Wiadomości Branżowe

Generali OFE ? roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2013 r.

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o rocznej strukturze aktywów – stan na dzień 31 grudnia 2013 r.

Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom Skarb Państwa 7 084 150 118,81 47,08*
    WS0922 – 23/09/2022 141 246 000,00 0,94
    DS1015 – 24/10/2015 211 668 650,00 1,41
    DS1017 – 25/10/2017 315 260 090,00 2,09
    WZ0118 – 25/01/2018 720 088 360,00 4,79
    WS0429 – 25/04/2029 151 048 531,68 1,00
    DS1019 – 25/10/2019 479 617 097,40 3,19
    PS0415 – 25/04/2015 205 015 816,74 1,36
    WZ0121 – 25/01/2021 583 908 616,53 3,88
    DS1020 – 25/10/2020 337 640 511,36 2,24
    PS0416 – 25/04/2016 456 584 400,00 3,03
    WZ0115 – 25/01/2015 261 648 187,32 1,74
    DS1021 – 25/10/2021 369 386 966,70 2,45
    PS1016 – 25/10/2016 380 396 840,00 2,53
    WZ0117 – 25/01/2017 648 515 241,08 4,31
    PS0417 – 25/04/2017 409 499 400,00 2,72
    DS1023 – 25/10/2023 195 346 360,00 1,30
    PS0418 – 25/04/2018 542 839 500,00 3,61
    WZ0124 – 25/01/2024 245 152 500,00 1,63
    PS0718 – 25/07/2018 429 287 050,00 2,85
2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty ———– 81 265 486,29 0,54
    POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE 81 265 486,29 0,54
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej ———– 348 335 269,30 2,31
    LO31122013N001 3 150 000,00 0,02
    LO31122013N004 40 478,62 0,00
    DS1021 – 25/10/2021 319 588 850,00 2,12
    SANTANDER CONSUMER BANK S.A. 25 555 940,68 0,17
4. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu ———– 0,00 0,00
5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek ———– 6 154 908 644,45 40,90*
    IMMOFINANZ AG 71 996 296,98 0,48
    WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG 3 639 195,95 0,02
    SERINUS ENERGY INC. 23 360 749,36 0,16
    CEZ A.S. 57 682 441,56 0,38
    MOL HUNGARIAN OIL AND GAS COMPANY PLC 27 726 715,38 0,18
    KERNEL HOLDING S.A. 18 482 629,10 0,12
    KSG AGRO S.A. 18 837 672,70 0,13
    COAL ENERGY S.A. 775 826,72 0,01
    ASTARTA HOLDING N.V. 41 795 419,51 0,28
    CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. 10 230 531,20 0,07
    OVOSTAR UNION N.V. 42 586 593,12 0,28
    ACTION S.A. 85 150 614,78 0,57
    AGORA S.A. 5 181 367,29 0,03
    ALIOR BANK S.A. 109 823 465,22 0,73
    APATOR S.A. 47 270 606,79 0,31
    ARTERIA S.A. 16 502 261,79 0,11
    ATLANTA POLAND S.A. 3 370 428,00 0,02
    ATM GRUPA S.A. 744 561,00 0,00
    ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. 25 034 730,00 0,17
    BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. 70 496 733,90 0,47
    BANK MILLENNIUM S.A. 50 398 320,06 0,33
    BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 21 869 100,00 0,15
    BANK BPH S.A. 34 278 855,38 0,23
    mBANK S.A. (d. BRE BANK S.A) 124 504 188,85 0,83
    ING BANK ŚLĄSKI S.A. 61 487 953,34 0,41
    BUDIMEX S.A. 12 840 586,48 0,09
    BANK ZACHODNI WBK S.A. 419 787 037,38 2,79
    NG2 S.A. 141 077 188,80 0,94
    CYFROWY POLSAT S.A. 123 910 905,55 0,82
    CIECH S.A. 11 017 276,00 0,07
    COMP S.A. 19 656 157,00 0,13
    FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A. 3 614 073,98 0,02
    DOM DEVELOPMENT S.A. 6 862 535,72 0,05
    SYNTHOS S.A. 74 374 380,36 0,49
    ECHO INVESTMENT S.A. 53 962 837,86 0,36
    ELEKTROBUDOWA S.A. 25 495 436,40 0,17
    ENEA S.A. 56 587 560,24 0,38
    ENERGA S.A 55 801 776,80 0,37
    ENEL-MED S.A. 17 144 385,02 0,11
    ENERGOINSTAL S.A. 5 596 797,27 0,04
    FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A 922 617,21 0,01
    FARMACOL S.A. 10 972 692,77 0,07
    GETIN NOBLE BANK S.A. 122 893 912,05 0,82
    GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 43 634 445,40 0,29
    GETIN HOLDING S.A 36 692 719,96 0,24
    INSTAL KRAKÓW S.A. 6 795 838,65 0,05
    INTEGER PL. S.A. 210 854 067,38 1,40
    JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. 11 777 963,96 0,08
    GRUPA KĘTY S.A. 61 616 643,00 0,41
    KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 223 182 585,05 1,48
    PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTU I IMPORTU KOPEX S.A. 6 797 175,80 0,05
    KREDYT INKASO S.A 37 081 523,82 0,25
    KRUK S.A 125 026 204,16 0,83
    GRUPA LOTOS S.A. 11 762 281,46 0,08
    LPP S.A. 186 468 588,54 1,24
    LUBELSKI WĘGIEL “BOGDANKA” S.A. 146 017 006,80 0,97
    PELION S.A. 12 024 050,22 0,08
    MAGELLAN S.A. 26 086 160,10 0,17
    MENNICA PAŃSTWOWA S.A. 12 044 921,88 0,08
    NEWAG S.A 15 576 010,62 0,10
    OPEN FINANCE S.A. 15 681 833,70 0,10
    ORBIS S.A. 58 528 702,08 0,39
    ORZEŁ BIAŁY S.A. 6 915 332,34 0,05
    P.A. NOVA S.A. 2 071 547,72 0,01
    PCC INTERMODAL S.A. 5 772 660,56 0,04
  BANK PEKAO S.A. 410 917 585,92 2,73
    PGE S.A. 137 185 070,33 0,91
    POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. 113 503 450,34 0,75
    POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 308 871 475,16 2,05
    POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. 633 620 062,96 4,21
    PKP CARGO S.A. 30 008 192,39 0,20
    POLISH ENERGY PARTNERS S.A. 81 514 944,00 0,54
    POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 374 776 631,70 2,49
    SOLAR COMPANY S.A 2 440 000,00 0,02
    ASSECO POLAND S.A. 65 720 693,61 0,44
    STALPRODUKT S.A. 30 273 810,29 0,20
    TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 26 419 612,65 0,18
    ORANGE POLSA S.A. (d. TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.) 53 549 578,26 0,36
    TVN S.A. 96 860 359,80 0,64
    UNIBEP S.A. 1 553 408,79 0,01
    ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. 29 929 933,44 0,20
    ZESPÓŁ ELEKTROWNII ” PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN” S.A. 39 890 533,06 0,27
    PFLEIDERER GRAJEWO S.A 4 806 535,95 0,03
    ZETKAMA S.A. 20 395 965,60 0,14
    BENEFIT SYSTEMS S.A. 6 880 691,07 0,05
    INPRO S.A. 5 500 000,00 0,04
    MIRBUD S.A. 4 143 052,68 0,03
    TOYA S.A. 31 236 511,40 0,21
    ALIOR BANK S.A. -PDA 11 046 490,50 0,07
    ERSTE GROUP BANK AG 58 576 556,66 0,39
    UNIQA INSURANCE GROUP AG 26 937 308,16 0,18
    DEUTSCHE BANK AG 57 899 006,12 0,38
    TURKIYE GARANTI BANKASI 39 388 215,54 0,26
    TURKIYE HALK BANKASI 25 885 626,00 0,17
    CISCO SYSTEMS INCORPORATED 27 023 664,00 0,18
6. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek   0,00 0,00
7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte   4 279 032,63 0,03
    SKARBIEC RYNKU NIERUCHOMOŚI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY 4 279 032,63 0,03
8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte   0,00 0,00
9. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ———– 53 349 509,98 0,35
    WARSZAWA 25/10/2017 53 349 509,98 0,35
10. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa ———– 0,00 0,00
11. Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach ———– 0,00 0,00
12. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu ———– 126 340 218,04 0,84
    GNB AUTO PLAN SP.Z.O.O 50 565 511,93 0,34
    SANTANDER CONSUMER BANK S.A. 75 774 706,11 0,50
13. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem ———– 0,00 0,00
14. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt. 13 i 14 ———– 249 496 642,98 1,66*
    BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 25 163 450,00 0,17
    EMPIK MEDIA & FASHION S.A. 25 160 275,00 0,17
    ENERGA S.A 20 549 157,27 0,14
    GLOBE TRADE CENTRE S.A. 5 612 243,73 0,04
    POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 34 246 781,22 0,23
    POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. 76 229 886,27 0,51
    POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. 62 534 849,49 0,42
15. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt. 10 i 13 ———– 119 545 463,38 0,79
    Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. – 25/01/2018 69 311 679,86 0,46
    Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.-   11/05/2014 50 233 783,52 0,33
16. Listy zastawne ———– 0,00 0,00
17. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ———– 0,00 0,00
18. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym ———– 810 938 811,00 5,39
    Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. – IDS1018 – 24/10/2018 381 245 436,00 2,53
    Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. – IDS1022 – 25/10/2022 222 051 375,00 1,48
    Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. – IPS1014 – 24/10/2014 207 642 000,00 1,38
19. Środki pieniężne ———– 12 310 505,37 0,08
20. Należności ———– 3 572 132,89 0,02
AKTYWA RAZEM   15 048 491 835,12 100,00

* Suma poszczególnych pozycji nie jest równa udziałowi w aktywach funduszu danej kategorii lokat. Powstała różnica wynika z zaokrągleń.

Źródło Grupa Generali. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy