Emerytura Emerytury mundurowe

Przyznanie emerytur przez Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji dla funkcjonariuszy związanych z działalnością związkową

Przyznanie emerytur przez Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji dla funkcjonariuszy związanych z działalnością związkową
Przyznanie emerytur przez Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji dla funkcjonariuszy związanych z działalnością związkową Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzje o przyznaniu w drodze

Przyznanie emerytur przez Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji dla funkcjonariuszy związanych z działalnością związkową
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzje o przyznaniu w drodze wyjątku zaopatrzenia emerytalnego 4 byłym funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej którzy po Sierpniu 1980 roku uczestniczyli w organizowaniu niezależnego samorządnego związku zawodowego, zrzeszającego funkcjonariuszy ówczesnej Milicji.

Za działalność związkową zostali wydaleni z MO i internowani w stanie wojennym. Osoby te z różnych względów, w 1990r. nie mogły skorzystać z prawa powrotu do służby i podjęcia pracy w odrodzonej Policji, jak to miało miejsce w przypadku innych milicjantów usuniętych ze służby za organizowanie niezależnego ruchu związkowego.

Wydalenie ze służby w Milicji za podjęcie działalności związkowej spowodowało, iż wszyscy czterej funkcjonariusze nie mogli nabyć prawa do emerytury policyjnej z powodu nieosiągnięcia wymaganego stażu w służbie. (podstawa prawna: art. 8 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin).

Pan Bernard Marsiske pełnił służbę w Milicji Obywatelskiej w okresie od dnia 16 lipca 1978r. do dnia 22 czerwca 1981r. W okresie przed zwolnieniem ze służby prowadził działalność na rzecz założenia Niezależnego Związku Zawodowego ?Solidarność? w organach Milicji Obywatelskiej na terenie Nowego Sącza.
Brał również udział jako delegat środowisk milicyjnych w działaniach mających na celu zarejestrowanie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO. W związku z prowadzoną działalnością i nie wyrażeniem zgody na jej zaniechanie został zwolniony ze służby.
Zwolnienia ze służby dokonano na podstawie art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o służbie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, tj. z powodu niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej, stwierdzonego w 2 kolejnych opiniach służbowych, między którymi upłynęło co najmniej 6 miesięcy.
Za prowadzoną działalność zagrażającą bezpieczeństwu Państwa i porządkowi publicznemu, Pan Bernard Marsiske był internowany i umieszczony w ośrodku odosobnienia w Rzeszowie ? Załężu.

A to już wiesz?  Praca w kilku krajach Unii oznacza emeryturę z każdego z tych państw. ZUS wypłaca 100 tys. takich emerytur

Pan Mirosław Kłyszko pełnił służbę w Milicji Obywatelskiej w okresie od dnia 1 lipca 1978r. do dnia 17 czerwca 1981r.
Służba zainteresowanego była pozytywnie oceniana przez przełożonych do czasu podjęcia przez niego działalności związkowej mającej na celu założenie związku zawodowego funkcjonariuszy MO.
Prowadzenie ww. działalności przyczyniło się do wydalenia go ze służby na podstawie art. 65 ust. 2 pkt 7 ustawy o służbie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej tj. ze względu na ważny interes służby.
Za prowadzoną działalność zagrażającą bezpieczeństwu Państwa i porządkowi publicznemu, Pan Mirosław Kłyszko był internowany w czasie stanu wojennego.
W roku 1989r. otrzymał negatywną odpowiedź dot. możliwości powrotu do służby.

Pan Włodzimierz Jaworski pełnił służbę w Milicji Obywatelskiej w okresie od dnia 23 maja 1973r. do dnia 17 czerwca 1981r.
Powodem zwolnienia ze służby było podjęcie działalności na rzecz założenia związków zawodowych.
Z opinii służbowych znajdujących się w aktach osobowych wynika, że Pan Włodzimierz Jaworski był funkcjonariuszem zdyscyplinowanym, z obowiązków wywiązywał się zadawalająco, a jego służba do czasu podjęcia działalności związkowej była pozytywnie oceniana przez przełożonych.
Ze służby został zwolniony ze względu na ważny interes służby.
Po zwolnieniu ze służby w Milicji Obywatelskiej działał nadal w strukturach ukrytych, których celem było doprowadzenie do rejestracji związku, za co został internowany w grudniu 1981r.
Pan Włodzimierz Jaworski w dniu 3 lipca 1989r. wystąpił o przywrócenie do służby. Z uwagi na to, że jego wystąpienie nastąpiło przed nowelizacją ustawy z dnia 24 maja 1989r. o przywróceniu praw pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i religijne (Dz. U. Nr 32, poz. 172 z późn. zm.), która weszła w życie 31 maja 1989r., a której przepisy miały zastosowanie do funkcjonariuszy dopiero od dnia 1 listopada 1989r. uzyskał odpowiedź odmowną.

A to już wiesz?  Konferencja prasowa nt. reformy emerytur mundurowych

Pan Andrzej Siennicki pełnił służbę w Milicji Obywatelskiej w okresie od dnia 2 listopada 1976r. do dnia 17 czerwca 1981r. w Batalionie Patrolowym Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej.
Ze służby został zwolniony w związku z podjęciem działalności na rzecz utworzenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i odmową podpisania oświadczenia o tzw. ?lojalności? tj. rezygnacji z dalszego tworzenia związków zawodowych.
Ze służby został zwolniony ze względu na ważny interes służby.

Zwolnienie ww. funkcjonariuszy ze służby za działalność związkową, w okresie pierwszych prób przeobrażeń politycznych w naszym kraju stanowi przesłankę, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm), do przyznania tym osobom przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji prawa do emerytury policyjnej w drodze wyjątku.

http://www.msw.gov.pl/portal/pl/2/7541/Przyznanie_emerytur_przez_Ministra_Sprawa_Wewnetrznych_i_Administracji_dla_funkc.html?search=5443

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy