Emerytura Wiadomości Branżowe

Mniejszościowi akcjonariusze Global City Holdings, w imieniu kilku milionów klientów, zgłaszają zastrzeżenia do planu wycofania spółki z warszawskiej giełdy

Pięć funduszy emerytalnych ? Nordea, PZU, Aviva i ING (w imieniu OFE oraz DFE) ? zawarło umowę w zakresie ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych w związku z planem wycofania z obrotu publicznego akcji spółki Global City Holdings N.V. (GCH) znanej w Polsce z prowadzenia sieci kin Cinema City. O zawarciu umowy, która obowiązuje od 10 marca br. do dnia WZA spółki planowanego na 20 marca br., została poinformowana Komisja Nadzoru Finansowego oraz spółka.

Fundusze stoją na stanowisku, że wycofanie z obrotu akcji spółki GCH  na warunkach przedstawionych przez spółkę odbyłoby się z poważną szkodą dla akcjonariuszy mniejszościowych. W ostatecznym rozrachunku ucierpiałby interes kilku milionów klientów, których aktywami emerytalnymi zarządzają sygnatariusze porozumienia. Po wycofaniu akcji z GPW papiery będą praktycznie niezbywalne, a akcjonariusze mniejszościowi zostaną pozbawieni oczekiwanego dostępu do informacji. Fundusze emerytalne, ze względu na obowiązujące je przepisy, w razie wycofania spółki z obrotu giełdowego będą zmuszone do sprzedaży posiadanych pakietów. Efektem mogą być straty poniesione przez inwestorów mniejszościowych i członków OFE wskutek obniżenia wartości posiadanych akcji.

Zdaniem funduszy emerytalnych głównym beneficjentem wycofania akcji z notowań giełdowych i skupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych będzie największy akcjonariusz, gdyż skup akcji planowany jest po cenie znacząco niższej od wartości fundamentalnej spółki. Spółka zamierza wykorzystać istniejącą lukę w przepisach i wycofać akcje z giełdy bez uzyskania poparcia 80% głosów na WZA,  co jest standardowym wymogiem w przypadku spółek polskich i zagranicznych notowanych w dual-listingu. Fundusze emerytalne uważają, że GCH jako spółka zamierzająca opuścić  Giełdę powinna spełnić takie same wymogi jakie są określone w ustawie dla polskiej spółki, czyli konieczność uzyskania co najmniej 80% głosów na WZA za taką uchwałą. Fundusze emerytalne, które zawarły umowę, są też zaskoczone uzasadnieniem zamiaru wycofania akcji GCH z obrotu publicznego. W szczególności zastrzeżenia budzi argument o zmniejszeniu skali inwestycji na GPW przez OFE, skoro fundusze posiadały, według stanu na 31 grudnia 2014 roku, ponad 30% akcji GCH. Z drugiej strony spółka twierdzi, że status spółki giełdowej może korzystnie wpływać na jej rozpoznawalność przy realizacji jej projektów.

Przyznajemy, że spółki mają prawo rozważać wycofanie swoich akcji z obrotu publicznego na rynku regulowanym. Spodziewamy się jednak przeprowadzania rzetelnej procedury uwzględniającej uzasadnione interesy akcjonariuszy mniejszościowych. Zgodnie z prawem holenderskim, według którego działa GCH, spółka musi przestrzegać zasad racjonalności i rzetelności w stosunkach z akcjonariuszami mniejszościowymi. Oczekujemy więc, że procedura wycofania akcji spółki z obrotu na GPW będzie zgodna ze standardami rynkowymi określonymi przez polską procedurę wycofania spółki z obrotu. Decyzja tej wagi powinna zapaść na WZA kwalifikowaną większością 4/5 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

Taki sposób podjęcia decyzji umożliwi akcjonariuszom mniejszościowym współdecydowanie o statusie spółki, ale też zapewni, że cena w proponowanym wezwaniu zostanie ustalona na rzetelnym i uczciwym poziomie.

Obecne propozycje spółki oznaczają nieproporcjonalne i niepotrzebne ograniczenie praw akcjonariuszy mniejszościowych, którzy posiadają ponad 40% akcji spółki będących w obrocie giełdowym.

Swoją obecną pozycję spółka GCH zawdzięcza również inwestycjom dokonanym przez akcjonariuszy mniejszościowych. W przypadku funduszy emerytalnych środki pochodzą od kilku milionów klientów, pomnażających środki na przyszłe emerytury. Właśnie w trosce o ich interesy fundusze emerytalne zawarły umowę i podejmują skoordynowane działania w celu sprawiedliwego traktowania inwestorów mniejszościowych i uzyskania godziwej wartości z inwestycji w spółkę GCH ? podkreślają we wspólnym stanowisku przedstawiciele funduszy emerytalnych Nordea, PZU, Aviva oraz ING.


dostarczył infoWire.pl

Źródło ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy