Wiadomości Branżowe

Generali OFE ? półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2014 r.

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o półrocznej strukturze aktywów – stan na dzień 30 czerwca 2014 r.

Lp. składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom Skarb Państwa   3,96*
    WZ0124 – 25/01/2024 246 880 000,00

3,25
2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty ———–   1,07
    Polskie Koleje Państwowe S.A.  – 07/09/2017 81 220 253,80

1,07
3. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD ———–   2,98
    PKO BP – LO30062014N001 226 366 895,23 2,98
4. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na  tym rynku  prawa poboru, prawa do akcji  ———–   77,01*
     ACTION S.A. 79 126 060,86  1,04
     ALIOR BANK S.A 122 827 211,97  1,62
    BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. 80 183 921,70  1,06
     BANK PEKAO S.A. 403 780 538,01  5,32
    BANK ZACHODNI WBK S.A. 398 894 200,51  5,26
    CYFROWY POLSAT S.A. 143 676 438,60  1,89
    GETIN NOBLE BANK S.A. 139 412 343,20  1,84
    INTEGER.PL. S.A.  156 366 730,80   2,06
    KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 176 873 466,42  2,33
    KRUK S.A. 138 285 165,88   1,82
    LPP S.A. 217 803 159,35  2,87
    LUBELSKI WĘGIEL “BOGDANKA” S.A. 142 336 610,98   1,88
    mBANK S.A. 152 547 725,68  2,01
    NG2 S.A.  129 929 537,68  1,71
    PGE S.A.  168 921 411,26  2,23
    POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 319 603 197,59  4,21
    POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. 114 160 806,23  1,51
    POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. 638 869 423,50  8,42
    POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 391 599 572,10  5,16
    TVN S.A. 87 980 132,25  1,16
5. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu   ———–    2,02*
    SANTANDER CONSUMER BANK S.A. -04/10/2017 76 840 698,08   1,01
 6. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art.141 pkt.1 ust.21 i 22 Ustawy    ———–    3,88*
    POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. – 19/06/2017 76 212 208,78  1,00
7. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym   ———–    2,77
    Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. – IPS1014 – 24/10/2014 210 446 000,00  2,77
8. Inne składniki aktywów       6,31

*  Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%


dostarczył infoWire.pl

Źródło Grupa Generali. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts