów z tego tytułu najbardziej zniechęca do skorzystania z oferty banku. 30% najbardziej demotywuje opłata za wypłatę środków z bankomatu, 14% nie godzi się na odpłatne korzystanie z karty płatniczej. Z czego byliby w stanie zrezygnować klienci w zamian za brak podstawowych opłat? W opinii czytelników Bankier.pl konkurencyjna oferta konta bankowego obędzie się bez dodatkowych ubezpieczeń (60%) czy programów rabatowych (56%), 38% pytanych wskazało, że zbędna jest usługa moneyback. – Sygnał od klientów do banków działających w Polsce jest prosty – nie chcemy płacić za konta. Tymczasem na rynku pozostało już tylko kilka kont bezwzględnie bezpłatnych – przypomina Mateusz Gawin, redaktor Bankier.pl, autor badania. – Większość ofert jest dziś obarczona dodatkowymi warunkami. Konto będzie darmowe, ale tylko wtedy, gdy zagwarantujemy wpływy na odpowiednim poziomie. W internetowym sondażu Bankier.pl udział wzięło 1161 respondentów. Więcej na ten temat: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Dobre-konto-osobiste-wedlug-czytelnikow-Bankier-pl-wyniki-ankiety-7240742.html   dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia Though pensions are vital to a better economic retirement, it (Pension plan) (amount, company pension, income, life, need, pension income, pension provider, pensions, personal pension, personal pensions, retirement, state, state pensions, type) (by korespondenci)
 • czwartek, 16 kwietnia Raport o europejskich i polskich firmach średniej wielkości (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Firma Sage przeprowadziła badania w 12 krajach (w tym w Polsce) należących do UE. Na podstawie analiz powstał obszerny raport o sektorze średnich firm – jego kondycji i wpływie na gospodarki lokalne i gospodarkę europejską. „Raport o sytuacji gospodarczej w Europie” został zrealizowany na zlecenie Sage przez Centre for Economics and Business Research oraz firmę Redshift Research. Badania przeprowadzono w grudniu 2014 r. na grupie 814 menedżerów z 12 głównych gospodarek europejskich, w tym Polski. Łączny PKB krajów objętych badaniem stanowi 86% PKB UE. Opracowany raport rysuje pełen obraz rzeczywistej kondycji i potencjału sektora średnich przedsiębiorstw w poszczególnych krajach oraz pokazuje znaczenie sektora dla gospodarek lokalnych i gospodarki UE. „Znaczenie przedsiębiorstw średniej wielkości, za wyjątkiem Niemiec, jest w Europie niedostatecznie doceniane. Tymczasem nawet szczątkowe badania lokalne wykazują, że średnie przedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę w gospodarkach Europy, zatrudniając miliony pracowników. Do dziś brakowało jednego możliwie kompletnego badania, które dałoby wiarygodne spojrzenie na charakterystykę tego sektora i jego rzeczywisty udział w gospodarce” – powiedziała Jayne Archbold, Dyrektor Generalny Sage ds. Średnich Przedsiębiorstw. Średnie przedsiębiorstwa to fundament europejskiej gospodarki W krajach objętych analizą średnie przedsiębiorstwa stanowią tylko 1% wszystkich zarejestrowanych firm, ale wypracowują aż 20% całkowitego obrotu z działalności gospodarczej i generują 18% ogólnej wartości dodanej brutto (WDB). Wskaźnik WDB waha się w różnych krajach między 15 a 23%. W Polsce jest on wysoki i wynosi 22%, najniższy jest we Francji (15%). Ten 1% ogółu zarejestrowanych w EU firm ma obecnie 17% udział w rynku pracy. W UE przedsiębiorstwa średniej wielkości zatrudniają łącznie 18,7 miliona pracowników. Sektor ma więc znaczny wkład w zatrudnienie na kontynencie, który od ponad sześciu lat zmaga się z dużym poziomem bezrobocia. Warto też podkreślić, że odnotowany w 2014 r. przyrost zatrudnienia w UE o 0,8% w połowie został wypracowany przez średnie przedsiębiorstwa z Wielkiej Brytanii. W badanych 12 krajach działa łącznie 180 tys. firm średniej wielkości. Blisko połowa z nich (46%) to firmy z Niemiec i Wielkiej Brytanii. W Polsce jest ok. 8700 średnich przedsiębiorstw, w których pracuje ponad 1,5 mln osób. W UE w latach 2008-14 utrzymywała się stała liczba średnich firm, przy czym wywołane recesją upadki przedsiębiorstw w Europie południowej były równoważone rozwojem firm w krajach Europy północnej i zachodniej. W Niemczech, obecnie najsilniejszej gospodarce Europy, przedsiębiorstwa średniej wielkości wygenerowały w 2014 r. wartość dodaną (WDB) na poziomie 298 miliardów euro. Wedle szacunków dynamiki rynku, sektor średnich przedsiębiorstw mierzony WDB wytworzonych produktów i usług w 2015 r. wzrośnie w UE średnio o 3%. W krajach UE istnieją duże różnice w poziomie eksportu generowanego przez sektor średnich firm. W badanych krajach sektor ten odpowiada średnio za 17% całego eksportu. Co ciekawe, przedsiębiorstwa średniej wielkości są innowacyjne – 63% z nich doskonali i wdraża nowoczesne praktyki biznesowe i rozwiązania. We wszystkich badanych krajach poziom innowacyjności średnich firm był wyższy od przeciętnej dla danej gospodarki. Polska na tle innych krajów UE Wartość dodana wygenerowana w 2014 r. przez działające w Polsce przedsiębiorstwa średniej wielkości wyniosła 40 miliardów euro. To ponad dwukrotnie więcej niż w Czechach (17 mld euro), ale blisko połowę mniej niż w Hiszpanii czy Holandii (odpowiednio 74 i 73 mld euro), pięciokrotnie mniej niż w Wielkiej Brytanii (205 mld euro) i blisko ośmiokrotnie mniej niż w Niemczech (298 mld euro). W Polsce utrzymuje się niski wskaźnik produktywności mierzony wytworzoną przez przedsiębiorstwa wartością dodaną przeliczaną na jednego pracownika. Jest on zbliżony do poziomu w Czechach i Słowacji i wynosi ok. 23 tys. euro. Dla porównania: w Hiszpanii wskaźnik ten jest dwukrotnie wyższy (54 tys. euro), najwyższy zaś w Belgii i Holandii – odpowiednio 83 i 72 tys. euro na pracownika. Pomimo, że PKB Polski wynosi około 40% hiszpańskiego, polskie średnie przedsiębiorstwa zatrudniają więcej pracowników niż hiszpańskie. PKB Włoch jest blisko czterokrotnie większy od polskiego, natomiast we Włoszech w średniej wielkości przedsiębiorstwach zatrudnionych jest niespełna 20% więcej pracowników niż w Polsce. W Polsce sektor średnich firm jest więc niezwykle ważny dla gospodarki krajowej, ze względu na strukturę zatrudnienia oraz udział średnich firm w PKB Polski. Polska po Wielkiej Brytanii jest krajem, w którym sektor firm średniej wielkości w ostatnich latach rozwijał się najszybciej (wzrost mierzony wypracowaną nominalną wartością dodaną). Od 2009 r. sektor ten wzrósł o 19%. W niektórych krajach w tym czasie sektor przeżywał regres: w Irlandii skurczył się o 13, w Portugalii o 11 a w Hiszpanii o 8%. W tym samym okresie w wielu krajach średnie firmy redukowały zatrudnienie. W Hiszpanii i Portugalii zmniejszyło się odpowiednio o 18 i 13%. W Polsce o 3%. Jedynie w trzech krajach sektor średnich firm zwiększył zatrudnienie w ciągu ostatnich sześciu lat, najwięcej w Niemczech i Wielkiej Brytanii (odpowiednio 9 i 10%). Polskie średnie firmy mają 12% udziału w krajowym eksporcie. To jeden z najniższych wskaźników w Europie. Ta część eksportu w 2014 r. osiągnęła wartość 219 mld euro. Taki sam udział w eksporcie krajowym wykazują średnie firmy niemieckie i nieznacznie wyższy (12%) firmy w Wielkiej Brytanii. Czołowe miejsca na liście eksporterów zajmują Włochy, Portugalia i Holandia (firmy średnie mają tam ponad 25% udział w ogóle krajowego eksportu). Powiew optymizmu w sektorze Średnie przedsiębiorstwa wykazują spory optymizm. 39% menedżerów oczekuje, że w ciągu roku obrót zarządzanych przez nich firm wzrośnie o ponad 10%. 75% decydentów twierdzi, że ich firmy przynajmniej utrzymają poziom obrotów lub go zwiększą. Ponad połowa firm chce w 2015 r. zwiększyć zatrudnienie. Jednocześnie średnie przedsiębiorstwa wyraźnie chcą bardziej zabezpieczać się przed ryzykiem związanym z ewentualnym pogorszeniem koniunktury. W badaniu widać silne tendencje w inwestowaniu w efektywność i wzrost produktywności, poszerzanie oferty oraz rozwój pracowników. W nadchodzącym roku za kluczowe priorytety firmy wskazują kontrolę kosztów (51%) oraz wzrost efektywności (48%). Przewiduje się, że do 2019 r. średnie przedsiębiorstwa będą zwiększać zatrudnienie o około 124 tysięcy osób rocznie, do poziomu 19,3 miliona w całej Unii. Pełną treść Raportu o sytuacji gospodarczej w Europie można pobrać na ze strony http://www.sage.com.pl/raporty dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia It seems as if the irish alertness people attain not (Pension plan) (credit crunch, crunch, house, income, occupational pension, Pension, pensions, press, result, retirement, retirement income) (by korespondenci)
 • czwartek, 16 kwietnia Retirees that are about to exchange their pension pot for (Pension plan) (amount, annuity, annuity calculator, date, pension annuity, pension fund, pension pot, pot, retirement, retirement income, retirement planning, time) (by korespondenci)
 • czwartek, 16 kwietnia By their very nature, pension schemes are long term investments. (Pension plan) (body, change, grant, independent financial adviser, life, nature, pension arrangements, pension fund, pension schemes, pension transfer, pension transfers, reason, scheme, today, uk pensions) (by korespondenci)
 • czwartek, 16 kwietnia The most finance financial decisions you’re likely to make in (Pension plan) (amount, direction, guide, home, income, life, pensions, retirement, state, state pension, state pensions) (by korespondenci)
 • czwartek, 16 kwietnia Brazil (officially called the Federative Republic of brasil) is the (Pension plan) (course, retiree, US) (by korespondenci)
 • czwartek, 16 kwietnia Deflacja trwa w najlepsze (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  W Polsce wciąż mamy do czynienia z deflacją. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, luty był ósmym z rzędu miesiącem spadających cen. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły w lutym o 1,6% w ujęciu rocznym – poinformował dziś GUS. To największy spadek w najnowszej historii. Deflacja cenowa nad Wisłą utrzymuje się już od lipca. Głównym czynnikiem napędzającym deflację ponownie okazały się spadające ceny paliw. W kategorii transport statystycy odnotowali ceny o 11,6% niższe niż przed rokiem. Znaczące przeceny miały miejsce również w kategorii odzież i obuwie (o 5,3%) oraz żywność (o 2,6%). - Wciąż utrzymująca się deflacja, to dobra wiadomość dla większości konsumentów, bo w teorii mogą nabywać taniej niektóre towary. Głównym czynnikiem deflacyjnym są stosunkowo niskie ceny paliw. Szacuje się, że spadek cen ropy na rynkach światowych, to pakiet stymulacyjny dla światowej gospodarki, o wartości ponad 1 bln dolarów - komentuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl. Ceny w styczniu spadały jeszcze mocniej Statystycy z GUS-u zrewidowali jednocześnie odczyty dotyczące stycznia. Miesiąc temu sugerowano, że deflacja w styczniu w ujęciu rocznym wyniosła 1,3%. Najnowszy raport pokazuje jednak, że ceny w styczniu spadały jeszcze mocniej, deflacja sięgnęła bowiem wówczas 1,4%. Rewizja ta miała związek z coroczną aktualizacją składu koszyka dóbr, na podstawie którego GUS wylicza wskaźniki CPI. Zmiany te mają odzwierciedlać trendy w strukturze wydatków konsumenckich. - Deflacja ma swoje dobre i złe strony. Przyjmuje się, że dla przedsiębiorstw nie jest to najlepsza sytuacja, bo nagle okazuje się, że bardziej opłaca się trzymać pieniądze w portfelu, niż przeznaczać na inwestycje, które wiążą się z ryzykiem ich utraty. W przypadku, gdy czynnikiem deflacyjnym są spadające ceny paliw, ten argument raczej się nie sprawdzi, bo gdy spojrzymy na cały koszyk, to okazuje się, że w sektorach "technologicznych", np. łączności, to raczej odnotowujemy wzrost cen - dodaje Piechowiak. Więcej na ten temat: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Deflacja-w-Polsce-poglebia-sie-Kolejny-rekord-7241099.html   dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia It’s now unlikely that the state grant will be enough (Pension plan) (annuity, employer, grant, investment, lump, money purchase, pension arrangements, pension provision, personal pension, personal pensions, purchase, retirement, risk, Second, state, sum) (by korespondenci)
 • czwartek, 16 kwietnia ?Zintegrowane Podejście AFC? ? milowy krok w studiach MBA (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Długoterminowe działania firmy mogą być opłacalne? Bez wątpienia tak, ale żeby tego dokonać konieczne jest kompleksowe podejście do księgowości, finansów i controllingu (AFC). Choć może się wydawać, że obszary te w naturalny sposób łączą się ze sobą, to w praktyce współpraca między nimi nie zawsze jest prosta. Jak ułatwić komunikację między nimi? Jedną z metod jest „Zintegrowane Podejście AFC” opracowane przez WU Executive Academy. Metoda ta skupia rachunkowość, dzięki której możemy analizować działania z przeszłości, finanse mówiące o możliwościach przedsiębiorstwa oraz controlling pełniący funkcję kontrolną w zarządzaniu. - „Zintegrowane podejście AFC” opracowane przez prof. Manfred’a Frühwirth’a jest ogromnym krokiem naprzód w studiach MBA. Metoda ta znacząco podnosi wartość studiów menedżerskich zarówno w zakresie jakości kształcenia, jak i praktycznego zastosowania wiedzy. Dzięki lepszemu zrozumieniu poszczególnych tematów i ich wzajemnych relacji, nasi studenci mogą nie tylko poznać elementy składowe złożonego procesu zarządzania, ale także połączyć je w całość. „Zintegrowane Podejście AFC” łączy największe trendy i osiągnięcia zaczerpnięte z praktyki zawodowej oraz najnowsze teorie naukowców i badaczy z dziedziny ekonomii - podkreśla prof. Bodo B. Schlegelmilch, dziekan WU Executive Academy. W jaki sposób działa „Zintegrowane Podejście AFC”? Pierwsze dwa moduły „Zintegrowanego Podejścia AFC” to finanse i rachunkowość, które pogłębiane są nie tylko z zakresie poszczególnych dziedzin. W ramach przedmiotu finansowego, wykładowcy uczą również zrozumienia relacji łączących finanse z rachunkowością poprzez wyodrębnienie podobieństw i różnic między nimi. Ponadto rachunkowość, finanse i ich wzajemne powiązania są na nowo poruszane w kolejnym module dotyczącym controlligu. Na początek studenci poznają „Controlling Księgowości” ("Ratio-based Controlling"), dzięki czemu mają szansę poznać kluczowe wskaźniki ze sprawozdań finansowych. Następnie mają do czynienia z "Controllingiem Finansowycm" ("Value-based Controlling"), gdzie koncentrują się na wzroście wartości dla akcjonariuszy takich jak wartość generowaną przez firmę lub ekonomiczną wartości dodaną. Dzięki zastosowaniu wiedzy z zakresu matematyki finansowej zdobytej w module finansowym, studenci mogą obliczyć wartość dla akcjonariuszy oraz zidentyfikować kluczowe czynniki, które mają wpływ na ekonomiczną wartość dodaną. Korzyści dla studentów MBA i ich firm - Celem controllingu finansów nie jest zastąpienie controllingu księgowości, ale porównanie rentowności i skorygowanego ryzyka kosztu kapitału. Innymi słowy, chodzi o osadzanie istniejącego systemu wskaźników w strukturze wartości - wyjaśnia prof. Manfred Frühwirth, Dyrektor Akademicki Professional MBA finansów i członek Wydziału Finansów, Statystyki i Rachunkowości. "Zintegrowane Podejście AFC” łączy wszystkie trzy moduły. Starannie dobrany zespół ekspertów rachunkowości i finansów zapewnia, że ​​treść poszczególnych warsztatów jest ze sobą idealnie powiązana. Zrozumieniu dziedzin zarządzania pomaga odpowiednia wizualizacja podczas zajęć. Na ekranach znajdujących się w salach wykładowych wyświetlane są slajdy, które streszczają poprzednie zajęcia. Ich tematyka nawiązuje i wyjaśnia aspekty poruszane podczas bieżących wykładów. W ten sposób podkreślane są relacje pomiędzy wszystkimi modułami. Dzięki takiej metodzie wykładowcy kształtują odpowiedni wizerunek zarządzania oraz pomagają zrozumieć uczestnikom, w jaki sposób można wykorzystać wiedzę teoretyczną zdobytą na studiach w dalszej karierze zawodowej. Kosztowne błędy w praktyce i efekt "aha" - Moim zdaniem najbardziej istotnym elementem naszych studiów jest jednoczesne przekazywanie wiedzy i kształtowanie właściwych umiejętności, dzięki którym studenci będą mogli uniknąć kosztownych błędów zarządzając firmą. Problemy te wynikają z krótkoterminowego planowania działań zorientowanych wyłącznie na rentowność firmy. W obecnych czasach menedżerowie muszą zmierzyć się z przekonaniem swoich przełożonych, zarządu i akcjonariuszy, że w obliczu trudności rozsądnym wyjściem będzie przyjęcie krótkoterminowego spadku rentowności. Celem takiego zarządzania jest osiągnięcia długoterminowej rentowności i stworzenia większej wartości dla akcjonariuszy - mówi prof. Frühwirth. - Kolejnym problemem jest fakt, że w wielu przypadkach ryzykowne strategie są dobierane w taki sposób, by osiągnąć wzrost oczekiwanej rentowności, dzięki generowaniu premii za ryzyko. Zapominamy jednak, że wyższe ryzyko oznacza wyższe koszty kapitału. Patrząc od strony rentowności, koszt wpływu kapitału i wzrost ekonomicznej wartości dodanej będzie niższy niż możemy się spodziewać. Natomiast jeśli koszty wpływu kapitału są zbyt duże, może to doprowadzić do obniżenia wartości dla akcjonariuszy - kontynuuje prof. Frühwirth. Na studiach takie przykłady pozwalają zrozumieć uczestnikom, że systemy motywacyjne oparte na czystej rentowności mogą tworzyć złe bodźce dla kadry kierowniczej. Natomiast systemy zbudowane na controllingu wartości zachęcają, by zarządzanie było zgodne z interesami właścicieli. Zatem, istnieje również społeczno-polityczny wymiar przejścia pomiędzy krótkookresowym controllingiem bazującym na rentowności a podejściem długookresowym opartym na finansach. Ważny jest nie tylko bilans kwartalny, ale także stworzenie podstaw prawdziwych i silnych wartości. dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia DUON: Pierwsze 100 dni utwierdziły nas w słuszności o akwizycji AMB Energia (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Właśnie mija 100 dni od momentu przejęcia AMB Energia SA przez Grupę DUON. W tym czasie spółka pozyskała umowy sprzedaży energii opiewające na ponad 100 GWh i na fali tych wyników nie wyklucza dalszych przejęć. 12 marca br. mija 100 dni od przejęcia AMB Energia przez Grupę DUON. Po sfinalizowaniu transakcji DUON stał się właścicielem największej sieci sprzedaży na rynku energii, a spółka pozyskała umowy sprzedaży energii opiewające na ponad 100 GWh. – Pierwsze 100 dni utwierdziły nas w słuszności decyzji o przejęciu AMB Energia i okres ten należy ocenić jako sukces. Transakcje sfinalizowaliśmy po okresie szczytu kontraktacyjnego przypadającego na okres wrzesień - listopad, dlatego tym bardziej cieszą nas wyniki osiągnięte przez naszych sprzedawców – deklaruje prezes zarządu DUON Marketing and Trading SA Krzysztof Noga. – Najlepszym wyznacznikiem efektu synergii, który udało nam się osiągnąć, jest fakt, że handlowcy dawnego AMB (obecnie działający pod marką DUON Sprzedaż) skutecznie sprzedają ofertę DUON i osiągnęli wyniki bez precedensu w dotychczasowej działalności na rynku energii – dodaje. Ta niespotykana do tej pory w energetyce akwizycja była kolejnym krokiem w utrwalaniu przez DUON pozycji lidera wśród niezależnych sprzedawców gazu i energii w Polsce. Od marca doradcy energetyczni DUON Sprzedaż zaczynają ofertować gaz ziemny i umocnić się na pozycji lidera w akwizycji odbiorców gazowych w segmencie B2B. Dodatkowo sprzedaż gazu ma ułatwiać pozyskiwanie klientów na energię elektryczną. DUON do tej pory dał się poznać jako gracz oferujący bardzo agresywną promocję dla tych z klientów, którzy równocześnie kupują prąd i gaz. Rezultaty osiągane przez handlowców DUON Sprzedaż, Grupa planuje wykorzystać przy dalszej rozbudowie kanałów sprzedażowych. – Ostatnie wydarzenia pozwoliły nam stworzyć unikatowy know-how, które planujemy szeroko stosować w naszych działaniach sprzedażowych na konkurencyjnym rynku energii i gazu. Cały czas pracujemy nad dalszym rozwojem sił sprzedażowych w strukturach DUON – deklaruje Krzysztof Noga. dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia Personal pension finances have crashed by almost a fifth since (Pension plan) (credit crunch, crunch, pensions, Personal, personal pension, personal pensions, retirement, share, stock, volatility, withdrawal, year) (by korespondenci)
 • czwartek, 16 kwietnia Polak oszczędza, ale niekoniecznie na starość (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Zamiast pożyczać, wolimy oszczędzać. Co drugi Polak ma odłożone pieniądze w banku. I co najważniejsze, 86% z nas zna wysokość oprocentowania swoich oszczędności. Szkoda, że nadal nie odkładamy na życie na emeryturze. Rekordowo niskie stopy procentowe spowodowały, że coraz więcej Polaków interesuje się wielkością swoich odsetek. Pod tym względem jesteśmy bardziej świadomi niż słynący z tego Niemcy czy Belgowie. Problemem pozostaje jednak fakt, że oszczędności ma jedynie ok. 50% z nas. I to właśnie tylko w tej grupie skłonność do oszczędzania jest wysoka. „Pokaźna grupa obywateli nie oszczędza. Mimo szybszego wzrostu gospodarczego pozostajemy ubogimi krewnymi mieszkańców Europy Zachodniej” – mówi serwisowi infoWire.pl Rafał Benecki z ING Banku Śląskiego. Sytuacja podobnie wygląda w przypadku prywatnych oszczędności emerytalnych. Zdecydowanie traktujemy te środki dosyć swobodnie, zupełnie jak mieszkańcy południa Europy. Z drugiej strony, 48% z nas martwi się, że będzie miało za mało pieniędzy, by przejść na emeryturę. Tylko 1/4 Polaków deklaruje, że oszczędza na starość. Najczęściej decydujemy się na to z obawy przed problemami z wiązaniem końca z końcem (42%) oraz z nieufności do obowiązkowego programu emerytalnego (30%). Polacy, którzy nie odkładają na życie na emeryturze, argumentują swoją decyzję brakiem pieniędzy (42%) oraz brakiem potrzeby oszczędzania na starość (18%). Badania pokazują również, że Polacy coraz rzadziej zaciągają pożyczki. Aktualnie 36% z nas nie ma długu – to o 9% mniej niż w roku ubiegłym. „Jest to spowodowane zatrzymaniem ożywienia gospodarczego i sytuacją geopolityczną” – mówi serwisowi infoWire.pl Grzegorz Ogonek z ING Banku Śląskiego. „Polacy (87% badanych) mają bardzo wysoką świadomość tego, że zaciągnięcie pożyczki wiąże się z ryzykiem łatwego wpadnięcia w spiralę zadłużenia” – dodaje. dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia In broad terms a company pension can be defined as (Pension plan) (annuity rate, benefit, company pension, earnings, employer, guidance, money, money purchase, press, purchase, retirement, scheme, share, shot, time) (by korespondenci)
 • czwartek, 16 kwietnia mBank i PayU udostępniają pierwszy mobilny e-przelew na jedno kliknięcie (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Obok popularnego mTransferu, przydatnego podczas płacenia za zakupy w internecie, klienci mBanku mogą korzystać z nowej metody płatności – jeszcze szybszej, stworzonej z myślą o powiększającej się grupie użytkowników bankowości mobilnej. Dzięki nowemu mTransferowi mobilnemu za zakupy w sieci można zapłacić jednym kliknięciem bezpośrednio z rachunku bankowego. Na początek rozwiązanie udostępniono na Allegro. Wkrótce PayU zaoferuje je także w wybranych sklepach internetowych. Według danych szacunkowych (raport „E-commerce w Polsce 2014” Gemius dla e-Commerce Polska), już co drugi polski internauta dokonuje zakupów w sieci, dzięki czemu wartość rodzimego rynku eCommerce szacuje się na ok. 30 mld złotych rocznie. Przewidywania również są optymistyczne, biorąc pod uwagę dotychczasowy wzrost rynku średnio ok. 18 proc. rok do roku. Polscy internauci, nie tylko chętnie kupują w sieci, ale również w niej płacą, wykorzystując przelewy typu pay-by-link, umożliwiające szybki, wygodny i bezpieczny transfer pieniędzy do sklepu wprost z rachunku osobistego lub kredytowego. Wśród polskich pay-by-linków najpopularniejszym pozostaje mTransfer z ok. 40-proc. udziałem (szacunki własne mBanku). Nowy mTransfer mobilny to e-przelew nowej generacji dla klientów mBanku, działający w oparciu o model PayU Express firmy PayU, czyli dzięki powiązaniu konta w PayU z rachunkiem bankowym klienta. Usługa znacząco przyspieszy realizację wirtualnych płatności. Aby ich dokonać, wystarczy jedno kliknięcie. Nie ma konieczności logowania się do banku i dodatkowej autoryzacji. Rozwiązanie dostępne jest zarówno za pośrednictwem komputera, jak i urządzeń mobilnych. Jego konstrukcja szczególnie sprawdzi się w przypadku zakupów dokonywanych na telefonach za pośrednictwem aplikacji mobilnych sklepów, których nie będzie trzeba opuszczać, aby dokończyć transakcję. Narzędzie można aktualnie aktywować podczas zakupów na Allegro lub płacąc za pośrednictwem konta PayU w sklepie wspieranym przez PayU. Usługa, ze względów bezpieczeństwa, może zostać włączona wyłącznie podczas dokonywania płatności klasycznym mTransferem. Przy kolejnych zakupach – w aplikacji mobilnej lub na komputerze – użytkownik będzie miał już możliwość zapłacenia za zakupy mTransferem mobilnym na jedno kliknięcie. Płatność w ramach mTransferu mobilnego możliwa jest dla transakcji do 200 zł. Płatności o wyższej wartości oraz te wymagające dodatkowego uwierzytelnienia klienta, ze względów bezpieczeństwa, są realizowane z wykorzystaniem tradycyjnego mTransferu, a w przypadku płatności z aplikacji mobilnej Allegro – poprzez aplikację mobilną mBanku. W obu wypadkach transakcja jest bezpłatna dla klienta. – Wprowadzenie usługi pokazuje jak w mBanku postrzegamy kierunki rozwoju nowoczesnej bankowości. Choć mTransfer mobilny doskonale sprawdzi się w każdym kanale on-line, narzędzie to zostało stworzone głównie z myślą o użytkownikach bankowości mobilnej, aby zakupy były dla nich jeszcze szybsze i prostsze – a sama transakcja, od wyboru towaru, po zamówienie i płatność, natychmiastowa. Biorąc pod uwagę popularność klasycznego mTransferu mBanku, liczymy, że nowe narzędzie nie tylko umocni naszą pozycję, ale i z czasem stanie się równie popularne, biorąc pod uwagę mobilne trendy zakupowe – tłumaczy Andrzej Chechliński, odpowiedzialny za rozwój eCommerce w mBanku.   – Patrząc na proces zakupowy w internecie, zarówno z perspektywy sklepu, jak i kupującego, wiemy, że należy dokładać starań, aby był on maksymalnie uproszczony, a płatność tak łatwa do wykonania, by nie przeszkadzała w dokonaniu zakupu, lecz była przyjemnym zamknięciem transakcji. Z tego względu zaproponowaliśmy mBankowi, który jest liderem bankowości mobilnej i elektronicznej w Polsce, przygotowanie nowej generacji e-przelewu, umożliwiającego realizację transakcji e-commerce/m-commerce w całości na stronie lub w aplikacji sklepu, bez przekierowania do banku lub centrum autoryzacyjnego, w ciągu zaledwie pół sekundy – mówi Wojciech Czajkowski, dyrektor zarządzający PayU w Polsce. – W dobie „ery mobile” zadbaliśmy o to, aby proces ten przebiegał zawsze w taki sam sposób, bez względu na rodzaj urządzenia, z którego będzie korzystał kupujący – podsumowuje. Usługa będzie dostępna na Allegro, w tym także w aplikacji mobilnej, oraz w sklepach internetowych umożliwiających płatność kontem PayU. – Poszerzamy możliwości płacenia w aplikacji mobilnej Allegro o kolejne funkcje szybkich płatności, tj. mobilny e-przelew z mBanku wykonywany jednym dotknięciem. Duża część użytkowników chciała wprowadzenia takiego rozwiązania powiązanego z rachunkiem bankowym. Pomimo rosnącej popularności kart płatniczych kupujący lubią e-przelewy – mówi Patryk Bukowiecki, head of mobile, Allegro. Płatności internetowe będą coraz częściej oparte o jedno kliknięcie. Zdaniem Wojciecha Czajkowskiego z PayU, w tym roku już nawet 75 proc. płatności kartą lub e-przelewem będzie można wykonać w ten sposób, także na smartfonach. dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia Na kontach bankowych można zarobić kilkaset złotych (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Zakładając odpowiednie konto można zarobić nawet kilkaset złotych w skali roku. Pozwalają na to programy moneyback podpięte do kart kredytowych. Niestety, coraz mniej banków oferuje tego typu bonusy. Terminem moneyback określamy promocję, która polega na zwrocie określonego procentu od obrotów wykonanych kartą płatniczą. Na koniec miesiąca bank sumuje ile klient wydał za pomocą karty, odlicza określony procent i przelewa na konto użytkownika. Z reguły zwrot wynosi od 1 do 3 proc., ale nie więcej niż około 50 zł miesięcznie. W skali roku można odzyskać nawet 760 zł. Niestety, takich programów jest coraz mniej. – Banki finansują tego typu bonusy między innymi z prowizji pobieranych od punktów akceptujących karty płatnicze. Po obniżce opłaty interchange z 1,6 proc. do poziomu 0,2-3 proc. banki mniej chętnie sponsorują nagrody dla klientów. Dziś musiałyby łożyć z własnej kieszeni, wcześniej nagrody dla klientów były „sponsorowane” przez handlowców płacących bardzo wysokie prowizje – komentuje Wojciech Boczoń, analityk Bankier.pl. Z analizy Bankier.pl wynika, że konta z moneybackiem znajdziemy dziś w 9 bankach.  Nie wszędzie jest to jednak zwrot od płatności kartą. BZ WBK, czy Getin Bank proponują klientom zwrot od wartości opłaconych rachunków za energię czy inne media. Z kolei w iKoncie od BNP Paribas Banku jest moneyback na poziomie 3 proc., ale od transakcji wykonanych kartą przez aplikację PayU. W niektórych bankach moneyback dotyczy tylko transakcji wykonanych w określonych punktach handlowych. Przykładowo Eurobank zwraca 5 proc. za wydatki kartą do konta na sport, rekreację i rozrywkę, a Toyota Bank oddaje od 2 do nawet 10 proc. za paliwo. Haczyk za haczykiem Z reguły programy moneyback są pełne haczyków. Mogą z nich korzystać tylko wybrani klienci, lub osoby, które spełniają określone warunki. Na przykład w mBanku, żeby dostać zwrot w wysokości 2 proc. Miesięcznie, trzeba zasilać konto kwotą nie niższą niż 1000 zł i wydawać kartą minimum 250 zł. Dodatkowo z oferty mogą skorzystać tylko nowi klienci. – Programy moneyback są bardzo skutecznym narzędziem do promocji transakcji bezgotówkowych, ale nie najważniejszym. Moneyback to produkt dla osób, które aktywnie korzystają z kart płatniczych i jednocześnie odnotowują stosunkowo wysokie wpływy na konto. Przy moneybacku wynoszącym 2% wartości transakcji, by uzyskać 50 zł zwrotu trzeba dokonać zakupów kartą na łączną kwotę 2,5 tys. zł. W Polsce, wciąż mało który klient banku może sobie na to pozwolić. Zwykle miesięczne zwroty wynoszą kilka lub kilkanaście złotych – komentuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl. Zobacz zestawienie kont z moneybackiem: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Konto-z-moneybackiem-Ktore-banki-placa-klientom-7246056.html Analizy Bankier.pl dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia Lewandowska będzie biegać razem z PZU (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Wielokrotna medalistka mistrzostw Polski w biegach długodystansowych oraz członkini polskiej reprezentacji lekkoatletycznej – Iwona Lewandowska – podjęła współpracę z Grupą PZU. Ubezpieczyciel zapewni zawodniczce pełne wsparcie w drodze do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku. Lewandowska dołącza w ten sposób do Yareda Shegumo, także wspieranego przez PZU. - To świetna wiadomość, że tak utytułowana zawodniczka zdecydowała się na współpracę z naszą Grupą. Mogę obiecać, że zapewnimy Iwonie Lewandowskiej najlepsze możliwe warunki do spełnienia marzenia każdego sportowca, czyli startu na igrzyskach olimpijskich i odniesienia w nich sukcesu – mówi Michał Witkowski, rzecznik prasowy Grupy PZU. Iwona Lewandowska zostanie objęta programem stypendialnym PZU, który zapewni jej comiesięczne wsparcie finansowe oraz dodatkowe premie za ponadprzeciętne wyniki sportowe, rekordy kraju oraz medale mistrzostw Polski. Umowa między ubezpieczycielem a zawodniczką potrwa do końca 2016 roku. - Teraz zaczyna się nowy rozdział w moim sportowym życiu - moja pierwsza umowa sponsorska. Dzięki współpracy z PZU będę mogła skoncentrować się na przygotowaniach do zawodów sportowych i walki o najwyższe laury. Mam szczęście, że znalazłam takiego sponsora, dla którego ważny jest mój rozwój i realizacja moich celów sportowych – podkreśla polska lekkoatletka. Pierwszą imprezą, w której Iwona Lewandowska weźmie udział już z nowym sponsorem będzie ALE 10k Run towarzyszący DOZ Maratonowi Łódzkiemu z PZU. Impreza odbywa się w najbliższy weekend, 18 i 19 kwietnia. Dla zawodniczki będzie to przetarcie przed maratonem w Londynie, gdzie zamierza walczyć o minimum olimpijskie. Współpraca z profesjonalnymi biegaczami jest elementem programu biegowego PZU. Jego celem jest promocja biegania wśród wszystkich Polaków, jako najprostszej formy aktywności fizycznej pozwalającej na poprawę i utrzymanie wysokiego poziomu zdrowia. W ramach programu, PZU wspiera także inicjatywy biegowe w całym kraju oraz tworzy własne przedsięwzięcia, np. PZU Trasy Zdrowia. dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia Bank Pocztowy z przebojowy kontem (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Pocztowe Konto Standard jest jednym z najlepszych rachunków na rynku – wynika z lipcowego rankingu eksperckiego. Pocztowe Konto Standard jest najlepszą na rynku ofertą dla Klienta tradycjonalisty – według zestawienia portalu bankier.pl. Autorzy brali pod uwagę koszty obsługi, w tym koszty obsługi w placówce, jak również dostępność placówek i bankomatów. Pocztowe Konto Standard zajęło pierwsze miejsce z 38 punktami. Co istotne, autorzy założyli, że modelowy Klient nie korzysta z karty płatniczej. W przypadku korzystania na sumę 300 zł miesięcznie, Pocztowe Konto Standard oraz karta płatnicza są prowadzone bez opłat. Oferta Banku Pocztowego jest również jedną z najlepszych dla aktywnych Klientów – nazwanych w rankingu „wielokanałowcami”. Pocztowe Konto Standard zajęło drugi miejsce, tylko nieznacznie ustępując pierwszemu rachunkowi. Modelowy Klient uwzględniony w badaniu w sposób aktywny i wielokanałowy korzystał z produktów oferowanych przez banki. Klienci Pocztowego Konta Standard i Nestor mogą bezpłatnie korzystać z tych rachunków. Wystarczy wykonywać w miesiącu operacje bezgotówkowe na kwotę 300 zł (Pocztowe Konto Standard) lub 200 zł (Pocztowe Konto Nestor), żeby być zwolnionym z opłaty. Bank oferuje m.in. bezpłatne przelewy w Placówkach własnych i Poczty Polskiej. Autorzy rankingu zestawili 51 kont oferowanych przez 27 banków działających na polskim rynku. Założono cztery typy Klientów – internetowego, wielokanałowca, tradycjonalisty oraz VIP. W zależności od grupy, Klienci Ci mieli różne potrzeby, jak również sposoby korzystania z konta. Tradycjonalista tylko wypłacał gotówkę z bankomatu. Klient internetowy poszukiwał taniego konta z bonusami. Wielokanałowiec z kolei stawiał na szeroką sieć bankomatów, bankowość mobilną oraz dostęp do placówek.   dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia Europejski Kongres Gospodarczy 2015 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Nowa lokalizacja, ponad 100 sesji, wszystkie debaty i wydarzenia towarzyszące w jednym miejscu, zrewitalizowana przestrzeń w centrum miasta w tzw. Strefie Kultury – VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (European Economic Congress – EEC) odbędzie się w oddawanym właśnie do użytku Międzynarodowym Centrum Kongresowym. VII edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej imprezy biznesowej Europy Centralnej, odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2015 roku. W trzydniowej konferencji weźmie udział 6 tys. gości z kraju i z zagranicy. Na ponad 100 sesjach tematycznych, którym towarzyszą liczne spotkania, debaty i imprezy, spotkają się najważniejsze postacie europejskiej sceny politycznej, naukowej i biznesowej. Po raz pierwszy w historii organizacji wydarzenia, inauguracja, wszystkie panele dyskusyjne, wydarzenia towarzyszące, bankiety i spotkania odbędą się w jednym, nowo otwartym miejscu. Łatwy dojazd, miejsca parkingowe i bliskość hoteli to dodatkowe atuty nowej lokalizacji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach (MCK) zlokalizowane jest w centrum miasta, na zrewitalizowanych terenach poprzemysłowych. W miejscu dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice” powstała w tzw. Strefa Kultury, która obejmuje przestrzeń między alejami Korfantego i Roździeńskiego oraz ulicami Dobrowolskiego i Olimpijską. – Międzynarodowe Centrum Kongresowe ma wszystkie atuty, by stać się ważnym punktem na mapie tego typu obiektów w Polsce i w Europie. Stawiamy na markowe wydarzenia kongresowe i wystawiennicze, a Europejski Kongres Gospodarczy idealnie wpisuje się w naszą strategię. To jedna z tych imprez, które promują Katowice nie tylko jako prężny ośrodek gospodarczy, ale również jako miasto turystyki biznesowej – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. Gmach Międzynarodowego Centrum Kongresowego znajduje się obok ikony Katowic – hali widowiskowo-sportowej Spodek – oraz innego obiektu światowego formatu – nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, a także w sąsiedztwie wyróżniającego się projektem architektonicznym nowego Muzeum Śląskiego. Łączne nakłady związane z inwestycjami w Strefie Kultury w Katowicach wyniosły ok. 1 mld zł. – Katowice otrzymały ultranowoczesne obiekty nadające stolicy woj. śląskiego metropolitarnego charakteru. My, jako organizatorzy największej imprezy biznesowej Europy Centralnej, od pierwszej edycji wydarzenia czekaliśmy na takie miejsce. Europejski Kongres Gospodarczy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym oznacza zupełnie nową jakość – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator EEC. Powierzchnia użytkowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego wynosi niemal 35 tysięcy metrów kwadratowych. Gmach jest także bezpośrednio połączony ze Spodkiem. Powierzchnia głównej i największej sali MCK ma 9 tysięcy metrów kwadratowych. Może ją wypełnić 9 tysięcy osób na miejscach siedzących lub 12 tysięcy na miejscach stojących. W tym roku spełni rolę centralnego forum VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. W jednej z jej części odbędzie się także jego sesja inauguracyjna. Do dyspozycji uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach pozostaje również amfiteatralna sala konferencyjna dla 600 osób, sala zwana bankietową o powierzchni 1200 metrów kwadratowych i 18 sal konferencyjnych, w których odbywać się będą debaty panelowe. Bryła Międzynarodowego Centrum Kongresowego wpisuje się w otoczenie, a także tworzy nową przestrzeń publiczną. Gmach posiada zielone przejście przez dach budynku, który w tym miejscu przybiera formę przesmyku – doliny porośniętej trawą. MCK został oddany do użytku w marcu 2015 roku. VII Europejski Kongres Gospodarczy będzie trzecią dużą imprezą organizowaną w tym miejscu. *** Podstawowe informacje o Międzynarodowym Centrum Kongresowym Katowice: Wartość ogółem (całkowita projektu): 333 705 984.04 PLN Dofinansowanie: 182 180 002.53 PLN Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Czas realizacji inwestycji: 2010-2015 Charakterystyczne parametry techniczne: powierzchnia użytkowa całkowita: 34 899 m2 powierzchnia całkowita 38 948 m2 kubatura brutto 388 500 m3 wymiary budynku: długość 236 m x szerokość 92 m wysokość części południowej: 15 m wysokość części północnej: 22 m   *** Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy. Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane. Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA. ### Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym – www.eecpoland.eu Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl Akredytacje prasowe: https://www.ptwp.pl/eec/pl/media.html   Zapraszamy również: Facebook: facebook.com/EECKatowice Twitter: twitter.com/EECKatowice     dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia OFF-owo z mBankiem (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Pierwszego sierpnia w Dolinie Trzech Stawów po raz ósmy ustawiona została scena mBanku, na której zagrają najważniejsi artyści OFF Festivalu – imprezy dla fanów alternatywnych brzmień. mBank jako mecenas wydarzenia, oprócz dobrej muzyki, gwarantuje także możliwość odprężenia w strefie relaksu oraz zrobienia pamiątkowego zdjęcia w fotomacie. OFF Festival to od lat jedna z najistotniejszych imprez dla wielbicieli muzyki alternatywnej w Europie. Podczas tegorocznej edycji wydarzenia na czterech scenach, w ciągu trzech dni wystąpi niemal 80 wykonawców z całego świata. Najbardziej znani, w tym Slowdive, The Notwist, Neutral Milk Hotel czy The Jesus and Mary Chain pojawią się na głównej scenie, której patronuje mBank. Dodatkową  atrakcją, którą bank przygotował dla uczestników imprezy, jest strefa relaksu. Można tam odpocząć między kolejnymi koncertami, napić się kawy, poleżeć na leżakach, zrobić zdjęcie w fotomacie i zdobyć nagrody stanowiące niezbędnik każdego festiwalowicza. Wszystkie punkty mBanku oznaczone zostały logo w kształcie telefonu. Ikona ta symbolizuje bankowość mobilną i jest znakiem rozpoznawczym mBanku – lidera tej kategorii. OFF Festiwal organizowany jest cyklicznie od 2006 roku. Więcej na temat festiwalu: www.off-festival.pl dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia Recesja zagraża Polsce ? indeks PMI coraz niżej (komentarz Bankier.pl) (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Indeks PMI dla polskiego przemysłu znalazł się w lipcu poniżej bariery 50 punktów, co sygnalizuje pojawienie się zjawisk recesyjnych. Wskaźnik ten szybko spada już od lutego, ostrzegając przed nadchodzącą dekoniunkturą w przemyśle. Lipcowy odczyt PMI na poziomie 49,4 pkt. był najniższy od czerwca 2013 roku i zdecydowanie słabszy od oczekiwań ekonomistów, którzy spodziewali się odczytu na poziomie 50,5 pkt. wobec 50,3 pkt. miesiąc wcześniej. Indeks PMI na tle rocznej dynamiki produkcji przemysłowej Źródło: Bankier.pl – Choć w lipcu do spadku głównego wskaźnika przyczyniło się aż 4 z 5 komponentów, to ogólne pogorszenie sytuacji w sektorze póki co było dość łagodne. Dużo bardziej niepokojący jest jednak trend tego wskaźnika. Spadek indeksu PMI poniżej progu 50 punktów nastąpił po trwającej zaledwie rok fazie ożywienia w polskim przemyśle – mówi Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl.  Po części wytłumaczeniem spadku PMI jest redukcja zamówień eksportowych, co można wiązać z sytuacją na Wschodzie i ograniczeniem dostaw polskiej żywności do Rosji i na Ukrainę. Dobrą wiadomością jest za to dwunasty z rzędu wzrost zatrudnienia. Tempo kreacji miejsc pracy było najszybsze od trzech miesięcy. Dla całej gospodarki pozytywną informacją jest też utrzymujący się od 20 miesięcy trend spadku cen wyrobów gotowych.  – Negatywne sygnały napływające z przemysłu ostrzegają przed nadchodzącym spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. O ile jeszcze do końca roku polska gospodarka może się rozwijać „siłą rozpędu”, to już optymistyczne prognozy na rok 2015 uważam za zagrożone – dodaje Kolany.  Czytaj więcej na ten temat:  http://www.bankier.pl/wiadomosc/PMI-polski-przemysl-wpadl-w-recesje-7217043.html   dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia Tax free cash (Pension plan) (decision, Tax) (by korespondenci)
 • czwartek, 16 kwietnia Top Inwestycje Komunalne 2015 ? decydująca faza konkursu. Wręczenie wyróżnień na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Rekordowa liczba zgłoszeń i większa niż w poprzednich edycjach liczba nominowanych – z roku na rok rośnie zainteresowanie ogólnopolskim plebiscytem Top Inwestycje Komunalne. Wyróżnienia zostaną wręczone podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Głosowanie w Internecie trwa do 7 kwietnia br. Konkurs Top Inwestycje Komunalne 2015 to inicjatywa Grupy PTWP – organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz redakcji serwisu Portalsamorzadowy.pl. Celem plebiscytu jest wyróżnienie najlepszych inwestycji komunalnych, wskazanie ich skali oraz prorozwojowego efektu dla gospodarki, regionu i mieszkańców. – Chcemy wyłonić najlepsze praktyki oraz docenić tych, którzy dzięki odważnym decyzjom osiągnęli sukces inwestycyjny. W tym roku rekordową liczbę zgłoszeń. Dlatego po przeanalizowaniu wszystkich projektów, we współpracy z Radą Konsultacyjną, w której zasiadają doświadczeni samorządowcy, ekonomiści i eksperci, postanowiliśmy wybrać aż 25 inwestycji. To pierwsza taka sytuacja od początku organizowania konkursu – mówi Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisu Portalsamorzadowy.pl. Z wytypowanych 25 projektów Rada Konsultacyjna wyłoni zwycięskie Top 10 Inwestycji Komunalnych w Polsce. Do 7 kwietnia br. także internauci mogą głosować na najlepszy ich zdaniem projekt. Inwestycja, która zdobędzie najwięcej głosów, otrzyma nagrodę specjalną. Nominowani do tytułu Top Inwestycje Komunalne 2015: - odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej i gminach partnerskich - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała - Gdyńskie Centrum Filmowe - Pomorska Kolej Metropolitalna - sortownia odpadów komunalnych „Barycz” w Krakowie - Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie - Cricoteka z Muzeum Tadeusza Kantora w Krakowie - Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - rewitalizacja zabytkowego osiedla w Czerwionce-Leszczynach - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gorzowie Wlkp. i gminach sąsiednich - poprawa stanu gospodarki wodno–ściekowej w Bielsku-Białej - przebudowa Rynku Głównego w Oświęcimiu - infrastruktura sportowo-rekreacyjna nad jeziorem Krzywym w Olsztynie - Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach - Afrykarium i Oceanarium w ZOO we Wrocławiu - siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - udostępnienie terenów inwestycyjnych „Tucznawa” w Dąbrowie Górniczej - Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej - Art. Inkubator w Łodzi - Białostocki Park Naukowo-Technologiczny - Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku - budowa drogi dojazdowej do obwodnicy Lublina - rozwój sieci tramwajowej w Toruniu - Centrum Demonstracyjne OZE w Bydgoszczy - biogazownia na terenie oczyszczalni ścieków w Płońsku. Główne kryteria oceny, którymi kierują się członkowie Rady Konsultacyjnej konkursu, to: efekt prorozwojowy inwestycji, skala inwestycji w odniesieniu do możliwości finansowych jednostki samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.) oraz aktywne gospodarowanie majątkiem. Radę Konsultacyjną konkursu Top Inwestycje Komunalne 2015 tworzą: Andrzej Bojanowski, prezes Związku Miast i Gmin Morskich, z-ca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej, Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, prezes Związku Miast Polskich, Jan Golba, prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, burmistrz Muszyny, Wojciech Jarczewski, dyrektor Instytutu Rozwoju Miast, Dariusz Kacprzyk, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Danuta Kamińska, przewodnicząca Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich, Rafał Kerger, redaktor naczelny portalsamorzadowy.pl, Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator EEC, Sławomir Majman, prezes PAIiIZ, Bartosz Mysiorski, wiceprezes Fundacji Centrum PPP, Jan Olbrycht, europoseł, Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju RP, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, Tadeusz Rzepecki, prezes Rady Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", Małgorzata Skucha, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Marek Sowa, marszałek województwa małopolskiego, Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego, Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, Mariusz Ścisło, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, Marek Tramś, prezes Związku Powiatów Polskich, starosta Polkowicki, Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, Tomasz Trzósło, dyrektor zarządzający Jones Lang LaSalle oraz Piotr Wojaczek, prezes KSSE. Statuetki Top Inwestycji Komunalnych zostaną wręczone podczas uroczystej gali towarzyszącej Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach (European Economic Congress – EEC – 20-22 kwietnia 2015 r.). W największej imprezie biznesowej Europy Centralnej weźmie udział około 6 tys. gości z kraju i z zagranicy. Na sesjach tematycznych, którym towarzyszą liczne spotkania, debaty i imprezy, spotkają się najważniejsze postacie europejskiej sceny politycznej, naukowej i biznesowej. *** Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy. Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane. Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.     dostarczył infoWire.pl
 • czwartek, 16 kwietnia Rak jelita grubego jest drugim, po raku płuca u mężczyzn i raku piersi u kobiet. Miesiąca Świadomości Raka Jelita Grubego. (Aktualności, Nowotwory) (jest, kt, nie, Raka Jelita Grubego) (by kontoemerytalne.pl)
 • czwartek, 16 kwietnia Mniejszościowi akcjonariusze Global City Holdings, w imieniu kilku milionów klientów, zgłaszają zastrzeżenia do planu wycofania spółki z warszawskiej giełdy (Wiadomości Branżowe) (by netPR.pl)
  Pięć funduszy emerytalnych – Nordea, PZU, Aviva i ING (w imieniu OFE oraz DFE) – zawarło umowę w zakresie ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych w związku z planem wycofania z obrotu publicznego akcji spółki Global City Holdings N.V. (GCH) znanej w Polsce z prowadzenia sieci kin Cinema City. O zawarciu umowy, która obowiązuje od 10 marca br. do dnia WZA spółki planowanego na 20 marca br., została poinformowana Komisja Nadzoru Finansowego oraz spółka. Fundusze stoją na stanowisku, że wycofanie z obrotu akcji spółki GCH  na warunkach przedstawionych przez spółkę odbyłoby się z poważną szkodą dla akcjonariuszy mniejszościowych. W ostatecznym rozrachunku ucierpiałby interes kilku milionów klientów, których aktywami emerytalnymi zarządzają sygnatariusze porozumienia. Po wycofaniu akcji z GPW papiery będą praktycznie niezbywalne, a akcjonariusze mniejszościowi zostaną pozbawieni oczekiwanego dostępu do informacji. Fundusze emerytalne, ze względu na obowiązujące je przepisy, w razie wycofania spółki z obrotu giełdowego będą zmuszone do sprzedaży posiadanych pakietów. Efektem mogą być straty poniesione przez inwestorów mniejszościowych i członków OFE wskutek obniżenia wartości posiadanych akcji. Zdaniem funduszy emerytalnych głównym beneficjentem wycofania akcji z notowań giełdowych i skupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych będzie największy akcjonariusz, gdyż skup akcji planowany jest po cenie znacząco niższej od wartości fundamentalnej spółki. Spółka zamierza wykorzystać istniejącą lukę w przepisach i wycofać akcje z giełdy bez uzyskania poparcia 80% głosów na WZA,  co jest standardowym wymogiem w przypadku spółek polskich i zagranicznych notowanych w dual-listingu. Fundusze emerytalne uważają, że GCH jako spółka zamierzająca opuścić  Giełdę powinna spełnić takie same wymogi jakie są określone w ustawie dla polskiej spółki, czyli konieczność uzyskania co najmniej 80% głosów na WZA za taką uchwałą. Fundusze emerytalne, które zawarły umowę, są też zaskoczone uzasadnieniem zamiaru wycofania akcji GCH z obrotu publicznego. W szczególności zastrzeżenia budzi argument o zmniejszeniu skali inwestycji na GPW przez OFE, skoro fundusze posiadały, według stanu na 31 grudnia 2014 roku, ponad 30% akcji GCH. Z drugiej strony spółka twierdzi, że status spółki giełdowej może korzystnie wpływać na jej rozpoznawalność przy realizacji jej projektów. Przyznajemy, że spółki mają prawo rozważać wycofanie swoich akcji z obrotu publicznego na rynku regulowanym. Spodziewamy się jednak przeprowadzania rzetelnej procedury uwzględniającej uzasadnione interesy akcjonariuszy mniejszościowych. Zgodnie z prawem holenderskim, według którego działa GCH, spółka musi przestrzegać zasad racjonalności i rzetelności w stosunkach z akcjonariuszami mniejszościowymi. Oczekujemy więc, że procedura wycofania akcji spółki z obrotu na GPW będzie zgodna ze standardami rynkowymi określonymi przez polską procedurę wycofania spółki z obrotu. Decyzja tej wagi powinna zapaść na WZA kwalifikowaną większością 4/5 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego. Taki sposób podjęcia decyzji umożliwi akcjonariuszom mniejszościowym współdecydowanie o statusie spółki, ale też zapewni, że cena w proponowanym wezwaniu zostanie ustalona na rzetelnym i uczciwym poziomie. Obecne propozycje spółki oznaczają nieproporcjonalne i niepotrzebne ograniczenie praw akcjonariuszy mniejszościowych, którzy posiadają ponad 40% akcji spółki będących w obrocie giełdowym. Swoją obecną pozycję spółka GCH zawdzięcza również inwestycjom dokonanym przez akcjonariuszy mniejszościowych. W przypadku funduszy emerytalnych środki pochodzą od kilku milionów klientów, pomnażających środki na przyszłe emerytury. Właśnie w trosce o ich interesy fundusze emerytalne zawa