Wiadomości Branżowe

Generali DFE ? struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2013 r.

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny przekazuje informację o strukturze aktywów – stan na dzień 31 grudnia 2013 r.

Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom Skarb Państwa 31 319,79 60,86*
    DS1023 – 25/10/2023 1 963,28 3,81
    PS0718 – 25/07/2018 2 894,07 5,62
    WS0922 – 23/09/2022 2 242,00 4,36
    WZ0115 – 25/01/2015 2 024,42 3,93
    WZ0117 – 25/01/2017 22 196,02 43,13
2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty ———– 0,00 0,00
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej ———– 2 211,31 4,30
    LO31122013N001 2 211,31 4,30
4. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu ———– 0,00 0,00
5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek ———– 13 702,94 26,63*
    ALIOR BANK S.A. 1 608,60 3,13
    CYFROWY POLSAT S.A. 1 687,25 3,28
    EMPERIA HOLDING S.A. 1 344,42 2,61
    GETIN NOBLE BANK S.A. 682,50 1,33
    INSTAL KRAKÓW S.A. 1 087,35 2,11
    KREDYT INKASO S.A. 1 627,86 3,16
    LIBET S.A. 1 359,00 2,64
    MABION S.A. 1 416,14 2,75
    NEWAG S.A. 1 091,50 2,12
    POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 1 798,32 3,49
6. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek   0,00 0,00
7. Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych   0,00 0,00
8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte   0,00 0,00
9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte   0,00 0,00
10. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ———– 0,00 0,00
11. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa ———– 0,00 0,00
12. Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach ———– 0,00 0,00
13. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu ———– 0,00 0,00
14. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem ———– 0,00 0,00
15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt. 13 i 14 ———– 0,00 0,00
16. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt. 10 i 13 ———– 0,00 0,00
17. Listy zastawne ———– 0,00 0,00
18. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ———– 0,00 0,00
19. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym ———– 0,00 0,00
20. Środki pieniężne ———– 4 231,20 8,22
21. Należności ———– 0,00 0,00
AKTYWA RAZEM   51 465,24 100,00

Źródło Grupa Generali. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts