Wiadomości Branżowe

Generali OFE ? półroczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2013 r.

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o półrocznej strukturze aktywów – stan na dzień 31 grudnia 2013 r.

Lp. składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom Skarb Państwa   47,08*
    DS1015 – 24/10/2015 211 668 650,00 1,41
    DS1017 – 25/10/2017 315 260 090,00 2,09
    DS1019 – 25/10/2019 479 617 097,40 3,19
    DS1020 – 25/10/2020 337 640 511,36 2,24
    DS1021 – 25/10/2021 369 386 966,70 2,45
    DS1023 – 25/10/2023 195 346 360,00 1,30
    PS0415 – 25/04/2015 205 015 816,74 1,36
    PS0416 – 25/04/2016 456 584 400,00 3,03
    PS0417 – 25/04/2017 409 499 400,00 2,72
    PS0418 – 25/04/2018 542 839 500,00 3,61
    PS0718 – 25/07/2018 429 287 050,00 2,85
    PS1016 – 25/10/2016 380 396 840,00 2,53
    WS0429 – 25/04/2029 151 048 531,68 1,00
    WZ0115 – 25/01/2015 261 648 187,32 1,74
    WZ0117 – 25/01/2017 648 515 241,08 4,31
    WZ0118 – 25/01/2018 720 088 360,00 4,79
    WZ0121 – 25/01/2021 583 908 616,53 3,88
    WZ0124 – 25/01/2024 245 152 500,00 1,63
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej ———–   2,31*
    DS1021 – 25/10/2021 319 588 850,00 2,12
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek ———–   40,90*
    BANK PEKAO S.A. 410 917 585,92 2,73
    BANK ZACHODNI WBK S.A. 419 787 037,38 2,79
    INTEGER PL. S.A. 210 854 067,38 1,40
    KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 223 182 585,05 1,48
    LPP S.A. 186 468 588,54 1,24
    POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 308 871 475,16 2,05
    POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. 633 620 062,96 4,21
    POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 374 776 631,70 2,49
4. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym ———–   5,39*
    Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. – IDS1018 – 24/10/2018 381 245 436,00 2,53
    Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. – IDS1022 – 25/10/2022 222 051 375,00 1,48
    Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. – IPS1014 – 24/10/2014 207 642 000,00 1,38
5. Inne składniki aktywów     4,32

*  Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%

Źródło Grupa Generali. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy